Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskningsprojekter

Få et overblik over de projekter UC SYD forsker i.

Forskning, der betyder noget i hverdagen

På UC SYD forsker vi i spørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Vi dykker ned i de spørgsmål og undersøgelsesfelter, som kan forbedre velfærdssamfundets institutioner. Både for de ansatte. For samfundet. Og for alle os, som bruger velfærdsydelser.

Samtidig kvalificerer vi vores professionsuddannelser og videreuddannelser med forskningsbaseret viden. På den måde udvikler vi både professionerne og uddanner dygtigere studerende.

Herunder får du en oversigt over de projekter og Ph.d. projekter, UC SYD forsker i: 

Projekter i Forskningsprogrammet dagtilbud og skole

Børn, unge og forældres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde
Projektet undersøger via observationer, interviews af forældre og professionelle og dokumentanalyser børns, unges og forældres positioneringsmuligheder i det tværfaglige samarbejde, hvor der medvirker en socialrådgiver. Projektet indhenter empiri i 2 kommuner.
Projektmedarbejdere: Anette NielsenLene Krogstrup JacobsenMia Hviid og Christian Quvang

Chanceulighed – ulige muligheder i skolens fællesskaber
Projektet undersøger hvad der sker i skolens faglige og sociale fællesskaber, der får betydning for, at børn med ringere livsbetingelser klarer sig dårligere end andre børn, og hvordan kan lærere og pædagoger kan anvende denne viden i arbejdet med at reducere betydningen af social baggrund."          
Projektmedarbejdere: Christina Holm Poulsen og Lene Krogstrup Jakobsen

Code n’ learn – kodning og programmering i pædagogisk praksis
Et eksplorativt forskningsprojekt der undersøger, hvorledes der kan arbejdes med kreativ programmering i såvel undervisning som understøttende undervisning, herunder bl.a. hvilke krav det stiller til didaktisk planlægning og forberedelse.       
Projektmedarbejdere: Claus AuningMette Auning og Michael B. Korn

Dannelse til religiøs myndighed
Aktionsforskningsprojekt der har til formål at bidrage til udviklingen af en professionsrettet og reflekteret religionspædagogik og religionsundervisning ud fra et alment perspektiv der medtænker sekularisering, individualisering og myndiggørelse i undervisningen i både skole og kirke.
Projektmedarbejder: Kirsten M. Andersen

Den uformelle kommunikations betydning for samarbejde på tværs, for drift og udvikling af folkeskolens nye opgaver
Projektet undersøger betydningen af læreres, pædagogers og lederes uformelle kommunikation i samarbejdet på tværs i realisering af folkeskolens nye opgaver.
Projektmedarbejder: Helle Bjerresgaard    

De ‘visiterede’ pædagoger - Fra støttepædagog til læringsmiljøpædagog
Kommunerne har med udgangspunkt i inklusionsdagsordenen ændret sin måde, at organisere sig på i forhold til at varetage støtten til udsatte børn i almene dagtilbud. Dette projekt er designet som aktionsforskning, der konkret tager afsæt i et (finansieret) aktionslæringsforløb med Odense kommunes Læringsmiljøpædagoger. Projektet genererer viden om muligheder og barrierer i at kvalificere og forankre inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.                        
Projektmedarbejdere: Jonna Nøttrup, Ole Steen Nielsen, Hans Henrik Hjermitslev og Christian Quvang    

Digital praksis i dagtilbud            
Projektet undersøger sammenhænge og meningsindhold i udviklingen af digital praksis i dagtilbud i samarbejde med Tønder Kommune og med det formål at styrke pædagogernes agency, herunder innovative og improviserende digitale praksis. 
Projektmedarbejdere: Hildegunn Johannesen 

Elevopgaver og elevprodukter i matematik- undervisningen
Projektet undersøger hvad der karakteriserer den opgavedidaktiske praksis i matematikundervisning på universitetsskolerne, og hvordan man kan forstå begrebet faglig kompetent kommunikation som indhold i matematikfaget.
Projektmedarbejdere: Rune Hansen, Lars Henrik Jørgensen og Kaj Nedergaard Jepsen         

Én fagprofessionel ét barn – et studie af nye former for specialpædagogisk støtte i folkeskolen efter reformerne
Projektet undersøger hvad der kendetegner de pædagogiske strategier, som kommer i anvendelse i supplerende undervisning og anden faglig støtte med særlig fokus på de støtteforanstaltninger, som er organiseret med ét barn og én støtteperson.
Projektmedarbejder: Thyge Tegtmejer        

Et stærkt fællesskab - børn og forældre i fokus
Projektet ses som et opstartsprojekt i processen med at samle de fire institutioner omkring et udviklingsarbejde med det formål, at alle ansatte, ledere og medarbejdere, bliver dygtigere til at undersøge egen praksis: ” Hvad gør vi og hvilken virkning har det?
Projektmedarbejdere: Helle Bjerresgaard     

Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning            
Projektmedarbejdere: Thomas R.S. AlbrechtsenRoland HachmannSteen Juhl Møller, Dorthe Carlsen og Karina Kiær.

