Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Dygtigere professioner og dygtigere professionsstuderende

Forskning

Vi forsker i velfærdsprofessionernes udfordringer og muligheder. I samarbejde med praksis skaber vi ny viden, der gør lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere og vores professionsstuderende dygtigere.  

01

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Dygtigere professioner og dygtigere professionsstuderende

Mange tusinde mennesker sørger hver dag for, at velfærdssamfundets institutioner fungerer: Vores børn kan gå i skole og blive passet i daginstitutioner. Gravide kan få rådgivning og hjælp til fødslen. Udsatte mennesker kan få hjælp til at komme på rette spor. Vi kan blive behandlet på sygehusene og få træningsprogrammer til vores skavanker. Og så videre.

Forskning, der betyder noget i hverdagen

På UC SYD forsker vi i spørgsmål og udfordringer som lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere oplever i hverdagen. Vi dykker ned i de spørgsmål og undersøgelsesfelter, som kan forbedre velfærdssamfundets institutioner. Både for de ansatte. For samfundet. Og for alle os, som bruger velfærdsydelser.

Samtidig kvalificerer vi vores professionsuddannelser og videreuddannelser med forskningsbaseret viden. På den måde udvikler vi både professionerne og uddanner dygtigere studerende.

02

UC SYDs eksperter

Har du brug for en ekspert indenfor folkeskolen, pædagogik, dannelse, inklusion, sundhedsfremme eller sundhedsinformation?

Du kan bruge vores eksperter til at rammesætte, konkretisere og give dig en ny forståelse for de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu.

Vi har en dyb og samtidig bred viden inden for velfærdsprofessionerne med en særlig tradition og særlige kompetencer inden for inklusion, skoleområdet, dagtilbud og fagdidaktik.

Find en af vores eksperter her

03

Forskning i samarbejde med praksis

UC SYD har et tæt samarbejde med institutioner, regioner, sygehuse, kommuner, skoler og børnehaver. Samarbejdet ser vi som en stærk platform for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for professionerne.

Det sikrer, at vi har kontakt med, hvilke problemstillinger og udfordringer, som optager professionerne til daglig. Og det sikrer, at vi kan dele den viden vi opbygger i relevante sammenhænge. Ofte foregår forskningen som aktionsforskning i samarbejde med forskellige institutioner eller organisationer.

Et eksempel er projektet Universitetsskoler, som vi laver i samarbejde med Aabenraa, Kolding, Esbjerg kommuner.

04

Videnstemaer

Vi har et særligt fokus på specifikke videnstemaer, hvor vi forsker i de spørgsmål og udfordringer, velfærdsprofessionerne oplever.

Målet er at hjælpe lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere med kvalificerede løsninger på aktuelle udfordringer.

Vores forskere har en dyb forskningsviden i hvert enkelt tema. Du kan f.eks. blive klogere på fysisk aktivitet og læring, netværksinddragelse og socialt arbejde, inklusion og eksklusion, social ulighed og sundhedskompetencer eller sundhedsfremme i dagtilbud.

Læs mere om UC SYD's videnstemaer

05

Forskningsprogrammer og forskningsprojekter

Vores forskning er organiseret i fire forskningsprogrammer. Forskningsprogrammerne afspejler de professioner, som UC SYD uddanner i og beskæftiger sig med. Hvert forskningsprogram er tæt knyttet til – men ikke begrænset til et af vores fire institutter. For forskningen på UC SYD er kendetegnet ved, at vi har tæt kontakt og vidensdeling mellem professionsuddannelser, videreuddannelse og forskning.

Formålet med forskningsprogrammerne er at drive, udvikle og kvalitetssikre UC SYDs forskning og udviklingsaktiviteter på tværs af uddannelser, videreuddannelse og forskning.

Du kan under de enkelte programmer se korte beskrivelser af de forskningsprojekter der pt. gennemføres. 

Pædagogik og pædagogisk praksis

Forebyggelse af kroniske sygdomme, fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, mental sundhed, trivsel, (u)lighed i sundhed og effektive sundhedsprogrammer i skolerne er nogle af de udfordringer, som vi skaber ny viden om.

Læs mere om Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Skole og undervisning

Inklusion og eksklusion, børns og unges personlige, faglige og sociale udvikling og den pædagogiske professionsudvikling er de emner, vi undersøger og skaber ny viden om i Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Læs mere om Forskningsprogrammet Skole og undervisning

Socialt arbejde, forvaltning og kommunikation

Børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning. Det er nogle af de felter, som Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik beskæftiger sig med.

Læs mere om Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Sundhedsfaglig praksis

De borgernære indsatser inden for det somatiske, de psykiatriske og det sociale område er de områder vi skaber ny viden om og forsker i.

Læs mere om Forskningsprogrammet sundhedsfaglig praksis

06

Forskningsnetværk styrker kvaliteten

I UC SYD Forskning er vi optaget af kvaliteten i vores professionsforskning. For at styrke kvaliteten udvikler vi viden i samarbejde med andre.

Vi indgår i forskellige forskningsmiljøer, hvor vi prøver vores egen forskning af og henter ny forskningsviden, som vi udvikler og anvender på UC SYD.

Når vi samarbejder med for eksempel andre professionshøjskoler, vidensmiljøer og universiteter styrker og øger vi kapaciteten af vores egen forskning. Derfor indgår vi i forskningssamarbejder nationalt og internationalt – f.eks. i Norge, Tyskland og Sverige.

Ud over forskellige løbende samarbejder, er vi med i flere officielle forskningsnetværk:

Videncenter Læremiddel.dk

Udvikling af og formidling om lærermidlers betydning for læring og undervisning

Videncentret Læremiddel.dk analyserer og evaluerer forskellige typer af læremidler – både bogbaserede og webbaserede. Indsatsen sker i tæt samarbejde med både producenter af læremidler, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Desuden igangsætter vi projekter inden for tre forskellige spor for at udvikle en systematisk viden om læremidler:

  • Produktion: Vi udvikler læremiddelkoncepter og evalueringsværktøjer for at kvalificere produktion af læremidler
  • Vurdering: Metodisk analyse og vurdering af læremidler inden for uddannelses- og formidlingssektoren.
  • Anvendelse: Vi kortlægger, analyserer og kvalificerer anvendelsen af læremidler i folkeskolen.

Undervisningsministeriet medfinansierer videncentret Læremiddel.dk. UC SYD er partner i videncentret sammen med Professionshøjskolen Absalon og University College Lillebælt, der huser sekretariatet i Odense.

Læs mere om Læremiddel.dk’s samarbejder, projekter og udgivelser. Find viden om læremidler og find evalueringsværktøjer på Læremiddel.dk.

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent Thomas R. S. Albrechtsen
7266 5261 | trsa@ucsyd.dk

Nationalt Videncenter for Læsning

Vi samler, skaber og spreder viden om literacy

Nationalt Videncenter for Læsning arbejder for et samfund, hvor alle har gode og tilstrækkelige literacykompetencer.

Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor samler, skaber og spreder vi viden om literacy.

Med literacy forstår vi: menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som f.eks. bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.

UC SYD driver sammen med fem andre professionshøjskoler National Videncenter for Læsning, der har hjemsted på Københavns Professionshøjskole.

Få viden om literacy og læs om centerets arbejde på videnomlaesning.dk

Har du spørgsmål? Kontakt

Forskningschef Jesper von Seelen
72 66 52 57 | jvse@ucsyd.dk

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU)

Forandring og forbedring af hverdagen for udsatte børn og unge

Nationalt Videncenter for Udsatte Børn og Unge (NUBU) er et omdrejningspunkt for arbejdet med udsatte børn og unge på tværs af professionshøjskoler, forskning og praksis. Videncentrets formål er at opbygge, udvikle og formidle viden om udsatte børn og unge.

NUBU forsker i professionelle handlinger, der forandrer og forbedrer hverdagen for udsatte børn og unge. Vi ved, hvad gør en forskel for udsatte børn og unge, når de skal videre i livet generelt og læringsmæssigt.

Vi ved, hvad de professionelle kan gøre for at forandre og forbedre hverdagen for udsatte børn og unge. Og vi ved, hvordan børn, unge og deres forældre oplever den hjælp, de får – og hvordan vi kan gøre hjælpen bedre og mere meningsfuld for børn, unge og deres forældre.
NUBU er et samlende tværinstitutionelt forskningsforum, som skaber praksisnær og videnskabelig viden, der beriger UC SYD’s professionsbachelorer og videreuddannelser.

NUBU samler UC-sektorens stærkeste forskningskompetencer inden for området. UC SYD er partner i NUBU sammen med Danmarks andre UC’er.

Læs mere om NUBU og den forskning, som videncentret udfører på nubu.dk

Har du spørgsmål? Kontakt

Docent Bo Morthorst Rasmussen
0 22 52 85 | bmra@ucsyd.dk

07

Politik for ansvarlig forskningspraksis

Politik for ansvarlig forskningspraksis skal med fælles principper og standarder for forskningsaktiviteter ved UC SYD bidrage til, at forskning ved UC SYD har den højeste kvalitet og troværdighed.

Politikens principper og standarder gælder for alle medarbejdere og studerende, som deltager i forskning på institutionen.

UC SYD er tilsluttet den nationale kodeks for integritet i forskning. 

Læs om UC SYDs politik for ansvarlig forskningspraksis her.

08

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende forskning, er du meget velkommen til at kontakte Forskningschef Jesper von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Resumé

Jesper er chef for forskningen på UC SYD og ansvarlig for at UC SYD lever op til den forskningsforpligtigelse, der følger med forskningsmidler. Bl.a. er Jesper ansvarlig for at forskningen på UC SYD lever op til gældende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis.