Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

UC SYD Forskning

Mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Center for Mindretalspædagogik

Vi udvikler og formidler faglig og pædagogisk viden og kompetence i arbejdet med børn, der vokser op i et mindretal.

01

Mindretalspædagogik

I det dansk-tyske grænseland har vi et dansk og et tysk nationalt mindretal, som har deres egne uddannelsessystemer og uddannelsesinstitutioner. Nord for grænsen kan du gå i tyske vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og gymnasium. Tilsvarende har vi danske vuggestuer, børnehaver, skoler og gymnasier syd for grænsen.

Institutionerne er kendetegnet ved at være situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst, og eleverne lærer her både tysk og dansk på modersmåls niveau.

I institutionerne er undervisningssproget mindretalssproget og et særkende ved mindretalsinstitutionerne er, at børnene ikke altid har institutionssproget eller undervisningssproget som deres første modersmål. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på, fordi de til dagligt må forholde sig til børnenes tosprogethed og flerkulturalitet.

Center for Mindretalspædagogik beskæftiger sig med denne særlige pædagogik, der bedrives i mindretallenes institutioner – mindretalspædagogikken.

02

Pædagogisk udviklingsplatform

Center for Mindretalspædagogik ser det som sin væsentligste opgave at styrke og udvikle de potentialer, som en opvækst i mindretallene giver. Den opgave løser vi ved at udvikle lærings- og undervisningsmiljøer, der bidrager til børns sproglige, faglige, kulturelle og demokratiske dannelse.

Centeret indsamler viden og erfaringer på det mindretalspædagogiske område – både nationalt og internationalt. Vi udgør dermed også en mindretalspædagogisk udviklingsplatform, som styrker kendskabet til mindretalspædagogiske problemstillinger.

Desuden bidrager vi til det grænseoverskridende samarbejde og dialogen mellem dansk-tysk uddannelsestradition og pædagogisk udvikling.

I Center for Mindretalspædagogik:

 • Gennemfører vi mindretalspædagogiske konferencer og seminarer
 • Udvikler vi mindretalspædagogiske moduler indenfor pædagog- og læreruddannelsen og gennemfører mindretalspædagogiske efter- og videreuddannelser
 • Tilrettelægger og gennemfører vi forsknings- og udviklingsprojekter inden for det mindretalspædagogiske område
 • Udvikler vi metoder og materialer, der understøtter mindretalspædagogikken
 • Fremmer vi internationalt samarbejde og netværksdannelse inden for mindretalspædagogikken

Projekter i Center for mindretalspædagogik

Sprogkoncept og forældrefolder

Center for Mindretalspædagogik har i tæt samarbejde med DSSV udarbejdet det nye sprogkoncept for det tyske mindretals skoler og børnehaver.

Konceptet tager udgangspunkt i nyeste forskningsviden om flersprogede børns sprogtilegnelse og sigter mod en kvalificeret sprogpædagogisk praksis – fra vuggestue til udskolingen - i det tyske mindretals uddannelsesinstitutioner.

Hovedbudskabet er, at børns sproglige mangfoldighed skal betragtes som en ressource og at anerkendelsen af denne sproglige mangfoldighed kan understøtte sprogtilegnelsen positiv.

I forlængelse af sprogkonceptet er Center for Mindretalspædagogik også gået i gang med at udarbejde en forældrefolder. Forældrefolderen skal give forældre til børn i det danske og det tyske mindretals uddannelsesinstitutioner vejledning til hvordan de kan bidrage til deres børns sproglige udvikling. 

Projekt om sproglig opmærksomhed

Center for Mindretalspædagogik leder et projekt om sproglig opmærksomhed i det tyske mindretals børnehaver.

Projektet ønsker gennem et aktionsforskningsforløb at kaste lys over, hvordan pædagoger i det tyske mindretal kan arbejde med deres sproglige bevidsthed og hvordan de gennem forskellige sprogaktiviteter (aktioner) kan stilladsere børnenes sproglige bevidsthed.

En øget sproglig bevidsthed hos både pædagoger og børn er central i enhver vellykket sprogpædagogisk praksis. Der er 10 børnehaver involveret i projektet samt adjunkter og lektorer fra pædagog- og læreruddannelsen ved UC SYD.

Enhancing language education in cross-border vocational education

Projektet har til mål at fremme professionel sprogindlæring i grænseregioner.

At bo og arbejde i en grænseregion kræver blandt andet flersprogede og interkulturelle færdigheder. Forskning inden for Border Studiers viser imidlertid, at specifikke koncepter til læring og undervisning i sprog i grænseoverskridende sammenhænge stadig er en mangelvare. Projektets aktiviteter forsøger at imødegå dette.

Projektet samler partnere fra en lang række forskellige europæiske grænseregioner.

Læs mere om projektet.

03

Om Center for Mindretalspædagogik

Center for Mindretalspædagogik blev i 2009 etableret som et partnerskab mellem UC SYD, Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein.  Centerets faste medarbejdere er projektleder og ph.d. Camilla Franziska Hansen og adjunkt og ph.d. Nadine Malich-Bohlig.

De tre partnere er:

 • Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
 • Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • UC SYD

Dansk Skoleforening for Sydslesvig er den forening, der driver det danske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det danske mindretal i Sydslesvig består af ca. 50.000 personer. Foreningen driver 56 børnehaver og 48 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er dansk. I skolerne undervises i faget tysk på modersmålslignende niveau. Skoleforeningen varetager desuden en omfattende kursusvirksomhed inden for voksenuddannelse.

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig er den forening, der driver det tyske mindretals børnehave- og skolevæsen. Det tyske mindretal i Nordslesvig består af ca. 18.000 personer. Foreningen driver 24 børnehaver og 16 skoler. Sproget i børnehaverne og skolerne er tysk. I skolerne undervises i faget dansk på modersmålslignende niveau.

UC SYD er den største uddannelsesinstitution i Sydjylland med professionsbacheloruddannelser, enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående uddannelser. Desuden udbyder UC SYD en lang række videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag. Institutionen har 6.000 studerende på grunduddannelserne og 5.000 studerende på videreuddannelserne med hjemsted både syd og nord for grænsen. UC SYD har campusser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

Centerets arbejdsgruppe består af repræsentanter fra alle tre partnere:

 • Skoleleder Lisbet Mikkelsen Buhl, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Skolekonsulent Katrin Lass, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Sprogvejleder på dagtilbudsområdet Helle Witt-Nommensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig
 • Skoleleder Anke Tästensen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Børnehaveleder Ute Zander, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Pædagogisk- administrativ konsulent Käthe Nissen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Adjunkt og ph.d. Nadine Malich-Bohlig, UC SYD
 • Projektleder og ph.d. Camilla Franziska Hansen, UC SYD
04

Minderheitenpädagogik

Die deutsch-dänische Grenzregion ist durch eine dänische und eine deutsche Minderheit gekennzeichnet. Beide Minderheiten verfügen über ihre eigenen Bildungssysteme und Bildungseinrichtungen. Im südlichsten Teil Dänemarks findet man deutsche Krippen, Kindergärten, Grundschulen und ein Gymnasium und vice versa gibt es im nördlichsten Teil Deutschlands dänische Krippen, Kindergärten, Schulen und Gymnasien zu finden.

Die Bildungseinrichtungen der Minderheiten sind zum einen dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem besonderen historischen, kulturellen und sprachlichen Kontext situiert sind. Zum anderen lernen die Schüler hier sowohl Deutsch als auch Dänisch auf muttersprachlichem Niveau wobei die primäre Unterrichtssprache immer die jeweilige Minderheitensprache ist.

Ein weiteres besonderes Merkmal der Bildungsinstitutionen der Minderheiten ist, dass die Minderheitensprache für den größten Teil der Kinder nicht die (Erst)Sprache ist. Dies stellt eine Reihe von besonderen Anforderungen an die Art und Weise, wie Erzieher und Lehrer in den Minderheiteninstitutionen ihre pädagogische und didaktische Arbeit organisieren, da sie sich täglich mit der Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität der Kinder auseinandersetzen müssen.

Das Institut für Minderheitenpädagogik befasst sich mit dieser besonderen Pädagogik - der Minderheitenpädagogik - und den besonderen Gegebenheiten, die für die Minderheiteneinrichtungen wesentlich sind.

05

Pädagogische Plattform

Das Institut für Minderheitenpädagogik versteht sich als pädagogische Plattform und sieht es als seine wichtigste Aufgabe an, die Vorteile, die das Aufwachsen in den Minderheiten mit sich bringt, zu verdeutlichen und zu stärken. Wir möchten dies tun in dem wir Lern- und Lehrumgebungen unterstützen, die zur sprachlichen, fachlichen, kulturellen und demokratischen Bildung der Kinder beitragen.

Im Institut sammeln wir Wissen und Erfahrungen aus dem minderheitenpädagogischen Bereich. Dabei sind wie national und international orientiert. Wir bieten somit auch eine Plattform auf der minderheitenpädagogische Fragestellungen diskutiert und reflektiert werden können.

Darüber hinaus trägt das Institut zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und zum Dialog zwischen dänisch-deutscher Bildungstradition bei.

Konkret arbeiten wie im Institut für Minderheitenpädagogik in folgenden Bereichen:

 • Durchführung von Konferenzen und Seminaren für die deutsche und die dänische Minderheit
 • Entwicklung minderheitspädagogischer Module für die Erzieher- und Lehrerausbildung.
 • Durchführung von minderheitspädagogischen Weiterbildungen
 • Organisation und Implementierung von Forschungsprojekten im Bereich der Minderheitenpädagogik.
 • Entwicklung von Methoden und Materialien, die die Minderheitenpädagogik unterstützen.
 • Förderung der internationalen Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich Minderheitenpädagogik

Projekte im Insitutut für Mindreheitenpädagogik

Sprachenkonzept und Elternratgeber

Das Institut für Minderheitenpädagogik hat in enger Zusammenarbeit mit dem DSSV das neue Sprachkonzept für die Schulen und Kindergärten der deutschen Minderheit entwickelt.