Forsøgs- og udviklingsprogram for sprogprøver i 0. klasse - UVM
Udvikling af sprogprøver til 0. klasse.
Projektmedarbejdere: Lene Illum Skov, Merete Smith- Sivertsen og Marlene Lysemose

Kommunikationskritisk kompetence og digital robusthed            
Projektet undersøger hvilket potentiale en didaktisk tilrettelæggelse med fokus på undervisningsstrategier har for at understøtte elevernes kritiske tænkning og digitale robusthed. 
Projektmedarbejdere: Lene LundLasse H. Vinther, Hildegunn J. Johannesen og Lene Illum Skov 

Kontroversielle emner i historie med fokus på propaganda og konspirationsteorier            
Projektet undersøger hvordan elevers kritiske tænkning kan understøttes gennem undervisning i kontroversielle emner, herunder propaganda og konspirationsteorier, og hvordan elever kan anvende kildekritiske begreber i deres skriftlige og mundtlige kritiske analyser og argumentation. 
Projektmedarbejder: Hildegunn J. Johannesen  

Kvalitet i Dansk og Matematik (KiDM)
Delprojekt: Fagcentreret skoleudvikling
Projektmedarbejdere: Thomas R.S. Albrechtsen , Rune Hansen og Mie Jensen.

Kvalitet i engelskundervisningen på mellemtrinnet (4.-5. klassetrin)
Et aktionsforskningsprojekt der undersøger kvaliteten i engelskundervisningen på mellemtrinet i den danske grundskole og har til formål at medvirke til en rekonceptualisering og transformering af gældende praksis i forhold til indhold og metoder i engelskundervisningen.
Projektmedarbejder: Benthe Fogh Jensen

Ledelse for læring gennem undervisningsbesøg?
Formålet med dette kvalitative casestudie er at belyse, hvordan danske skoleledere håndterer forventningen om at besøge og observere undervisningen på deres skole, hvilke strategier de anvender og hvilke udfordringer de oplever i den sammenhæng. Casestudiet vil indgå i en diskussion af nyere forskning i ledelse for læring, som er optaget af hvordan skoleledelse kommer tættere på pædagogisk praksis og kan have indflydelse på at fremme elevers læring.
Projektmedarbejdere: Thomas R.S. AlbrechtsenAnne GregersenInga Stein Michelsen og Henrik Sønnichsen

Leg i dagplejen: Leg som en måde at blive til på - med dagplejeren 
Projektmedarbejdere: Christian QuvangKaare Werner Nielsen og Lasse Stenmann Jørgensen.

Læringsmiljø i dagtilbud
Indførelsen af ”Den styrkede læreplan” for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter. Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forskningsbaserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Vi vil derfor undersøge begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner.
Projektmedarbejdere: Lene Hørdum Sørensen, Pernille Hertzberg og Thomas R.S. Albrechtsen.

Læsevejlederes meningsskabelse i databrug
Projektet undersøger med udgangspunkt i sociokulturel teori læsevejlederes meningsskabelse i data-brug i forberedelse, i dialoger sammen med skoleledelse samt i vejledningssituationer. Ved brug af metoden shadowing (skygning) undersøges, hvordan 5 læsevejlederes meningsskabelse i databrug finder sted i folkeskolen. Projektet vil udvikle praksisanbefalinger ift. organisering af vejledning generelt og ift. databrug for læsevejledere specifikt.
Projektmedarbejdere: Karina Kiær og Thomas R.S. Albrechtsen

Mestringer af faglig identitetskrise
Projektet undersøger gennem fokusgruppeinterviews pædagogstuderendes mestringsstrategier ud fra en hypotese om et mismatch mellem de initiale forventninger til mulig faglig identitet ved start på pædagoguddannelse, og den faglige identitet som ultimativt kan opnås som pædagog.
Projektmedarbejdere: Martin Petersen

Mundtlighed i dansk
Projektet undersøger den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget i hhv. grundskolen og læreruddannelsen med fokus på hvad der karakteriserer mundtlighed i danskfaget – teoretisk og empirisk, og hvordan mundtlighed kan didaktiseres.
Projektmedarbejdere: Dorthe CarlsenCharlotte ChristiansenRikke C. Denning, Lene Illum Skov og Max Ipsen

Overgangsproblematikker mellem skole og ungdomsuddannelse med særligt fokus på at aktivere de unges netværk
Et aktionsforskningsprojekt der undersøger gruppevejledning i samarbejde med vejledere fra UU-centre, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i fokus.
Projektmedarbjedere: Grethe Fogh Nielsen og Charlotte Juhl-Nielsen

Play Lab: Små børns lege – og pædagogens deltagelse
Et forskningsprojekt der gennem feltobservationer og aktionslæring undersøger lege blandt små børn (1-4 år) med det formål at etablere et aktuelt teoretisk og praktisk grundlag for pædagogisk arbejde med små børns lege.
Projektmedarbejdere: Kim Jerg, Kaare W. Nielsen og Lasse Stenmann Jørgensen

Praksisfortolkninger af Læremidler (Læremiddel.dk)
Projektet ”Praksisfortolkninger af læremidler” har til formål at kortlægge og bidrage til en forståelse af læreres og elevers brug af didaktiske læremidler. Nærmere bestemt er genstandsfeltet didaktiske læremidler, analoge som digitale, som led i et bredere læremiddellandskab med semantiske og funktionelle læremidler, i hhv. dansk, matematik og naturfag.
Projektmedarbejdere: Rune HansenDorthe CarlsenLene Illum Skov og Karina Kiær

Produktionsskolernes pædagogiske praksis
Kvalitativt forskningsprojekt der undersøger, hvordan elevers deltagelse og deltagelsesidentitet udvikles i den konkrete praksis, der udøves i produktionsskolen.
Projektmedarbejdere: Jonna Larni NøttrupChristian Quvang, Doris O. Larsen og Anne C.O. Lyhne

Professionsdannelse
Lærebog om velfærdsprofessionerne - tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde         
Projektmedarbejdere: Hans Henrik Hjermitslev

Projekt ny naturfagsprøve - med fokus på alignment og kompetenceudvikling
Et aktionsforskningsprojekt der fokuserer på naturfagslæreres forståelse af egen rolle i elevernes læreprocesser (6.-8. Klassetrin), herunder lærernes evne til didaktisk tænkning samt til at arbejde refleksivt med egen praksis med udgangspunkt i en IBSE-tilgang.
Projektmedarbejdere: Ida GuldagerClaus Auning og Mette Steiner.

