Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

OK18 for studerende

OK18 - konflikt

Her finder du som studerende på UC SYD information om OK18 og konfliktens betydning for dit studieforløb

01

Information om siden

På denne side samler vi den information vedrørende OK18, som er relevant for dig som studerende og du vil kunne finde svar på, hvordan konflikten vil få betydning for dit studieforløb.

Vilkårene i en konfliktsituation som denne er, at vi ikke kender forløbet på forhånd og derfor heller ikke kender alle svarene på forhånd. Vi vil derfor løbende opdatere siden. Så hold øje med den.

02

Seneste nyt

18. april 2018: Konflikt udsat med yderligere 2 uger

Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte den varslede konflikt med yderligere 2 uger. Det betyder, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Det vil sige, at en strejke vil kunne begynde den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj.
(strejkedato er ændret efter udmelding fra Forligsinstitutionen)

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Yderligere information følger, hvis en eventuel konflikt bliver en realitet.

29. marts 2018: Konflikt udsat med 2 uger

Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte den varslede konflikt med 2 uger. Det betyder, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Det vil sige, at en strejke vil kunne begynde den 22. april 2018 og lockout den 28. april.

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Yderligere information følger, hvis en eventuel konflikt bliver en realitet.

23. marts 2018: Opdateret information om praktik

Vi har opdateret informationerne til de studerende, der er i praktik under en eventuel konflikt. Se under "Studerende i praktik" længere nede på siden.

21. marts 2018: Det er IKKE al undervisning, der vil blive aflyst under en konflikt

Der verserer på nuværende tidspunkt et rygte om, at al undervisning vil blive aflyst i tilfælde af en konflikt. Det er ikke korrekt!

Det vil ikke være al undervisning på UC SYD, der aflyses. Nogle uddannelser har mange undervisere på arbejde under konflikten. Det skyldes, at underviserne fx er ansat som tjenestemænd eller som timelønnede undervisere og disse medarbejdergrupper, er ikke omfattet af konflikten.

Vi er i gang med at afdække, hvilken undervisning der kan gennemføres. Så snart der er et samlet overblik, vil der komme information om mulighederne for at modtage undervisning i konfliktperioden. De studerende, hvis undervisning vil blive aflyst, vil få besked direkte fra deres uddannelse. 

Hvis du vil vide mere om din situation som studerende i tilfælde af en konflikt, så kan du se i vores spørgsmål/svar længere nede på denne side.

20. marts 2018: Spørgsmål og svar

Vi har oprettet en sektion med spørgsmål og svar, som du finder længere nede på siden.

12. marts 2018: Hvordan kan strejke og lockout påvirke din uddannelse?

Den kommende konflikt vil forløbe i to trin. I første runde kan i alt ca. 250 af UC SYDs medarbejdere være omfattet af strejke. En strejke vil tidligst kunne finde sted den 4. april. 

Andet trin vil være, at UC SYD’s medarbejdere er omfattet af den lockout, der er varslet på statens område. I tilfælde af en lockout vil langt de fleste af UC SYD's medarbejdere være omfattet af dette. Enkelte vil være undtaget på grund af deres særlige ansættelsesforhold.

Konsekvenser for undervisning og eksamener
Vi kan desværre endnu ikke svare entydigt på konsekvenserne og omfanget af konflikten. Vi ved dog, at hvis en konflikt bliver aktuel, vil det betyde hel eller delvis aflysning af undervisning, eksamen og andre aktiviteter. Som studerende vil du modtage information om eventuelle aflysninger enten før en eventuel konflikt eller umiddelbart efter, at konflikten er trådt i kraft. 

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at lave en kort vejledning om, hvad en strejke vil betyde for studerende. Derudover arbejdes der på tværs af professionshøjskolerne på fælles rammer for, hvordan vi håndterer konsekvenserne af konflikten. Ledelsen på din uddannelse er også i gang med at planlægge, hvad der skal ske i tilfælde af strejke. Her på UC SYD vil vi gøre, hvad vi kan, for at konflikten går mindst muligt ud over dig og din uddannelse. 

Når konflikten er slut
Hvordan og i hvilket omfang eventuel aflyst undervisning og andre aktiviteter skal genlæses, vil afhænge af en konflikts varighed. UC SYD vil selvfølgelig gøre alt for, at en eventuel konflikt får mindst muligt indflydelse på de studerendes studieforløb og vi vil tage hånd om eventuelle aflyste eksamener hurtigst muligt efter en konflikts ophør.

 7. marts 2018: Information om overenskomstforhandlingerne

Forhandlingerne mellem de to parter (de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne) foregår lige nu på nationalt plan, hvor forligsinstitutionen for øjeblikket mægler mellem parterne med henblik på at indgå et forlig og en ny overenskomst. En eventuel konflikt træder tidligst i kraft den 4. april, men kan blive udsat yderligere to gange 14 dage af forligsinstitutionen. 

Fra arbejdsgiverside er UC SYD af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) i samarbejde med Finansministeriet blevet bedt om at indgive en række oplysninger, der indgår i det forberedelsesgrundlag, der vedrører den varslede strejke fra medarbejdersiden og den lockout, der netop er blevet varslet fra arbejdsgiversiden.

Der er stadig tid at løbe på, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, om og hvornår en konflikt træder i kraft.

UC SYD arbejder på at få dannet et overblik over hvilke medarbejdere og ledere, der vil være omfattet af konflikten, og på en afklaring af de studerendes situation og muligheder i tilfælde af en konflikt. 

Vi ved, at der i disse dage opstår mange spørgsmål hos både medarbejdere og studerende i forbindelse med OK18 forhandlingerne. Det er sådan, at vi for nuværende ikke kan svare på mere end ovenstående, da rigtig mange faktorer fortsat er uafklarede og i proces. 

Vi følger alle med interesse den nationale udvikling i OK18 forhandlingerne.
 

03

Studerende i praktik

Opdatering 23. marts 2018:
Vi er nu så tæt på konflikten, at vi vil anbefale dig, at tage kontakt til din praktikvejleder og høre, om din praktikplads er omfattet af konflikten, hvis du ikke allerede har gjort det. 

Vi kan ikke på forhånd tage stilling til konsekvenserne af en konflikt. På nogle uddannelser vil erstatningsaktiviteter være nødvendige, selvom konflikten bliver kortvarig.

Hvis praktikpladsen er omfattet af konflikten, skal du følge praktikinstitutionens instrukser om, enten at fortsætte praktikken eller forlade institutionen, hvis konflikten bliver en realitet. Som studerende er du som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten, lige meget om praktikken er lønnet eller ulønnet. Hvis din praktik ikke kan fortsætte, skal du kontakte din uddannelse. 

Når en eventuel konflikt stopper, skal du genoptage din praktikperiode på samme vilkår som før konflikten. Bemærk, at praktikinstitutionen kan ændre skema, mødetider m.v. som følge af konflikten. 

Herefter vil din uddannelse vurdere, om der er behov for at tilrettelægge erstatningsaktiviteter i stedet for den aflyste praktik i form af enten en forlænget eller en ny praktik for at sikre, at du har mulighed for at opnå læringsmålene i praktikken. Som nævnt tidligere, er der forskel på krav til fx tilstedeværelse på de forskellige uddannelser, UC SYD udbyder. Bemærk, at det er din uddannelse, som har ansvaret for at sikre, at du har mulighed for at opnå læringsmålene – ikke at du rent faktisk gør det. Du har selv et stort ansvar for at sikre, at dit uddannelsesforløb påvirkes mindst muligt af en eventuel konflikt.   

Information fra før 23. marts 2018:
Er du studerende i praktik på en arbejdsplads, der er omfattet af konflikt, er du ikke selv omfattet af konflikten. Du må kun udføre de uddannelsesrelevante opgaver, du alligevel ville have varetaget, hvis der ikke var konflikt på arbejdspladsen.

Opstår der uenighed om, hvorvidt de uddannelsesrelevante opgaver, som du bliver tildelt, kan være konfliktramt arbejde, skal du inddrage tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

Bliver du i tvivl om, hvorvidt du kan få en fyldestgørende uddannelse i et praktikområde under konflikten, skal du kontakte UC SYD. 

