Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Offentlig administration

Bliv administrationsbachelor

Vær det vigtige bindeled
01

Bliv administrationsbachelor

Vi tænker ofte ikke over de store administrative kræfter, der sidder i maskinrummet i de kommunale, regionale og statslige institutioner, i frivillige organisationer og private virksomheder. Men forestil dig organisationer uden økonomistyring, projektledelse eller et skarpt blik på juridiske regler. Som administrativ medarbejder får du tandhjulene til at køre rundt og spille sammen. Du igangsætter projekter, finder løsninger og navigerer dem sikkert rundt i labyrinten af politik, økonomi og jura.

På administrationsbacheloruddannelsen på UC SYD giver vi dig kompetencerne til at arbejde med hele paletten af administration. Du får en forståelse for, hvordan projekter ledes, problemer knuses og nye løsninger findes. Både i den offentlige sektor og på det private arbejdsmarked. Som administrationsbachelor bliver du det vigtige bindeled, der skaber sammenhænge på tværs. Du kan koordinere, kommunikere og samarbejde. Sætte projekter i søen og styre dem sikkert i havn. Vi giver dig generelle administrative kvalifikationer, og du får mulighed for at målrette din uddannelse mod det, du brænder allermest for.

Fakta om administrationsbacheloruddannelsen

Professionsbachelor i offentlig administration

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : Ca. 68
 • Praktik : 4,5 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse samt specifikke adgangskrav

Du kommer tæt på virkeligheden

Vi har et tæt samarbejde med vores nærliggende kommuner, regionen, statsforvaltningen og andre frivillige og private organisationer. Vi stræber nemlig efter at forme en uddannelse, der gør dig attraktiv for fremtidige arbejdspladser. Derfor vil du opleve en uddannelse, hvor det, du lærer i undervisningen, afspejler det, du skal kunne i praksis.

Vi har sammensat en uddannelse, der er aktuel for dig, der kommer direkte fra din gymnasiale uddannelse eller erhvervsuddannelse indenfor kontorområdet. Administrationsbacheloruddannelsen er også en naturlig overbygning for dig, der allerede arbejder med administrative opgaver på kontor, og som vil opkvalificere dine kompetencer.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Administrationsbacheloruddannelsen har studiestart til september.

Optag

Administrationsbacheloruddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på administrationsbacheloruddannelsen

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)


Og du skal have bestået engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

Kvote 2: Adgangskrav på administrationsbacheloruddannelsen

For at søge optagelse på administrationsbacheloruddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med engelsk C og enten matematik C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen

eller

Erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi C, matematik C eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 1

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2 

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder og skal ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Du må gerne oplyse alle relevante aktiviteter, du har, samt hvilke aktiviteter med en varighed på maks. 12 måneder, du vil vurderes på.

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier: 

 • Erhvervserfaring minimum 6 mdr. og minimum 25 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde f.eks. indenfor administration og planlægning. Erhvervsarbejde fra 18-24 timer om ugen godkendes med halvdelen af de antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet beregnes som gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng.
 • Udenlandsophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng. Der lægges særlig vægt på, om du har haft et erhvervsarbejde, deltaget i kurser, uddannelse eller frivilligt arbejde.
 • Organisatorisk erfaring f.eks. fra fritidsledervirksomhed, foreningsarbejde eller politiske- og sociale organisationer. 

Andre aktiviteter og kvalifikationer, der også bliver vægtet:

 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen.
 • Motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du beskrive dine grunde og mål for at søge om optagelse på administrationsbacheloruddannelsen. Det er en personlig beskrivelse af dig selv, og hvilke kvalifikationer, evner og egenskaber du har med dig, og som du mener, kan have relevans for uddannelsen og faget. 
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsproces

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Vigtigt at vide, når du søger optagelse 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads til sommer betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen. 

Det kan f.eks. være fordi, du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven. 

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, vil det først være muligt, at søge optagelse året efter. 

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker. 

Fra og med optagelsen 2019 tilbyder laborantuddannelsen ikke længere betinget optagelse.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive professionsbachelor i offentlig administration. På uddannelsen bliver du undervist i en række spændende grundmoduler, og du får mulighed for at opbygge lige den faglige profil, som du ønsker. I løbet af din uddannelse skal du nemlig vælge fire valgmoduler. I 2018 udbyder vi følgende valgmoduler:

 • Den tværprofessionelle udvikler (udbydes i to spor: ’organisation og samarbejdsstrukturer’ og ’velfærd og medborgerskab’)
 • Vejledning, uddannelse og beskæftigelse
 • Proces og projektledelse
 • Organisationsudvikling og digital omstilling
 • Styring og økonomi
 • HR – udvikling, administration og jura
 • Samskabelse – processtyring og netværksledelse

Du vil på uddannelsen opleve et godt samspil mellem teori og praksis, når vi i undervisningen får besøg af oplægsholdere eller deltager i relevante arrangementer. Og så får du selvfølgelig lov at prøve dine nye kompetencer af i praksis, når du på modul 11 skal i praktik.

Du afslutter din uddannelse med et bachelorprojekt, og her har du mulighed for at fordybe dig i det område, du synes er mest interessant.

Mød nogle studerende

Studerende på administrationsbachelor

Mød Isabella

Isabella har valgt en uddannelse med mange karrieremuligheder

Isabella var meget i tvivl om, hvilken uddannelse hun skulle vælge.

04

Studieliv

Du kan læse mere om studielivet i Esbjerg og Haderslev.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

 

05

Økonomi

Der vil på hvert semester være udgifter til litteratur. I nogle tilfælde kan du låne eller købe brugt litteratur, der er billigere.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

 

06

Job og karriere

Som professionsbachelor i offentlig administration er du en medarbejder, der har det store overblik, forstår vigtigheden af koordination og samarbejde, og ved hvad service og opgaveløsning kræver. Det ruster dig til en bred vifte af administrative jobs.

Du kan bl.a. arbejde indenfor HR. Her skal du arbejde med kompetenceudvikling og også have styr på økonomi og jura. Og er det kontakten med andre mennesker, du særligt brænder for, kan du også blive uddannelses- og erhvervsvejleder. Din coaching kan gøre en stor forskel for andre, der skal finde den rette karrievej. Flere administrationsbachelorer arbejder med økonomi på den ene eller anden måde, og her skal du have overblik og tage ansvar. Økonomistyring kan nemlig have store menneskelige og organisatoriske konsekvenser. Du kan også arbejde indenfor velfærdsområdet. Hvis du kan se borgernes udfordringer, ressourcer og behov i et større perspektiv, kan du skabe innovative, sammenhængende og holdbare velfærdsløsninger.

Administrationsbacheloruddannelsen åbner dørene til endnu flere jobmuligheder. Og du kan forme din faglige profil, så du får adgang til de administrative områder, du brænder allermest for.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau.

Mød nogle færdiguddannede

Foto af administrationsbachelorstuderende i job

Hør Tina fortælle om sit job

Tina arbejder med HR, projektkoordinering og meget andet

I mit arbejde som specialist hos Kolding Kommunale Tandpleje har jeg mange forskellige kasketter på dagligt. Den ene er HR-delen, hvor jeg sidder med alt i forbindelse med personale for hele tandplejen.

martin administrationsbachelor

Hør Martin fortælle om sit job

Martin fik drømmejobbet som ungevejleder

Da Martin begyndte på uddannelsen til administrationsbachelor på UC SYD var drømmen, allerede dengang, at komme til at arbejde med unge og uddannelsesvejledning.

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 ½ og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.
En gang om året holder vi Åbent hus med fuld musik, og her er du også velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

 

08

Kontakt os

Har du spørgsmål? Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Spørg om alt lige fra optagelse, udfyldelse af din ansøgning til valg af studie.

Andre kigger også på

Studerende på skatteuddannelsen

Samfund

Bliv professionsbachelor i skat

Læs i Haderslev.
Studerende på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Samfund

Læs engelsk og digital markedskommunikation

Læs i Haderslev.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Læs i Esbjerg og Aabenraa.