Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

ECTS - en forklaring

Få vejledning til din efter- og videreuddannelse

Hvad er ECTS?

ECTS betyder European Credit Transfer and Accumulation System, og det er et internationalt pointsystem, som angiver den arbejdsbelastning, som et uddannelsesforløb er normeret til.

ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men hvor stor en samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge for at gennemføre et forløb.

Gennemsnitsberegning

30 ECTS-point svarer til arbejdsbelastningen i et semester, og 60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år. Ifølge Undervisnings- og Videnskabsministerierne svarer 60 ECTS til ca. 1650 arbejdstimer, og 1 ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer 1. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for meget mere tid til studierne.

ECTS måler ikke fagligt niveau

Der er ingen forbindelse mellem ECTS-point og fagligt niveau eller sværhedsgrad. Du kan finde uddannelsesaktiviteter på meget forskellige niveauer, som er angivet i ECTS, og en uddannelse på højt niveau har ikke flere ECTS-point
end et kursus på et lavere niveau, hvis de kræver samme tidsmæssige arbejdsindsats. Du skal sammenholde ECTS-point med angivelse af uddannelsesniveau for at kunne vurdere uddannelsens sværhedsgrad, og hvad den vil kræve af dig.

Videregående uddannelser er på erhvervsakademi-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-niveau.
Efter- og videreuddannelse kan være på VVU-, diplom- eller masterniveau.

Anvendelse af ECTS-point er obligatorisk for danske videregående uddannelser. Professionshøjskolerne samarbejder om kvalitet i brug af ECTS-pointsystemet og angiver altid ECTS-point i sammenhæng med angivelse af

 • uddannelsesniveau
 • om der er tale om kompetencegivende uddannelse

Fakta

De ECTS-point, en uddannelse omfatter, angiver den tid, du kan forvente at skulle bruge til undervisning, forberedelse, undersøgelser, læsning, øvelser, opgaveskrivning, eksamen og øvrige aktiviteter, som er nødvendige for at gennemføre netop den uddannelse.

Gennemførelse og bedømmelse

ECTS-point tildeles til studerende, der gennemfører forløbet og består de bedømmelser, som hører til uddannelsen, og man får ikke tildelt ECTS-point blot for at følge undervisningen.

Nogle forløb bedømmes med skriftlig eller mundtlig eksamen, på andre forløb skal du have godkendt oplæg, portefølje, afhandling, eller du kan møde andre bedømmelsesformer. Du kan læse om eksamen og andre krav til bedømmelse i udbudsmateriale, i uddannelsens studieordning og på professionshøjskolernes hjemmesider.

Merit overføres ikke automatisk

ECTS-systemet kan lette din mulighed for at få godkendt en uddannelsesaktivitet ved en anden institution i Danmark eller udlandet, fordi det er en fælles måleenhed for studieomfang, men ECTS er ikke et automatisk meritoverførelsessystem.

Ved professionshøjskolerne vurderer vi ansøgninger om merit efter uddannelsesaktivitetens:

 • faglige niveau
 • indhold og omfang
 • om du har bestået forløbet i en kompetencegivende uddannelse
 • om du har gennemført et godkendt prøveforløb (f.eks. med beskikket censur)
 • om der er ækvivalens mellem det uddannelsesforløb, du har taget, og den uddannelsesdel du søger til.

Hvis du ikke kan få godkendt merit, har du i nogle tilfælde mulighed for at søge realkompetencevurdering, eller du kan måske få et suppleringsforløb. Kontakt studievejlederne ved en professionshøjskole for nærmere vejledning.

Fakta

ECTS-point fortæller ikke i sig selv, at en uddannelsesaktivitet er kompetencegivende, og du kan derfor ikke regne med, at et kursus med angivelse af ECTS, kan give merit i en kompetencegivende uddannelse.

Mere information og vejledning

Du kan læse mere om ECTS-point hos Styrelsen for internationale uddannelser på www.iu.dk, og du kan kontakte studievejledere ved professionshøjskolerne, hvis du vil have nærmere vejledning.