Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Afgangsprojekt, Akademi i ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Afslut din akademiuddannelse i ledelse ved at operationalisere din nye viden

 • Lær hvordan du omsætter teori, metode og fagspecifik viden til konkret forbedring i din egen verden.
 • Dyk ned i ledelsesfeltet og vær med til at skabe ny viden inden for dit eget ledelsesområde.

Dit afgangsprojekt er en mulighed for at betræde nyt land indenfor dit valgte fagfelt med den særlige kombination, som du har valgt for din akademiuddannelse i ledelse.

Under uddannelsen har du arbejdet med teori, metoder og praksis, som er relevant for ledelsesfaget. Men dit afgangsprojekt får du mulighed for at bruge al din nye viden til at belyse en selvvalgt problemstilling. Det vil oftest være en konkret problemstilling fra dit arbejdsliv eller en mere overordnet udfordring for dit fag. 

Dit afgangsprojekt kan både laves individuelt, hvor omfanget vil være op til 25 sider, eller i samarbejde med dine medstuderende, hvorved I får mulighed for at dykke mere ned i jeres valgte problemstilling.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar demonstrerer opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte.
 • Lær at dokumentere din evne til - på et metodisk og analytisk grundlag - at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål.
 • Bliv i stand til at formulere en problemformulering, der inddrager et bredt spektrum af uddannelsens obligatoriske samt valgfrie fag.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ledelse.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der skal afslutte din akademiuddannelse i ledelse.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål for afgangsprojektet
Formål

I afgangsprojektet skal den studerende kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytiskgrundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål.

Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for uddannelsens faglige område, inddrages. 

Uddannelsesinstitutionen godkender emnet.

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport og et mundtligt forsvar af denne.

Viden og forståelse
Den studerende…

 • Skal i relation til den valgte problemstilling have praksisforståelse og viden om teorier og metoder inden for det ledelses-faglige område samt kunne forstå disse i et helhedsmæssigt perspektiv.
 • Skal have forståelse for de mest centrale anvendte teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig praksis og den valgte problemstilling

Færdigheder
Den studerende…

 • Skal kunne indsamle empiri om den valgte ledelsesmæssige problemstilling og udvise analytisk forståelse ved at koble empirien til relevant teori. 
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til ledelse
 • Skal kunne formidle afgangsprojektets problemstillinger og løsningsmuligheder inden for ledelsesområdet i og uden for egen organisation

Kompetencer
Den studerende…

 • Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for ledelsesområdet
 • Skal på basis af en professionel ledelses-tilgang kunne deltage som udvikler, fortolker og formidler af mål og strategier i forhold til den valgte problemstilling
 • Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde i forhold til den valgte problemstilling
 • Skal kunne identificere og udvikle egen ledelsespraksis
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din mundtlige eksamen er individuel og med ekstern censur. Den foregår som et mundtligt forsvar med udgangspunkt i dit skriftlige projekt. I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige afgangsprojekt med 2/3 vægt og den mundtlige præstation med 1/3 vægt.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.