Pædagogers arbejde med etniske minoritetsbørn i skole og SFO
Et forskningsprojekt der gennem observationer og interviews undersøger, hvorvidt og hvordan pædagoger i skole og SFO anvender den pædagogiske faglighed, de har tilegnet sig gennem uddannelse og erfaring, når de arbejder med børn med etnisk minoritetsbaggrund.
Projektmedarbejdere: Doris Overgaard Larsen, Ole Steen Nielsen og Gro H. Jacobsen (SDU).

Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)          
Projektet har til formål at synliggøre, hvordan pædagoger beskriver og begrunder det udvidede forældresamarbejde som betydningsfuldt element i den pædagogiske faglighed, samt belyse forældresamarbejdets forskellige fremtrædelsesformer, så dets faglige indhold og praksisformer synliggøres som en fagligt begrundet pædagogisk opgave og endelig at sprogliggøre forældresamarbejdet i dets forskellige former som en pædagogisk praksis, så det bliver muligt at gøre det til genstand for systematisk udvikling.
Projektmedarbejdere: Doris Overgaard Larsen, Bent Madsen og Charlotte Brønholt fra Inklusionsakademiet.

SEMPRE: Social Empowerment in Rural Areas           
Projektet er et Baltic sea interreg projekt under EU. Der deltager partnere fra alle EU medlemslande omkring Østersøen. Projektet, som er tre-årigt, arbejder med udvikling af metoder og redskaber til empowerment i samarbejde med socialarbejdere og brugere. Metoder  og redskaber er udviklet i mikroprojekter i lokale empowermentnetværk. Centralt i projektet er udvikling af træningsmoduler om empowerment, som UCSYD har ansvaret for. Omdrejningspunktet for træningsmodulerne er aktionslæring.
Projektmedarbejdere: Jens Juulsgaard LarsenAnette Nielsen og Christian Quvang

Skolefravær og mistrivsel
Projektet tager afsæt i en aktuel problemstilling, der omhandler skolefravær og mistrivsel. Via observationer og kvalitative interviews har projektet til hensigt at bidrage med viden i forhold til, hvad skolevægring ser ud til at handle om, når skoleproblemer og mistrivsel udforskes fra børns perspektiver. Projektet vil bidrage med viden, der kan udvikle og kvalificere samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre i deres bestræbelser på at understøtte børns skolegang, når fravær udgør et problem.
Projektmedarbejdere: Christina Holm Poulsen, Anne Thiim Stochholm og Rune Karlsson

Skoleledelse mellem intention og realitet – en analyse af organiseringsformers betydning for ledelse i folkeskolen
Projektet indskriver sig i en aktuel debat om ledelse i folkeskolen og specifikt, hvilken betydning områdeledelse som organiseringsform på skoleområdet har for strategisk-, administrativ- og pædagogisk ledelse. Projektet er baseret på mixed methods og kvantitative og kvalitative data. I forskningsprocessen inddrages skoleledelser som medforskere med egne artefakter.
Projektmedarbejdere: Anders SandgaardHans-Henrik Jessen, Ole Steen NielsenChristina Hvas Andersen og Christian Quvang  

Social retfærdighed – bedre læsning i skolen
En kvantitativ undersøgelse af skoleledere, lærere og pædagogers viden og eventuelle behov for viden om ordblindhed, læse- og skriveteknologi, læsning, samt skriftsproglige vanskeligheder.
Projektmedarbejdere: Karina Elsig Thøgersen og Pia Gormsen

Styrkede pædagogiske muligheder? En undersøgelse af implementering af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ på forvaltnings-, ledelses- og samspilsniveau i tre syddanske kommuner
Forskningsprojektet vil undersøge lokale implementeringer af ’den styrkede pædagogiske læreplan’ efter ændringen af dagtilbudsloven og bekendtgørelsen om pædagogiske mål og læreplanstemaer.
Projektmedarbejdere: Kaare Werner Nielsen, Kim JergLasse Stenmann Jørgensen og Morten Huusfeldt.

Uddannelse 4.0 (Læremiddel.dk) 
Under udvikling
Projektmedarbejdere: Thomas R.S. AlbrechtsenPeter Holmboe og Roland Hachmann

Unges medvirken i samspillet mellem socialøkonomisk virksomhed og lokalsamfund?            
Projektet vil – ud fra et dannelsesorienteret og almenpædagogisk perspektiv – undersøge og beskrive socialøkonomiske virksomheder som eksempler på dannelsesfællesskaber. Vores primære interesse er de unge medarbejderes medvirken i lokalsamfundet, hvilken betydning denne medvirken har for de unges dannelse og endelig, hvordan dette spiller sammen med lokalsamfundets dannelse. Forskningsdesignet bygger på kvalitative metoder.      
Projektmedarbejdere: Leo Komischke- Konnerup, Doris Larsen og Jonna Nøttrup          

Ph.d. projekter i Forskningsprogrammet dagtilbud og skole

Dannelse og kompetence i livslang læring – en begrebslogisk analyse
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Simon Schulin  

Dansk-tysk læringsmøde på museer i grænseregionen            
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Katrine Fleckner Gravholt 

Den undersøgende og kritiske samtale som lærings- og refleksionsredskab
Ph.D. projekt. Projektet undersøger og kvalificerer udskolingselevers mundtlige samtalekompetencer i grupper, og hvordan ny viden tilegnes i disse samtaler mellem eleverne.  
Projektmedarbejder: Eva Dam Christensen  

Det digitale danskfag?       
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Dorthe Carlsen     

Didaktisk design for transformation af situeret viden     
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Roland Hachmann 

Hvad betyder inputkanalsvariation og berigelse i fremmedsprogsindlæringen?
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Henrik Kasch        

Pedagogical Content Knowledge i natur/teknologi og kollegialt samarbejde 
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Jens Jakob Ellebæk      

Pædagoger i folkeskolen, lærer-pædagog samarbejdet            
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Cristina Gulløv    

Pædagogiske designs til teknologimedierede aktiviteter i børns overgang fra dagtilbud til skole 
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Ane Bjerre Odgaard

Sprog i børns legs betydning for deltagelse i børnefællesskaber 
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Benedicte S. Bernstorff 

Styrkelse af folkeskoleelevers modelleringskompetencer gennem et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik    
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Claus Auning

Projekter i Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Aktiv og sund
Der ansøges om støtte til at formidle empirisk viden i artikelform om fysisk og mental sundhedsfremme på voksen udsatte-området med særligt fokus på hvordan den sundhedsfaglige profession kan spille sammen med den socialpædagogiske praksis på væresteder og  bosteder. Projektet er tværgående mellem mindst 3 uddannelser på UC SYD og leverer, udover empiri fra projekt under Sundhedsstyrelsen, også et forskningsreview over viden om fysisk og mental sundhedsfremme på voksne udsatte området.
Projektmedarbejdere: Tina Harlev Nielsen, Kristoffer Thorn Poulsen, Tine Hedegaard Bruun og Christina Prinds.      

Deltagelsesmuligheder og barrierer for studerende med etnisk minoritetsbaggrund og deres vej gennem socialrådgiveruddannelsen        
Projektmedarbejdere: Mona Kjær Ditlevsen og Line Højfeldt Jensen

Den gode netværksanbringelse
Projektet kortlægger og bidrager med viden til ’den gode netværksanbringelse’ og dermed viden til de mange aktører, der har direkte betydning for denne og selve sagsforløbet, herunder om betydningen af at der arbejdes netværksinddragende gennem hele sagsforløbet? Roskilde Kommune deltager som pilotkommune.
Projektmedarbejder: Bo Morthorst RasmussenSabina Jæger og Mette K Rasmussen

Den uformelle kommunikations betydning for samarbejdet på tværs mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller
Projektet er en empirisk mixed-methods undersøgelse i perioden 2019- 20 af betydningen af og sammenhængen mellem den formelle og uformelle kommunikation i samarbejdet mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller med udgangspunkt i tværfaglig teori, modeller og undersøgelses metoder udviklet til og anvendt i analyse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.        
Projektmedarbejdere: Bo Morthorst RasmussenHelle Bjerresgaard, Rikke og Dorte Larsen

Det pædagogiske handlerum – imellem borgerønsker, styringselementer og politiske intentioner
Forskningsprojektet har til hensigt at undersøge, hvordan pædagogisk faglighed udvikles og udfoldes i det pædagogiske handlerum, som rammesættes af borgernes ønsker, socialpolitiske målsætninger og kommunale styringselementer (Voksenudredningsmetoden, Bestiller- udfører-modellen og §141handleplaner). Konkret tilrettelægges projektet som et kvalitativt (kritisk) casestudie med anvendelse af feltstudiemetoden som primær data-indsamlingsmetode. Konkret tages udgangspunkt i et kommunalt Bo- & Aktivitetscenter for mennesker med funktionsnedsættelser, som har medvirket i projekt; Metoder i Botilbud.      
Projektmedarbejdere: Jonna Nøttrup, Kristoffer Thorn Poulsen og Jens Astrupgaard

Én plan som grænseobjekt
Forskningsprojektet ´én plan som grænseobjekt´ har til formål at afdække hvordan praksis er i kommunerne ift. at skabe sammenhænge på tværs af forvaltninger med den nye lov ´en plan´. Forskningsprojektet ligger derfor i forlængelse af projekt ´handleplaner som grænseobjekter´. Forskningen gennemføres i 2019-2010, ud fra et mixed-method design hvor forskellige niveauer af aktører inddrages for at udlede implementeringsmuligheder og -barrierer i arbejdet med én handleplan.
Projektmedarbejdere: Anne- Marie Tyroll Beck, Tina Harlev Nielsen, to studerende fra socialrådgiveruddannelsen og Bo Morthorst Rasmussen som sparringspartner   

Et Community psykologisk perspektiv på Klubtilbud
Forskningsprojektet er en kvalitativ undersøgelse af, hvad et community psykologisk perspektiv er i klubtilbud og hvilke kendetegn på community psykologi, der kan identificeres. Projektet bygger på triangulering af data fra interviews, observationer og fokusgruppeinterview af klubpædagoger i tre klubtilbud. Forskningsprojektet bidrager med viden om, hvilken betydning pædagogens kompetencer spiller, og hvilke potentialer der ligger i en community psykologisk tilgang.
Projektmedarbejdere: Brian Mørk, Lena Knudsmark og Annette Knudsen

Familierådslagning i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune er en af de kommuner i Danmark, der laver flest familierådslagninger og her er tale om et af de største      forskningsprojekter på dette område, der involverer en række delundersøgelse fx en løbende kvantitativ undersøgelse med spørgeskemaer for hver familierådslagning og opfølgning, der kombineres med data fra DUBU og kontoplanerne. Der er ligeledes en kvalitativ undersøgelse af børneperspektivet i familierådslagning, mfl. Al databehandling foregår internt i kommunen med hjælp fra deres specialister.        
Projektmedarbejdere: Bo Morthorst Rasmussen og Anne-Mette Sandgaard, Medforsker fra Esbjerg Kommune 

Handleplaner som myndiggørende grænseobjekter
Projektet har til formål at kortlægge hvordan borgere og tværprofessionelle samarbejdspartnere oplvere at blive inddraget i handleplansarbejdet og anvender handleplanerne som grænseobjekter. Projektet har desuden til formål at analyse, udvikle og afprøve hvordan handleplaner kan blive et aktivt og myndiggørende grænseobjekt for borgere og tværfaglige samarbejdspartnere. Aabenraa og Esbjerg Kommuner indgår i projektet med cases fra Børn og Unge-, Handicap-, Udsatte- og Arbejdsmarkedsområdet til komparative studier.
Projektmedarbejder: Anne-Marie Tyroll Bech,  Bo Morthorst Rasmussen og Tina Harlev Nielsen

Har vi glemt far, bonusfar og deres familier og netværk i det sociale arbejde
Forskningsprojektet har fokus på børn- og familiemyndighedens metodiske og tværprofessionelle tilgang i afdækningen og inddragelsen af barnets/den unges familie og netværk i løsningsmodeller med særligt fokus på far, bonusfar og deres familie og netværks inddragelse. Der er tale om et empirisk mixed methods studie, der indeholder en komparativ kvalitativ og kvantitativ analyse af tre kommuners praksis.
Projektmedarbejder: Bo Morthorst Rasmussen, Dorthe Ludvigsen og Sabina Jæger

Netværksinddragelse og familierådslagning
Landets kommuner er i gang med en omlægning af og nyorientering inden   for   den   sociale   og   socialpædagogiske   indsats   bl.a.   i.f.t. netværksinddragelse og familierådslagning. I et samarbejde med Kolding, Varde og Faaborg-Midtfyn kommuner har vi fokus på bl.a. Hvad motiverer familierne/netværket til at sige ja til familierådslagning? Hvad sker der i familierne, når de har sagt ja til deltagelse, og hvilken betydning har det? Hvordan skabes en god FRS og netværksmøde?
Projektmedarbejder: Bo Morthorst Rasmussen og Sabina Jæger

Socialt arbejde og sundhed
Dette projekts udgangspunkt er behovet for og ambitionen om at ændre socialfaglig praksis i forhold til at anvende et bredere og ressourceorienteret sundhedsperspektiv. Den gennemgående ide bag projektet er, at socialrådgivernes tilgang til egen praksis skal ændres ved, at praksis bliver identificeret, diskuteret og reflekteret både ved at beskrive denne, men også ved at andre aktører forholder sig til deres oplevelse af og syn på denne raksis. Problemformulering: Hvordan kan sundhedsperspektiver i et ressourceperspektiv kvalificere det sociale arbejde med børn og unge?  
Projektmedarbejdere: Jørn Henrik Enevoldsen og Anette Nielsen
    
Stilladserende fællesskaber - I særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
Forskningsprojektet har til formål at undersøge hvordan den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i praksis understøtter elevernes deltagelse i sociale fællesskaber. Projektet er tilrettelagt som en case baseret undersøgelse af, hvordan det institutionelle niveau er medvirkende til at stilladsere elevernes deltagelse i sociale fællesskaber på team- og individuelt niveau.        
Projektmedarbejder: Anne-Marie Tyroll Beck, Jonna Nøttrup og Samuel Jones

Tværfaglig og tværprofessionel etik
I WHO’s store review af forskningen i tværfagligt samarbejde fra 2010 præciseres et behov for en tværfaglig etik og på forskerkonferencen ‘Together for better health’ i Oxford 2016 var et af de store diskussioner behovet for forskning i og præcisering af en tværfaglig etik. Forskningsprojektet sammenligner de danske velfærdsprofessiones etik og formulerer på denne baggrund med inddragelse af den internationale forskning et udkast til tværprofessionel etik.
Projektmedarbejder: Bo Morthorst Rasmussen    
       

Projekter i Forskningsprogrammet sundhed- og socialfaglig praksis

Agesam
Erasmus+ Strategic Partnership) Aging and Demographic Changes  in late modern society. The project focuses on improving and promoting dementia care in the Baltic Sea region including social and professional aspects of ensuring sustainable and healthy societies. The Baltic Sea region is an area of significant discrepancies in health and social conditions. A growing cross-border movement of people requires actions addressing these discrepancies. Access to dementia care and treatment of the same varies  due to different welfare logics. The aim of the study is to create a module/course on PhD /master/basic level focusing on ageing and dementia including the lifelong, lifewide education of elderly people, as well as for professional and informal carers. 
Projektmedarbejder: Lene Bjerregaard

Centrale faktorer af betydning for Implementeringen af ”Mit Forløb – Osteoporose” app - set i et Sundhedsprofessionelt perspektiv       
Projektmedarbejder: Pernille Ravn Jakobsen

Det fælles sted - omgivelsernes betydningsfulde handlingsmuligheder i designet af nye fællesrum på hospitalet.
Projektet vil gennem aktionsforskning undersøge, hvordan et rum – i dette tilfælde fællesrummet i tilknytning til føde/barsels/børneafdelingen – kan indrettes med tanke på rummets betydning for den særlige socialitet, der opstår mellem individer, der venter- eller har fået et barn. Projektets eksplorative karakter skal være med til at sætte nye standarder for, hvordan mennesker interagerer med rum i sundhedssektoren – hvor indretning med ny teknologi og særlige atmosfæreskabende virkemidler integreres. I forskningsprojektet vil indgå et samarbejde med tre velfærds- og sundhedsteknologiske virksomheder.
Projektmedarbejder: Birgitte Folmann 

