Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Kompetenceudviklings-forløb i tysk rettet mod mellemtrin. APM-projekt om videreudvikling af tidlig tysk, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Kompetenceudvikling af lærere i faget tysk

Der laves kompetenceudviklingsforløb for lærere på mellemtrinnet. I forløbene er der fokus på praksisudvikling.
Undervisningen afvikles med 5 undervisningsgange á 3 timers varighed pr. hold. Undervisningen placeres lokalt kl. 14.00 – 17.00.

Deltagerne får mellem hver undervisningsgang stillet en konkret refleksionsopgave ud fra under-visningens emne, som skal sættes i forhold til deres egen praksis. Det forventes at tidsforbruget for praksisopgaven vil være ca. 3-5 timer.

Om refleksionsopgaverne

Ideen og inspirationen til de tre typer spørgsmål stammer fra Handbuch zur Durchführung einer Fort- und Weiterbildung mit Deutsch lehren Lernen, S. 68-69, Goethe Institut 2014

Refleksionsopgaverne stilles ud fra disse tre typer spørgsmål:

 • Observation af egen undervisning, egen elevgruppe. Gøre status. Hvordan er min undervisning i forhold til X? Hvad siger mine elever? Hvilke rutiner bruger jeg i min undervisning og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om disse? I hvor stor udstrækning bruger jeg målsproget tysk i min undervisning – og med hvilket formål? Hvad mener mine elever om dette? Hvordan får jeg eleverne til at deltage aktivt i undervisningen?
 • Forandrings-spørgsmål: Hvad forandres i min undervisning, hvis jeg prøver X? Hvad sker der, hvis jeg i arbejdet med ordforråd og chunks inddrager flersprogethedsdimensionen og sammenligninger?
 • Anvendelse: Det undersøges hvordan en undervisningsaktivitet fra det faglige indhold, et hidtil ukendt instrument/redskab (evt. et didaktisk, semantisk eller funktionelt læremiddel) fungerer i den daglige undervisning. Hvordan ser det ud med den sproglige mangfoldighed i klassen? (Der bruges et sprogportræt til at undersøge dette.)

Sparringen omkring refleksionsopgaverne varetages af sprogvejlederne på skolerne i PLF eller enkeltvis (på små skoler).

Målsætninger og forventede resultater for lærere og vejledere

Lærerne i 4. – 6. kl.:

 • Får redskaber til at konkretisere og udmønte kompetence-, videns-, og færdighedsmål for tysk 4. – 6. kl.
 • Kan forholde sig til begynderdidaktiske problemstillinger
 • Har indsigt i relevante læremidler
 • Har viden om metoder til begynderundervisning, udvikling af receptive og produktive fær-digheder
 • Bliver bevidste om, at eleverne har stiftet bekendtskab med forskellige strategier for sprogtilegnelse
 • Kan bygge ovenpå på færdigheder, som eleverne har tilegnet sig i indskolingen
 • Tænker progression i tilrettelæggelse af undervisningen for at fastholde elevernes motivation for tysk
 • Kan anvise læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger.

Mål for vejledere: 

 • Gennem et dialogmøde med UC SYD klædes vejlederne på til at give feedback på lærernes refleksionsopgaver mellem de enkelte undervisningsgange
 • Feedbackopgaven medfører en styrkelse af vejledernes kompetencer til at vejlede kollegaer samt sikrer en højere grad af konsolidering af vejledernes rolle på skolerne 
 • Endvidere styrkes vejledernes kompetencer til at kontinuerligt at facilitere faglige sparringssamtaler med kolleger gennem åbne og nysgerrige spørgsmål, og derigennem styrkes deres bidrag til udviklingen af tyskfaget fremadrettet.

Indhold i undervisningen

1. undervisningsgang: Flersprogsdidaktik

Det kan f.eks. være:

 • Sproglig opmærksomhed (bygge bro til andre sprog, inddrage alle barnets ressourcer)
 • Chunks og kulturbundne udtryk
 • Interkulturel forståelse, f.eks. geografi i tysktalende lande 
2. undervisningsgang: Læremidler

Det kan f.eks. være:

 • Indhold vedr. elevens verden gående fra ”min verden”, ”nærområdet”, ”skolen” og ”verden.” Progressionen er vigtig.
 • Filmklip
 • Tværfaglige projekter
 • Præsentationer og collaborative værktøjer som f.eks. Padlet 
   
3. undervisningsgang: Mundtlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Lytteforståelse, herunder lyttestrategier
 • Brug af målsproget – så meget som muligt 
 • Tilegnelse af chunks og ordforråd
 • Deltage i samtaler, herunder f.eks. rollespil
 • Sammenhængende tale i præsentationer
 • Kommunikationsstrategier
 • Udvalgte sproglige områder
4. undervisningsgang: Skriftlig kommunikation

Det kan f.eks. være:

 • Litteraturundervisning, herunder receptionsæstetik
 • Læseforståelse, herunder læsestrategier (skimming og scanning)
 • Genreforståelse
 • Stilladsering af udvalgte teksttyper
 • Integreret grammatikformidling
5. undervisningsgang: Undervisningsforløb

Det kan f.eks. være:

 • Dialoger og rollespil
 • Temaarbejde
 • Arbejde med multimodale tekster
 • Progression
 • Præsentationer, også ved hjælp af digitale medier
 • Tværfaglige projekter

Undervisningsdatoer i de tre kommuner

Aabenraa

Ugedag:
Mandag

Datoer:

 • 7. september 2020
 • 26. oktober 2020
 • 30. november 2020
 • 18. januar 2021
 • 8. marts 2021

Sted:
VUC Aabenraa

Tønder

Ugedag:
Tirsdag

Datoer:

 • 25. august 2020
 • 29. september 2020
 • 10. november 2020
 • 19. januar 2021
 • 2. marts 2021

Sted:
Lokation i Tønder Kommune (nærmere besked herom senere)

Sønderborg

Ugedag:
Mandag

Datoer:

 • 12 april 2021
 • 3. maj 2021
 • 31. maj 2021
 • 14. juni 2021
 • 21 juni 2021

Sted:
Jyllandsgade 26, Sønderborg