Gå til hovedindhold

Den rehabiliterende indsats, Fredericia Kommune

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Den rehabiliterende indsats til borgere med kronisk sygdom i Fredericia kommune

I den rehabiliterende enhed i Fredericia kommune kommer flere og flere borgere med kroniske sygdomme til blandt andet genoptræningsforløb. Der er derfor behov for at kompetenceudvikle fagprofessionelle til denne gruppe borgeres specielle behov, for eksempel i det konkrete møde med borgeren, afklaring af borgerens situation, planlægning af rehabilitering og inddragelse af borgeren i denne proces.

Forskning viser, at fokus på borgeren som aktiv medspiller og et udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og tanker er en nødvendighed for et godt rehabiliterende og sundhedsskabende resultat. Men som fagprofessionel kan du blive stillet over for et dilemma med at matche borgerens ønsker og præferencer med dine sundhedsfaglige anbefalinger.

Borgerinddragelse i rehabiliteringen har således som forudsætning, at du som sundhedsprofessionel kan inddrage både faglige og etiske aspekter, hvilket kræver opmærksomhed om egen rolle og forforståelse samt kommunikative, coachende kompetencer.

Kursets faglige indhold
Kurset har fokus på sundhedsfaglige problemstillinger indenfor det rehabiliterende område:

  • indsatser og metoder, der fremmer sundhed hos mennesker med kronisk sygdom.
  • teamsamarbejde, der tilgodeser rehabiliterende problemstillinger hos borgere med kronisk sygdom.
  • den kroniske borgers vej gennem systemet, set fra borgerens synsvinkel.
Mere om kursets faglige indhold

Der vil i undervisningen blive inddraget den nyeste forskning vedr. sundhedsfremme og sundhedspædagogik. Der refereres til aktuelle nationale og regionale sundhedsmål og -prioriteringer, forløbsprogrammer og lignende, ligesom problematikker omkring sårbarhed og ulighed i sundhed inddrages. Der præsenteres en række teoretiske indfaldsvinkler, for eksempel Aron Antonovskys salutogenetiske mestringsteori, David Cooperriders Appreciatie Inquiry teori (anerkendende pædagogik), empowerment og handlekompetence, Pierre Bourdieus social kapitalbegreb og Ann Wilcocks teori om Occupational Health. Endvidere anvendes Jody Hoffer Gittells principper for relationel koordinering.

Kurset er i høj grad tilrettelagt med et praktisk anvendelsesfokus, og deltagerne kommer til at afprøve en vifte af redskaber, relateret til kontakt og relation, borgerens motivation, handlekompetence og medinddragelse, egen sundhedscoachende rolle og teamsamarbejde, ligesom deltagerne via simulationsøvelser opøver et kritisk blik for anvendelsesmulighederne. Deltagerne kommer til at arbejde med produktion af konkret, understøttende materiale til sundhedssamtale, fx i form af samtalekort, spil og/eller små film. 

Der lægges vægt på en dialogisk undervisningsform med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og kompetencer. Der udarbejdes en litteraturliste, relateret til kurset, og en elektronisk platform til kursusmateriale oprettes. 

Målet for kurset
At deltagerne styrkes i faglige, kommunikative og relationelle kompetencer i mødet med borgere med kroniske sygdomme, der skal gennemføre et rehabiliteringsforløb.

Praktiske informationer

Hvem henvender kurset sig til? 

Fredericia kommunes ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter, der arbejder med den rehabiliterende indsats til borgere med kronisk sygdom.

Holdstørrelse

24 deltagere.
Endvidere er ledere i Fredericia kommune velkomne, når som helst i løbet af de 5 dage.
 

Forslag til dato for afholdelse

Tidsrammen er: 5 kursusdage af 6 timer varighed (Inklusiv pauser).

  • 1. kursusdag: Uge 38 - tirsdag den 18. sept. 2018, kl. 9.00 – 15.00 
  • 2. kursusdag: Uge 40 – tirsdag den 2. okt. 2018, kl. 9.00 – 15.00
  • 3. kursusdag uge 41 – tirsdag den 9. okt. 2018, kl. 9.00 – 15.00
  • 4. kursusdag: uge 44 – tirsdag 30. okt. 2018, kl. 9.00 – 15.00
  • 5. kursusdag uge 46 – tirsdag 13. nov. 2018, kl. 9.00 – 15.00
     
Kursussted

Lokaler i Fredericia kommune. 
 

Pris

5250 kr. pr. person ved 24 personer, excl. evt. forplejning og i egne lokaler i Fredericia kommune.

Undervisere

Ellen Sandahl Sørensen, sygeplejerske og master in public health, lektor ved UC SYD, Videncenter for Sundhedsfremme (kursusansvarlig).

Ulla Pedersen, ergoterapeut og master i sundhedspædagogik, lektor ved UC SYD, Videncenter for sundhedsfremme.