Det sene palliative/terminale forløb for borgere med KOL i Sydvestjylland
At beskrive aktuel praksis i relation til den sene palliative/terminale, tværsektorielle og tværprofessionelle pleje og behandling af borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i Sydvestjylland. Undersøgelsen forventes at kunne identificere udfordringer, dilemmaer og succeser, der er knyttet til organisering og samarbejde om sene palliative og terminale forløb. Aktuelle studie er et forstudie til et ph.d. projekt omhandlende tilrettelæggelse, afprøvning og evaluering af palliative tværsektorielle og tværprofessionelle indsatser for borgere med KOL.          
Projektmedarbejdere: Bodil B. Noe, Lisbeth Vestergaard Hansen, Gitte Andsager Smorawski og Marianne Reventlov Husted

Forældreskab og eksistens - kvalificering af kommunikation omkring eksistentielle forhold i den danske svangreomsorg     
Der er både i Danmark og internationalt et stigende ønske om at øge indsatser i sundhedsvæsenets arbejde relateret til sundhedsfremme. Her er aspekter relateret til mening og eksistens centrale. Dette projekt sigter  mod at kvalificere kommunikationen i svangreomsorgen i relation til eksistentielle temaer gennem udvikling og kvalificering af f.eks. efteruddannelseskurser. I første omgang er fokus rettet mod jordemødre, men projektet er en del af et større netværk med forskellige professionelle foci.         
Projektmedarbejder: Christina Prinds

Health professionals perspectives on person-centred information and communication technology in stroke rehabilitation - a grounded theory study
Ved hjælp af brugerinddragelse (borgere med stroke, pårørende og sundhedsprofessionelle), er det langsigtede mål at udvikle modeller/programmer til rehabilitering af voksne borgere med erhvervet hjerneskade (stroke), herunder hvorledes informations- og kommunikationsteknologier (ICT), såsom mobiltelefoner, iPads/tablets og computere, kan bidrage til rehabiliteringen. I forestående delprojekt interviewes sundhedsprofessionelle (ergo- og fysioterapeuter) fra udvalgte sygehuse og kommuner om deres erfaringer og perspektiver på at inddrage ICT til at understøtte rehabiliteringen af borgere med stroke.
Projektmedarbejder: Mille Nabsen Marwaa

Hvilket ansvar og mandat oplever udvalgte sundhedsprofessionelle at have, i forhold til at medvirke til en forbedring af mundhygiejnen hos voksne med skizofreni?
Projektet undersøger og beskriver, hvilken betydning udvalgte sundhedsprofessionelle kan have for mulighedsbetingelserne for at fremme og opretholde en sufficient mundhygiejne hos voksne med skizofreni. Projektets fokus og formål trækker tråde tilbage til forskningsprojektet ‘Mundhygiejne - en udfordring i et hverdagsliv med skizofreni’ (Villadsen og Toftdahl Sørensen, 2017) og et endnu upubliceret pilotstudie af psykiatriske sygeplejerskers syn på muligheder og barrierer for at tage del i indsatsen for sufficient mundhygiejne hos patienter med skizofreni.  
Projektmedarbejdere: Dorte Villadsen og Marie Toftdahl Sørensen

Hvilke typer af viden lægger kommunale beslutningstagere (administrative og politikere) vægt på, når de skal træffe beslutning om iværksættelse af borgerrettet forebyggelse eller sundhedsfremmende tiltag på ældreområdet?
Projektets overordnede formål er at afdække, hvilke typer af viden / data kommunale beslutningstagere – både på politisk og administrativt niveau – lægger til grund, når de træffer beslutninger, således at både administrationsbachelorer der udarbejder beslutningsgrundlaget og de sundhedsprofessionelle der producerer den kliniske evidens, der skal inddrages i beslutningsgrundlaget, bliver bedre klædt på.
Projektmedarbejdere: Charlotte Banke og Gitte Frydenlund    

Hvordan oplever de professionelle det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde omkring ernæring hos gruppen af skrøbelige ældre, der udskrives til eget hjem?      
Projektmedarbejdere: Marianne Skaarup Marker og Hans Iskov Jensen

Implementering af elektronisk omsorgsjournal-system i Esbjerg kommune
Projektets formål er gennem et mixed methods forskningsdesign at undersøge hvilke forhold, der faciliterer og hvilke barrierer, der er af betydning i forbindelse med implementering af et elektronisk omsorgssystem i Esbjerg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i, at implementering af en teknologi er afhængig af såvel selve implementeringsprocessen (herunder implementeringsstrategi og konkrete implementeringsredskaber), implementeringsgenstanden som den individuelle og organisatoriske implementeringskapacitet, der ligger bag og understøtter implementeringen.
Projektmedarbejder: Finn Mogensen

Inddragelsen af informations- og kommunikationsteknologier (ICT) i rehabiliteringen af borgere ramt af stroke
Projektmedarbejder: Mille Nabsen Marwaa  

