Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Uddannelsesforløb for pædagogmedhjælpere ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Tilmeld

Uddannelsesforløbet for pædagogmedhjælpere baserer på 200 timer over en 4 årig periode i samarbejde med UC SYD.

Forløbet tager udgangspunkt i dansk pædagogik og lever op til tyske krav ud fra et mindretalsblik og de dermed særlige forudsætninger, som gør sig gældende.

Om uddannelsesforløbet

Uddannelsesforløbet er basisuddannelsen for vores pædagogmedhjælpergruppe som samtidig guides af de gruppeansvarlige pædagoger, uddannet ”Sozialpädagog”, i det daglige pædagogiske arbejde. Disse har en vejledende funktion som opkvalificerer pædagogmedhjælpernes faglige kompetencer ved at understøtte med at koble erfaringer og teoretisk input. Drøftelser i dagligdagen ligesom på diverse møder er understøttende.

Sideløbende oprettes en kompetencemappe for hver nyansat pædagogmedhjælper.
Kompetencemappen arkiveres digitalt både i det lokale dagtilbud og i forvaltningen. De pædagogiske konsulenter fører tilsyn med den løbende opfølgning og udvikling. 
Kompetencemappen giver et overblik over medarbejderens samlede faglige og personlige kompetencer og kan blandt andet bruges i forbindelse med en realkompetencevurdering ved optagelse på en uddannelse.

Den tager udgangspunkt i 7 kompetenceområder

 • Faglige kompetencer – herunder metoder, læreplan og pædagogik
 • Sociale kompetencer - samarbejde og konflikthåndtering
 • Udviklings – og læringskompetencer - opsøgende, reflekterende og evaluerende over egen faglighed
 • Organisatorisk kompetence -  tilrettelægge og gennemføre processer
 • Kulturel kompetence - medvirke til tværkulturelle aktiviteter
 • Kommunikative kompetencer - kommunikere og formidle på forskellige måder
 • Personlig – og relationel kompetence - engagement og relations arbejde

Kompetencerne dokumenteres de første 3 år, 2 gange årligt af den lokale leder/ hhv. gruppepædagog. 
Kompetencemappen er dermed et supplement til opkvalificering af alle vores pædagogmedhjælpere.

En pædagogmedhjælpers uddannelse er dog ikke afsluttet efter 4 år, da vi fortsat arbejder med pædagogen som vejleder i forhold til det pædagogiske daglige arbejde.

Ligeledes tilbyder vi mere end 100 timers videre- og efteruddannelse til pædagogmedhjælpergruppen, hvor der kan søges efter individuelle udviklingsbehov og interesse i samråd med institutionslederen. Ligeledes er det muligt at søge relevante eksterne kurser.

Ud over kurser med pædagogiske emner ajourfører pædagogmedhjælpere 1.-hjælpskurser og andre relevante sikkerhedskurser (Brandhelfer, sikkerhedsrepræsentant, hygiejnebelæringer, infektionsshutzbelæring).

Vi sætter stort fokus på en stadig tilstedeværende dialog for at udveksle erfaringer og viden som er med til at opkvalificere pædagogmedhjælpernes pædagogiske kompetencer. Vi holder årlige pædagogmedhjælpermøder med afsæt i pædagogiske emner for at sikre ens sprog inden for pædagogmedhjælpernes faglige felt. 

Første år

50 timer udbydes af Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Emner og indhold

Skoleforenings opbygning og målsætning
Om Skoleforeningen - en forældrestyret mindretalsorganisation

Dagtilbuddenes og skolefritidsordningernes opgaver
Vi kommer ind omkring arbejdsopgaver, krav fra myndighederne, ansvarlighed og sikkerhed

Skoleforeningens indsatsområder
Et overordnet kig på emnerne kost og sundhed, krop og bevægelse, trivsels- og beskyttelseskoncept, sprog og læsning, digitaliseringsstrategi

Arbejdet med den pædagogiske læreplan
Planlægning af korte pædagogiske forløb i forhold til læreplanskategorierne i mindre grupper – præsentation for hinanden i grupper

Fokuspunkter:

 • Barnets dynamiske dannelsesproces
 • Den didaktiske trekant
 • Den didaktiske firkant
 • At planlægge
 • Om at synliggøre barnets læreproces og om hvordan den voksne understøtter barnets læring

Pædagogiske perspektiver
Om samspillet mellem sprog, kultur og pædagogik – i en vekselvirkning mellem oplæg og summemøder

Forældresamarbejde

 • Krav og forventninger – herunder lovgivning Kindertagesstättengesetz og dagtilbudsloven
 • Nutidens barndom og nutidens forældre og hvilken indflydelse vores syn på forældrene har for det gode samarbejde
 • Dilemmaer i samarbejdet
 • Barnet i fokus – samarbejdets indhold og barnets læring i fokus
 • Samarbejde i praksis
 • Mødet med forældre – når der opstår irritation, når vi har gjort iagttagelser der kræver særlig opmærksomhed…

Personalesamarbejde

 • Om grupper og roller og samarbejdets abc – med udgangspunkt i 5 områder der spiller ind i samarbejdet:
 • Har vi kendskab til hinanden?
 • Har vi et fælles mål?
 • Accepterer vi hinanden og hver enkelt i gruppen?
 • Er vi åbne over for hinanden og har vi tillid til hinanden?
 • Bruger vi sproget ens, eller taler vi forbi hinanden
 • Feedbackkultur – trivsels- og beskyttelseskoncept

Konflikthåndtering i det pædagogiske arbejde

 • Hvornår skal du involvere dig i børnenes konflikter og hvornår skal du holde dig tilbage?
 • Hvordan kan du støtte barnet når det ikke selv kan løse konflikter
 • Fra dommer til mægler
 • Magtpositioner
 • Konflikttrappen

Børns trivsel og sikkerhed – Kinderschutz
Med udgangspunkt i Skoleforeningens ”Trivsels- og beskyttelseskoncept”

 • Om § 8 a

Refleksionsøvelser med udgangspunkt i konceptets refleksionsspørgsmål og emner

 • Feedbackkultur
 • Ansættelsesforløb
 • Forældresamarbejde
 • Magtpositioner
 • Deltagelsesmuligheder 
 • Overskridelser af grænser 

Sprog og læsningsforløb 4 dage á 6 timer (24 timer)
Ved Skoleforeningens sprogvejledere

 • Om børns sprogtilegnelse og intersprogteorien
 • Tras og Tras- sproget er på vej
 • Sprogarbejde i teori og praksis – eventyr og sprogkufferter
 • Praskisopgave: iagttag eget sprogbrug i forhold til børnene
 • Eventyrets mange perspektiver og fortælleteknikker
 • Praksisopgave: præsentation af aktivitetesforslag
 • Dialogosk læsning, tematsisk sprogarbejde og sprogstrategier
 • Prakisopgave: sprogopgave – et forløb gennemføres i dagtilbuddet og præsenteres som et oplæg

Andet år

50 timer årligt – udbydes af UC SYD

Emner og indhold

Kommunikation 
Viden om barnets verbale og nonverbale sprogudvikling, for at kunne etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at udvikle et nuanceret, selvstændigt og kreativt sprog samt evne til at kommunikere om deres følelser og oplevelser i fællesskabet.

Bevidsthed om egen funktion som sproglig rollemodel for at indgå i en dialog med børnene, hvor de får erfaringer med at aflæse, skabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber. Tilegnelse af viden om nærhed, konkrete erfaringer og fællesskabets betydning for sprogudviklingen og kan på denne baggrund skabe et sprogstimulerende læringsmiljø omkring børnene.


Konflikthåndtering
Viden om konflikter og konflikters udvikling. Værktøjer til konflikthåndtering.
Strategier til forebyggelse af konflikter.
Indsigt i og viden om hvordan man støtter børn i konfliktsituationer.
Fokus på egne måder at reagere på i konflikter. 

Inklusion 
Viden om organisering af sociale aktiviteter, så barnet kan bidrage aktivt, indgå i positive relationer til andre børn og voksne og udvikle et positivt selvbillede. Tilrettelægge læringen med udgangspunkt i barnets individuelle forudsætninger og styrker, for således at sikre, at barnet lærer og udvikler sig bedst muligt. 

Tredje år

50 timer ved UC SYD

Emner og indhold

Kost og sundhed
Fremstille sund mad og bagværk til børn på forskellige alderstrin ud fra grundlæggende viden om økologi, råvarekendskab og tilberedningsmetoder. Viden om ernæringsrigtig kost til børn, med udgangspunkt i de officielle anbefalinger, der er om ernæring til børn på forskellige alderstrin. Fremstille sensoriske måltider til børn på forskellige alderstrin, så børnenes lyst til at spise sunde måltider og smage ny mad fremmes. Gældende hygiejneregler for madproduktion på arbejdspladsen/inden for arbejdsområdet.

Børn og motorik
Forståelse og betydningen af børns udvikling af krop, sanser og bevægelse for at fremme barnets dannelse, trivsel og udvikling i børnefællesskaber. Viden om børns sansemotoriske udvikling til at understøtte hele barnets udvikling og trivsel. Iværksættelse initierede bevægeaktiviteter, der tager udgangspunkt i børnegruppens aktuelle udviklingsniveau, motoriske kompetencer og bevægeglæde.

Fjerde år

50 timer ved UC SYD

Emner og indhold

Arbejdet med læreplanen
Forståelse for hensigten og bekendtgørelsen for den pædagogiske læreplan. Værktøjerne og den teoretiske forståelse til at skabe bedre pædagogiske læringsmiljøer, styrke læreplaner og evaluere praksis løbende. Den faglige sparring i hverdagen er vigtig for at skabe trivsel og læring for børnene. Den helhedsorienterede tilgang, er med til at sikre sammenhængende læreplanstemaer, som vil give bedre mening for børnene og deres læring i hverdagen.

Digitalisering
Viden om hvordan leg med medier kan blive til en sund og naturlig del af den pædagogiske hverdag. 
Hvad og hvordan kan digitalisering understøtte hverdagen i institutionen?

Planlægning, gennemførelse og evaluering
Viden om hvordan projekter planlægges, gennemføres og evalueres.
Kendskab til planlægningsredskaber og –metoder.