Gå til hovedindhold

Ulla Pedersen (UPED)

Ulla Pedersen, lektor i Videncenter for Sundhedsfremme på UC SYD

Ulla Pedersen

Lektor - Videreuddannelsen

Telefon: 7266 5255
E-mail: uped@ucsyd.dk

Ulla Pedersen er ergoterapeut og master i sundhedspædagogik med en mangeårig erfaring med sundhedsfremme i skole- og daginstitutioner med særligt fokus på kobling af sundhed og social inklusion samt på ulighed i sundhed generelt, for eksempel i kommunal rehabilitering.  Hun arbejder desuden med forandring i personalegrupper og organisationer, herunder innovation og iværksætteri.

Det arbejder Ulla med:

Social inklusion, trivsel og sundhed

Forskelle i livsmuligheder grundlægges tidligt i barndommen, og målet med social inklusion er at skabe lige muligheder for alle. En tidlig indsats er derfor vigtig, og daginstitution og skole har nøglepositionen til at fremme lige muligheder for deltagelse. I en lang række projekter har Ulla arbejdet med dagplejere, pædagoger og læreres blik for børn i udsatte positioner og deres evne til gennem et anerkendende og inddragende relationsarbejde at arbejde med at mindske ubalancer i børnegruppers fællesskaber. Til dette formål har hun sammen med en kollega udarbejdet en række modeller, metoder og praktiske anvisninger, der fungerer som praktisk hjælp for de fagprofessionelle i arbejdet med inklusion, trivsel og sundhed, ligesom hun gennem en række udgivelser har skrevet om emnet med fokus på praktiske handlemuligheder for de fagprofessionelle.

Sundhedspædagogik i sundhedsvæsenet

Når vi arbejder med sundhedsfremmende indsatser, er udgangspunktet at skabe rammer og muligheder for at mobilisere menneskers ressourcer og handlekompetence. Det betyder, at deltagelse og dialog på borgernes præmisser er nøglepunkter i sundhedspædagogikken, hvilket kræver særlige kompetencer af de ansatte i sundhedssektoren. Ulla har gennem flere forløb i samarbejde med Region Syddanmark og Steno Diabetes Center arbejdet med de sundhedsfagliges sundhedspædagogiske kompetencer som ”jonglører” med de roller, som er forudsætningen for at skabe og udvikle borgernes ægte deltagelse i deres kontakt med sundhedsvæsenet. Hun har medvirket til at udvikle konkrete redskaber til brug ved patientundervisning og sundhedssamtaler.

Innovation og iværksætteri

At skabe nyt og at evne føre ideerne ud i livet er kompetencer, der efterspørges i dagens samfund. Der sker så hastig en udvikling, at det ikke er nok at have en konkret faglig viden – man skal også kunne tilegne sig ny viden og finde nye muligheder for selv at udvikle fremtidens tiltag. Ulla styrker studerendes og færdiguddannedes innovative, kreative blik gennem afholdelse af workshops og undervisningsforløb og udfører selv innovative projekter i samarbejde med praksis. Hun underviser på UC SYDs SUNDiværk, hvor studerendes lysende idéer udvikles, forfines og gennemføres fra den spæde idé til et konkret produkt, serviceydelse, oplevelse eller koncept, ligesom hun gennemfører innovative processer for medarbejderne på arbejdspladser.

Jeg er stærkt optaget af arbejdet med handlekompetence! Det betyder rigtig meget for både børn og voksnes motivation og selvbillede, at vi støtter dem i at forme deres egen holdning til sundhed og i at kæmpe for det, de mener er vigtigt. Allerhelst sammen med andre.

Ulla Pedersen, Videncenter for Sundhedsfremme

Læs mere

Ulla har deltaget i adskillige danske og internationale projekter og aktiviteter, og hun har udgivet en række bøger, artikler, rapporter og abstrakts. Se hendes forskerprofil.

Blandt Ullas udgivelser kan nævnes:

  1. Pedersen, U. (2017): Story/Dialogue - en evaluering med handlekraft. I: Schulz, A. og von Seelen, J. (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. Akademisk Forlag, s. 305-321 
  2. Pedersen, U. og Schulz, A. (2016): Sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud. I: Gravesen, David Thore (red.): Pædagogik i dagtilbud. Hans Reitzels Forlag. Side 461-481
  3. Simovska, V., Pedersen, U., Jensen, J., Broström, S. (red.)(2015): Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole. Dafolo.
     

Tema: Story/Dialogue metoden

Et bord er dækket med farvede sedler og klar til story-dialogue evaluering

Story/Dialogue evalueringen er en empowermentevaluering, hvilket vil sige, at den både lader deltagerne evaluere og opmuntrer til at skabe handlekraft til at ændre noget fremadrettet. Metodens grundelementer er historiefortælling og dialog, og metoden blev udviklet i 1996 af professor Ronald Labonte fra Canada, som søgte at finde evalueringsmetoder, der kunne bruges til den komplekse sammenhæng, der ofte er forbundet med sundhedsfremmeindsatser. I forbindelse med sin masterafhandling bragte Ulla Story/Dialogue metoden til Danmark, hvor den indtil da var ukendt, og hun har siden anvendt den i en lang række sammenhænge med både børn og voksne. Hun har – efter aftale med metodens grundlægger – tilføjet en anerkendende tilgang, brug af øvelser undervejs og indretning af evalueringsrummet for at understøtte kreativitet og inkluderende samvær.