Kompetenceløft af medarbejdere i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen i Esbjerg Kommune – hvad, hvordan og hos hvem?         
I forbindelse med pilotprojektet ”Akutteamet – vi bygger bro mellem  sygehus og hjem”, der implementerede en tværgående akutfunktion mellem kommune og sygehus, har Esbjerg Kommune ønsket at få belyst, hvordan indførelse af Akutteamet medvirker til et generelt og kontinuerligt kompetenceløft hos det øvrige basispersonale i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Forskningsprojektet vil undersøge flere forhold i relation til det forventede kompetenceløft, som både har fokus på arten, omfanget  og implementeringen af kompetencerne til øvrige sundhedsprofessionelle.          
Projektmedarbejdere: Lene Bjerregaard

LtGo – Let Go of Headache in childhood Health outcomes and coping in children with primary headaches by non- pharmacological interventions.
Projektmedarbejder: Lene Bjerregaard

Mening og værdi blandt danske nybagte mødre og jordemødre – er der forskelle?
Ny forskning peger på, at sundhedsprofessionelles værdier og holdninger har betydning for, hvordan vi agerer i mødet med patienter og borgere. Der kan være forskelle på værdier og tro mellem patienter på den ene side og sundhedsprofessionelle på den anden side – og det har betydning for, hvilke dimensioner af sundhed, vi dermed fremhæver som væsentlige. I projektet undersøges, hvilke forestillinger om tro, mening og værdi som har betydning for henholdsvis nybagte mødre og jordemødre – og hvordan de eventuelt er forskellige.
Projektmedarbejder: Christina Prinds

Neuro-muskulær funktion hos personer med Generel Led Hypermobilitiet
I 2006 oprettedes Copenhagen Hypermobility Cohort (COHYPCO) med det formål at bidrage til forskningen og øge viden omkring konsekvenserne af at være generel ledhypermobil. Ud fra COHYPCO er der publiceret flere forskningsprojekter gennem årene, og dette projekt bygger på data fra denne kohorte. Studiet er et tværsnitsstudie, som undersøger muskelaktiveringsmønsteret via EMG og goniometer omkring knæleddet under gang hos hypermobile piger sammenlignet med en rask kontrolgruppe.      
Projektmedarbejder: Helene Nikolajsen

Sammenhængende rehabilitering på tværs af sektorer – en etnografisk analyse
Et delprojekt under projektet Effektiv Rehabilitering på Tværs af Sektorer for Mennesker med Inflammatoriske Gigtsygdomme, der er etableret i et samarbejde mellem Kong Christian d. X’s Gigthospital, Forskningsenheden for Almen Praksis, IST, SDU, Sønderborg Kommune, Gigtforeningen samt patientrepræsentanter.                
Projektmedarbejder: Helle Feddersen

Styrketræning med variabel belastning hos patienter med knæartrose
I et klinisk randomiseret og kontrolleret studie vil vi undersøge effekten af styrketræning med variabel belastning. ift. nuværende konventionel intervention med træningselastikker, hos patienter med moderat knæartrose. Outcome vil blive vurderet med Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), isometrisk knæekstension- og fleksionsstyrke målt i Kineo maskinen og fysisk funktionsniveau vurderet ved ”Timed Up and Go”.
Projektmedarbejder: Lars Tobiesen Pedersen og Rene Jørgensen    

Ph.d. projekter i Forskningsprogrammet sundhed- og socialfaglig praksis

Kommunikative processer og beslutningstagning i forhold til patienter med prostatakræft
Ph.d. projekt. Projektet vil undersøge patienters oplevelse af deres behandlingsforløb i et urinvejskirurgisk ambulatorium og den interaktion, der finder sted mellem patienter og sundhedsprofessionelle. Formålet er desuden at undersøge de organisatoriske muligheder og begrænsninger, der relaterer sig til patientinddragelse. Indsamling af data foregår via observationsstudier i et urinsvejskirurgisk ambulatorium og efterfølgende kvalitative interviews af såvel patienter som sundhedsprofessionelle.
Projektmedarbejder: Mette Løwe Netsey- Afedo

Fitness for alle – Fitness for folk med bevægelseshandicap
Ph.d. projekt. Delprojekt under projektet ”Fitness for alle”, som er et samarbejde mellem bl.a. Realdania, Trygfonden, DGI og SDU. Projektets overordnede formål er at forbedre mulighederne for at mennesker med fysiske bevægelseshandicap kan dyrke fitness i fritiden og derigennem forbedre deres sundhed både fysisk og mentalt. Projekt består af tre dele, en forskningsbaseret forundersøgelse, en ombygning/nybygning af tre eksemplariske fitnesscentre og en erfaringsopsamlende og evaluerende del. Selve ph.d.-projektet fokuserer på den første del, den forskningsbaserede forundersøgelse, og vil benytte review, spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterviews.
Projektmedarbejder: Helene Nikolajsen

Late-term shoulder pain and shoulder function after breast cancer surgery. Clinicoepidemiological and socioeconomic aspects of physiotherapeutic rehabilitation, and the effect of specialized diagnosing and physiotherapeutic intervention.
Ph.d. projekt
Projektmedarbejder: Kim Michele Feder

Pårørende – PÅ FORKANT  
Ph.d. projekt.
Projektmedarbejder: Eva Hoffmann

Sengebad – vand og sæbe eller vaskeservietter
Ph.d. projekt. At blive vasket har afgørende betydning for patienternes livskvalitet og kan medvirke til at forebygge sundhedssektorerhvervede infektioner. Sengebade forbindes med vand og sæbe men vaskeservietter anvendes i stigende grad. Delstudie et: Hvad foretrækker patienterne - en interviewundersøgelse.
Delstudie to: RCT med vurdering af ændringer i bakteriefloraen før og efter" vask med vand og sæbe eller vaskeservietter.
Delstudie 3: En omkostningsmodel.                
Projektmedarbejder: Pia Lysdal Veje

Projekter i Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring

Biomarkører og resiliens
Et praksisnært quasie eksperimentelt forsøg, der skaber viden om sameksistens af mentale- og fysiske effektmarkører.
Projektmedarbejdere: Lea Neuberg og Christian Quvang.

Dagplejerevaluering i otte kommuner
Kvantitativ - survey    
Projektmedarbejdere: Trine Winther, Lotte Slot og Jesper von Seelen.     

Faglokalet til idræt
Spørgeskema og dokumentanalyse.
Projektmedarbejdere: Katrine Bertelsen.

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring
Forskningsprojektet har fokus på samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud, da et manglende systematisk og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne anses som en flaskehals for at kunne minimere hygiejne udgifter i dagtilbud samt tilføre ny (hygiejne) viden.    
Projektmedarbejdere: Pia Due, Dorthe Iversen og Lisbeth Larsen.

KAMIBE – Karakterstyrke, mindfulness og bevægelse
Projektet undersøger om arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter kan skabe inkluderende læringsmiljøer i børnehave og skole.
Projektmedarbejdere: Kristian Rasmussen og Sanne Feldt-Rasmussen.

KOL-1 – Klasse, Omsorg og Læring
Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau ift. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud
Kval – dokumentanalyse, individuelle interviews, fokusgruppe- interviews.
Projektmedarbejdere: Ulla Pedersen og Anette Schulz.

KOL-2 - Klasse, Omsorg og Læring
Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau i ft. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud.
Projektmedarbejdere: Ulla Pedersen og Anette Schulz..

Mænds sundhed på produktionsskolerne
Projektet anvender aktionsforskning og svarer på hvilken viden, færdigheder og kompetencer en gruppe unge mænd efterspørger fra sundhedsprofessionelle? Hvordan opfatter en gruppe af unge mænd på produktionsskole og en gruppe af kommende sundhedsprofessionelle mødet med hinanden set i et sundhedsfremmende perspektiv?
Projektmedarbejdere: Charlotte Aagaard Nielsen og Lene Dahl Lund.

Mænds sundhed – unge mænd på erhvervsskolerne
Gennem en intervention blandt unge mænd på en teknisk uddannelse med kompetencer, relationer, accept og mestring som omdrejningspunkt måles ændringer ift. kost, rygning, alkohol og motion ved en kvantitativ undersøgelse.
Projektmedarbejdere: Lars Tobias Pedersen og  Charlotte Aagaard Nielsen.

Måling af naturens påvirkning af mennesker
Review.
Projektmedarbejder: Lea Neuberg

Perfektionisme
Spørgeskema og interviews.
Projektmedarbejdere: Sanne Østergaard Nissen og Lene Kjærgård-Jensen.

Pædagogen i uderummet – pædagogens didaktiske kompetence til understøttelse af borgeres trivsel
Projektets formål er at generere ny viden og forståelse for særligt betydningsfulde didaktiske kompetencer hos pædagogen i forhold til at understøtte borgergruppers trivsel med uderummet som det pædagogiske læringsmiljø.
Projektmedarbejdere: Jette Lindgaard og Bent Vigsø.

Pædagogers sundhedsfremme kompetencer
På baggrund af et casestudie i dagtilbud for børn i 3-6 års alderen, undersøges pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke didaktiske overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, i forhold til bevægelse, - og hvorvidt dette afspejles i praksis?
Projektmedarbejdere: Pia Due og Lasse Jørgensen.

SPIF-18
Status på Idrætsfaget. En undersøgelse af idrætsfagets status anno 2018.Spørgeskema data + interviews med idrætslærere og skoleledere. Se mere på www.ucsyd.dk/spif
Projektmedarbejdere: Jesper von Seelen, Katrine Bertelsen, Martin E. Knudsen, Tine Hedegaard Bruun og Julie D Guldager.

Sund implementering
Undersøgelse af implementeringsstrategier i dagtilbud. Via først interviews og dokument-analyse og derefter et spørgeskema undersøges hvilke implementeringsstrategier fungerer i praksis.
Projektmedarbejdere: Anette Schulz  og Ulla Pedersen.

Sundhedsfremme på væresteder / botilbud    
Projektmedarbejdere: Tine Hedegaad Bruun, Tina Nielsen og Kristian Rasmussen.    

Unge på sporet /Udsatte unge
Kvantitativ – survey
Kvalitativ – observationer og interviews.
Projektmedarbejdere: Tina Nielsen og Jesper von Seelen

Ph.d. projekter i Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring

Food Maker bevægelsen
Ph.d. projekt. Afhandlingen har til formål at undersøge, hvad der sker i en sundhedsfremmende måltidspraksis rettet mod unge (16-28 år), når der arbejdes med tendenser fra Maker bevægelsen.
Projektmedarbejder: Sara Mønster Frost.

Patient empowerment. 
Ph.d. projekt. Registerforskning.
Projektmedarbejder: Helle Brøgger

Ph.d.-projekt knyttet til Aktiv året rundt
Ph.d projekt. Projektet undersøger hvordan kampagnen Aktiv Året rundt modtages ude hos de deltagende elever og identificerer muligheder og barrierer i en sådan indsats.
Projektmedarbejdere: Julie Guldager og Jesper von Seelen

Vil du vide mere?

Har du brug for mere information eller viden, er du velkommen til at kontakte os.

Lene Mosegaard Søbjerg

Forskningschef

Lene Mosegaard Søbjerg (LMSO)

Lene Mosegaard Søbjerg er ansvarlig for udvikling og organisering af forskningen på UC SYD.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

Christian Quvang

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet dagtilbud og skole.

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring.