Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kompetenceudvikling: Et fælles børnesyn

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Et fælles afsæt

Formålet med forløbet er, at alle medarbejdere i tæt samspil med deres leder udvikler et fælles fagligt afsæt, et fælles børnesyn og et heraf afledt fælles professionelt sprog.

Forløbet taget udgangspunkt i et relationelt udviklingsperspektiv i forståelsen af barnet.

Øget professionelt samarbejde

Målet er, at medarbejderne samarbejder professionelt om at undersøge og forstå det enkelte barns udsatte position og særlige behov i forhold til almen- og specialpædagogiske kontekster.

Inkluderende fokus

Deltagerne arbejder med et grundlæggende inkluderende perspektiv og udvalgte almene- og specialpædagogiske temaer, viden og metoder i et generelt perspektiv. Dette er nødvendigt som viden og handlegrundlag i forbindelse med det daglige arbejde og i samarbejdet med forældre i en inkluderende skolekontekst.

Inddragelse og medejerskab

Forløbet forudsætter, at den lokale skoleledelse tager medejerskab og kan stå på mål for et inkluderende afsæt.
Derfor vil skoleledelsen blive inddraget løbende - både før, under og efter forløbet og bidrage til at fastlægge forløbets endelige formål og indhold.

10 undervisningsgange

Undervisningen gennemføres med 10 kursusgange à 2 timer. Det er lektorer på UC SYDs læreruddannelse, der
står for undervisningen.

Imellem undervisningsgangene arbejdes der med praksisnære opgaver, som tager afsæt i undervisningens indhold og i deltagernes egen lokale praksis. Der lægges op til, at der hele tiden reflekteres over et fælles børnesyn med implementering i skolehverdagen for øje.

Forløbets ti temaer

 1. Børnesyn
 2. Folkeskolens formål
 3. Relationskompetence
 4. Konflikthåndtering
 5. Narrativer
 6. Diagnoser
 7. Kritisk diagnoseperspektiv
 8. Tværprofessionelt samarbejde
 9. Forældresamarbejde
 10. Didaktikken

Vi har haft stor udbytte af samarbejdet med UC SYD om udviklingen af "et fælles børnesyn". Det er vigtigt med et fælles afsæt, fordi vores børn har krav på en tryg opvækst.

Lars Schubert

Esbjerg Kommune

Gennemgang af de ti temaer 

Børnesyn

Deltagerne får viden om grundlæggende perspektiver på inklusion og får muligheden for at fokusere på eget og kollegers børnesyn med henblik på at finde et fælles forståelses- og handleafsæt.

Folkeskolens formål

Hvad har opmærksomhed i jeres hverdag? Hvad kan I ændre i jeres praksis, så den i højere grad lever op til det overordnede formål for folkeskolen?

Deltagerne bliver opmærksomme på, at deres daglige pædagogiske arbejde, er bundet op på et overordnet formål, som man bevidst kan bruge som pejlemærke i en kompleks hverdag.

Relationskompetence

Opmærksomhed på den pædagogiske styrke ved at arbejde konstruktivt med dannelse af relationer. Deltagerne opnår indsigt i relationskompetencens betydning for elevernes trivsel og læring.

Konflikthåndtering

Ross Green–afsæt: Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan. Forebyggende strategier. Det fælles tredje. Deltagerne får indsigt i metoder til at håndtere konflikter via et nuanceret syn på egen rolle i relationen mellem elever og professionelle.

Narrativer

Narrativer og kulturer, grundlæggende antagelser og organisationstrekanten. Deltagerne får viden om antagelser og narrativer i det pædagogiske arbejde, og får indsigt i tilgange, der bidrager til et kritisk blik på egne og andres narrativer om skoleelever i udsatte positioner.

Diagnoser

Deltagerne får viden om relationen mellem lovgivning og diagnoser på forskellige områder og deraf følgende betingelser for specialpædagogiske indsatser. Desuden får de viden om diagnoser i et tværfagligt samarbejdsperspektiv i forhold til andre professioner

Kritisk diagnoseperspektiv

Deltagerne opnår viden om forholdet mellem normalitet og afvigelse set i et undervisningsperspektiv. Desuden får deltagerne viden om indikatorer for inklusion og eksklusion og dynamikken mellem inklusion og eksklusion som positioner med særlig betydning for diagnoser.

Tværprofessionelt samarbejde

Tilkoblet og afkoblet kommunikativ orden. En model for samarbejde i kollegagrupper og teams. Deltagerne opnår viden om konstruktive veje til kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde.

Skole-hjemsamarbejde

En model for det professionelle samarbejde - inklusionshjulet. Deltagerne opnår viden om konstruktive veje til kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde.

Det didaktiske arbejde

Inkluderende undervisnings-differentiering og feedback. Deltagerne opnår en grundlæggende viden om forskellige former for undervisningsdifferentiering, som kan inspirere til endnu mere inkluderende tilgange.

Vil du vide mere?

Kristian Rasmussen

Lektor

Kristian Rasmussen (KRRA)

Kristian Rasmussen er cand.mag. og ph.d. og arbejder med udviklings- og forskningsprojekter i mental sundhedsfremme  og inkluderende læringsmiljøer i daginstitution og skole.

Lektor

Sanne Feldt-Rasmussen (SFRA)

Dét tilbyder vi også

Vi tilbyder flere forskellige kompetenceudviklingsforløb, skræddersyet videreuddannelse, konsulenter og meget mere, så du kan udvikle din organisation og medarbejdere.