Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Videncenter for Sundhedsfremme

Indsatsområde 2

Skole og sundhedsfremme

Sundhed, bevægelse og trivsel i skolen - med udgangspunkt i det positive, brede sundhedssyn og handlekompetence.

01

Sundhed i skolen

lærere på efteruddannelse

Skolen skal undervise i sundhed ud fra det timeløse fag 'Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab'. Faget strækker sig ind i samtlige andre fag og er beskrevet i Fælles Mål, læseplan og praksisrettede inspirationsmaterialer til undervisningen i faget.

Forligskredsen bag folkeskoleloven indgik den 19. maj 2017 en aftale, hvorved bindingerne i Fælles Mål er blevet løsnet ved at gøre færdigheds- og vidensmålene vejledende. Du kan læse mere om de nye rammer for Fælles Mål på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Videncenter for Sundhedsfremme og Videncenter KOSMOS har en stor specialviden inden for skolesundhed, bevægelse og trivsel.

02

Bevægelse og idræt

Bevægelsekultur

Med indførelse af skolereformen fra 2014 er det lovmæssigt bestemt, at eleverne skal have gennemsnitligt 45 minutters daglig bevægelse på en skoledag. Men hvordan kvalificeres måden, som bevægelse integreres på i den faglige undervisning? Her har videncentret en række bud, omhandlende:

 • Fokus på at sætte organisationen i bevægelse
 • Bevægelse integreret i undervisningen
 • Pauser i bevægelse
 • Fokus på skolens faciliteter
 • Bevægelseskultur
 • Understøttende undervisning
 • Åben skole
 • Idrætsundervisning
 • Samarbejde med SFO’en
 • Bevægelse efter skole-/SFO-tid

Se vores bevægelsesdidaktiske plakater og vores materiale, specielt til udskolingen.

Idrætsundervisning

Idræt i folkeskolen er det vigtigste bevægelsesfag. Da det er obligatorisk har idrætslærerne mulighed for at præsentere alle børn og unge for fysisk aktivitet og bevægelse og at arbejde for, at eleverne får lyst til at bevæge sig og får et alsidigt kendskab til idræt.

idræt i skolen

Udgangspunktet for folkeskolens idrætsundervisning er det brede idrætsbegreb. I formålet for faget beskrives, at eleverne skal opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling, og de skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt. Det er også en del af faget, at eleverne lærer at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur og kultur.

Videncentret har over en længere årrække beskæftiget sig med idrætsfaget i folkeskolen og har markeret sig i den idrætspædagogiske dagsorden. Læs mere om, hvordan vi styrker idrætsfaget i skolen.

Et af vores ph.d.projekt viser, hvordan in- og eksklusion i idrætsundervisningen afhænger af både elevernes relationer i selve undervisningen, idrætslærerens værdier og traditioner samt elevernes venskaber både i og uden for idrætsundervisningen. Projektet bidrager således til en nytænkning af idrætsundervisningen for at fremme inklusion i idræt. Læs mere her.

Prøver i idræt

Blandt folkeskolereformens nye tiltag er indførelse af prøver i idræt i 9. klasse. Videncentret har stor erfaring med prøver i idræt og informerer om idrætsprøvens udformning, indhold og vurderingskriterier og klæder idrætslærerne på til at varetage idrætsundervisningen i overbygningen.

Certificering af skoler

En certificering som sundhedsfremmende skole er en blåstempling af, at en skole lever op til den demokratiske og handleorienterede sundhedspædagogiske tilgang til sundhedsfremmende arbejde. Det er et bevis på, at skolen har et helhedsorienteret syn på sundhed.

For at blive certificeret startes et forløb, hvor det sundhedsfremmende arbejde sættes under lup, udvikles, implementeres og evalueres, ligesom skolen arbejder med, hvordan indsatsen kan hænge sammen med andre fokuspunkter og kan fortsætte fremadrettet. Certificeringen gælder i fem år.
Vi certificerer ligeledes idrætsskoler og bevægelsesskoler, der ønsker at få en klar profil på området. Her bygger vi certificeringsprocessen tilsvarende op til at svare til skolens behov for udvikling inden for henholdsvis idræt og bevægelse. 

Læs om certificeringen til sundhedsfremmende skole.

Læs om certificeringen til idræts- og bevægelsesskole.

