Gå til hovedindhold

Sundhedsindsatser på arbejdspladsen

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Forstå, hvordan du kan styrke arbejdspladsen som en sund ramme for alle 

 • Få indsigt i forskning, lovgivning og undersøgelser om arbejdets og arbejdspladsens betydning for sikkerhed, helbred og trivsel. 
 • Forstå både arbejdsmiljøets traditionelle forebyggelsestankegang og tendensen til at tænke sundhedsfremme på arbejdspladsen i et bredere perspektiv. 

I løbet af de senere år har sundhedsfremme på arbejdspladsen fået en stadig større rolle. Tænk bare på kampagner som Vi cykler på arbejde, sundhedscertificeringer med videre.  

Hvis du gerne vil eller allerede arbejder med at fremme sundheden på arbejdspladsen, er det vigtigt, at du har indsigt i forskning, lovgivning og undersøgelser inden for området og ikke sætter indsatser i værk på baggrund af formodninger. Det gælder, uanset om du engagerer dig i arbejdet som medarbejder, leder eller ekstern konsulent.  

Den viden får du på modulet Sundhedsindsatser på arbejdspladsen. Du bliver klædt på til at identificere og kritisk vurdere sundhedsskadelige og sundhedsfremmende elementer i arbejdsmiljø ud fra viden om empiri og teori. Det vil styrke dig i at formidle og begrunde arbejdsmiljømæssige problemstillinger og løsninger til kolleger og samarbejdspartnere.  

Det lærer du på modulet: 

 • Om metoder og evaluering af indsatser inden for arbejdsmiljø - i historisk og samfundsmæssigt perspektiv. 
 • Lovgivning der har betydning for sundhedsfremmende indsatser på arbejdspladsen. 
 • At formidle og implementere arbejdsmiljøindsatser - herunder rollen som konsulent, og hvordan du inddrager brugerne. 
 • Udvalgte forskningsmetoder og udviklings- og forskningsprojekter. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om ergonomiske, psykiske, strukturelle og organisatoriske forhold med betydning for sundhed, trivsel og sygdom på arbejdspladsen.  
 • kan forstå og reflektere over arbejdets og arbejdspladsens betydning for sundhed, trivsel og sygdom. 
 • kan forstå det lovmæssige grundlag for regulering af arbejdsmiljø og kan reflektere over betydningen af dette i praksis.  
 • har indsigt i forskningsmetoder med relevans for modulets faglige indhold.   

Færdigheder  

 • kan identificere og kritisk vurdere sundhedsskadelige og sundhedsfremmende elementer i arbejdsmiljø ud fra viden om empiri og teori.   
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets indhold.  
 • kan formidle og begrunde arbejdsmiljømæssige problemstillinger og løsninger til kolleger og samarbejdspartnere.  

Kompetencer  

 • kan udvikle egen praksis i relation til arbejdsmiljøområdet.  
 • kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver inden for et praksisfelt med arbejdsmiljørelaterede problemstillinger. 
 • kan planlægge, analysere, implementere og evaluere sundhedsfremmende og forebyggende interventioner på arbejdspladsen.   
 • kan varetage konsulentfunktion og indgå i det tværfaglige samarbejde med de øvrige aktører i arbejdsmiljøet. 

Indhold  

 • Arbejdsmiljøarbejde i historisk og samfundsmæssigt perspektiv samt metodeudvikling og evaluering.  
 • Det lovmæssige grundlag for regulering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.  
 • Metoder til observation og analyse af arbejdets betydning for sundhedsfremme og forebyggelse på arbejdspladsen, samt for sundhed og sygdom.  
 • Organisationsteori i relation til arbejdsmiljø, arbejdssociologi og psykosocialt arbejdsmiljø.  
 • Problemområder relateret til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, trivsel og stress.  
 • Formidling og implementering af arbejdsmiljøindsatser, herunder konsulentrollen og brugerinddragelse.  
 • Udvalgte forskningsmetoder samt udvalgte udviklings- og forskningsprojekter med relevans for modulets faglige indhold. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen