Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Generelle retningslinjer ifm. færdsel på UC SYD

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig, når du færdes på UC SYD..  

Opdateret 4. maj 2021

Hvem gælder retningslinjerne for?

Retningslinjer om kontorarbejdspladser

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig ifm. kontorarbejdspladser på UC SYD.

Alle, der færdes på UC SYDs campusser, er omfattet af disse retningslinjer. Det vil sige studerende, medarbejdere, censorer og andre, der skal være fysisk tilstede på vores campusser.

Det er ikke muligt i detaljer at beskrive, hvordan medarbejdere, studerende, censorer og andre skal forholde sig i alle tænkelige situationer. Forholdene på de enkelte campusser er forskellige og kræver forskellige praktiske løsninger. Betragt derfor retningslinjerne som en overordnet adfærdskodeks.

Vi appellerer til, at alle med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og UC SYDs retningslinjer in mente lokalt finder ansvarlige praktiske løsninger på udfordringerne, så det bliver tydeligt, hvem der gør hvad og hvordan.

Det er ledernes ansvar at vurdere disse generelle retningslinjer i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, der gælder for lederens område, og i dialog med medarbejderne og de studerende at sikre en konkret implementering og udmøntning på de enkelte uddannelser, afdelinger og campusser.

Minimér smitterisikoen

Arbejdet, færdslen og aktiviteterne på campus skal overordnet tilrettelægges således, at smitte med COVID-19 forebygges bedst muligt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ingen adgang, hvis du er syg

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er helt rask. Også ved milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme. Bliv hjemme i 48 timer, efter at de sidste symptomer er ophørt. 

Krav om test

For at du må møde fysisk op på campus, skal du kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten PCR-test eller antigentest (hurtigtest).

Dokumentationen for covid-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Følgende oplysninger skal fremgå:

 1. Dit navn.
 2. Tidspunktet for testens gennemførelse.
 3. Resultatet af testen.

Kravet om test gælder ikke for studerende og medarbejdere, der:

 • Af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • Tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller antigentest for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.
 • Er vaccinerede mod covid-19. Du skal i dette tilfælde kunne fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

UC SYD skal mindst to gange ugentligt gennemføre kontrol af, at de studerende, der må møde fysisk på campus, opfylder kravet om test.
Du skal derfor til enhver tid kunne fremvise dokumentation for, at du er blevet testet, medmindre du er fritaget for test.

Medarbejdere og studerende i særlig risiko

Der er særlige forholdsregler for medarbejdere og studerende, der er i en særlig risikogruppe, bor sammen med en person i særlig risikogruppe eller har et barn i en særlig risikogruppe.  

Du finder beskrivelsen af forholdsreglerne under Q/A omkring "Færden på campus" for henholdsvis studerende og medarbejdere på ucsyd.dk/corona.

Adgangen på campus sker på disse vilkår

 • Hold mindst en meters afstand til andre personer på campus, og når det er muligt 2 meters afstand. Dette gælder også, selvom du bærer mundbind.
  Afstandskravet gælder dog ikke, når du befinder dig i undervisningslokaler med dit stamhold.
 • Hold mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, f.eks. ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
 • Alle skal bære mundbind/visir på alle offentlige fællesarealer på UC SYDs campusser. Kravet om mundbind eller visir gælder kun indendørsarealer – dvs., at når du er i bevægelse i bygningernes fællesarealer, skal du bruge mundbind eller visir.  Afstandskravet gælder, selv om du bærer mundbind eller visir. 
 • Du skal medbringe en affaldspose til egne brugte mundbind, som du kan lægge i de affaldsstationer, der er opstillet på campus.
 • Er du fritaget fra at bære mundbind eller visir uden for campus, f.eks. af sundhedsmæssige årsager, så er du også fritaget fra at bære mundbind på UC SYD. Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende fritaget for brugen af mundbind: 
  - Børn under 12 år.
  - Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelsen af vigtige funktioner, fx mundbetjent kørestol.
  - Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, fx personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst.
  Se information om mundbind fra Sundhedsstyrelsen.
 • Når du sidder stille i et undervisningslokale, grupperum, på fællesområder eller lign., kan du tage mundbindet/visiret af.
 • Host og nys i ærmet.
 • Vask dine hænder med vand og flydende sæbe straks efter ankomst.
 • Der er opsat håndspritautomater ved indgangene på alle campusser. Brug også dem.
 • Vask også hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter at have pudset næse og efter host/nys i hænder eller i engangslommetørklæde.
 • Vask hænder i faste intervaller, f.eks. efter hver lektion (som minimum hver anden time).
 • Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du går fra undervisningen på ét hold til et andet.
 • Anvend kun engangsmaterialer som papirservietter.
 • Begræns opholdet på campus til det mest nødvendige.
 • Campus er åbent i tidsrummet fra kl. 7 til kl. 16. Derudover kan studerende og ansatte komme ind på campus fra kl. 16-22 ved brug af adgangskort.  

