Gå til hovedindhold

Center for Mindretalspædagogik

Vi udvikler og formidler faglig og pædagogisk kompetence i arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.

Karakteristisk for børn og unge i et nationalt mindretal er, at de vokser op med flere sprog og kulturer. De lever under særlige historiske forhold, og der kan være forskel på den nationale tilknytning og statsborgerskabet.

Center for Mindretalspædagogik ser det som en af sine opgaver at styrke og udvikle de potentialer, en sådan opvækst giver. Det skal ske ved at udvikle lærings- og undervisningsmiljøer, der kan bidrage til børns sproglige, faglige, kulturelle og demokratiske dannelse.

Faglig og pædagogisk kompetence i arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal

Vores formål er at udvikle og formidle faglig og pædagogisk kompetence i forhold til arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal. Derfor arbejder centret med:

 • faglig og pædagogisk udvikling i forhold til mindretallenes pædagogiske institutioner
 • at belyse og formidle de særlige sproglige, kulturelle og historiske vilkår, der gør sig gældende for børns opvækst, lærings- og dannelsesprocesser inden for nationale mindretal
 • at forske i, udvikle og formidle viden om mindretalspædagogiske opgaver og udfordringer

Vi samler fælles viden og erfaringer indenfor disse områder. Derigennem skaber vi ny viden og nye kompetencer, som det pædagogiske arbejde i mindretallenes institutioner kan tage afsæt i.

Om Center for Mindretalpædagogik

Center for Mindretalpædagogik er etableret af UC SYD i et tæt samarbejde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein.  Centerets faste medarbejder er Ph.d. forsker Camilla Hansen

Vores samarbejdspartnere består af

 • Dansk Skoleforening: Direktør Lars Kofoed-Jensen
 • Deutscher Schul- und Sprachverein: Skoledirektør Claus Diedrichsen
 • UC SYD: Prorektor Alexander von Oettingen

Vores arbejdsgruppe består af

 • Skoleleder Lisbet Mikkelsen Buhl, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Skolekonsulent Katrin Lass, Dansk Skoleforening
 • Sprogvejleder på dagtilbudsområdet Helle Witt-Nommensen, Dansk Skoleforening
 • Skoleleder Anke Tästensen, Deutscher Schul- und Sprachverein
 • Børnehaveleder Ute Zander, Deutscher Schul- und Sprachverein
 • Underviser ved læreruddannelsen Nadine Malich-Bohlig, UC SYD
 • Adjunkt, ph.d. studerende Camilla Hansen, UC SYD

Kontakt

Center for Mindretalspædagogik
Lembckesvej 3-7
DK-6100 Haderslev
mindretalspaedagogik@ucsyd.dk

De tre partnere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er den forening, der driver det danske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det danske mindretal i Sydslesvig består af ca. 50.000 personer. Foreningen driver 56 børnehaver og 48 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er dansk. I skolerne undervises i faget tysk på modersmålslignende niveau. Skoleforeningen varetager desuden en omfattende kursusvirksomhed inden for voksenuddannelse.

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig er den forening, der driver det tyske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det tyske mindretal i Nordslesvig består af ca. 18.000 personer. Foreningen driver 24 børnehaver og 16 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er tysk. I skolerne undervises i faget dansk på modersmålslignende niveau.

UC SYD udbyder professionsuddannelser og andre aktiviteter i det syd- og sønderjyske område. Institutionen har til huse i Esbjerg, Aabenraa, Haderslev og Kolding, hvor der tilsammen udbydes 13 professionsbacheloruddannelser. Desuden omfatter UC SYD otte videncentre, et center for undervisningsmidler og en betydelig efter- og videreuddannelsesvirksomhed. Institutionen rummer ca. 6.000 studerende med hjemsted både syd og nord for grænsen.

Pædagogisk udviklingsplatform

Centerets intention er at indsamle viden og erfaringer på det mindretalspædagogiske område indenfor et europæisk perspektiv. Vi udgøre en mindretalspædagogisk udviklingsplatform og styrke kendskabet til mindretalspædagogiske problemstillinger.

Desuden vil vi bidrage til en yderligere styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde og dialogen mellem dansk-tysk uddannelsestradition og pædagogisk udvikling.

Center for Mindretalspædagogik vil:

 • gennemføre mindretalspædagogiske konferencer og seminarer
 • udvikle mindretalspædagogiske moduler indenfor pædagog- og læreruddannelsen, gennemføre mindretalspædagogiske efter- og videreuddannelser
 • udvikle nye diplomuddannelser, udvikle og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter
 • udvikle undervisningsmaterialer, skabe og understøtte netværksdannelse
Forskning

Læs Camilla Franziskas ph.d.afhandling, Mindretalspædagogik i praksis - en undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydselsvig.

Den 1. december 2012 blev Camilla Franziska Hansen ansat som ph.d.-studerende ved Center for Mindretalspædagogik. Hun skal de kommende tre år forske i den særlige pædagogik der praktiseres på mindretalsinstitutionerne både nord og syd for grænsen. Forskningen skal bidrage til en øget viden om mindretalsinstitutionerne og deres pædagogiske virke og samtidig give indsigt i hvordan disse fremadrettet kan styrke børnenes sproglige kompetencer.

I de seneste år har både Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein foretaget pædagogiske og didaktiske skift, som er konkretiseret i en række forskellige tiltag. Det drejer sig bl.a. om nye mål- og handleplaner, nyt undervisningsmateriale, implementeringen af forskellige undervisningsmodeller og undervisningsforsøg, samt særlige efter- og videreuddannelsestilbud for pædagoger og undervisere.

Tiltagene har haft til mål at optimere de pædagogiske og didaktiske forhold for mindretalsbørnene og derigennem styrke deres sproglige kompetencer. Fælles for tiltagene er, at der nu i højere grad tages højde for den særlige sproglige og kulturelle kontekst, som mindretalsinstitutionerne er placeret i og som børnene gennem deres opvækst som medlemmer af mindretallene agerer i. Der er nu større opmærksomhed på hvad det vil sige at vokse op med (minimum) to sprog og to kulturer. Af hjemmesiden for Deutscher Schul- und Sprachverein fremgår det eksempelvis, at det er de tyske mindretalsskolers opgave ”die Möglichkeit [zu schaffen] ein Leben in zwei Kulturwelten mit den Hauptsprachen Deutsch und Dänisch führen zu können [...]” .

Dette fokus på at inddrage begge kulturer, dvs. både den tyske og den danske kultur og begge sprog i det pædagogiske og didaktiske arbejde er en relativt ny bestræbelse. Tidligere orienterede det pædagogiske og didaktiske arbejde sig udelukkende om moderlandets uddannelsespolitik. Med implementeringen og gennemførelsen af dette pædagogiske og didaktiske skift kan der nu tales om en særlig mindretalspædagogik, som praktiseres nord og syd for den dansk/tyske grænse, og som netop sigter mod en integration af begge kulturer i det pædagogiske og didaktiske arbejde.

Det overordnede formål med ph.d. projektet vil være at kvalificere sprogarbejdet i mindretalsinstitutionerne gennem forslag til justeringer og evt. ændringer af tiltagene, samt at skabe en indgående viden om mindretalspædagogik og -didaktik som kan bruges i en mere overordnet uddannelsespolitisk kontekst.

Kontakt Camilla Franziska Hansen på cfha@ucsyd.dk

Oplæg

Rundbordssamtale

Den 1. juni 2015 mødtes ledelsen og arbejdsgruppen fra Dansk Skoleforening med Center for Mindretalspædagogik, for at diskutere begrebet mindretalspædagogik. Der blev taget udgangspunkt i følgende oplæg:

FUEN-konferencen

Den 8. maj 2014 talte Camilla Hansen, forsker i mindretalspædagogik og Elisa Sievers, projektleder af centeret, til FUEN - Federal Union of European Nationalities - konferencen. Følgende er de to oplæg

Projekter

Nordisk netværk om mindretalspædagogik

Center for Mindretalspædagogik har sammen med Åbo Akademi (Finland ), Umeå University (Sverige) og The Arctic University of Norway (Norge) etableret et nordisk netværk om mindretalspædagogik. Formålet med netværket et at udforske og studere organiseringen af en mindretalspædagogik i læreruddannelsen i de nordiske lande.

Alle netværksdeltagere uddanner lærere til mindretalsskoler og står over for sammenlignelige udfordringer og spørgsmål, såsom hvordan mindretalssprogene beskyttes og fremmes bedst muligt? Hvordan det er muligt for mindretallene at opretholde en kulturel identitet? De forventede resultater af netværket er udveksling af synspunkter, erfaringer og viden om uddannelsen af lærerstuderende til mindretalsinstitutioner. Det første netværksmøde vil finde sted ultimo 2016.
Kontaktperson: Camilla Hansen, UC SYD, cfha@ucsyd.dk

Projekt tidlig sprogstart i tysk

A.P. Møller Fonden støtter projekt "tidlig sprogstart i tysk", som er et partnerskab mellem Center for Mindretalspædagogik, UC SYD, Aabenraa og Tønder Kommune.

I projektet vil man i perioden 2015-2018 udvikle og gennemføre et uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der klæder tysklærere på til at undervise i tysk fra helt ned til 0. klasse. Ideen er at udnytte det kultur- og sprogmødepotentiale, som grænselandet byder på og som mindretallene lever til daglig.
Kontaktperson: Lone Holst, UC SYD, llho@ucsyd.dk

Bliv klog på det danske mindretal

Center for Mindretalspædagogik har fået bevilget 1,5 millioner kr. til projektet ”Bliv klog på mindretallet”. Projektet er et samarbejde med dansk Skoleforening og formålet vil være at oplyse folkeskoleelever om det danske mindretal i Sydslesvig gennem en samlet nyskabende digital pakke til undervisningen i Folkeskolens 6.-9. klassetrin.

Den digitale pakke muliggør, at eleverne gennem fagene dansk, historie, tysk og samfundsfag får viden om det danske mindretal og hvordan mindretallet kan blive til et aktivt læringspotentiale for deres egen dannelsesproces.

Der udvikles formidlende læringsapplikationer (apps) og læringsspil (apps) til undervisningen. Apps suppleres med et digitalt læremiddel med fokus på den interaktive og producerende elev. Det betyder at læremidlets videoer, billeder, opgaver og aktiviteter relaterer sig aktivt og producerende i forhold til elevernes digitale læring.

Apps og læremidlets læringsindhold afstemmes med fagenes læreplaner og trinmål i form af en lærervejledning. Som noget nyt udvikles der ”Third Spaces”, som gennem grænseoverskridende udviklingsprojekter søsættes som social kommunikation mellem elever nord og syd for grænsen.

Kontaktperson: Hildegunn Juulsgaard Johannesen, UC SYD, hhjo@ucsyd.dk

 Kontakt

Adjunkt

Camilla Hansen (CFHA)

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Institut für Minderheitenpädagogik

Ziel des Instituts ist es fachliche und pädagogische Kompetenzen in der Arbeit mit Kindern, die in den Minderheiten aufwachsen, zu entwickeln und zu vermitteln. Für Kinder und Jugendliche der Minderheiten ist es charakteristisch, dass sie mit mehreren Sprachen und Kulturen aufwachsen. Sie leben unter besonderen historischen Verhältnissen und es kann Unterschiede zwischen ihrer nationalen Zugehörigkeit und ihrer Staatsbürgerschaft geben.

Das Institut für Minderheitenpädagogik sieht es als seine Aufgabe das Potential dieser Kindern zu stärken und durch eine Lern- und Unterrichtskultur, die zu der sprachlichen, fachlichen und demokratischen Bildung der Kindern beiträgt, weiter zu entwickeln. So arbeitet das Institut mit:

 • Fachlicher und pädagogischer Entwicklung in den pädagogischen Institutionen der Minderheiten.
 • Informationen über die besonderen sprachlichen, kulturellen und historischen Bedingungen des Aufwachsens, des Lernens und der Bildung von Kindern, die in den Minderheiten aufwachsen.
 • Erforschung und Vermittlung von Wissen über minderheitenpädagogischen Aufgaben und Herausforderungen.

Innerhalb dieser Bereiche arbeitet Institut für Minderheitenpädagogik um gemeinsames Wissen und gemeinsame Erfahrungen zu sammeln und dadurch neues Wissen und neue Kompetenzen für die Pädagogik der Minderheiteninstitutionen zu schaffen.

Über uns

Institut für Minderheitenpädagogik ist von UC SYD etabliert. Das Institut  ist eine enge Zusammenarbeit mit Dansk Skoleforening und Deutscher Schul- und Sprachverein in Schleswig. Die feste Mitarbeiter des Instituts ist Doktorandin Camilla Hansen, cfha@ucsyd.dk

Unsere Partner sind:

 • Dansk Skoleforening: Direktor Lars Kofoed-Jensen
 • Deutscher Schul- und Sprachverein: Schuldirektor Claus Diedrichsen
 • UC SYD: Prorektor Alexander von Oettingen

Unsere Arbeitsgruppe besteht aus:

 • Schulleiterin Lisbet Mikkelsen Buhl, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Schulberaterin Katrin Lass, Dansk Skoleforening
 • Pädagogische Beraterin Helle Witt-Nommensen, Dansk Skoleforening
 • Schulleiterin Anke Tästensen, Deutscher Schul- und Sprachverein
 • Kindergartenleiterin Ute Zander, Deutscher Schul- und Sprachverein
 • Lehrerin an der Lehrerausbildung Nadine Malich-Bohlig, UC SYD
 • Adjunkt, doktorandin Camilla Hansen, UC SYD

Kontakt

Institut für Minderheitenpädagogik
Lembckesvej 3-7
DK-6100 Haderslev
mindretalspaedagogik@ucsyd.dk

Die drei Partner

Dansk Skoleforening for Sydslesvig treibt als Verein die dänischen Minderheiten- Kindergärten und Schulen. Die dänische Minderheit in Südschleswig besteht aus ca. 50.000 Personen. Der Verein treibt 56 Kindergärten und 48 Schulen. Die Sprache der Institutionen ist Dänisch. In den Schulen wird Deutsch auf Muttersprachlichem Niveau unterrichtet. Skoleforeningen vertritt außerdem umfangreiche Kurstätigkeit in dem Ausbildungsbereich für Erwachsene.   

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig treibt als Verein die deutschen Kindergärten und Schulen. Die deutsche Minderheit in Nordschleswig besteht aus ca. 18.000 Personen. Der Verein treibt 24 Kindergärten und 16 Schulen. Die Sprache der Kindergärten und Schulen ist Deutsch. In den Schulen wird Dänisch auf muttersprachlichem Niveau unterrichtet.

UC SYD bietet Berufsausbildungen und andere Aktivitäten in dem südlichen und südjylländischen Bereich Dänemarks. Es gibt Fakultäten in Esbjerg, Aabenraa, Haderslev und Kolding, die zusammen 13 Professionsbachelorausbildungen anbieten. Außerdem gibt es 8 Wissensinstitute, ein Institut für Unterrichtsmittel und eine bedeutende Weiterbildungstätigkeit. Die Institution hat ungefähr 6.000 Studenten, die sowohl südlich und nördlich von der dänischen Grenze wohnen.

Pädagogische Entwicklungsplattform

Die Intention des Instituts ist es Wissen und Erfahrungen in dem minderheitenpädagogischen Bereich in einem europäischen Kontext zu verbreiten. So ist das Institut eine minderheitenpädagogische Entwicklungsplattform, die das Wissen über minderheitenpädagogische Problemstellungen stärken soll. Außerdem wird das Institut zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und dem Dialog zwischen der dänischen und deutschen Ausbildungstradition sowie den pädagogischen Entwicklungen beitragen.

