Projekter

Udviklings- og formidlingsprojektet ”Specialundervisning på hovedet”

I perioden 2008 – 2010 gennemførte 13 specialkostskoler i Skolesammenslutningen Ligeværd sammen med Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling et tre-årigt udviklings- og forskningsprojekt (AFSL-projektet), der skulle afdække, kritisere og formidle skolernes særlige pædagogik. Resultaterne af projektet blev i 2010 publiceret via forlaget Klim i bogen ”Specialundervisning på hovedet – almene pædagogiske synspunkter”. Bogen henvender sig bl.a. til studerende på lærer- og pædagoguddannelsen og er blevet formidlet til landets mange folkeskolelære af MF Marianne Jelved og videncenterleder Leo Komischke-Konnerup gennem en fælles kronik i fagbladet  ”Folkeskolen” i efteråret 2011. Nu er 17 specialkostskoler gået sammen med Videncenter for Almen pædagogik og Formidling for yderligere at udvikle og formidle AFSL-projektets resultater. I projektet deltager 32 forstandere og viceforstandere fra hele Danmark, en journalist fra ”Huset Venture”, medarbejdere ved Ligeværds sekretariat i Århus, Iben Valentin Jensen fra læreruddannelsen i Haderslev og videncenterleder Leo Komischke-Konnerup, Udvikling og Forskning ved UC SYD. Projektets forventede resultat er en folkelig og letlæst publikation, der især retter sig mod politikere og andre kommunale og statslige beslutningstagere. Projektet forventes afsluttet juni 2012.
Kontaktperson: Iben Valentin Jensen

Udviklingsprojektet ”Efterskolen i samfundet” (EIS)

EIS-projektet tager udgangspunkt i bogen ”Dannelse der virker” fra 2011. Her har skoleforskere fra Udvikling og Forskning ved UC SYD (Alexander von Oetingen, Christina Hvas Andersen, Niels Buur Hansen, Leo Komischke-Konnerup) sammen med Efterskoleforeningen dokumenteret efterskolens særlige dannelsesprocesser på baggrund af det to-årigt forskningsprojekt ”At gøre en forskel – efterskolens innovative kraft”. Nu er forstandere og andre ledelsespersoner fra 11 efterskoler i Vejleregionen gået sammen med Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling om yderligere at udvikle og formidle nogle af forskningsprojektets resultater. Til projektet bidrager bl.a. professor Lars Bo Kaspersen, Københavns Universitet, uddannelsesforskeren Jørgen Gleerup, Syddansk Universitet, Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør Politiken, direktør for Legoland Henrik Hørhmann, professor dr. Dietrich Benner, Humboldtuniversitetet Berling, KristianThulesen Dahl, medlem af Folketinget og videncenterleder Leo Komischke-Konnerup, Udvikling og Forskning ved UC SYD. Projektets forventede resultat er en kort og folkelig bog som udgives på forlaget Klim. Projektet afsluttes november 2012.
Kontaktperson: videncenterleder Leo Komischke-Konnerup

Læremiddeltjek

Læremiddeltjek er en model til vurdering og sammenligning af læremidler, der henvender sig til lærere, lærerstuderende, skolebibliotekarer, pædagogiske konsulenter og forældre. I Læremiddeltjek vurderes læremidler ud fra seks centrale parametre. Vurderingerne vises først i en synlig, målbar bedømmelse og dernæst i en kvalitativ bedømmelse med en karakteristik af det enkelte læremiddel.
Læremiddeltjek er udviklet i et samarbejde mellem Læremiddel.dk og folkeskolen.dk.
I begyndelsen af 2012 vil det være muligt at uploade egne tjek. Se her.
Kontakt: Dorthe Carlsen (redaktør)