Værnemidler

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Følg vejledningen om rengøring, der er opsat, hvor rengøringsmidlerne findes.
 • Medarbejdere og studerende kan få udleveret mundbind eller visirer i de situationer, hvor vi dispenserer fra afstandskravet.
  Mundbind udleveres derudover som hovedregel ikke til studerende.
 • Medarbejdere kan få udleveret mundbind eller visir af nærmeste leder. Nærmeste leder beslutter, om der skal anskaffes visirer til udlevering til medarbejderne i afdelingen.
 • Visirerne tåler at blive afsprittet/tørret af med desinfektion op til 20 gange og kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
 • Lederne kan bestille mundbind og visirer ved henvendelse til Bygningsdrift således:
  Campus Esbjerg: Lise-Lotte Udesen - liud@ucsyd.dk
  Campus Haderslev: Lars Kirch Jensen - lakj@ucsyd.dk
  Campus Aabenraa: Jesper Viereck - jvie@ucsyd.dk
  Campus Kolding: Mark Engelbreth Kaad - meka@ucsyd.dk
  Mundbind udleveres til medarbejderne i hele kasser a 50 stk.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret.
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget.
 • Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres og desinficeres mindst to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt. Toiletsæder skal rengøres og desinficeres med alkoholbaserede desinfektionsmidler (70-85 % alkohol) mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer rengøres en gang dagligt.
 • Rengøringspersonalet fører logbog over rengøringen ovennævnte steder.

Indretning og brug af lokaler, planlægning af aktiviteter mv.

 • Det er de tilstedeværendes ansvar at sørge for, at myndighedernes afstandskrav overholdes. Det betyder, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i lokalet.
 • Det kan være nødvendigt at dele de studerende op i grupper og fordele dem i flere undervisningslokaler for at sikre den nødvendige afstand og gulvplads.
 • Hvis aktiviteterne kan foregå udendørs, anbefales dette.
 • Pauser kan indrettes forskudt, så mange ikke holder pause på samme tid.
 • Åbn vinduerne og luft ud i pauserne.
 • Campusvis aftales og informeres der om undervisnings- og pausetider.
 • Studerende opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper, både i og uden for undervisningstiden.
 • Kontorer må kun benyttes af flere medarbejdere, hvis sikkerhedsafstanden kan overholdes. Hvis ikke det er muligt, aftaler man kollegerne imellem at benytte kontoret på skift.
 • Medarbejderne og studerende skal undgå at samles i større grupper end højst nødvendigt.
 • Del ikke mad og drikke, nyd hver sit. Tag bestik med hjemmefra.

Fysisk møde mellem studerende og medarbejdere

 • Medarbejderen aftaler forud med den studerende, hvor I skal mødes.
 • Medarbejderen bestiller et lokale.
 • Hvis vejret tillader det, afholdes mødet udendørs.
 • Vask hænder inden mødet.
 • Sørg for at overholde de gældende afstandskrav.
 • Ved gruppesamtaler må der maks. mødes to-tre studerende og en vejleder/underviser i lokalet.
 • Mødedeltagerne spritter borde og kontaktpunkter af, når de forlader lokalet.
 • Rengøringen sørger for desinfektion af borde og kontaktpunkter før og efter brug.

Benyttelse af biblioteket

 • Adgangen til biblioteket tilpasses de gældende restriktioner. Biblioteket orienterer på sin hjemmeside om, hvordan du kan låne og aflevere bøger samt afhente reserverede materialer.
 • Vejledninger og bookninger foregår i øjeblikket digitalt.

Kopimaskiner

 • Alle kopimaskiner er som udgangspunkt tilgængelige. 
 • Der er værnemidler til afspritning og rengøring ved maskinerne.
 • Det er vigtigt, at du spritter både hænder og maskine af - både før og efter brug.

Idrætsfaciliteter

Særlige retningslinjer for for indendørs idræt:

 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være medarbejdere, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. UC SYD kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Derudover særlige retningslinjer for svømning:

 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten bør overholde reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Al udstyr bør rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

Derudover særlige retningslinjer for fitness:

 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der bør foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner bør kontaktflader desinficeres mellem hver benyttelse.

Information om smitterisiko og forholdsregler

 • Sundhedsstyrelsens informationsmateriale anvendes så vidt muligt. Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, udarbejder Kommunikation info tilpasset UC SYDs behov.
 • Pedellerne printer og sørger for ophængning.
 • Undervisere og vejledere drøfter forholdsreglerne med de studerende, når de mødes første gang.
   

Baggrund

Retningslinjerne er behandlet på rektoratsmøde og chefmøde den 28. april 2020.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

Edel Marie Thomsen, studieleder, kriseberedskabsformand, Aabenraa
Mette Bonde, studieleder, kriseberedskabsformand, Haderslev
Lene Steenberg Hansen, receptionist, kriseberedskabsformand, Kolding
Anne Birgitte Hermansen, studieleder, kriseberedskabsformand, Esbjerg
Kim Petri Petersen, bygningschef
Annette Grube Lorentzen, biblioteksleder
Heidi Have, institutchef
Anette Nicolaisen, institutchef
Stine Bilstrup Rask, chef for studieadministration og HR
Jytte Rosenberg, sekretariatetsleder
John Snedker, strategichef
Anne Klimt Hymøller, fuldmægtig
Hans Christian Nedobrowsky, kommunikationschef

Retningslinjerne bliver løbende opdateret