Nedenfor finder du information om håndtering af studerende i praktik inden for de forskellige faggrupper. Vi udbygger informationerne løbende, når vi får kendskab til andre fagområder.

Lærerstuderende
Lærerstuderendes Landskreds og de faglige organisationer er enige om, at studerende, som er i praktik på konfliktramte skoler, skal følge praktiklærerne. Hvis den pågældende praktiklærer er omfattet af konflikten, er den studerende det derfor også. Omvendt skal den studerende deltage i det normale praktikforløb på skolen, hvis praktiklæreren ikke er omfattet af konflikten.

Studerende i praktik på HK-området
Elever/praktikanter er som udgangspunkt ikke forpligtet til at udføre arbejdsopgaver, der er ramt af konflikt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om konfliktramt arbejde, skal den lokale HK afdeling kontaktes. Her vil man afklare, om der er tale om konfliktramt arbejde, og hvordan medarbejderne skal forholde sig. 

Pædagogstuderende
De Pædagogstuderendes Landssammenslutning har udarbejdet en hjemmeside med informationer til pædagogstuderende: https://www.pls.dk/sadan-skal-du-forholde-dig-til-strejke-og-lockout

Socialrådgiverstuderende
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende har udarbejdet en hjemmeside med informationer til socialrådgiverstuderende: http://sdsnet.dk/dit-studie/ok18-for-studerende
(Ovenstående adresse har været ustabil. Hvis du oplever, at linket ikke virker, så prøv at kopiere det ind i din browser i stedet, eller prøv igen på et senere tidspunkt)

Sygeplejestuderende
SLS - Sygeplejestuderendes Landssammenslutning har udarbejdet en hjemmeside med informationer til sygeplejestuderende: https://dsr.dk/sls/ok18

04

Spørgsmål og svar

Vi har nu modtaget en vejledning, der adresserer en del af jeres spørgsmål fra vores ministerie. Vi har omsat vejledningen til spørgsmål/svar, som I kan se nedenfor. 

Der er stor forskel på, hvilke krav der er til de enkelte uddannelsesforløb. På det sundhedsfaglige område er der fx meget snævre rammer for praktikforløb og tilstedeværelse, hvor der på det pædagogiske område er mere fokus på udbyttet af praktikforløbet.

UC SYD vil naturligvis vurdere, hvad der skal til, for at dit uddannelsesforløb opfylder kravene. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvordan det sker i praksis. Det er helt afhængigt af varigheden af en konflikt. 
 

Vil al undervisning være aflyst under en konflikt?

NEJ!

Det vil ikke være al undervisning på UC SYD, der aflyses. Nogle uddannelser har mange undervisere på arbejde under konflikten. Det skyldes, at underviserne fx er ansat som tjenestemænd eller som timelønnede undervisere og disse medarbejdergrupper, er ikke omfattet af konflikten.

Vi er i gang med at afdække, hvilken undervisning der kan gennemføres. Så snart der er et samlet overblik, vil der komme information om mulighederne for at modtage undervisning i konfliktperioden. De studerende, hvis undervisning vil blive aflyst, vil få besked direkte fra deres uddannelse. 

Hvis min undervisning bliver aflyst, har jeg så krav på at få gennemført undervisning på et senere tidspunkt?

Når en studerende har gennemført sin uddannelse, er det en forudsætning, at uddannelsen og eksamensbeviset afspejler det indhold m.v., der følger af de regler, der gælder for uddannelsen. Det er op til institutionen at beslutte, hvordan dette bedst sikres. 

Når en eventuel strejke/lockout er ovre, skal du genoptage dit studium på samme vilkår, som før strejken/lockouten indtrådte. Herefter vil din uddannelse vurdere om , der er behov for erstatningsundervisning samt formen heraf.

Grunden til, at din uddannelse ikke kan vurdere behovet for eventuel erstatningsundervisning, allerede når en eventuel strejke eller lockout indtræder, er, at ingen ved hvor længe en sådan konflikt vil vare. 

Behovet for erstatningsundervisning kan vurderes forskelligt, idet de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet er selvejende, og der dermed er ganske vide rammer for institutionernes mulighed for at planlægge, tilrettelægge og justere et uddannelsesforløb, og rammerne kan derfor være udfyldt på forskellig vis alt efter hvilken uddannelsesinstitution og uddannelse, der er tale om.

