Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Christina Holm Poulsen (CHPO)

Christina Poulsen

Christina Holm Poulsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Christina forsker i skolens hverdagsliv med fokus på udsatte børn og unge. Hun er optaget af at forstå vanskelige skolesituationer fra børn og unges perspektiver.

Christina er ph.d. og underviser også på Læreruddannelsen og på Pædagoguddannelsen på UC SYD.

Telefon: 7266 4451
E-mail: chpo@ucsyd.dk
By: Kolding
LinkedIn: christina-holm-poulsen-abb95879
UC Viden: Se profil

Et analytisk børneperspektiv
Christina har en grundlæggende viden om, at børns deltagelse og oplevelse af at ’være med’ blandt andre børn er fundamental for deres velbefindende, udvikling og læring.

Hun udforsker i børns deltagelse i institutionelle sammenhænge ved at inddrage et analytisk børneperspektiv, hvor fokus særligt er børn i vanskeligheder.

Faglige og sociale børnefællesskaber
Christina  er også optaget af sociale dynamikker i skolens fællesskaber og betydningen af forskellige organiseringer af børns faglige og sociale fællesskaber. Temaerne i hendes viden- og forskningsområder er:

  • Deltagelsesvanskeligheder og inklusion udforsket gennem et analytisk børneperspektiv
  • Børnefællesskaber og fællesskabernes betydning for børns deltagelse, læring og udvikling
  • Opdeling af børn i henholdsvis årgangsopdelte, stabile klasser eller aldersintegrerede, fleksible hold og betydning heraf for børns deltagelse og læring
  • Organiseringsformernes betydning for lærere og pædagogers muligheder for at arbejde med de situationer, hvor børn er i vanskeligheder.

Vil du vide mere?

Se Christina Holms Poulsens forskerprofil

Læs mere om forskningssporet Inklusion og eksklusion under Forskningsprogrammet Dagtilbud og skole og om videnstemaerne inklusion og eksklusion, og børneperspektiver.

Læs også Christina Poulsens debatinlæg

Det arbejder Christina Holm Poulsen med

Christina Holm Pouslen arbejder med at udforske chanceulighed i skolen fra et børneperspektiv med fokus på børns ulige muligheder for at tage del i skolelivet.

Hun er udpeget som børnesagkyndig ved Kommunernes Børne- og Ungeudvalg ud fra sin brede viden om børn og unges ulige livsmuligheder og sin indsigt i problemstillinger knyttet til samfundsmæssige forståelser og håndtering af udsathed.   

Herudover deltager hun også i forskellige forskningsnetværk

Vi har i mange år arbejdet med at skabe de bedste udviklings- og læringsbetingelser for børnene, men det er påfaldende, så relativ lidt viden vi har om, hvordan det, vi går og gør, virker og opleves af børnene. Børnene må i langt højere grad inddrages som subjekter i eget liv og som subjekter, der har intentioner på egne vegne.

Christina Holm Poulsen

Lektor og Ph.d.

Udgivelser

Inklusion og deltagelsesvanskeligheder i skolen belyst gennem et børneperspektiv, Christina Holm Poulsen I: Gymnasiepædagogik, nr. 113, s. 77-94.

Den måde børnene deltager på, er forbundet med det, de deltager i. Christina Holm Poulsen I: Liv I Skolen. 2016, 2, s. 26-35.

Samarbejde om børns deltagelse.  I: Hjermitslev, H. H., R. S. Albrechtsen, T. & Morthorst Rasmussen, B. (red.). Professionsdannelse på tværs: samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole.  København: Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 217-232. Poulsen, C. H. (2017)

Inklusion – muligheder og begrænsninger for deltagelse belyst gennem et børneperspektiv. Ph.d.-afhandling indleveret ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Poulsen, C. H. (2017)

Handicap som vanskeliggjort deltagelse. I: Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse. Poulsen, C. H. (2018)

Afmagtsprocesser i skolens fællesskaber. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, Årg. 55, nr. 4, s.56-68. Poulsen, C. H. (2018)

Inklusion og deltagelsesvanskeligheder i skolen belyst gennem et børneperspektiv. I: Gymnasiepædagogik. Poulsen, C. H. (2018)

Når sammenkobling fører til frakobling – eksklusionsprocesser i læreres arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift dec. 2018. Poulsen, C.H. (2018)