Das Konzept basiert auf neuestem Wissen und Forschungsergebnissen zum Spracherwerb mehrsprachiger Kinder und zielt auf eine qualifizierte sprachpädagogische Praxis in den Bildungseinrichtungen der deutschen Minderheit ab.

Die Hauptbotschaft ist, dass die sprachliche Vielfalt von Kindern als Ressource betrachtet werden muss und dass die Anerkennung dieser sprachlichen Vielfalt den Spracherwerb positiv unterstützen kann.

Das Institut für Minderheitenpädagogik hat zudem begonnen, einen Elternratgeber auszuarbeiten. Dieser soll Eltern von Kindern in den Bildungseinrichtungen der deutschen und dänischen Minderheit Hinweise dafür geben, wie sie zur sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder positiv beitragen können.

Projekt zum Sprachbewusstsein

Das Institut für Minderheitenpädagogik leitet ein Projekt zum Sprachbewusstsein in den deutschen Minderheitenkindergärten.

Im Rahmen eines Aktionsforschungsverlaufs möchte das Projekt Aufschluss darüber geben, wie Erzieher der deutschen Minderheit mit ihrem Sprachbewusstsein umgehen können und wie sie das Sprachbewusstsein der Kinder durch verschiedene Sprachaktivitäten (Aktionen) auf- und ausbauen können.

Ein verstärktes Sprachbewusstsein sowohl bei Erziehern als auch bei Kindern ist für eine erfolgreiche sprachpädagogische Praxis von zentraler Bedeutung. An dem Projekt sind 10 Kindergärten der deutschen Minderheit beteiligt sowie Lehrer der Erzieherausbildung und der Lehrerausbildung am UC SYD.

Enhancing language education in cross-border vocational education

Das Projekt fördert das berufliche Sprachenlernen in Grenzregionen. Für das Leben und Arbeiten in einer Grenzregion sind unter anderem mehrsprachige und interkulturelle Kompetenzen erforderlich.

Die Forschung innerhalb der Border Studiers zeigt  jedoch, dass spezifische Konzepte für das Erlernen und Lehren von Sprachen in grenzüberschreitenden Kontexten noch fehlen. Die Projektaktivitäten, bei denen Fachwissen aus verschiedenen Grenzregionen zusammengeführt wird, versuchen, diese Lücke zu schließen.

06

Über das Institut

Das Institut für Minderheitenpädagogik wurde 2009 als Partnerschaft zwischen dem

 • UC SYD
 • Dem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.
 • Dem Deutschen Schul- und Sprachverein gegründet. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. ist der Schulverein der dänischen Minderheit in Deutschland. Er organisiert und betreibt die 56 Kindergärten und 48 Schulen der dänischen Minderheit, zu der sich ca. 50.000 Menschen zählen. Die Sprache in den Kindergärten und Schulen ist Dänisch. In den Schulen wird aber auch Deutsch als Muttersprache unterrichtet. 

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig (DSSV) ist der Schulverein der deutschen Minderheit in Dänemark. Der Verein betreibt die 24 Kindergärten und 16 Schulen der deutschen Minderheit, zu der ca. 18.000 Menschen zählen. Die Sprache in den Kindergärten und Schulen ist Deutsch, wobei auch hier Dänisch auf muttersprachlichem Niveau unterrichtet wird.

UC SYD ist die größte Bildungseinrichtung in Sønderjylland und bietet eine Vielzahl von Bachelor-Studiengängen und ein breites Spektrum an Weiterbildungen an. Das UC SYD betreibt Entwicklung und Forschung unter anderem in den Bereichen Erziehungswissenschaften, Gesundheit und Sozialwissenschaften. UC SYD hat ca. 11.000 Studenten und Standorte in Esbjerg, Kolding, Hadersleben und Apenrade.

In der Arbeitsgruppe des Instituts für Minderheitenpädagogik sind Repräsentanten aller drei Partner vertreten. Die Arbeitsgruppe besteht aus folgenden Personen:

 • Kindergartenleiterin Helle Witt-Nommensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V 
 • Pädagogische Konsulentin Tina Joost, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V 
 • Pädagogische  Konsulentin Katrin Lass, Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V
 • Pädagogische Konsulentin Käthe Nissen, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Kindergartenleiterin Ute Zander, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Schulleiterin Ute Eigenmann, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
 • Dr. Nadine Malich-Bohlig, UC SYD
 • Projektleiterin und PhD Camilla Franziska Hansen, UC SYD
07

Kontakt

Camilla Hansen er UC SYDs ekspert indenfor mindretralspædagogik

Lektor

Camilla Hansen (CFHA)

Camilla er ph.d., projektleder og adjunkt ved Center for Mindretalspædagogik og er ekspert i mindretalspædagogik, sprogpædagogik og interkulturalitet.

Camilla ist PhD und Projektleiterin am Institut für Minderheitenpädagogik und Expertin für Minderheitenpädagogik, Sprachpädagogik und Interkulturalität.