Faglig læsning – at læse for at lære

UC SYD efteruddanner ca. 180 lærere (6 uger af 30 timers varighed) i faglig læsning i alle fag. Baggrunden er, at Fælles Mål 2009 forpligter alle fag på faglig læsning. Derfor er alle lærere ’sproglærere’, dvs. alle lærere skal arbejde med opbygning af fagsprog, læsning og skrivning af fagtekster i fagene.
Mange skoler har været igennem ’første fase’ med faglig læsning; har implementeret (i varierende grad) forskellige skematiske tilgange til arbejdet med faglig læsning (ordkendskabskort, før-læse-aktiviteter osv.). Udfordringen er at få knyttet den faglige læsning tættere til undervisningen i fagene. Faglig læsning er en del af den faglige undervisning – ikke noget som ligger ud over eller ved siden af – og ’tager plads’ fra den faglige undervisning.
Ud fra den nyeste viden om faglig læsning – herunder faglig læsning og læremidler (se evt. www.læremiddel.dk og  www.videnomlaesning.dk –sætter forløbet særligt fokus på:
Faglig læsning af læremidler
o Multimodal læsning (læsning af billede, tekst, diagrammer (og evt. lyd))
o Læsning af digitale tekster (herunder informationssøgning, jf faghæfte 48)

Læsning er et indsatsområde i UC SYD. Se også program fra konferencen HOT SPOT – hvor brænder det på læseområdet?.
Kontaktperson: Dorthe Carlsen

Evaluering af ”Learning Museum”

Learning Museum 2011- 2013 er et udviklings- og samarbejdsprojekt, der har til hensigt at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreruddannelserne og skoleverdenen. I projektet deltager en lang række kunst og kultur- og naturhistoriske museer sammen med læreruddannelser i hele landet om at udvikle undervisningsforløb der på sigt, skal implementeres i læreruddannelsens studieordninger og i museerne undervisningstilbud. De lærerstuderende involveres aktivt i udviklingen af museernes undervisningspraksis. Ved at afprøve og udvikle en række forløb på museerne skal der skabes et grundlag for mere formaliserede forløb, kursustilbud og praktikordninger for de studerende. Evalueringen fungerer projektunderstøttende. Læs mere.
Evaluatorer: Dorthe Carlsen (tovholder) og Else Marie Okkels

Evaluering af ”Plan A – Klasserumsledelse som middel til bedre trivsel”

Evalueringsmedarbejdere ved UC SYD evaluerer projekt ”Plan A – Klasserumsledelse som middel til bedre trivsel” for Sønderskov Skolen, Sønderborg Kommune. Projektet er kommunalt forankret i et mål om bedre sundhed og trivsel. På Sønderskov-Skolen har projektet baggrund i de sidste seks års arbejde med relationskompetence. Evalueringen er designet som en virkningsevalu-ering og munder ud i en kort evalueringsrapport samt en der formidler undersøgelsens resultater (og ganske kort om projektet/indsatsen og baggrunden herfor). Desuden præsenteres projektet/ indsatsen og dens resultater i en inspirationsfolder. Her sættes fokus på lærernes oplevelse af og erfaring med arbejdet med klasserumsledelse/ klasseledelse som middel til bedre trivsel.
Kontaktperson: Dorthe Carlsen.
Øvrige evaluatorer: Anne-Marie Tyrol Bech og Christina Hvas Andersen

FFD-Projekt: Samværets betydning på højskolen

Nyt forsknings- og udviklingsprojekt, som undersøger samværets betydning på folkehøjskolerne. Samværet - struktureret og ustruktureret - er en selvfølgelig del af et højskoleophold. Så selvfølgelig at få har sat ord på, hvad det er, der sker, når elever og lærere er sammen på højskolerne. I dette projekt vil medarbejdere fra Videncenter for almen pædagogik og formidling i et samarbejde med FFD (Folkehøjskolernes Forening i Danmark)og NVFS (Nationalt videncenter for frie skole) undersøge samværets betydning på folkehøjskolerne i Danmark. Projektet består dels af en empirisk del, hvor vi undersøger den faktiske anvendelse og opfattelse af samværet på højskolerne, og dels af en udviklingsdel, hvor vi på syv udvalgte højskoler prøver at udvikle nye samværsformer. Projektet afsluttes i 2012 med udgivelsen af et inspirationskatalog, som skal fordeles på alle højskoler i Danmark. Projektet ledes af lektor. ph.d. Niels Buur Hansen.

Udvikling af indholdsplaner og værdigrundlag for Fenskær Efterskole

Med udgangspunkt i erfaringerne fra AFSL-projektet arbejder Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling sammen med forstander, viceforstander og afdelingsleder ved Fenskær Efterskole om at udvikle udgangspunkter og begrundelser for skolens specialundervisning i et alment pædagogisk perspektiv. Projektperiode: Primo 2010 – dd.
Kontaktperson: Leo Komischke-Konnerup

Festivalen Holmboe i Horsens - Små Komponisters Værksted 2011

I projektet "Små komponisters værksted" bruger eleverne nogle dage i selskab med Else Marie Okkels på forskellige musikalske aktiviteter og øvelser, og de skal lave nogle små kompositioner i grupper. Sidenhen kommer komponisten Peter Bruun ind i billedet og udvikler på det materiale børnene har produceret, og afslutningsvis støder bassisten Per Knudsen fra Sønderjyllands Symfoniorkester til, så børnene kan uropføre deres værk sammen med de professionelle kræfter. Læs mere.
Kontaktperson: Else Marie Okkels

Anerkendelse og pædagogik i efterskolen - et professionsudviklingsprojekt på Vesterlund Efterskole

Med udgangspunkt i et alment pædagogisk perspektiv arbejdede Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling sammen med Vesterlund Efterskoles lærere, ledelse og bestyrelse om at bidrage til spørgsmålet om efterskolens samfundsmæssige og sociale betydning. Projektperiode: september 2010 – februar 2011.
Kontaktpersoner: Leo Komischke-Konnerup og Iben Valentin Jensen

Værkstedsfag i et alment pædagogisk perspektiv – et professionsudviklingsprojekt på Tolne Efterskole

Med udgangspunkt i erfaringerne fra AFSL-projektet arbejder Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling sammen med lærere og pædagoger om at udvikle og beskrive værkstedsfagene som skolens pædagogiske omdrejningspunkt. Projektperiode: August 2010 – maj 2011.
Kontaktpersoner: Leo Komischke-Konnerup og Iben Valentin Jensen

Anvendelsesorienteret undervisning

Formålet med projektet er at udvikle konkrete undervisningsformer, der engagerer flere unge. Undervisningsformerne skal være så attraktive, at den resterende gruppe trækkes ind i uddannelserne og fastholdelsesprocenten stiger. Målet er at sikre en realisering af 95 % målsætningen samt realisere et bærende udviklingsnetværk i Region Syddanmark på tværs af institutionsområder.
Ideen med projektet er at indtænke og afprøve anvendelsesorienterede elementer på flere typer ungdomsuddannelser og grundskoler. Der skal etableres ”undervisningslaboratorier" på en række af ungdomsuddannelsesinstitutionerne og grundskolerne i Region Syddanmark. Projektet består af tre delprojekter, der har særligt fokus på hhv. 1) drenge, 2) pædagogisk it og 3) innovative undervisningsformer.
UCSyddanmark faciliterer projektet gennem kompetenceudvikling og projektstøtte, ved at bidrage til konkretisering af pædagogiske og didaktiske værktøjer, der samles i en værktøjskasse og ved at formidle brug af værktøjskassen.
Projektdeltagere UCSyddanmark: Jens Jørgen Hansen og Dorthe Carlsen

Elyk

E-læring, undervisnings- og uddannelsesdesign, kompetenceudvikling og klynger samt små og mellemstore virksomheder er nøgleord for ELYK-projektet. Målet med projektet er at udvikle og afprøve nye måder at kompetenceudvikle medarbejdere i små og mellemstore virksomheder på. Projektet er et treårigt forsknings- og udviklingsprojekt (2009-2012), hvor UCSyddanmark indgår i et partnerskab med RUC, SDU og UCSjælland. I projektet gennemføres en række eksperimenter sammen med regionale uddannelsesudbydere baseret på aktionlæring og brugerdreven innovation. Se også www.elyk.dk. UCSyddanmarks medarbejdere er bl.a. involveret i følgende cases: mobil-læring i erhvervsuddannelse, brug af videokonference i e-læring og udvikling af interaktive læringsobjekter i akademisk skrivning.
Projektdeltagere UCSyddanmark: Jens Jørgen Hansen, Ulla Gerner Wohlgemuth, Dorthe Carlsen.