03

Aktiv Året Rundt

Et af vores meget store projekter, Aktiv Året Rundt, har i 15 år afholdt skolernes sundhedsuger hvert år samt forskellige idrætstilbud i løbet af året – sidstnævnte i samarbejde med idrætsforbund og lokale idrætsforeninger i åben skole-konceptet. Aktiv Året Rundt har fokuseret på at skabe sunde vaner hos eleverne vedr. bevægelse, mad, søvn og fællesskab og har haft højt fagligt indhold og vægt på aktiviteter, hvor det er nemt og inspirerende for både elever, lærer og forældre at deltage. Sundhedsugerne afholdtes sidste gang i 2018, og følgeforskning på universitetsniveau er i gang med at undersøge effekterne. Se hjemmesiden aktivåretrundt.dk. Kontakt Anders Flaskager for yderligere oplysninger. I november 2019 vandt Julie Dalgaard Guldager fra UC SYDs forskningsafdeling Esbjerg Universitetspris 2019 pga. sit ph.d.projekt om KOSMOS-projektet 'Aktiv Året Rundt'. Læs mere.

04

Søvn

For lidt søvn giver både fysiske og psykiske problemer. Derfor er det vigtigt, at børn lærer om søvn og om søvns betydning for deres trivsel, sundhed og læring.
Elever fra alle klassetrin på Frederiksbjerg skole i Aarhus har sammen med deres lærere og UC SYD-ansatte arbejdet med søvn i projekt "Sammen om søvn", og det er der kommet så meget godt materiale ud af, at kommunen har udgivet en lærervejledning og tre elevbøger til indskoling, mellemtrin og udskoling vedr. søvn og sundhed. Lærebogen giver forslag til opgaver til eleverne, omhandlende viden om søvn. Der er skrevet elevhæfter for både indskoling, mellemtrin og udskoling til elevernes arbejde med temaet. Og der er skrevet en sang om søvn, og via en kahoot (en spilbaseret læringsplatform) kan børnenes viden om søvn testes før og efter arbejdet med emnet. Find materialerne her.

05

Sådan arbejder vi med sundhed i skolen

Århus skoleprojekt

Katrine Bertelsen, KOSMOS, underviser i Aarhus kommunes skoler

Vi har uddannet bevægelsesteams på alle skoler i Aarhus Kommune. De nye bevægelsesteams motiverer flere elever til bevægelse og inspirerer til, at bevægelsesaktiviteter i forbindelse med ”åben skole” sker på en pædagogisk og didaktisk god måde. Hertil benyttes videncentrets bevægelsesdidaktiske redskaber, som skoler, bevægelsesteams, lærere og pædagoger kan bruge til at kvalificere aktiviteterne.

Når lærere og pædagoger bruger modellerne får den enkelte aktivitet mening på forskellige måder, alt efter hvad det er ønsket at opnå. Det kan handle om for eksempel bevægelsesglæde, bevægelse integreret i undervisningen, bevægelseskultur og elevinddragelse. Kontakt Katrine Bertelsen for yderligere oplysninger.

Karakterstyrker, mindfulness og bevægelse

Haderslev kommune har i de sidste to år deltaget i et forskningsprojekt, hvor en række daginstitutioner og skoler, herunder Lagoniskolen, har deltaget. Resultaterne viser bl.a., at 8. klasseeleverne er begyndt at udvise større respekt for hinanden, har fået bedre selvværd og er blevet mere reflekterede i deres faglige arbejde som følge af at arbejde med karakterstyrker, mindfulness og bevægelse.

Lagoniskolen udvider nu indsatsen, så alle klassetrin over de næste tre år får glæde af den øgede trivsel. Indsatsen er døbt KaMiBe (forkortelse for Karakterstyrker, Mindfulness og Bevægelse), hvilket er de tre hovedbegreber, som børn og voksne arbejder med. Læs artikel om projektet, se projektbeskrivelsen og kontakt eventuelt Kristian Rasmussen for yderligere oplysninger.

Idræts- og bevægelsesskoler i Åbenrå kommune

skolebørn der peger

Aabenraa kommune ønsker at udvikle en stærk idræts- og bevægelseskultur i skolen. Derfor udfører Videncenter for Sundhedsfremme et certificeringsforløb, som gør en række skoler til idræts- og bevægelsesskoler. 

Gennem certificeringsforløbet har ledelse, pædagogisk personale og idrætsfaggruppen fået teoretisk og praktisk viden om og forståelse af forskellige tilgange til begreberne idræt og bevægelse og har reflekteret over didaktiske metoder i egen praksis gennem skoledagen. De har arbejdet med strategier for arbejdet med en idræts‐ og bevægelseskultur på skolen, og de har igangsat udvikling af skolen som et sted, der fremmer bevægelse.

Bevægelse i undervisningen

Mon de 45 minutters daglig bevægelse hos alle elever i skolen har den ønskede effekt på elevernes faglige præstationer og trivsel? Og hvilke forhold hæmmer og fremmer bevægelse i skolens ældste klasser?

Det undersøger videncentret i dette forskningsprojekt, hvor fire 8. klasser igennem tolv uger får tres minutters daglig bevægelse som en integreret del af undervisningen. Før og efter forløbet gennemfører eleverne to faglige tests samt en trivselsmåling, hvilket sammenlignes med tilsvarende tests af elever på en anden skole, der ikke ændrer på sædvanlig undervisningspraksis. Der samles desuden viden via interviews, hvor lærere og elever fortæller om, hvilke muligheder og barrierer, de oplever i forhold til at implementere bevægelse i de boglige fag. Læs mere om projektet.

Læs om flere projekter i skolen

Se alle vores projekter om sundhed i skolen.

06

Udgivelser

børn og stakke af bøger

Vi samler, udvikler og afprøver viden, og vi formidler det blandt andet via bøger, artikler og materialer med øvelser, aktiviteter og baggrundsviden til at inspirere lærere og pædagoger. En del af vores udgivelser stiller vi gratis til rådighed - du er velkommen til at downloade. Se en række af vores udgivelser om sundhed i skolen.

07

Skal vi samarbejde?

Rådgivning og samarbejde

Vi tilbyder kompetent rådgivning og kursusindsatser til lærere, pædagoger og ledere i skole, SFO og klub samt til andre fagprofessionelle, tilknyttet området. Med afsæt i vores forsknings- og udviklingsprojekter tilbyder vi oplæg til personalegrupper, kursusforløb, konsulentbistand, diplommoduler og certificering. Kontakt docent Jesper von Seelen for et uforpligtende besøg vedrørende et samarbejde.

Temadage i SOL-netværk

SOL er en forkortelse af sundhed, omsorg og læring, og SOL-netværket er et forum for udvikling og forankring af sundhedsfremme og sundhedspædagogik i folkeskolen. Her mødes lærere, skoleledelse, pædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske eller sundhedsfaglige konsulenter, PPR-medarbejdere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og andre med tilknytning til skolen repræsentanter fra kommuner og skoler fra hele landet til faglig sparring og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Vi afholder 4 temadage årligt, og deltagelse er gratis. Se materialer fra tidligere møder og kontakt chefkonsulent Anette Schulz for tilmelding til SOL-netværket.

Tilbud til studerende

Vi har samlet en række rapporter, opgaver, specialer og ph.d. afhandlinger med relevans for studerende, der skriver om idræt i skolen. Listen præsenterer mange af de væsentligste rapporter, som du er velkommen til at downloade - se links til materialet her

Skal du skrive bachelor eller speciale og ønsker at blive tilknyttet et af vores projekter, er du velkommen til at kontakte docent Jesper von Seelen. Vi tager imod studerende fra både universiteter og professionshøjskoler. 

08

Internationalt

Vi har en særlig interesse i det internationale samarbejde om skolen. Vi får gæster fra udlandet, som kommer til os for at lære mere om sundhedsfremme i den danske skole, og vi rejser ud for at lade os inspirere af lærere og forskere i udlandet.

SHE står for Schools for Schools for Health in Europe Network Foundation. Her samles europæiske erfaringer med sundhedsfremme i skoleregi med henblik på udvikling og kvalificering af arbejdet med børn og unges sundhed. Netværket består af både fagprofessionelle fra praksis, forskere og embedsmænd. Chefkonsulent Anette Schulz er den organisatoriske leder af netværket og formand for SHEs bestyrelse, mens docent Jesper von Seelen assisterer SHE’s forskningsgruppe. Læs mere om det internationale samarbejde om den sundhedsfremmende skole på SHE-netværkets hjemmeside.

09

Hjælp til navigation

Læs om vores indsatsområder til andre aldersgrupper:

Tilbage til Videncenter for Sundhedsfremmes forside: