Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskningsprogrammet for sundhedsfaglig praksis

Eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation

De store livsspørgsmål bliver ofte aktuelle, når vi udfordres i livet, for eksempel i mødet med svær sygdom og død - eller bliver forældre.

01

Eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation

Det er netop i mange af menneskers mest udfordrende og betydningsfulde øjeblikke, at vi som sundhedsprofessionelle møder dem. Der, hvor man som patient eller pårørende på forskellig vis konfronteres med, hvad det i dybeste forstand vil sige at være menneske.

Paradoksalt nok levnes der i sundhedsprofessionelle uddannelser eller klinisk praksis ringe plads til systematisk at varetage omsorgen for det vi kunne kalde eksistentielle og åndelige temaer i patienter og pårørendes liv.

Derfor er vi i UC SYD optaget af at udforske både hvor og hvordan eksistentielle og åndelige temaer kan være tilstede hos patienter, pårørende og hvordan det adresseres i både uddannelse og praksis.

Læs om vidensdagen på jordemoderuddannelsen: Abort og dødfødsel: Jordemoderstuderende får den spritnyeste viden om graviditetens bagsider.

02

UC SYDs ekspert

 

 

Lektor

Christina Lange Prinds (CPRI)

Resumé

Ekspert i eksistentiel og åndelig omsorg i forbindelse med fødsel og forældreskab og i den post-gravide kvindekrop.

Christina Prinds er uddannet jordemoder og har skrevet ph.d. om 'Moderskab, tro og eksistens – eksistentiel meningsdannelse hos danske førstegangsmødre'.

03

Til dig, der arbejder med eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation i hverdagen

I ethvert liv er der kun to dage med færre end 24 timer og de står som bogstøtter i hver sin ende af livet: Den ene fejrer vi hvert år, selvom det er den anden, der får os til at opfatte livet som noget dyrebart

Kathryn Mannix

Læge

Sådan skriver den britiske læge Kathryn Mannix i bogen "Gå døden i møde". Selvom en del nyere forskning peger på, at det ikke bare er visheden om, at vi skal dø, men også mødet med livets begyndelse, som får os til at opfatte livet som dyrebart, så er tanken om livets to bogstøtter alligevel med til at sætte det hele lidt i perspektiv.

I UC SYD er vi optagede af at undersøge, hvordan eksistentielle temaer kan fylde noget for de sundhedsprofessionelle selv, og hvordan vi bedst uddanner os til at turde nærme os sådanne temaer hos os selv, patienter og pårørende.

Når livets store spørgsmål bliver fremtrædende

Vores fokus er rettet mod udfordringer og muligheder omkring forståelsen af eksistentielle temaer i sundheds- og socialfaglige sammenhænge, som kan være i spil for mange forskellige patienter: gravide kvinder, barslende fædre, hjertesyge børn, psykisk syge unge, kræftsyge ældre – og deres pårørende.  

En voksende mængde af både international og også dansk forskning, peger på, at de livsperioder, hvor vi er i kontakt med sundhedsvæsenet - nemlig i forbindelse med svær sygdom, død eller forældreskab hos os selv eller vores pårørende – også er perioder, hvor nogle af de store spørgsmål i livet bliver fremtrædende.

Det kan være overvejelser som handler om min plads i livet, om hvordan andre værdier end tidligere pludselig bliver meningsfulde, eller om det ansvar vi har for os selv eller andre.

Det kan også være tanker om valg relateret til fremtid eller fortid, og om de relationer vi er indvævede i. Tankerne kan også handle om livs-motivation eller om døden. For nogle er det ikke bare tanker, men også ændrede praksisser der får betydning, for eksempel bøn eller meditation.

At blive mødt som menneske i sundhedsvæsnet

Meget tyder også på, at tanker om mening og formål i livet har betydning for vores sundhed – både vores fysiske sundhed, men også at det har indflydelse på den måde, vi håndterer livet på. Derfor er kommunikation om mening og eksistens - og dermed det, at blive mødt som menneske - væsentligt i sundhedsvæsenet.

Mange sygehuse, hospices, fødeklinikker, plejehjem og andre institutioner er i Danmark optagede af, hvordan vi i højere grad kan sætte patienten i centrum, som flere hospitaler pointerer i deres værdisæt.

