Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Information om OK18 konflikt til ansatte ved UC SYD

OK18 - for ansatte

Her finder du som medarbejder på UC SYD information om OK18.

01

Information om siden

For at sikre at alle ansatte har mulighed for at være opdaterede med OK18 og konfliktens betydning for UC SYD, samler vi den information vedrørende OK18, som er relevant for dig som medarbejder på UC SYD på denne side. 

Vilkårene i en konfliktsituation som denne er, at vi ikke kender forløbet på forhånd og derfor heller ikke kender alle svarene på forhånd. Vi vil derfor løbende opdatere siden. Så hold øje med den.

02

Seneste nyt

18. april 2018: Konflikt udsat med yderligere 2 uger

Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte den varslede konflikt med yderligere 2 uger. Det betyder, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Det vil sige, at en strejke vil kunne begynde den 6. maj 2018 og lockout den 12. maj.
(strejkedato er ændret efter udmelding fra Forligsinstitutionen)

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Yderligere information følger, hvis en eventuel konflikt bliver en realitet.

29. marts 2018: Konflikt udsat med 2 uger

Forligsinstitutionen har besluttet at udsætte den varslede konflikt med 2 uger. Det betyder, at strejke og lockout tidligst kan begynde på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Det vil sige, at en strejke vil kunne begynde den 22. april 2018 og lockout den 28. april.

Forligsmanden kan dog i løbet af de to uger erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, hvor strejke og lockout kan blive en realitet på femtedagen efter erklæringen.

Yderligere information følger, hvis en eventuel konflikt bliver en realitet.

23. marts 2018: Sæt autosvar på din mail i tilfælde af konflikt

I tilfælde af at du som medarbejder er omfattet af strejke eller lockout, skal du sætte autosvar på din mail, inden du forlader arbejdspladsen for at deltage i konflikten. Se information længere nede på siden.

21. marts 2018: Det er IKKE al undervisning, der vil blive aflyst under en konflikt

Der verserer på nuværende tidspunkt et rygte blandt studerende om, at al undervisning vil blive aflyst i tilfælde af en konflikt. Det er ikke korrekt!

Det vil ikke være al undervisning på UC SYD, der aflyses. Nogle uddannelser har mange undervisere på arbejde under konflikten. Det skyldes, at underviserne fx er ansat som tjenestemænd eller som timelønnede undervisere og disse medarbejdergrupper, er ikke omfattet af konflikten.

Vi er i gang med at afdække, hvilken undervisning der kan gennemføres. Så snart der er et samlet overblik, vil der komme information om mulighederne for at modtage undervisning i konfliktperioden. De studerende, hvis undervisning vil blive aflyst, vil få besked direkte fra deres uddannelse. 

Spred gerne dette budskab til de studerende.

15. marts 2018: Der er udsendt mails til alle ansatte

På nuværende tidspunkt er der sendt mails ud til alle ansatte, hvori der bliver spurgt ind til den enkelte ansattes faglige organisering.

HR har forsøgt at gøre processen så overskuelig som mulig og har i den forbindelse valgt at målrette de udsendte mails til de enkelte medarbejdergrupper. Der er derfor forskel på de mails, der er sendt ud. F.eks. har CO10 ansatte fået en mail om, at de er omfattet af lockoutvarslet, og tjenestemænd har fået en mail, hvori der står, at de ikke er omfattet af strejke eller lockout.

Disse mails samt oplysninger om fagligt tilhørsforhold bliver naturligvis behandlet med stor fokus på datasikkerhed. Der er f.eks. oprettet en særskilt OK18 mailpostkasse til disse mails. Postkassen vil blive slettet hurtigst muligt efter konflikten er enten afblæst eller ovre.

8. marts 2018: Information om strejkevarsel og lockout

Se information om, hvem der vil være omfattet i tilfælde af strejke eller lockout under pkt. 3.

7. marts 2018: Information om overenskomstforhandlingerne

Forhandlingerne mellem de to parter (de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne) foregår lige nu på nationalt plan, hvor forligsinstitutionen for øjeblikket mægler mellem parterne med henblik på at indgå et forlig og en ny overenskomst. Det betyder, at en eventuel konflikt tidligst træder i kraft den 4. april, men kan blive udsat yderligere to gange 14 dage af forligsinstitutionen. 

Fra arbejdsgiverside er UC SYD af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) i samarbejde med Finansministeriet blevet bedt om at indgive en række oplysninger, der indgår i det forberedelsesgrundlag vedrørende den varslede strejke fra medarbejderside og den lockout, der netop er blevet varslet fra arbejdsgiverside.

Der er stadig tid at løbe på, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, om og hvornår en konflikt træder i kraft.

HR arbejder for nuværende på at få dannet et overblik over hvilke medarbejdere og ledere, der vil være omfattet af konflikten. Der bliver ligeledes arbejdet på en afklaring af de studerendes situation og muligheder i tilfælde af en konflikt. Vi arbejder på at lancere 3 konfliktsider på hjemmesiden, hvor henholdsvis ansatte, nuværende studerende og potentielle studerende kan finde relevant information.
 
Vi ved, at der i disse dage opstår mange spørgsmål hos både jer som medarbejdere og de studerende i forbindelse med OK18 forhandlingerne. Det er sådan, at vi for nuværende ikke kan svare på mere end ovenstående, da rigtig mange faktorer fortsat er uafklarede og i proces. Du kan som medarbejder rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation, hvis du har spørgsmål til OK18.

Du kan eventuelt orientere dig i dette vejledningsmateriale fra Moderniseringsstyrelsen:

Vi følger alle med interesse den nationale udvikling i OK18 forhandlingerne.

03

Strejkevarsel og lockout

Strejke

De faglige organisationer har sendt en række strejkevarsler til de statslige arbejdspladser. En strejke vil tidligst kunne træde i kraft den 4. april 2018.

Følgende medarbejdergrupper ved UC SYD er udtaget til strejke:

 • AC – undervisere. Det vil som udgangspunkt sige ACere på stillingstrukturen
 • Dansk Metal
 • Malerforbundet
 • Dansk El

Nogle medarbejdere vil være undtaget fra en eventuel strejke. Det drejer sig om:

 • Chefer og ledere med personaleansvar på AC overenskomsten
 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • Elever
 • Praktikanter
 • Medarbejdere der ikke er organiseret i de overenskomstbærende organisationer

Ved UC SYD kan ca. 250 medarbejdere være omfattet af en eventuel strejke. Det præcise antal afhænger af, hvor mange der er organiseret i de overenskomstbærende organisationer.

Lockout

Finansministeriet har tilsvarende varslet en lockout på de statslige arbejdspladser. En lockout vil tidligst kunne træde i kraft den 10. april 2018. Der er varslet lockout over for samtlige medarbejdergrupper ved UC SYD.

Også i tilfælde en lockout vil visse medarbejdergrupper være undtaget. Der drejer sig om:

 • Chefer og ledere på AC overenskomsten med personaleansvar
 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • Administrative AC'ere
 • Elever
 • Praktikanter
 • Medarbejdere der ikke er organiseret i de overenskomstbærende organisationer

De fem førstnævnte medarbejdergrupper udgør ved UC SYD ca. 120 personer, som ikke vil være omfattet af en lockout. Dertil kommer de medarbejdere inden for de øvrige personalegrupper, som ikke er organiseret i de overenskomstbærende organisationer.

HR vil inden længe sende en mail til alle medarbejderne, der kan være omfattet af en konflikt. Formålet er at modtage tilbagemeldinger om, hvem der ikke er omfattet af en konflikt, fordi de ikke er medlemmer af den overenskomstbærende organisation. Som medarbejder behøver du ikke allerede nu at orientere din leder om dette, da det vil være HR, der indsamler disse oplysninger.
 

04

Autosvar på din mail i tilfælde af konflikt

I tilfælde af at du som medarbejder er omfattet af strejke eller lockout, skal du sætte autosvar på din mail, inden du forlader arbejdspladsen for at deltage i konflikten. Vi har lavet et udkast, som du skal bruge som skabelon for dit autosvar. Du skal naturligvis tilpasse teksten, så den passer i forhold til instituttet/afdelingens nødberedskab. Tag derfor fat i din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om dette.

Skabelon til autosvar:

Tak for din mail.

På nuværende tidspunkt er UC SYD omfattet af strejke og/eller lockout ligesom en lang række andre offentlige institutioner. Det betyder, at jeg ikke kan svare på din mail, førend konflikten er ovre.

Ved krisetilfælde er der et nødberedskab, som du kan henvende dig til. Du kan skrive til uddannelsesleder XXX på XXX@ucsyd.dk eller ringe til ham/hende på telefon 7266 XXXX.  

05

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som løbende bliver stillet i forbindelse med OK18 og en eventuel konflikt.

Hvem er omfattet af en eventuel konflikt?

Der er to krav der skal være opfyldt, førend man som medarbejder kan være omfattet:

 1. Man skal være ansat på overenskomst
 2. Man skal være medlem af den faglige organisation, der har overenskomsten. 

Det vil sige, at hvis du er ansat som administrativ HK’er og er medlem af HK, så vil du være omfattet af konflikten. Tilsvarende hvis du som adjunkt eller lektor er ansat som AC’er og samtidig er medlem af DJØF, DM m.fl., så vil du også være omfattet af konflikten.

Hvis du derimod er ansat som adjunkt eller lektor under CO10 og er medlem af en AC-organisation, vil du ikke være omfattet af konflikten. Tilsvarende hvis du er ansat som administrativ HK'er og er medlem af en AC-organisation, vil du heller ikke være omfattet af konflikten.
 

Hvem er ikke omfattet af en eventuel konflikt?

I tilfælde af en konflikt vil visse medarbejdergrupper være undtaget. Det drejer sig om:

 • Chefer og ledere på AC overenskomsten med personaleansvar
 • Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte
 • Administrative AC'ere
 • Elever
 • Praktikanter
 • Medarbejdere der ikke er organiseret i de overenskomstbærende organisationer
Kan jeg afholde ferie, særlige feriedage eller afspadsering under konflikten?

Afholdelse af ferie, særlige feriedage og afspadsering kan kun blive påvirket, hvis du er omfattet af konflikten.

Er du ikke omfattet af konflikten, kan du holde ferie og afspadsere som normalt.

Hvis du er omfattet af konflikten gælder følgende:

Ferie, som er er begyndt, inden konflikten træder i kraft
- Ferien afholdes som normalt.
- Du vil få din normale løn under ferien.
- Ved feriens ophør vil du overgå til at være konfliktramt.

Ferie, der starter i konfliktperioden 
- En konflikt er en feriehindring. Du kan således ikke påbegynde ferie under en konflikt.
- Når konflikten ophører, skal du lave en aftale med din leder om, hvornår du kan afholde din ferie. 

Afspadsering
- Du kan ikke afspadsere i en konfliktperiode.
 

Får jeg udbetalt særlig feriegodtgørelse med lønudbetalingen i april?

Normalt udbetales særlig feriegodtgørelse i april måned. Ved en strejke/lockout, vil særlig feriegodtgørelse ikke blive udbetalt. Godtgørelsen vil komme til udbetaling med månedslønnen efter strejkens/lockoutens ophør.
 

Er timelærere omfattet af konflikten?

Timelærere er ikke direkte omfattet af konflikten, da deres ansættelsesgrundlag tager afsæt i Cirkulæret om timelønnet undervisning. Det samme gør sig gældende for udliciterede opgaver.

Hvad med mTID?

Er du konfliktramt, skal du ikke foretage registreringer i mTID under konflikten.

Der bliver arbejdet på at finde en løsning til mTID i forbindelse med konfliktramte ansatte, men vi ved endnu ikke, hvordan det kommer til at fungere i praksis.

Der vil blive meldt mere ud omkring dette, når den tekniske løsning er på plads.

Hvordan er de studerende stillet?

Det er endnu ikke afklaret, hvordan de studerende vil være stillet under en konflikt, men der arbejdes intenst for at sikre de studerende.

For at sikre, at alle studerende har lige vilkår og muligheder, samarbejder professionshøjskolerne om at finde fælles løsninger.

Du kan med fordel henvise de studerende til at følge ucsyd.dk/konflikt.

Bliver computere, mobiltelefoner og personalekort inddraget under konflikten?

UC SYDs ledelse ønsker ikke at øge konfliktniveauet yderligere. Derfor vil computere, mobiltelefoner og personalekort ikke blive inddraget.

Som medarbejder skal du selv være opmærksomme på, at du ikke ”tager på arbejde”, når du er i konflikt. Det betyder, at du f.eks. ikke skal læse og sende mails og gå på intranettet.

Du skal være opmærksom på, at UC SYD's regler for brug af computere og mobiltelefoner også er gældende under en konflikt.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal på kursus eller uddannelsen under konflikten?

Ved UC SYD er det besluttet, at du kan godt deltage i kurser og uddannelse under konflikten.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke vil modtage løn fra UC SYD i konfliktperioden.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle faglige organisationer, der udbetalinger konfliktstøtte under kursusdeltagelse i konfliktperioden. Du skal derfor selv kontakte din faglige organisation og høre, hvad der konkret gælder for dig.

Hvornår skal jeg møde efter konflikten?

Du er forpligtet til at holde dig orienteret i pressen og medierne om, hvornår konflikten ophører.

Når konflikten er ophørt, har du uden unødigt ophold pligt til at genoptage arbejdet på din arbejdsplads. Du har ret til at genindtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner, som før konflikten.

Kan du ikke genoptage arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal du straks meddele dette til din leder på normal vis.