AFSL-projektet
Et professionsudviklingsprojekt i samarbejde med Skolesammenslutningen Ligeværd. Projektet forsøger at afdække, beskrive og give praktiske og teoretiske bidrag til udvikling af pædagogiske praksis på 13 frie specialkostskoler for unge med særlige behov. Projektet påbegyndtes 2008, afsluttes efteråret 2010 og har omfattet ca. 200 pædagogiske medarbejdere ved skolerne. Projektets viden formidles gennem udgivelse af antologi på Forlaget Klim, national konference i Vejle 28. september 2010, udbydelse af kursusforløb i samarbejde med Skolesammenslutningen Ligeværd og gennem samarbejde med læreruddannelsen Haderslev
Kontakt: Leo Komischke Konnerup

Indholdsplaner Vesterlund Efterskole

Et didaktisk udviklingsprojekt for Vesterlund Efterskole udviklet i samarbejde med ledelse, lærere og bestyrelse for skolen. Projektet bidrog til udvikling af skolens indholdsplaner, fomålsbeskrivelse, værdigrundlag og lærernes didaktiske kompetencer.  Projektet påbegyndtes 2008 og blev afsluttet 2009. Projektets viden blev formidlet gennem skolens hjemmeside og gennem artikel i skolens årsskrift 2009.
Kontakt: Leo Komischke Konnerup

At gøre en forskel

Udvikling af en pædagogik for efterskolen i samarbejde med Efterskoleforeningen. Projektet udvikler bidrag til efterskolens dannelsesteori, skoleteori og didaktisk teori. Projektet påbegyndtes 2008 og forventes afsluttet 2010. Projektets viden formidles gennem bog om efterskolen som udkommer 2011 på forlaget Klim, på efterskolernes årsmøde, gennem diverse foredrag samt ved grunduddannelse for nye efterskolelærere. 
Kontakt: Leo Komischeke Konnerup

POL-projektet

Professionsdidaktik og læremidler. Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt som UC SYD foretager sammen med kolleger fra UC Sjælland og UC Lillebælt, alt sammen tilknyttet Det Nationale Videncenter for Læremidler. Projektets formål er - på baggrund af en række udviklingsprojekter i grunduddannelserne på de tre nævnte UC'er - at udvikle ansatserne til en professionsdidaktik om læremidler på de grunduddannelser, der indgår i UC'ernes undervisningsportefølje. På UCSyddanmark eksperimenteres bl.a. med brugen af blogs i undervisningen, de studerendes produktion af hjemmesider til undervisning i folkeskolen, videodokumentation i praktikken og brugen af virtuel portfolio i sygeplejeskeuddannelsen.
Projektdeltagere: Niels Buur Hansen, Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen
Kontaktperson: Jens Jørgen Hansen

Læremiddeldidaktik 2.0

Projektet Læremiddelkultur 2,0 som er et projekt under Det Nationale Videncenter for Lærmidler, har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elever og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer. Projektet startede i 2008 og er afsluttet i 2010 med en publikation Didaktik 2.0 på Akademisk forlag og en konference i maj – Didaktik 2.0.
Kontakt: Dorthe Carlsen

Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler

Projektet har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler ved bl.a. at gennemføre antropologiske feltstudier af læremiddelbrugerne med det formål i sidste ende at udvikle modelskitser til nye protyper på digitale læremidler. Projektet startede i 2008 og forventes afsluttet i februar 2011. I løbet af projektet er der løbende udarbejdet en rapport som får sin endelige form ved projektets afslutning. Samtidig bliver der produceret artikler fra deltagerne i projektet der publiceres i Læremiddel.dks online tidsskrift. Se f.eks. artiklen: Digitale læremidler, didaktisk design og brugerdreven innovation.

Kontakt: Else Marie Okkels

Læremidler om Læremidler

Målet med projektet er at udvikle læremidler til læreruddannelsen, der sætter fokus på analyse, vurdering og anvendelse af læremidler og læseplaner i folkeskolen. Projektet omfatter syv delprojekter i relation til alle folkeskolens fag og fagblokke (almendidaktik, dansk, matematik, sprogfag, naturfag, kulturfag samt æstetikfagene idræt, materielt design, billedkunst, musik og hjemkundskab). Projektet munder ud i en række fagdidaktiske publikationer til læreruddannelsen, som udkommer på forlaget Klim i løbet af efteråret 2010. Projektet er forankret i Læremiddel.dk og har projektdeltagere fra alle de tre deltagende UC’er (UCSyddanmark, UCSjælland og UCLillebælt). I projektet deltager en række undervisere fra læreruddannelsen i Haderslev sammen med en række medarbejdere ved Udvikling og forskning.
Projektdeltagere: Vinnie Lerche Christensen (sprogfag), Else Marie Okkels (musik), Benthe Fogh Jensen (sprogfag), Jens Jacob Elbæk (naturfag), Jens Jørgen Hansen (almendidaktik), Ove Outzen (kulturfag), Povl Hansen (matematik), Dorthe Carlsen (dansk).

Læsbare læremidler

Projektet er en undersøgelse af læsbarheden i læremidler til erhvervsuddannelser. I undersøgelsen indgår dybdegående analyser af læremidler på fire erhvervsfaglige uddannelser: mureruddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, landbrugsuddannelsen samt den merkantile grunduddannelse HG. Rapporten munder dels ud en række anbefalinger til forlagene i relation til produktion af læremidler og dels en række elementer, som lærerne og læsevejlederne kan medtænke i deres praksis med læremidlerne. Rapporten bygger på teorier om læseforståelse, faglig læsning og læremidler. Projektet er gennemført i regi af læremiddel.dk i samarbejde med Nationalt Videncenter for læsning.
Kontakt: Dorthe Carlsen

PD moduler i konflikthåndtering i 2010-2011

Et samarbejde mellem UC SYD, Rambøll Management Consulting – Attractor og Fredericia Kommune med det formål at kvalificere kommunens medarbejdere (lærere, pædagoger, sundhedspersonale og sagsbehandlere) inden for konflikthåndtering. Fælles sprog om kommunikation gør det muligt at reflektere over konflikterne og håndtere dem i fællesskab. Der er lagt op til en deltager pr. institution som en slags ambassadør. Kontakt: Jeannette Thougaard.

At forstå børns tanker - et nyt alment pædagogisk paradigme

 Forskning i praksis viser, at udviklingspædagogik kvalificerer det pædagogiske arbejde i børnehave og SFO. Tidligere var førskoleområdet et felt uden sit eget fagsprog. Et nyt alment pædagogisk paradigme tager derimod sin begyndelse i en genopdagelse af institutionernes opdragelses- og dannelsesopgaver med teori, didaktik og forskning som naturlige ingredienser. Viljen til at forstå børns tanker både forudsætter og skaber en ny mere spørgende og lyttende kultur i institutionen. Noget, der smitter synligt af på børnenes nysgerrighed. Desuden er der dokumentation for udviklingspædagogikkens holdbarhed. Den nye pædagogik fortsætter med at udvikle sig, også når konsulenten er gået. Kontakt: Leo Komischke Konnerup

Elever lærer sammen – gruppearbejde som undervisningsform i folkeskolen

En udløber af projektet Tværfagligt lærersamarbejde med udgangspunkt i ledelseskompetence, relationskompetence og didaktisk kompetence, herunder lærerens anvendelse af nyeste forskningsresultater i forhold til at skabe læringsrum og teorier om gruppelæring og elevrespons afprøvet i undervisningen. Når eleverne tilbydes refleksionsrum i undervisningen kvalificeres deres forståelse for egen læring – og dermed deres handlekompetencer. Ambitionen var efter endt praksisforskning at formidle resultaterne fra udviklingsarbejdet og dermed bidrage til lærerens og lærerteamets refleksioner over samarbejdslæring i skolen.
Kontakt: Helle Bjerresgaard

Ord og billeder på fritidspædagogikken

Projektet havde flere mål: Dels at indkredse fritidspædagogikken som en dannelses- og læringsarena, der - udover at komplementere skolens formål og indhold - har sin egen betydning og værdi, sin egen logik, sine egne lærings- og udviklingsbidrag til børns dannelse og læring. Dels at identificere og sætte ord og billeder på fritidspædagogikkens betydning for børns dannelse og læring foruden at indkredse, begrebsliggøre og analysere den dannelse og læring, der gives mulighed for i fritidspædagogiske sammenhænge i dag. Projektet gennemførtes i samarbejde med Kolding, Vejle og Aabenraa kommuner og er finansieret af FOA’s Pædagogiske Udviklingsfond. 
Kontakt: Nicki Olesen, Lene Hørdum Sørensen og Helle Bjerresgaard

Anerkendende kommunikation og klasseledelse

Et udviklingsprojekt på Augustenborg skole, maj 2009 til maj 2010. Et projekt med udgangspunkt i selvrefleksion og videndeling i forhold til teori-praksis sammenhænge, kommunikationskompetencer, fælles pædagogisk sprog, udvikling og justering af undervisningsmetoder og -redskaber i lærergrupperne samt udarbejdelsen af en proaktiv handleplan for hver afdeling (indskoling, mellemtrin og udskoling) som mål. Lærernes praksisfællesskaber blev støttet gennem sparring og ekstern konsulentbistand. Kontakt: Helle Bjerresgaard

Tværprofessionelt lærersamarbejde,

Projekt fra august 2006 til juni 2008. Et forum for samarbejde og tilvejebringelse af erfaringsbaserede beskrivelser om vellykkede relationer mellem folkeskole og læreruddannelse, bl.a. ift. udvikling af praktikrelationerne. Bestræbelserne på at forbedre sammenhængen mellem teori og praksis i professionsrettet lærerarbejde skete i samarbejde med Per Fibæk Laursen, DPU, støttet af Lærerstandens Brandforsikring og med praksisfællesskaber fra hhv. UC SYD og Lyshøjskolen, Kolding som projektets rygrad. Resultaterne fra projektet blev fremlagt og analyseret i bogen: Bjerresgaard Helle (red.), Per Fibæk Laursen, Adam Valeur Hansen, Trine Haugaard og Lene Reichstein Lund Tango for to – teori og praksis i læreres professionsudvikling, Dafolo 2008. Projektet dannede endvidere basis for et andet 2årigt udviklingsprojekt Elever lærer sammen – gruppearbejde som undervisningsform. Kontakt: Helle Bjerresgaard.

Ny Nordisk musik i Skolen

Læremiddel udarbejdet for Dansk Komponist Forening til Nordiske Musikdage 2010, som forberedelsesmateriale til skolekoncert i DR`s koncertsal d. 10. september 2010.
Læremidlet indeholder opgaver, der stimulerer eleverne musikoplevelse, øger deres musikforståelse og gør musikalsk skaben både sjovt og lærerigt.
Se Nordicmusicdays2010.org
Kontakt: Else Marie Okkels

Nye nordiske komponisters værksted

Et udviklingsprojekt i nordisk regi med komponister, musikskoleelever og musikskolelærere fra fem nordiske lande: Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark samt fra Færøerne. Formålet er i et nordisk samarbejde at udvikle metoder til og få erfaringer med at arbejde med komposition i et samarbejde mellem professionelle komponister, musikskolelærere og musikskoleelever. Projektet afsluttes med en koncert under Nordiske Musikdage, d.11 sept.2010. Nordicmusicdays2010.org.
Kontakt: Else Marie Okkels

Evaluering af Københavns Kommunale Musikskoles klasseprojekter 2009-2010

Som led i kvalitetssikringen af Københavns Kommunale Musikskoles klasseprojekter undersøges den undervisningsmæssige værdi og de undervisningsmæssige potentialer i klasseprojekterne. Der udvikles modeller for et samarbejde mellem musikpædagoger og folkeskolelærere og dermed for mulige samspil mellem den kunstneriske og den pædagogiske verden.
Kontakt: Dorthe Carlsen eller Else Marie Okkels

Lektorkvalificering

Ansvaret for at tilbyde vejledning og faglig understøttelse til de medarbejdere, som er i gang med deres lektorkvalificering, er knyttet til Videncenter for almen pædagogik og formidling. Ud over at tilbyde vejledning bliver der tilbudt en række seminarer til de adjunkter, som er i gang med deres lektorkvalificering. Seminarerne koncentrerer sig primært dels om den didaktiske dimension i lektoransøgningen og dels om det vidensbegreb, som er kendetegnet for de forskellige professionsuddannelser, som er tilknyttet UC SYD. Ud over at støtte de enkelte adjunkter i deres faglige udvikling har seminarerne også til hensigt at skabe kontakt og vidensdeling mellem medarbejderne ved de forskellige grunduddannelser og mellem medarbejderne ved grunduddannelserne og videnscentrene ved UC-Syddanmark.
Kontakt: Niels Buur Hansen.

Siden er redigeret 08.08.2016 
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies