Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Tag enkelte fag på læreruddannelsen

Eftermiddagshold

Enkeltfagskurser i specialpædagogik

Styrk dine kompetencer - mens du arbejder

01

Enkeltfagskurser i specialpædagogik

Enkeltfagskurserne på læreruddannelsen er for dig, som gerne vil fordybe dig i specialpædagogik og få ny eller større viden og nye eller styrkede kompetencer inden for det fag, du vælger. Enkeltfagskurserne giver dig 10 ECTS-point pr. fag, som du kan tilføje til dit CV. På den måde får du en mere attraktiv profil overfor din nuværende eller kommende arbejdsgiver.
 
Vores enkeltfagskurser i specialpædagogik om eftermiddagen henvender sig til lærere, pædagoger, inklusionskonsulenter, AKT-vejledere og andre, der arbejder med eller ønsker at arbejde med specialpædagogik og inklusion hos børn og unge.

Alle vores enkeltfagskurser i specialpædagogik foregår tirsdag eftermiddag fra kl. 15.30–18.30 i Esbjerg. I år 2019 og 2020 udbyder vi følgende kurser:

Se vores øvrige udvalg af enkeltfagskurser her.

02

Specialpædagogik – inklusion af elever

Tidspunkt: Efterårssemesteret 2019

Med enkeltfagskurset 'specialpædagogik – inklusion af elever i komplicerede læringssituationer' får du konkrete redskaber til, hvordan du kan skabe et inkluderende miljø i dit klasselokale. Undervejs i forløbet kommer du til at arbejde med en bred vifte af områder inden for feltet. Så som normalitetsbegrebet, elev-handleplaner og støttesystemet. 

I videoen herunder kan du høre mere om specialpædagogik – inklusion af elever i komplicerede læringssituationer. 

Godt at vide

Indhold og læringsudbytte

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulets afsæt er undervisning, som tager afsæt i at udvikle de studerendes viden om inklusion, således at de opbygger redskaber til at kunne træffe didaktiske valg, der sikrer alle elever aktiv deltagelse og læring.

Omdrejningspunkterne i modulet vil derfor bl.a. være temaer som: Forståelser af komplicerede læringssituationer, specialpædagogikkens rammer og organisering, normalitetsbegrebet og niveauer af indsatser, støttesystemer, elevhandleplaner og læremidler, alt sammen i et inkluderende og dilemmaorienteret perspektiv

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse:

 • 10 ECTS–point.
 • Lærerens grundfaglighed.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på teoretisk og empirisk baseret speicalpædagogiks viden, forskning, teori samt love, bekendgørelser og politikker.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer.

Færdighedsmål: Den studerende kan

 • analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde.
 • begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling.
 • foretage strukturerede observationer af enkeltelever og grupper af elever.
 • udarbejde elev- og handlingsplaner.
 • begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser.
 • samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 • paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet.
 • internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau.
 • metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil.
 • metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner.
 • forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning.
 • kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde.
Praktisk info

Undervisningsgange, 2019

Undervisningen foregår i efteråret 2019 om tirsdagen i uge 35 til 41 og igen i uge 43 til 51. Tidspunktet for alle undervisningsgangene er fra kl. 15.30-18.30. Undervisningen finder sted i Esbjerg.

Pris

Kurset koster 5.600 kr.

ECTS

Kurset udgør 10 ECTS-point.

Adgangskravet

For at kunne tage enkeltfagskurset skal du have en gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

Tilmelding - du kan nå det endnu

For at tilmelde dig faget, skal du udfylde og sende os et ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt og senest den 26. august 2019.

HENT SKEMAET HER

03

Specialundervisning og klasseledelse

Tidspunkt: Forårssemesteret 2020

Med enkeltfagskurset ’specialundervisning og klasseledelse i et inkluderende perspektiv’ får du kompetence til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer.

Gennem forløbet vil du komme til at arbejde med blandt andet specialundervisning som en integreret aktivitet i den almindelige undervisning og som en aktivitet i sig selv i form af specialundervisning.

Der vil også være et særligt fokus på klasseledelse som en kompetence der vedrører ledelse, organisation og samarbejde i klasserummet i et differentieret og specialpædagogisk perspektiv.

I videoen herunder kan du høre mere om specialundervisning og klasseledelse i et inkluderende perspektiv. 

Godt at vide

Indhold og læringsudbytte

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Modulet omfatter en indføring i specialpædagogikkens praksisfelt, ‘specialundervisning’, med fokus på pædagogiske, psykologiske og didaktiske aspekter, der har betydning for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af indsatser, der vedrører elevers læring og udvikling i et inkluderende perspektiv. Dermed introducerer modulet bl.a. til differentiering, andre undervisningsprincipper og en bred vifte af metoder, og om hvordan, der kan arbejdes med specialundervisning, dels som en integreret aktivitet i den almindelige undervisning, dels som en aktivitet i sig selv i form af specialundervisning. Endelig er det et særligt fokus på klasseledelse som en kompetence der vedrører ledelse, organisation og samarbejde i klasse-rummet i et differentieret og specialpædagogisk perspektiv

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse:

 • 10 ECTS–point
 • Lærerens grundfaglighed
 • Bachelorprojekt

Modulets vidensgrundlag

Specialpædagogik er det centrale vidensgrundlag for den praksis, der udfoldes i specialundervisningen i forskellige undervisningskontekster, hvor særlige behov og udsatte positioner er grundlaget for lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. Med de markante mål om inklusion, der stilles i folkeskoleregi nationalt, regionalt og lokalt, er viden og kompetencer baseret på erfaring, empiri og forskning vedrørende didaktik, metoder og materialer i den inkluderende specialundervisning væsentlige.

Dette modul er således i høj grad praksisorienteret mod lærerens egen specialpædagogiske kompetence og samspillet med andre resursepersoner i team, på skolen og indenfor velfærdsprofessionsfeltet.  Ligesom der i dette modul vil være fokus på fag som eksempelvis dansk og matematik og på metoder som eksempelvis undervisningsdifferentiering samt inddragelse af IT som en resurse for elever med særlige behov/i udsatte positioner.      

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer.

Færdighedsmål: Den studerende kan

 • Forholde sig analyserende til - og argumenterende for beslutninger om specialundervisning, der vedrører beslutninger om inklusion og eksklusion.
 • Begrunde indsatser i didaktiske overvejelser og i forlængelse heraf kunne udvikle egne og teambaserede lokale modeller for specialundervisning på, såvel et individuelt, som et gruppeniveau.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere specialundervisningsforløb i flere formater, der gennemføres i klassens almindelige undervisning som inkluderende specialundervisning.
 • Forholde sig til og reflekteret anvende forskellige didaktikker i ledelsen af elevgrupper og klasser.
 • Analysere og vurdere kvaliteter og muligheder ved inddragelse af specifikke materialer og herunder IT baserede platforme generelt i specialundervisningen og specifikt i fagene dansk og matematik
 • Begrunde og anvende faglige test for at dokumentere undervisningsmæssige behov og faglig, social mv. udvikling. 
 • Udforme differentierede elevplaner, der dynamisk kan støtte elevens læring og udvikling og samtidig udgøre et grundlag for forældresamarbejdet.
 • Indgå i tværprofessionelle teams for at supplere med specialpædagogisk viden og begrundelser i en tværprofessionel indsats.

Vidensmål: Den studerende har viden om

 • Dynamikken mellem inklusion og eksklusion som positioner, der har betydning for tilrettelæggelsen af specialundervisning.
 • Didaktiske muligheder og modeller som grundlag for tilrettelæggelse af indsatser i specialundervisning og herunder i særlig grad inddragelse af undervisningsdifferentiering.
 • Metoder, der kan støtte læring for elever i komplicerede læringssituationer i, såvel en almen -  som en specialpædagogisk kontekst og herunder IT-orienterede læringsforløb.
 • Klasseledelse i et inkluderende perspektiv.
 • Materialer, der støtter generelle indsatser i specialundervisningen og specifikt i fag som dansk og matematik og herunder IT baserede.
 • Evaluering i form af test og andet materiale, der kan støtte og facilitere læring.
 • Elevplaner som et særligt element i specialundervisningen og inddragelse af forældrene i samarbejdet.
 • Mulighed for og betydning af at samarbejde med andre professioner og resursepersoner og resurse steder, som eksempelvis PPR, for dermed at kunne inddrage tværfaglige perspektiver.
Praktisk info

Undervisningsgange, 2020

Der vil være undervisning alle tirsdage fra kl. 15.30-18.30 i uge to til seks og igen i uge otte til 14 og uge 16 til 19. Sted: UC SYD i Esbjerg.

Pris

Prisen for kurset er 5.600 kr.

ECTS

Kurset svarer til 10 ECTS-point.

Adgangskravet

For at kunne tage enkeltfagskurset skal du have en gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

Tilmelding

Udfyld og send os nedenstående ansøgningsskema for at tilmelde dig faget.

Ansøgningsfrist: Senest den 15. november 2019

HENT SKEMAET HER

04

Specialpædagogik og diagnoser

Tidspunkt: Efterårssemesteret 2020

Udgangspunktet for arbejdet med diagnoser er normalitetsbegrebet og dermed diversitet som et kulturelt fænomen relateret til både værdier og videnskabelighed.

Med enkeltfagskurset 'specialpædagogik og diagnoser i et inkluderende perspektiv' er det centrale vidensgrundlag den viden og forskning, der er grundlaget for den diagnosticering, som i høj grad har betydning i folkeskolens specialpædagogiske indsats for at facilitere elevernes læring og udvikling. Et væsentligt paradigmeskift og element i undervisningen er at se på diagnosen i et relationelt fremfor alene et individuelt perspektiv.

I videoen herunder kan du høre mere om specialpædagogik og diagnoser i et inkluderende perspektiv. 

Godt at vide

Indhold og læringsudbytte

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

Kort beskrivelse af modulet

Der vil i undervisningen være særlig opmærksomhed på at udfordre det etablerede psyko-medicinske blik på elever via inkluderende afsæt i teori og praksis. Udgangspunktet for arbejdet med diagnoser er normalitetsbegrebet og dermed diversitet som et kulturelt fænomen relateret til både værdier og videnskabelighed.

I modulet er det centrale vidensgrundlag den viden og forskning, der er grundlaget for den diagnosticering, som i høj grad har betydning i folkeskolens specialpædagogiske indsats for at facilitere elevernes læring og udvikling. Derfor er viden om diagnoser og indikatorer for særlige behov og udsatte positioner nødvendig i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere specialpædagogiske indsatser og hermed bidrage til øget viden og kompetencer indenfor det specialpædagogiske felt. Et væsentligt paradigmeskift og element i undervisningen er at se på diagnosen i et relationelt fremfor alene et individuelt perspektiv.

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse:

 • 10 ECTS-point.

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på teoretisk og empirisk baseret speicalpædagogiks viden, forskning, teori samt love, bekendgørelser og politikker.

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer

Færdighedsmål: Den studerende kan

 • Analysere og argumentere for betydningen af skiftende diskursers indflydelse på skolens liv og de specialpædagogiske indsatser.
 • Afdække indikatorer for inklusion og eksklusion og dermed forholde sig til og argumentere for beslutninger vedrørende inklusion og eksklusion.
 • Anvende og indarbejde viden om lovgivning i form af love, bekendtgørelser og vejledninger i den konkrete tilrettelæggelse af den specialpædagogiske indsats på diagnose området.
 • Vurdere, begrunde og initiere til et tværfagligt samarbejde mellem velfærdsprofessioner.
 • Vurdere, udvælge test, anvende test og formidle testresultater i forhold til identifikation af vanskeligheder af forskellig karakter.
 • Tilrettelægge undervisning og læring for diagnosticerede elever i forskellige specialpædagogiske undervisningssammenhænge.
 • Inddrage aktørperspektiver som en del af grundlaget for specialpædagogiske indsatser.

Vidensmål: Den studerende kan

 • Viden om diagnosen som faktor i den historiske og den aktuelle debat om forholdet mellem normalitet og afvigelse set i et undervisningsperspektiv.
 • Viden om indikatorer for inklusion og eksklusion og dynamikken mellem inklusion og eksklusion som positioner med særlig betydning for diagnoser. 
 • Viden om relationen mellem lovgivning og diagnoser på forskellige områder og deraf følgende betingelser for specialpædagogiske indsatser.
 • Viden om diagnoser i et tværfagligt samarbejdsperspektiv i forhold til andre professioner.
 • Viden om test til identifikation af læringsvanskeligheder og andre former for vanskeligheder i skolen på, såvel et individuelt, som på et relationelt plan.
 • Viden om diagnosers betydning for løsning af undervisningsopgaven i skole i undervisningen, læring og sociale relationer.
 • Viden om andre aktørperspektiver som forældre og børns oplevelse af diagnosens betydning.
Praktisk info

Undervisningsgange, 2020

Undervisningen sker i tidsrummet fra kl. 15.30-18.30 tirsdage i uge 35 til 41 og uge 43 til 51 og vil foregå på UC SYD i Esbjerg.

Pris

Kurset koster 5.600 kr.

ECTS

Kurset svarer til 10 ECTS-point.

Adgangskravet

For at kunne tage enkeltfagskurset skal du have en gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

Tilmelding

Udfyld og send os nedenstående ansøgningsskema for at tilmelde dig faget.

Ansøgningsfrist: Senest den 15. maj 2020.

HENT SKEMAET HER

05

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset eller tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte den undervisningsansvarlige: 

Søren Bøjgaard Schleicher Andersen
E: sban@ucsyd.dk
T: 7266 3128

06

Tilmelding

Tilmelding til et enkeltfagskursus i specialpædagogik skal ske ved at udfylde et ansøgningsskema, som herefter skal sendes til os. Du finder flere oplysninger i skemaet.

HENT SKEMAET HER