Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen - den fagligt velfunderede jobcentermedarbejder

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplom i Beskæftigelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Diplom i beskæftigelse

Tilmeld

Introduktion til det beskæftigelsesfaglige område for nye medarbejdere i jobcentret

 • Lær at varetage beskæftigelsesfaglige opgaver i en travl og kompleks virkelighed
 • Få redskaber til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet
 • Lær at forstå og understøtte et velfungerende arbejdsmarked

Vil du arbejde effektivt med beskæftigelsesfaglige opgaver og have redskaber og kompetencer til at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet? Dette modul giver dig en grundlæggende introduktion til arbejdet på et jobcenter, så du kan være en robust og effektiv medarbejder i beskæftigelsesindsatsen.

På modulet vil du arbejde med de grundlæggende elementer i arbejdet som jobcentermedarbejder, blandt andet jobrettede samtaler og jobrettet indsats, samt redskabet MinPlan, og hvordan du kan bruge det i praksis.

Du vil også lære at arbejde med kompetencer og CV og hvordan dette kan bruges til jobmatch og som værktøj i det borger- og virksomhedsrettede arbejde. Herudover lærer du om de andre vigtige elementer i virksomhedssamarbejdet, herunder småjobs og praktikker med ordinære timer og hvordan du indgår tydelige aftaler med sikring af progression og systematisk opfølgning.

Det tredje element i modulet er hovedelementerne i beskæftigelseslovgivningen, samt de centrale principper omkring forvaltning, retssikkerhed og jura.

Modulet bygger på det valgfri modul ”Kommunikation, motivation og vejledning” som er en del af diplom i beskæftigelse, men kan indgå som valgfrit modul på relaterede uddannelser, for eksempel diplom i uddannelses-, erhvervs-, og karrierevejledning eller andre lignende uddannelser.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Jobrettede samtaler og jobrettet indsats, herunder progression, kommunikation og etik.
 • Redskabet MinPlan, og hvordan du bruger det reflekteret og effektivt.
 • Kompetencer og CV som udgangspunkt for jobmatch, samtaler og indsats.
 • Arbejdsmarked og virksomhedssamarbejdet, herunder småjobs og praktikker med ordinære timer.
 • Hovedelementer i den centrale lovgivning.

Modulet er et valgfrit modul på diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du ønsker at kunne arbejde effektivt og reflekteret med at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Læringsmål

Viden

Jobrettede samtaler i praksis
At du har viden om grundelementerne i jobrettede samtaler og jobrettet indsats, samt forstår aktuelle teorier/metoder/teknikker inden for progression og fastholdelse, kommunikation og etik.

MinPlan:DinPlan
At du kender til redskaber MinPlan, samt at du kan forstå og reflektere over brugen heraf.

Kompetencer og CV
At du har viden om kompetencer som omdrejningspunkt for jobmarch, samtaler og indsats, samt viden om CV som værktøj.

Arbejdsmarked og virksomheder
At du kender til mulighederne for småjobs og praktikker med ordinære timer, samt din egen rolle og de vigtigste elementer i virksomhedssamarbejdet.

Hovedelementer i beskæftigelseslovgivningen
At du har kendskab til LAB-lovens elementer og centrale kapitler, samt de grundlæggende principper omkring jura, kilder og brug af fagsystemet.

Færdigheder

Jobrettede samtaler i praksis
At du kan varetage jobrettede samtaler og den jobrettede indsats, samt anvende de relevante teorier, metoder og teknikker.

MinPlan:DinPlan
At du kan anvende redskabet MinPlan til at skabe overblik, udvikling og forandring i lediges jobsøgning.

Kompetencer og CV
At du kan arbejde med borgerens kompetencer i forhold til jobmarch, samtaler, planlægning og indsats, samt støtte borgeren i arbejdet med CV.

Arbejdsmarked og virksomheder
At du kan hjælpe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem arbejdet gennem småjobs og praktikker med ordinære timer. At du kan indgå virksomhedsaftaler med tydelige aftaler, sikring af progression samt systematisk opfølgning.

Hovedelementer i beskæftigelseslovgivningen
At du kan anvende de centrale kapitler i LAB-loven samt principperne omkring forvaltning, retssikkerhed og jura. At du ved hvordan jobcenterets fagsystem anvendes.

Kompetencer

Jobrettede samtaler i praksis
At du kan varetage jobrettede samtaler inden for en motiverende, tillidsskabende og etisk ramme, samt indgå i samarbejde med andre faggrupper.

MinPlan:DinPlan
At du kan bruge værktøjet MinPlan som et redskab der skaber empowerment og involvering.

Kompetencer og CV
At du kan se brugen af CV i en større sammenhæng, blandt andet i virksomheders udsøgning, samt øge borgerens bevidsthed om egne kompetencer og deres relation til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarked og virksomheder
At du kan understøtte processen med at finde det gode marts mellem borger og virksomhed, samt skabe gode rammer omkring denne proces. At du professionelt kan forvalte myndighedsrollen i virksomhedssamarbejdet.

Hovedelementer i beskæftigelseslovgivningen
At du kan anvende den relevante lovgivning på en professionel, retssikker og reflekteret måde.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Viden

Den studerende skal:

 • kunne analysere og reflektere over professionsorienterede problemstillinger i forbindelse med at udvikle og understøtte den lediges beskæftigelsespotentiale
 • have viden om motivationsteori og ledighedsteori
 • have viden om relevant vejlednings- og kommunikationsteori
 • have kendskab til og kunne reflektere over roller i beskæftigelsesindsatsen, herunder myndighedsrollen.

Færdigheder

Den studerende skal:

 • kunne anvende forskellige vejlednings- og kommunikationsmetoder som udgangspunkt for samtale og vejledning af den ledige 
 • kunne anvende relevant forskning på beskæftigelsesområdet til at vurdere relevante metoder til udvikling af den lediges arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale 
 • kunne formidle og begrunde beskæftigelsesindsatsen over for forskellige grupper af ledige 

Kompetencer

Den studerende:

 • selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 
 • selvstændigt kunne dokumentere, analysere og vurdere den lediges udviklingsbehov 
 • kunne planlægge, gennemføre og udvikle samtaleforløb og vejledning, der understøtter den lediges beskæftigelsespotentiale 
 • kunne indgå i dialog om etiske spørgsmål og dilemmaer knyttet til vejledning, kompetenceafklaring og beskæftigelsesindsats