Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 5

Fagområde: Stærke dagtilbud

Tilmeld

Udvikl den pædagogiske praksis og læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan 

 • Lær at udvikle personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer og skabe bedre læringsmiljøer. 
 • Lær hvordan du håndterer ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogisk praksis. 
 • Se sammenhængen mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan samt mulighederne for at styrke dit dagtilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan fungerer som en ramme for ledelsesmuligheder, evaluering og udvikling af pædagogisk-didaktisk praksis. På dette modul lærer du, som leder, at indrette organisationen i samspil med det pædagogiske personale og forvaltningen, så du får mest ud af den styrkede pædagogiske læreplan. 

Du får nye værktøjer til at styrke din faglige ledelse samt nye faglige redskaber til at understøtte den pædagogiske læreplan. Derudover vil du lære at rammesætte og drive forandringsprocesser i institutionen samt at facilitere og aktivt inddrage forældre i samarbejdet, så de bliver en ressource i børnenes udvikling i dagtilbuddet. Det giver dig bedre mulighed for at iscenesætte og muliggøre professionelle dialoger om den pædagogiske praksis i institutionen samt udvikling af læringsmiljøer, der skal sikre børnenes udvikling og trivsel. 

Modulet er praktisk orienteret, og du vil derfor også fremlægge egne relevante problemstillinger, cases, erfaringer, udfordringer og fortællinger fra din egen institution. De vil klæde dig på til at styrke det daglige arbejde med den pædagogiske læreplan og arbejdet med kvalitetsudvikling, evaluering og faglig ledelse.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du bruger en videns- og forskningsbaseret tilgang samt metoder til at arbejde med udvikling af læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, dannelse og læring. 
 • Lær at understøtte dine egne og medarbejdernes professionelle refleksioner over det pædagogiske arbejde ved hjælp af løbende evaluering og kvalitetsudvikling. 
 • Hvordan du identificerer udviklings- og læringsbehov med henblik på at skabe organisatorisk kapacitet til udvikling af kvalitet i dagtilbuddet.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.  

Hvem henvender modulet sig til?  

Diplommodulet Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling er for dig, der arbejder som faglig leder i et dagtilbud. Det kan være som daglig pædagogisk leder i en daginstitution eller dagpleje eller som dagplejepædagog med fagligt ledelsesansvar. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at lede og organisere arbejdet med at udvikle pædagogisk praksis, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø med udgangspunkt i grundlaget i den styrkede pædagogiske læreplan. 

Læringsmål 

At den studerende har opnået viden om, forståelse af og kan reflektere over  

 • sammenhænge mellem samfundsmæssige rammer, baggrund og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan samt det pædagogiske grundlag i læreplanen. 
 • sammenhænge mellem faglig ledelse og udvikling af personalets faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer, mellem dagtilbuddenes læringsmiljøer og børns trivsel, dannelse og læring. 

At den studerende har opnået færdigheder til at: 

 • udvælge, anvende og forankre pædagogisk-didaktiske metoder, der styrker kvaliteten i læringsmiljøer og understøtter en god evalueringskultur. 
 • lede og facilitere forandringer med henblik på at udvikle systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis. 

At den studerende har opnået kompetencer til at: 

 • håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke læringsmiljøer og pædagogisk praksis til gavn for børns trivsel, dannelse og læring. 

Hvordan foregår undervisningen? 

Modulet indeholder 20 times undervisning fordelt på fire dage, én vejledning samt en prøve. Der veksles mellem skemalagt undervisning, undersøgelse af egen praksis og arbejde i studiegrupper. Du skal bruge tid til læsning af tekster og arbejde med praksisopgaver til hver undervisningsgang. Desuden bør der arbejdes med understøttende strukturer på tværs af dagtilbud og forvaltning i form af fx læringsfællesskaber, netværk og/eller aktionslæringsforløb med henblik på at forankre læring fra modulet organisatorisk. Strukturen er tilrettelagt som 20% forberedelse, 30% undervisning og 50% faglig sparring og praktisk anvendelse af viden. 

Hvilke undervisningstemaer gennemgår du på modulet? 

Samfundsmæssige rammer for den styrkede pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud: 

 • Udviklingen i den statslige og kommunale styring af dagtilbud og den historiske udvikling i synet på børn og forældres rolle i dagtilbud. 
 • Den styrkede pædagogiske læreplans rammer og muligheder i forhold til udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. 

Forskellige ledelsesformer, forankrings- og refleksionsstrukturer og deres muligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud: 

 • Den styrkede pædagogiske læreplan som en ramme, der sætter bestemte præmisser for de faglige ledelsesmuligheder og effekter på pædagogisk praksis i dagtilbud, herunder betydningen af at arbejde med mål for læringsmiljøer. 
 • Læringsmiljøer, deres betingelser og effekter på pædagogisk praksis og børnenes deltagelsesmuligheder, trivsel og læring. 
 • Iscenesættelse og muliggørelse af professionelle dialoger om den pædagogiske praksis i institutionen. 
 • Indretning af organisationen i samspil med det pædagogiske personale og forvaltningen på måder, der understøtter refleksion og fagligt begrundede valg med størst mulig effekt på pædagogisk praksis i dagtilbuddene.  

Faglig ledelse og pædagogisk-didaktiske redskaber til at understøtte den styrkede pædagogiske læreplan: 

 • Den faglige leder mellem ekspertrolle og proceskonsulent. 
 • Sikring af den nødvendige refleksion og læring i forhold til udvikling af læringsmiljøet i institutionen eller dagplejehjemmet i alle dagens situationer; leg, rutiner, planlagte forløb mv.  
 • At rammesætte og drive forandringsprocesser i institutionen og skabe basis for en kontinuerlig udvikling af de pædagogiske fællesskaber og den professionelle pædagogiske praksis. 
 • Faglig ledelse i børneperspektiv, dvs. at lede fagligt ud fra et bredt læringsbegreb, hvor børnene og deres oplevelser samt leg og deltagelse er i centrum for ledelsesudøvelsen. 
 • Facilitering og rammesættelse af et aktivt forældresamarbejde, hvor forældrene bliver en ressource i børnenes udvikling. 
 • Oversættelse og omsætning af den styrkede pædagogiske læreplan i et fagligt-pædagogisk perspektiv i et samarbejde med det pædagogiske personale. 
 • Hvordan du lokalt kan vælge relevante og velafprøvede pædagogiske-didaktiske redskaber, der understøtter det pædagogiske personales faglige dømmekraft og som stemmer overens med ideerne bag den styrkede pædagogiske læreplan.