Bliver min eksamen forsinket eller aflyst?

Det kommer i første omgang an på, hvor længe konflikten varer, og hvordan konflikten, hvis den effektueres, vil ramme i forhold til den konkrete tilrettelæggelse på dit studie.

Derefter er det op til din uddannelsesinstitution at vurdere, om der er behov for at udskyde eksamen eller lave en ny studieplan for de studerende/hold, som måtte blive berørt af konflikten.

Se i øvrigt svar på spørgsmål 1.

Bliver semestret forlænget med den tid, lockouten varer?

Det er det op til din uddannelsesinstitution at vurdere, om der er behov at forlænge semesteret som følge af konflikten.

Se i øvrigt svar på spørgsmål 1. 

Hvornår ved jeg, om min eksamen bliver aflyst, og om semestret bliver forlænget?

Det kommer i første omgang an på, hvor længe konflikten varer. Derefter er det op til din uddannelsesinstitution at vurdere, om der er behov for at udskyde eksamen eller lave en ny studieplan for de studerende/hold, som måtte blive berørt af konflikten.

Prøver, som ikke kan afholdes på grund af strejke/lockout, bliver udsat. Du bruger således ikke et eksamensforsøg.

Når en eventuel konflikt er ovre, tilrettelægger din uddannelse nye prøvedatoer og orienterer dig hurtigst muligt herom.

Bemærk, at nye prøver kan tilrettelægges i samme periode som ordinær- eller eventuel erstatningsundervisning.   

Kan jeg få vejledning på en opgave, selvom der er lockout?

Hvis din vejleder er omfattet af konflikten, kan du ikke få vejledning.

Du kan spørge din vejleder eller institutionen, om vejlederen vil blive ramt af konflikten.

Mistede vejledningstimer/-møder forsøges så vidt muligt erstattet, når en eventuel konflikt er ovre. Umiddelbart efter konflikten ophører, skal du kontakte din vejleder for at aftale nye vejledningstimer/-møder.

Har jeg stadig adgang til undervisningslokaler og grupperum under en strejke/lockout?

Som udgangspunkt vil UC SYD’s lokationer og undervisningslokaler være åbne under en eventuel konflikt.

Hvis det bliver nødvendigt at lukke for adgangen, vil det blive slået op på denne side. 

Retten til SU

SU-modtagere vil i udgangspunktet opfylde betingelser i SU-loven under en konflikt. Retten til SU bortfalder derfor i udgangspunktet ikke under en konflikt. 

Udbetaling af SU

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) varetager udbetaling af SU.

Støtteberegning og udbetalingskørsler vil ske i henhold til den normale driftsplan. Støttemeddelelser og andre breve vil blive overført til e-Boks.

Der vil ikke blive foretaget systemvedligeholdelse, hvis der opstår fejl.

SU-udbetalinger, der kræver sagsbehandling/behandles manuelt, kan blive forsinket under en konflikt. Der må derfor forventes en forlænget sagsbehandlingstid.

Du kan med fordel besøge su.dk, hvis du vil vide mere om situationen ved en eventuel konflikt.

Hvornår skal jeg møde efter konflikten?

Du skal selv holde dig orienteret i pressen og medierne og møde på studiet, når konflikten er ovre. 

Vil jeg få længere tid til mit projekt, svarende til perioden for en strejke/lockout? 

Datoen for aflevering af dit projekt udsættes som udgangspunkt ikke. Det skyldes, at du fortsat har mulighed for at arbejde på dit projekt under en konflikt.

Har du imidlertid været forhindret i at arbejde på dit projekt under en eventuel konflikt, fx fordi du udarbejder dit projekt i samarbejde med en offentlig institution, som er omfattet af konflikten, skal du ansøge om forlængelse af projektperioden ved din uddannelse. I så fald skal du vedlægge dokumentation for, at du har været forhindret i arbejde på dit projekt i perioden. Din uddannelse vil derefter træffe afgørelse om, hvorvidt din projektperiode kan forlænges.