Ønsket om et mere helhedsorienteret syn på både det at være patient eller pårørende og det at være sundhedsprofessionel indebærer, at vi må fokusere på, hvordan det at være syg eller arbejde med sygdom og lidelse har betydning for vores liv. Det kan skabe større eksistentiel sundhed, og øge sundhed i bred forstand.

Tværprofessionelle, tværvidenskabelige og tværsektorielle forskningsindsatser 

Forståelsen af, at eksistentielle temaer er væsentlige i enhver kommunikation, er et relativt nyt forskningsområde i Danmark. Derfor er der endnu ikke ret mange forskningsstudier, som har udforsket interventioner, som fokuserer på eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation.

Forskningsfeltet omkring eksistentiel og åndelig omsorg er i det hele taget nyt. Forskningsinitiativerne gennem de sidste 10 år er præget af at være tværprofessionelle, tværvidenskabelige og tværsektorielle, selvom mange af dem er klinisk funderede i sundhedsvæsenet. De videnskabelige studier er eksplorative og afdækkende, da vi ved ret lidt om eksistentiel og åndelig sundhed i Danmark.

Viden, indsigt og øvelse

Det der dog kendetegner de nye tiltag, som fokuserer på sundhedsprofessionel uddannelse om mening, tro og eksistens, er, at de ofte inkluderer tre aspekter:

 • Viden
 • Indsigt
 • Øvelse

Det er i øvrigt aspekter, vi også kender fra uddannelse og læring i relation til andre sundhedsprofessionelle kompetencer.

Få del i den nyeste viden

Den forskningsviden, vi udvikler på UC SYD, bliver en del af undervisningen på vores diplom- og akademiuddannelser. Her vil du møde undervisere, der også forsker og deler deres viden med dig.

Er du interesseret i nye kompetencer og viden indenfor det sundhedsfaglige område, kan du læse mere om dine muligheder og se moduler og specialiserede fagområder under Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. 

04

Det siger forskningen om eksistentielle temaer i sundhedsprofessionel kommunikation

Globalt er der fokus på, at eksistentiel og åndelig sundhed er væsentligt for det at være menneske, og dermed væsentligt for os som sundhedsprofessionelle i vores kommunikation.

Det ses for eksempel i FNs sustainable development goals fra 2015, hvoraf to ud af 17 fokusområder blandt andet inkluderer eksistentielle perspektiver (16 og 17).

Det ses også i verdenssundhedsorganisationens WHO’s fokus på eksistentiel og åndelig sundhed som væsentlig for især svært syge og døende patienter. WHO har også fokus på eksistentiel og åndelig sundhed som et væsentligt aspekt af livskvalitet. Det ses også i erfaring med efteruddannelse om eksistentielle temaer i palliation.

At turde forundres åbner op

En væsentlig del af sundhedsprofessionelle kommunikationstiltag med fokus på eksistentielle temaer er forundring. At vi tør stille os spørgende i kommunikationssituationen. Det at turde at forundres kan åbne for nye og givende måder at se både patienter og pårørende på. Synet på sig selv som sundheds- eller socialprofessionel og på patienter ændres derved indefra og ikke som en manualiseret eller effekt-orienteret tilgang.

Det ser vi i det danske fokus på eksistentiel og åndelig omsorg til svært syge og døende, og også i et nyt evidensbaseret post-graduat uddannelsestilbud til praktiserende læger med spørgeguide.

Sygehus Lillbælt har fokus på kommunikationsuddannelse for alle professionelle, som nu følges op i flere afdelinger med fokus på eksistentiel kommunikation

Hvad betyder det at blive mor eller far for, hvordan vi tænker om livet?

I UC SYD er vi optagede af, både hvor og hvordan eksistentielle og åndelige temaer kan være tilstede hos patienter, pårørende og hvordan det adresseres i både uddannelse og praksis.

Vi har i særlig grad viden om, hvordan det er tilstede i relation til livets begyndelse – altså i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Hvad betyder det at blive mor eller far for, hvordan vi tænker om ansvar, om sårbarhed og om mening og formål i livet? Forandrer det vores måde at tænke og leve på? Det er der en del forskning, der tyder på – især hos mødre og fædre, som oplever noget traumatisk – f.eks. at føde for tidligt eller hvis barn eller mor er syge.

Mening og formål i livet forandres

Christina Prinds fra UC SYD har netop udforsket dette blandt danske mødre i blandt andet spørgeskemastudier. Generelt peger studierne på, at det at blive mor i Danmark har et stort potentiale til at kunne udfordre, hvad det i dybeste forstand vil sige at være menneske, som eksistentiel og åndelig omsorg tidligere er defineret som (Sundhedsstyrelsen, 1999).

Det særligt interessante er, at mødre, som har født ukompliceret – som langt de fleste kvinder gør i Danmark – også oplever, at mening og formål i livet forandres. Det er ikke kun tilfældet hos de mødre, som oplever sygdom eller for tidlig fødsel. Livet får simpelthen et nyt perspektiv.

Ny viden til jordemødre, sygeplejersker og læger om eksistentielle temaer i svangreomsorgen

At eksistentielle temaer er betydende og relevante at inddrage i sundhedsforståelse og kommunikation med gravide og barslende mødre og fædre, er dog i ringe grad integreret i sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen, i den sundhedsprofessionelle praksis – eller på de sundhedsprofessionelle bacheloruddannelser i dag.

Derfor står Christina Prinds i spidsen for et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet og Sygehus Lillebælt, om at udvikle et kommunikationskursus for jordemødre, sygeplejersker og læger om netop eksistentielle temaer i svangreomsorgen - den del af sundhedsvæsenets arbejde, der sigter mod graviditet, fødsel og forældreskab.

Det er det første kursus af sin art i Danmark, hvorimod flere kurser og uddannelsesmuligheder eksisterer i den del af sundhedsvæsenets omsorg, som orienterer sig mod svært syge og døende, nemlig den palliative omsorg.

Derudover er UC SYD involveret i forskningsprojekter om

 • eksistentielle temaer i kommunikation relateret til andre patientgrupper (for eksempel hjertepatienter og indlagte på hospice)
 • et nyt interventionsprojekt, hvor et øget samarbejde med en præst i svangreomsorgen, også udfordrer og beriger sundhedsprofessionelle, patienter og forskere med forskellige kundskabsregimer at se på graviditet, fødsel og moder- og faderskab i.
05

Relateret viden

Prepress Resonans mellem livets afslutning og livets begyndelse. Prinds, C., Hvidtjørn, D., & Moestrup, L. (2018) I: Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 15(30).

First Child's Impact on Parental Relationship: An Existential Perspective. Maternity care and sociological aspects of pregnancy and childbirth. Prinds, C, Mogensen, O, Hvidt, NC, Bliddal, M I: BMC Pregnancy and Childbirth. Maternity Care and Sociological Aspects of Pregnancy and Childbirth:2018:18:157.

Making existential meaning in transition to motherhood—A scoping review. Prinds, C., Hvidt, N. C., Mogensen, O., & Buus, N. (2014) I: Midwifery, 30(6), 733-741.

‘We are the barriers’: Danish general practitioners’ interpretations of why the existential and spiritual dimensions are neglected in patient care. Assing Hvidt, E., Søndergaard, J., Hansen, D. G., Gulbrandsen, P., Ammentorp, J., Timmermann, C., & Hvidt, N. C. (2017) I: Communication and Medicine, 14(2):105-120.

Eksistentiel og åndelig omsorg i Danmark: Hvorfor, hvad, hvordan og hvem. Hvidt, Niels Christian, Ammentorp, Jette, Clemensen, Jane, Østergaard Steenfeldt, Vibeke, Moestrup, Lene, Søndergaard, Jens (2018) I: Klinisk Sygepleje 32(4), 265-280.

Developing and evaluating a blended-learning training course on existential communication: Process, potentials and barriers. Timmermann, C., Prinds, C., Lau, M.E., Assing Hvidt, E., Hvidt, N.C., Sørensen, L. & Ammentorp, J. (2019). I: Patient Education & Counseling: In draft.

Dignity in End of life Care at Hospice: An Action Research Study Scandinavian Journal of Caring Sciences: Toudal, D, Prinds, C (2019). In review.

Åndelig omsorg – et anliggende for sundhedsprofessionelle (2019) Steenfeldt Østergaard, V, Viftrup D, Hvidt, N.C. (red.). Antologi, in press.

06

Kontakt

 

Har du brug for mere viden eller information, så kontakt os.

Lektor

Christina Lange Prinds (CPRI)

Resumé

Ekspert i eksistentiel og åndelig omsorg i forbindelse med fødsel og forældreskab og i den post-gravide kvindekrop.

Christina Prinds er uddannet jordemoder og har skrevet ph.d. om 'Moderskab, tro og eksistens – eksistentiel meningsdannelse hos danske førstegangsmødre'.