Projekter

Projekter med deltagelse af medarbejdere fra UC SYD

Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler
Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til brugerdreven innovation af digitale læremidler - herunder:

- at gennemføre antropologiske feltstudier af elever, lærere, skolebibliotekarer og pædagogiske konsulenters brug af digitale læremidler med henblik på at afdække brugernes erkendte og ikke-erkendte behov
- at danne et innovationsnetværk, der kan fremme et systematisk samarbejde mellem forlagsbranche, distributører, aftagerfelt og forskningsfelt
- at udvikle modelskitser til nye prototyper på digitale læremidler med henblik på "rapid prototyping" i workshops, dvs. hurtig afprøvning af modelskitser, der bruges til at artikulere ikke-erkendte behov-
- at udvikle markedsmuligheder og forretningsmodeller for brugerdreven innovation af fagligt valide, digitale læremidler
- at sprede viden om metoder til brugerdreven innovation.

Besøg også projektets hjemmeside www.digitalelaeremidler.dk.
Deltager fra UC SYD: Else Marie Okkels

Evaluering af ITIF-læremidler
"It i folkeskolen" (ITIF) er en del af regeringens handlingsplan for at hæve faglighed og kvalitet i folkeskolen gennem øget brug af it. Projektet løb fra 2004-2007 med et budget på 495 mill.kr og omfatter primært tilskud til computere til 3. klassetrin (75 % af midlerne). Initiativet omfatter også udvikling af digitale læremidler og andet digitalt indhold på nettet, øget faglig brug af it på alle klassetrin - herunder i specialundervisningen - efteruddannelse af lærere og udvikling af nye organisations- og undervisningsformer. Et af initiativerne var udviklingen af en række digitale læremidler i dansk, natur og teknik, matematik, engelsk og billedkunst. De nye læremidler er blevet afprøvet og evalueret i en række mindre pilotprojekter, men der er ikke foretaget en større systematisk evaluering af den pædagogiske effekt af ITIF-læremidlerne. Formål Læremiddel.dk ønsker med dette projekt i tæt samarbejde med Københavns Kommune at gennemføre en større kvalitativ undersøgelse af den pædagogiske effekt af brugen af ITIF læremidlerne i en hel kommune.

Læremiddelformidling
Skolebiblioteker og Centre for undervisningsmidler har en central rolle som formidlere af læremidler og vejledere i brugen af læremidler. De er dermed med til at understøtte og udvikle pædagogisk nytænkning og integration af nye medier, teknologier og læremidler i skolen. Formålet med projekt "Læremiddelformidling" er at undersøge og udvikle formidlingsstrategier  for cfu'er og skolebiblioteker. Projektet vil undersøge og udvikle formidlingsformer og formidlingsekspertise indenfor:

- Hvordan kan vi kategorisere læremidler, herunder også de nye digitale læremidler?
- Hvordan kan vi karakterisere læremidlers designpotentiale for praksis? - Hvordan kan vi opbygge viden om best-practice med omdrejningspunkt i læremidler?
- Hvordan kan vi vejlede om læremidlers konkrete praksisrelevans for konkrete undervisningssammenhænge?

Projektets deltagere er repræsentanter fra partnerskabets cfu'er, der bruger deres egen praksis som empirisk grundlag for projektet. Projektet lægger også op til at afprøve nye innovative formidlingsformer. Projektets resultater formidles i en publikation og i en konference.
Deltagere fra UC SYD: Hildegunn Johannesen og Carl Erik Christensen.

Læremidler i praktiksamarbejdet
Tre selvstændige projekter, der gennemføres tre forskellige steder i Danmark. Projekternes formål er at bidrage til at kvalificere studerendes brug af læremidler i praktikken. Fælles for de tre projekter er, at undervisere fra læreruddannelsen samarbejder med konsulenter fra CFU og praktiklærere i folkeskolen om at udvikle metoder, der gør de studerende bedre til

- at søge efter
- at vurdere
- at anvende
- og at reflektere over anvendelsen af læremidler i praktikken.

WIKI
Projektdeltagerne deler deres erfaring via en nyoprettet Wiki. Alle med interesse for læremidler i praktiksamarbejdet er velkommen til at læse med: www.praktiksamarbejde.wikispaces.com
Deltagere fra UC SYD: Lene Reichstein Lund, Dorte Eriksen og Knud Fink Ebbesen

Læremidler om læremidler
"Læremidler om læremidler" er det hidtil største udviklingsprojekt, der er iværksat af Læremiddel.dk. Formålet med projektet er at styrke den analytiske bevidsthed om læremidler. Det vil ske ved at udvikle læremidler til læreruddannelsen, der sætter fokus på analyse, vurdering og anvendelse af læremidler i folkeskolen. Projektet er bredt anlagt, så det dækker skolens seks store fag og fagblokke: dansk, matematik, sprogfag, naturfag, kulturfag og æstetikfag (de praktisk/musiske fag). Derfor består det af syv delprojekter - seks fagdidaktiske og ét almendidaktisk, der behandler delprojekternes tre analytiske niveauer:
•    Læseplansanalyse: udvikling af analysemodeller og mønstereksempler på analyse af læseplaner som grundlag for en kvalificeret vurdering af læremidler.
•    Læremiddelsanalyse: udvikling af analysemodeller og mønstereksempler på analyse af læremidlers didaktiske design inden for de seks store fag og fagblokke,
•    Praksisanalyse: udvikling af analysemodeller og mønstereksempler på analyse af læremidler i praksis.
 
Mere konkret skal projektet udmøntes i en række selvstændige, men koordinerede udgivelser. Hensigten er at skabe et grundlag for en flerfaglig tilgang til analyse og vurdering af læremidler i læreruddannelsen.
Deltagere fra UC SYD:
Dorthe Carlsen, Benthe Fogh Jensen, Povl Hansen, Jens Jakob Ellebæk, Else Marie Okkels.

Læremiddelgenrer 
Læremidler har en stor indflydelse på undervisningens praksis, indhold, strukturering og evaluering. Men der er ikke altid en reflekteret begrundelse for udvælgelse af læremidler til undervisningen.
Udfordringen kan skyldes
•    at mange lærere savner et sprog og en begrebsramme til vurdering af læremidler
•    at skoleverdenen i disse år oversvømmes af forskellige typer læremidler
•    og det skyldes ikke mindst den digitale udvikling, der muliggør nye måder at tilgå og bruge læremidler på i undervisningen.
Endvidere kan digitale læremidler noget andet og mere end traditionelle skriftbårne læremidler. Det er således et stort behov for at udvikle en nuanceret forståelse af, hvordan man kan karakterisere forskellige typer læremidler, og hvilke pædagogiske opgaver de kan bidrage til at løse.
 
Formålet 
Projekt "LÆRGE" bidrager til at
•    kortlægge forskellige typer lærermidler
•    udvikle en læremiddeltypologi, der kan kvalificere karakteristikken af læremiddeltyper, vurderingskriterier af det enkelte læremiddel og dets pædagogiske kvaliteter.
Hensigten er at skabe et fagligt solidt overblik over læremiddellandskabet samt kvalificere begrebsliggørelsen, vurderingen og vejledningen af læremidler på uddannelsesområdet.

Læsbare læremidler i erhvervsuddannelserne 
Hvad er læsbarhed i læremidler til elever på erhvervsfaglige uddannelser? Er de eksisterende læremidler læsbare? Og hvis ikke, hvad kan undervisere, læsevejledere og forlag/læremiddelproducenter så medtænke i deres praksis - deres udvikling, brug af og virke med læremidlerne?
Undersøgelsen af læsbarheden har taget udgangspunkt i i fire udvalgte læremidler, som anvendes i undervisningen på fire forskellige erhvervsfaglige uddannelser: mureruddannelsen, uddannelsen til social- og sundhedsassistent, landbrugsuddannelsen samt den merkantile grunduddannelse.
Bag undersøgelsen står Kristine Kabel, Stig Toke Gissel og Dorthe Carlsen. Hent rapporten Læsbare læremidler EUD her (pdf).
Deltager fra UC SYD: Dorthe Carlsen

Professionsuddannelser og læremidler
Projektet skal
- evaluere eksisterende læremiddelpraksis i forskellige fag og eksperimentere med nye læremidler med henblik på at undersøge, hvordan læremidler kan bidrage til faglig og fagdidaktisk udvikling. Målet er faglig udvikling af fag og professioner.
- evaluere eksisterende undervisningspraksis og eksperimentere med, hvordan nye læremidler kan udvikle undervisnings- og arbejdsformer i professionsuddannelserne. Målet er didaktisk/professionsdidaktisk udvikling af vores professionsuddannelser.
- bidrage til at studerende i vores professionsuddannelser inddrages i konkrete udviklingsprojekter forankret i et nationalt videncenter. Studerende inddrages derfor i alle faser af projektet. Målet er at udvikle de studerendes læremiddelkompetencer.
- bidrage til generel organisatorisk udvikling af vores professionsuddannelser gennem vidensspredning af evalueringsresultater og erfaringer fra eksperimenter med nye læremidler. Målet er at formidle resultaterne i form af en fælles konference for de tre UC-er og på Læremiddel.dks website.
Deltagere fra UC SYD: Heidi Christensen, Rikke Christoffersen, Finn Thomasen, Anders Henning Simonsen, Dorthe Carlsen.

Læremiddelkultur 2.0 
Projektet Læremiddelkultur 2,0 har til formål at kortlægge forskellige læremiddelkulturer i folkeskolen med særlig henblik på at belyse potentialer og problemer i elevers og læreres stigende brug af gratis, internetbaserede og delvist brugergenerede materialer (web 2,0 læremidler).
På baggrund af et kvalitativt studie af læremiddelkulturer i skolen skal projektet i et aktionslæringsforløb udvikle nye didaktiske principper, der kan hjælpe lærere med at tilrettelægge undervisning, som kan matche de udfordringer, skolen i vidensamfundet står overfor.
Deltagere fra UC SYD: Vinnie Lerche Christensen.

Læremiddeltjek

Deltager fra UC SYD: Dorthe Carlsen


Siden er redigeret 02.03.2017 
Cxense Display

Accepter cookies

På ucsyd.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra ucsyd.dk.

Læs mere om cookies her

Accepter cookies