Institut für Minderheitenpädagogik möchte:

 • Minderheitenpädagogische Konferenzen und Seminare durchführen
 • Minderheitenpädagogische Module für die Erzieher- und Lehrerausbildung entwickeln
 • Minderheitenpädagogische Weiterbildung durchführen
 • Neue Diplomausbildungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekte entwickeln und durchführen
 • Unterrichtsmaterialien entwi
Forschung

Lesen Sie die abhandling von Camilla Franziska Hansen: "Mindretalspædagogik i praksis - en undersøgelse af mindretalspædagogikken i Nord- og Sydselsvig".

Am 1.12.2012 hat Camilla Franziska Hansen ihre neue Doktorandenstelle beim Institut für Minderheitenpädagogik angetreten. Ihre Forschungsarbeit wird sich über einen Zeitraum von 3 Jahren erstrecken, wo sie die besondere Pädagogik der Minderheiteninstitutionen nördlich und südlich der Grenze erforschen wird. Die Forschung wird dazu beitragen können, wie die Minderheiteninstitutionen in Zukunft die sprachlichen Kompetenzen der Kinder stärken kann.

In den letzten Jahren haben sowohl Dansk Skoleforening for Sydslesvig und Deutscher Schul- und Sprachverein pädagogische und didaktische Initiativen durchgeführt. Es dreht sich unter anderem um neue Ziel- und Handlungspläne, neues Unterrichtsmaterial, die Implementierung von Unterrichtsmodellen und Unterrichtsversuchen, sowie besondere Weiterbildungsangebote für Pädagogen und Lehrer.

Es ist Ziel gewesen die pädagogischen und didaktischen Verhältnisse der Minderheitskinder zu optimieren und dadurch die sprachlichen Kompetenzen zu stärken. Gemeinsam haben die Initiativen, dass sie den besonderen sprachlichen und kulturellen Kontext der Minderheiteninstitutionen mit einbeziehen. Mehr Aufmerksamkeit ist jetzt darauf gerichtet, was es bedeutet mit mindestens zwei Sprachen und Kulturen aufzuwachsen. Auf der Web-Seite des Deutscher Schul- und Sprachvereins steht beispielsweise als Aufgabe der deutschen Minderheitenschulen ”die Möglichkeit [zu schaffen] ein Leben in zwei Kulturwelten mit den Hauptsprachen Deutsch und Dänisch führen zu können [...]”.

Dieser Fokus auf beide Kulturen, d.h. auf sowohl deutsche wie dänische Kultur und Sprache in der pädagogischen und didaktischen Arbeit ist eine relativ neue Bestrebung. Früher hat sich die pädagogische und didaktische Arbeit nur nach der Ausbildungspolitik des Mutterlandes gerichtet. Mit der Implementierung und Durchführung dieser didaktischen Initiativen kann jetzt über eine besondere Minderheitenpolitik, die nördlich und südlich der dänisch-deutschen Grenze praktiziert wird, gesprochen werden. Ziel ist die Integration beider Kulturen in die pädagogische und didaktische Arbeit.

Ziel der Doktorarbeit ist es die Spracharbeit in den Minderheiteninstitutionen durch Änderungsvorschläge zu justieren und eventuelle Veränderungen der Initiativen zu qualifizieren. Darüber hinaus ist das Ziel in einem größeren, übergeordneten ausbildungspolitischen Kontext ein eingehendes und ausführliches Wissen über Minderheitenpädagogik und -didaktik zu schaffen.

Kontaktperson: Camilla Franziska Hansen, cfha@ucsyd.dk

Vorträge

Runder Tisch

Am 1. Juni 2015 haben die Leitung und die Arbeitsgruppe von Dansk Skoleforening sich mit dem Institut für Minderheitenpädagogik getroffen um den Begriff "Minderheitenpädagogik" zu diskutieren. Als Grundlage für die Diskussion, wurden folgende Vorträge gehalten:

Die FUEN-Konferenz

Am 8. Mai 2014 haben Camilla Hansen, Forscherin in Minderheitenpädagogik, und Elisa Sievers, Projektleiterin im Institut für Minderheitenpädagogik, bei der FUEN - Federal Union of European Nationalities - Konferenz gesprochen. Hier die Vorträge:

 Kontakt 

Adjunkt

Camilla Hansen (CFHA)

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.