Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Generelle retningslinjer ifm. genåbning af UC SYD

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du er direkte involveret på campusserne i den gradvise genåbning af UC SYD.  

Opdateret 26. oktober 2020

Hvem gælder retningslinjerne for?

Retningslinjer om kontorarbejdspladser

Retningslinjerne fortæller, hvordan du skal forholde dig ifm. kontorarbejdspladser på UC SYD.

Alle, der færdes på UC SYDs campusser, er omfattet af disse retningslinjer. Det vil sige studerende, medarbejdere, censorer og andre, der skal være fysisk tilstede på vores campusser.

Det er ikke muligt i detaljer at beskrive, hvordan medarbejdere, studerende, censorer og andre skal forholde sig i alle tænkelige situationer. Forholdene på de enkelte campusser er forskellige og kræver forskellige praktiske løsninger. Betragt derfor retningslinjerne som en overordnet adfærdskodeks.

Vi appellerer til, at alle med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og UC SYDs retningslinjer in mente lokalt finder ansvarlige praktiske løsninger på udfordringerne, så det bliver tydeligt, hvem der gør hvad og hvordan.

Det er ledernes ansvar at vurdere disse generelle retningslinjer i forhold til de konkrete aktiviteter og fysiske rammer, der gælder for lederens område, og i dialog med medarbejderne og de studerende at sikre en konkret implementering og udmøntning på de enkelte uddannelser, afdelinger og campusser.

Minimér smitterisikoen

Arbejdet, færdslen og aktiviteterne på campus skal overordnet tilrettelægges således, at smitte med COVID-19 forebygges bedst muligt ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ingen adgang, hvis du er syg
Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du blive hjemme, indtil du er helt rask. Også ved milde symptomer som forkølelse, skal du blive hjemme. Bliv hjemme i 48 timer, efter at de sidste symptomer er ophørt. 

Medarbejdere og studerende i særlig risiko
Der er særlige forholdsregler for medarbejdere og studerende, der er i en særlig risikogruppe, bor sammen med en person i særlig risikogruppe eller har et barn i en særlig risikogruppe.  

Du finder beskrivelsen af forholdsreglerne under Q/A omkring "Genåbning for UC SYD" for henholdsvis studerende og medarbejdere på ucsyd.dk/corona.

Adgangen på campus sker på disse vilkår

 • Alle skal bære mundbind/visir på alle offentlige fællesarealer på UC SYDs campusser. Dvs. at når du er i bevægelse rundt på campus, skal du bære mundbind eller visir. Kravet om 1 meters afstand gælder, selv om du bærer mundbind eller visir.
 • Når du sidder stille i et undervisningslokale, grupperum eller lign. og samtidig overholder afstandskravet på 1 meter, kan du tage mundbindet/visiret af.
 • Er du underviser, og underviser du i mere end to klasser eller hold i løbet af en dag, skal du bære mundbind eller visir.
 • Hold mindst en meters afstand mellem personer alle steder på campus. Dette gælder også, selvom du bærer mundbind.
 • Du skal medbringe en affaldspose til egne brugte mundbind, som du kan lægge i de affaldsstationer, der er opstillet på campus.
 • Hold dog mindst to meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, f.eks. ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag, skuespil, fysisk anstrengelse mv.
 • Der kan gives dispensation fra afstandsreglerne, hvilket betyder, at der er mulighed for, at man inden for de enkelte hold på uddannelserne kan fravige kravet om en meters afstand, hvis der er gode undervisningsmæssige og studiesociale grunde til det. Institutcheferne og EVU-chefen udarbejder procedurer for og beslutter hvornår og hvordan, der kan dispenseres. Du vil få besked, hvis der bliver dispenseret for afstandsreglerne på dit hold. Ved dispensation fra afstandsreglerne skal der anvendes værnemidler.
 • Host og nys i ærmet.
 • Vask dine hænder med vand og flydende sæbe straks efter ankomst.
 • Der er opsat håndspritautomater ved indgangene på alle campusser. Brug også dem.
 • Vask også hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter at have pudset næse og efter host/nys i hænder eller i engangslommetørklæde.
 • Vask hænder i faste intervaller, f.eks. efter hver lektion (som minimum hver anden time).
 • Vask hænder eller brug håndsprit, hvis du går fra undervisningen på ét hold til et andet.
 • Anvend kun engangsmaterialer som papirservietter.
 • Benyt kun de lokaler, toiletter og andre fællesfaciliteter, der er afmærket til brug.
 • Begræns opholdet på campus til det mest nødvendige.
 • Har du pauser i din undervisning, må du færdes på de områder, der ikke er spærret af. Husk også afstandskrav og god håndhygiejne i pauserne – og bliv sammen med dit hold.
 • Forlad campus umiddelbart efter afsluttet aktivitet. Det er ikke tilladt at færdes i eller opholde sig i områder på campus, der ikke er genåbnet. Skemalagte gruppeaktiviteter kan finde sted på campus, men vi opfordrer til, at andre gruppeaktiviteter afvikles online.
 • Campus er åbent for studerende i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 17.

Værnemidler

 • Der er opstillet håndsprit, desinfektionsmidler og engangsservietter til rengøring af borde og kontaktpunkter i de lokaler, der er godkendt til benyttelse. Følg vejledningen om rengøring, der er opsat, hvor rengøringsmidlerne findes.
 • Medarbejdere og studerende kan få udleveret mundbind eller visirer i de situationer, hvor vi dispenserer fra afstandskravet.
  Mundbind udleveres derudover som hovedregel ikke til studerende. Medarbejdere kan få udleveret mundbind af nærmeste leder.
  Visirerne tåler at blive afsprittet/tørret af med desinfektion op til 20 gange og kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
  Lederne beslutter, om der skal anskaffes visirer til udlevering til medarbejderne i afdelingen. Visirer bestilles via indkøbsafdelingen og udleveres i UC Service.

Rengøring, som medarbejdere og studerende er ansvarlige for

 • Tastatur, mus og telefon rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Du skal vaske hænder før og efter brug af udstyret.
 • Del ikke udstyr, benyt kun dit eget.
 • Sprit borde og kontaktpunkter af, når I forlader kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler mv., I har benyttet.

Rengøring, som rengøringspersonalet er ansvarlig for

 • Borde og kontaktpunkter i de lokaler, der må benyttes, rengøres og desinficeres mindst to gange dagligt, f.eks. vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge og -håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter skal rengøres mindst to gange dagligt. Toiletsæder skal rengøres og desinficeres med alkoholbaserede desinfektionsmidler (70-85 % alkohol) mindst to gange dagligt.
 • Skraldespande på gange og toiletter skal tømmes, inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt.
 • Kontorer rengøres en gang dagligt.
 • Rengøringspersonalet fører logbog over rengøringen ovennævnte steder.

Indretning og brug af lokaler, planlægning af aktiviteter mv.

 • Det er de tilstedeværendes ansvar at sørge for, at myndighedernes afstandskrav overholdes. Det betyder, at der bør sikres 2 meters afstand mellem underviser/foredragsholder og forreste række i lokalet, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem studerende.
 • Det kan være nødvendigt at dele de studerende op i grupper og fordele dem i flere undervisningslokaler for at sikre den nødvendige afstand og gulvplads.
 • Hvis aktiviteterne kan foregå udendørs, anbefales dette.
 • Pauser kan indrettes forskudt, så mange ikke holder pause på samme tid.
 • Åbn vinduerne og luft ud i pauserne.
 • Campusvis aftales og informeres der om undervisnings- og pausetider.
 • Studerende opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper, både i og uden for undervisningstiden.
 • Kontorer må kun benyttes af flere medarbejdere, hvis sikkerhedsafstanden kan overholdes. Hvis ikke det er muligt, aftaler man kollegerne imellem at benytte kontoret på skift.
 • Medarbejderne og studerende skal undgå at samles i større grupper end højst nødvendigt.
 • Del ikke mad og drikke, nyd hver sit. Tag bestik med hjemmefra.

Fysisk møde mellem studerende og medarbejdere

 • Medarbejderen aftaler forud med den studerende, hvor I skal mødes.
 • Medarbejderen bestiller et lokale.
 • Hvis vejret tillader det, afholdes mødet udendørs.
 • Vask hænder inden mødet.
 • Sørg for at overholde de gældende afstandskrav.
 • Ved gruppesamtaler må der maks. mødes to-tre studerende og en vejleder/underviser i lokalet.
 • Mødedeltagerne spritter borde og kontaktpunkter af, når de forlader lokalet.
 • Rengøringen sørger for desinfektion af borde og kontaktpunkter før og efter brug.

Benyttelse af biblioteket

 • Bibliotekets fysiske afdelinger er åbne igen pr. 3. august 2020. 
 • Du vil kunne komme ind og hente reserverede materialer, låne og aflevere, søge materialer m.v.
 • Vejledninger og bookninger vil stadig foregå digitalt over Skype.
 • Antallet af arbejdspladser på biblioteket er også reduceret eller fjernet for at mindske smitterisikoen.
 • Husk at holde god afstand, bruge håndsprit og vise hensyn når du besøger biblioteket.

Kopimaskiner

Der er opsat et skilt ved de kopimaskiner, det er tilladt at anvende på de enkelte campusser:

 • På Campus Aabenraa skal de studerende bruge kopimaskinen i biblioteket. Undervisernes kopimaskine står i frokoststuen. Begge steder er der håndsprit, der skal anvendes før betjening af kopimaskinen.
 • På Campus Esbjerg står kopimaskinen ud for UC Service ved hovedindgangen. Her er der opsat spritservietter samt en sprayflaske med rengøringsmiddel, der er bakteriedræbende.
 • På Campus Kolding står kopimaskinen ud for biblioteket. Der er opsat spritdispenser med håndsprit, og der er spritservietter, som skal anvendes før og efter betjening af kopimaskinen.
 • På Campus Haderslev er alle kopimaskiner tilgængelige. Der er værnemidler til afspritning og rengøring ved maskinerne.

Idrætsfaciliteter

Særlige retningslinjer for for indendørs idræt:

 • Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være medarbejdere, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. UC SYD kan foretage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.).
 • Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Derudover særlige retningslinjer for svømning:

 • Det sikres, at antallet af aktive i bassiner reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2 målt på vandets overflade.
 • Begrænsning og regulering af antal aktive i svømmehaller og -bade skal ske ved både indgang til omklædningsområder og i selve svømmehallen.
 • Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • I det tilfælde skabsnøgler benyttes, stilles der krav til, at de udleveres og afleveres af medarbejdere, og at de sprittes af imellem hver bruger.
 • Antallet af gæster i forskellige bassiner, spa, sauna, dampbad samt ved ophold på bassinkanten bør overholde reglen om en meters afstand, dog to meter ved fysisk anstrengelse.
 • Al udstyr bør rengøres før og efter brug.
 • Antallet af gæster monitoreres løbende, så de gældende retningslinjer for sikker afstand mellem brugere i bassiner og omklædningsrum kan overholdes.

Derudover særlige retningslinjer for fitness:

 • Antallet af aktive i fitnesslokalerne begrænses, så de generelle regler om afstand kan overholdes. Det sikres, at antallet af aktive i lokalerne reguleres således, at der maksimalt er en udøver pr 4 m2.
 • Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
 • Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.
 • Ekstra rengøring: Der bør foretages ekstra udluftning og rengøring som en del af den daglige drift med hyppig desinficering af berøringsflader som dørhåndtag, kortlæsere, vandhaner og træningsudstyr og -maskiner.
 • Desinfektion mellem aktiviteter: Ved redskaber og maskiner bør kontaktflader desinficeres mellem hver benyttelse.

Information om smitterisiko og forholdsregler

 • Sundhedsstyrelsens informationsmateriale anvendes så vidt muligt. Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, udarbejder Kommunikation info tilpasset UC SYDs behov.
 • Pedellerne printer og sørger for ophængning.
 • Undervisere og vejledere drøfter forholdsreglerne med de studerende, når de mødes første gang.
   

Baggrund

Retningslinjerne er behandlet på rektoratsmøde og chefmøde den 28. april 2020.

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af:

Edel Marie Thomsen, studieleder, kriseberedskabsformand, Aabenraa
Mette Bonde, studieleder, kriseberedskabsformand, Haderslev
Lene Steenberg Hansen, receptionist, kriseberedskabsformand, Kolding
Anne Birgitte Hermansen, studieleder, kriseberedskabsformand, Esbjerg
Kim Petri Petersen, bygningschef
Annette Grube Lorentzen, biblioteksleder
Heidi Have, institutchef
Anette Nicolaisen, institutchef
Stine Bilstrup Rask, chef for studieadministration og HR
Jytte Rosenberg, sekretariatetsleder
John Snedker, strategichef
Anne Klimt Hymøller, fuldmægtig
Hans Christian Nedobrowsky, kommunikationschef

Retningslinjerne bliver løbende opdateret