Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 5

Fagområde: Stærke dagtilbud

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Styrk din faglige ledelse, evalueringskulturen og kvalitetsudviklingen i din daginstitution eller dagpleje 

 • Lær hvordan du styrker den pædagogiske praksis samt børns trivsel med løbende og systematisk beskrivelse, vurdering og analyse. 
 • Lær at bruge forskningsbaseret viden og data til at understøtte din egen og medarbejdernes professionelle refleksion over det pædagogiske arbejde. 
 • Lær at koble de muligheder og begrænsninger, som evaluering og dokumentation tilbyder i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. 

Hvordan styrker du den pædagogiske praksis og bruger evaluering til at fremme trivsel, dannelse og læring hos børn? Det vil du lære på modulet i faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling.  

Du får værktøjerne og den teoretiske forståelse til at skabe bedre pædagogiske læringsmiljøer, styrke læreplaner og evaluere praksis løbende. Det vil styrke både medarbejdernes udvikling, trivsel samt udvikle det pædagogiske grundlag, som din institution arbejder med. 

Som leder har du et særligt ansvar for at lede og udvikle læringsmiljøet og den evalueringskultur, som skaber trivsel og refleksion hos dine medarbejdere samt trivsel og udvikling hos børn. Det kan du gøre ved at identificere udviklings- og læringsbehov i institutionen eller dagplejen ved hjælp af meningsfuld analyse, refleksion og vurdering af praksis.  

Modulet er praktisk orienteret, og du vil også fremlægge egne relevante problemstillinger, cases, erfaringer, udfordringer og fortællinger fra din egen institution, der retter sig mod den pædagogiske læreplan og arbejdet med kvalitetsudvikling, evaluering og faglig ledelse. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du bruger en videns- og forskningsbaseret tilgang samt metoder til at arbejde med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring. 
 • Lær at understøtte dine egne og medarbejdernes professionelle refleksion over det pædagogiske arbejde ved hjælp af løbende evaluering og kvalitetsudvikling. 
 • Hvordan du identificerer udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbuddet. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Diplommodulet Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling er for dig, der arbejder som faglig leder i et dagtilbud. Det kan både være som daglig pædagogisk leder i en daginstitution eller dagpleje og som dagplejepædagog med fagligt ledelsesansvar. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og færdigheder til at forestå faglig ledelse ud fra den styrkede pædagogiske læreplan og udvikle en evaluerende pædagogisk praksis. Herunder en løbende og systematisk beskrivelse, vurdering og analyse af sammenhænge mellem pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring. 

Læringsmål 

Viden 

 • Forskellige videns- og forskningsbaserede tilgange og metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring. 

Færdigheder

 • Undersøge og vurdere pædagogisk praksis systematisk med henblik på løbende udvikling af læringsmiljøer med fokus på elementer i det pædagogiske grundlag.  
 • Anvende forskningsbaseret viden og data med henblik på at understøtte såvel egen som medarbejdernes professionelle refleksion over det pædagogiske arbejde.  

Kompetencer

 • Lede og udvikle pædagogiske læringsmiljøer og en evalueringskultur, hvor pædagogisk dokumentation indgår meningsfuldt i analyser, refleksioner og vurderinger af sammenhængen mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, dannelse og læring. 
 • Identificere udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbud ud fra elementer i det pædagogiske grundlag, der styrker børns trivsel, dannelse og læring. 
Hvordan foregår undervisningen? 

Modulet indeholder 20 times undervisning fordelt på fire dage, én vejledning samt en prøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Der skal bruges tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang. Desuden bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af fx læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk. Strukturen er tilrettelagt som 20% forberedelse, 30% undervisning og 50% faglig sparring og praktisk anvendelse af viden. 

Hvilke undervisningstemaer gennemgår du på modulet? 

Kvalitet i dagtilbud - rammer og begrundelser for at arbejde med kvalitetsudvikling og evaluering i dagtilbudssektoren: 

 • Kvalitet i dagtilbud i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. Kommunale og lokale strategier og indsatser i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan. 
 • Den studerendes forståelse af sin egen rolle på en samfundsmæssig baggrund, og de muligheder og begrænsninger som evaluering og dokumentation tilbyder i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. 

Udvikling af kvalitet i dagtilbud - sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring: 

 • Dokumentation og evaluering som faglige ledelsesværktøjer, der både kan drive udviklingen af institutionens læringsmiljø og begrunde den pædagogiske praksis over for forældre og forvaltning.  
 • Opbygning af dagtilbuddets evalueringskultur således at evalueringer og brugen af evalueringsviden systematisk integreres i organisationens praksisstruktur. 
 • Forskningsbaseret viden om og tilgange til kvalitet i dagtilbud og udvikling af sammenhænge mellem pædagogisk praksis og børns trivsel, udvikling, dannelse og læring. 
 • Måling af kvalitet i dagtilbud med udgangspunkt i elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan, herunder identifikation af udviklings- og læringsbehov ift. at styrke den organisatoriske kapacitet. 
 • Metoder til at arbejde undersøgende og reflekterende med udvikling af læringsmiljøer. 
 • Dokumentation og viden om kvalitet i dagtilbud som omdrejningspunkt for professionelle dialoger i institutionens pædagogiske fællesskaber. 
 • Anvendelse af evalueringsviden som ledelsesværktøj i forhold til at udvikle pædagogiske læringsmiljøer og forstyrre faglige antagelser om den pædagogiske praksis. 
 • Ledelsesmæssige beslutninger som indrammes af forældres, samarbejdspartneres og andre aktørers perspektiv, erfaringer og viden. 

Evaluerings- og dokumentationsformer - forskellige kvantitative og kvalitative metoder i dagtilbud: 

 • Teoretiske og praktiske perspektiver på forskellige typer af kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer i overensstemmelse med evalueringssynet i den styrkede pædagogiske læreplan, relevante for dagtilbud. 
 • Kvalificerede valg af dokumentations- og evalueringsformer således at disse kan målrettes indsamling af viden, der dels kan udvikle dagtilbuddets kvalitet dels kan indfange den viden som medarbejdere, forældre samt børn besidder.  
 • Anvendelse af evalueringsprocesser og evalueringsviden til ledelsesmæssigt at understøtte, udvikle og eksplicitere den professionelle dømmekraft hos såvel medarbejdere som dig selv.  
 • Opbygning af kapacitet til at kunne forholde sig kritisk og analytisk til eksterne data og brugen af evidensbegrundede praksisser.