Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Sabine Ellung Jørgensen (SAJO)

Sabine Ellung Jørgensen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Sabine er ekspert i detaljerede analyser af praksis med afsæt i lyd- og videooptagelser af socialt og socialpædagogisk arbejde.

Udover at forske, underviser Sabine også på Socialrådgiveruddannelsen.

Telefon: 7266 4143
E-mail: SAJO@ucsyd.dk
By: Kolding

Fra tavs viden til refleksion og læring 

Sabine er optaget af, hvordan socialt og socialpædagogisk arbejde udøves og skabes i mødet mellem forskellige aktører i feltet, og hvordan det kan begrebsliggøres og udvikles gennem praksisnære studier, hvor tavs viden gøres til genstand for refleksion og læring.

Samtalen som forskningsgenstand – analyser med afsæt i lyd og video

Hun har en grundlæggende interesse for de relationelle og kommunikative sider af praksis. Metodisk anvender Sabine detaljerede analyser af konkret, autentisk praksisudøvelse ud fra principperne i den sociologiske forskningsdisciplin kaldet Conversation Analysis (CA) med lyd- og videooptagelser som datagrundlag. 

CA tilbyder et finkornet analytisk apparat til at undersøge det, der foregår i en samtalesituation, men er først og fremmest en analytisk tilgang til at forstå social interaktion.

CA bygger på en forståelse, hvor sociale fænomener skabes i og af interaktionen i et komplekst samspil med kontekstuelle betingelser for praksisudøvelsen, herunder institutionelle forhold, lovgivning, lokale procedurer, faglige standarder og borgerens unikke situation.

I sin forskning anvender hun disse analytiske principper som afsæt for at vise, hvordan socialarbejdere og borgere i fællesskab former beslutningsprocesser, og til at skærpe fokus på de kommunikative valg, der træffes af parterne undervejs. 

Tværgående forskningsinteresser

Selvom det empiriske grundlag for Sabines forskning primært er fra børne- familieområdet, så beskæftiger hun sig også med tematikker, der går på tværs af socialt arbejdes målgrupper og kontekster.

Mennesker i forskellige udsatte situationer og positioner er også ofte forældre – og børn, der kommer i kontakt med det sociale system, kan have brug for støtte fra velfærdssamfundets institutioner ind i voksenlivet.

Tilsvarende deles de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå i mødet med de mest udsatte mennesker i vores samfund af professionelle med forskellige professionsbaggrunde.

Det er derfor en central ambition for Sabine at bidrage til at forskningen på det sociale område skaber viden, der understøtter opgaveløsning på tværs af fagprofessioner og organisationer.  

Tillidens former i socialt arbejde

Et gennemgående tema i hendes forskning er forståelse og operationalisering af tillidens former i socialt arbejde. Tillid forstås og diskuteres på mange måder og på mange niveauer inden for og på tværs af forskningsdiscipliner og forskningsområder.

Men noget af det, der går igen, er en opfattelse af, at tillid får menneskelige samhandlinger til at fungere mere ubesværet og effektivt. Tillid tillægges derfor ofte en positiv betydning og beskrives typisk som noget ønskværdigt, men forbliver ofte et abstrakt og uhåndgribeligt fænomen. I

Danmark er der generelt høj tillid til samfundets institutioner og til de professionelle. Tillid kan imidlertid tage tid at opbygge og den kan udfordres i situationer, hvor mennesker befinder sig i en sårbar situation og hvor kompleksiteten og diversiteten i deres behov udfordrer samfundets normer og det sociale systems kapacitet og kompetencer.

I sin forskning udvikler Sabine begreber for tillid som et kontekstbundet, konkret interaktionelt fænomen, der skabes i mødet mellem de mennesker, der mødes og interagerer med hinanden i og på tværs af samfundets institutioner. 

Nationale og internationale netværk

Sabine er engageret i nationale og internationale forskernetværk med fokus på sprogbrug i social interaktion, samt socialt arbejde på børne- familieområdet. 

  • CASW – Conversation analysis & Social Work
  • NBU – netværk for yngre forskere på udsatte børne- og ungeområdet
  • DANASWAC – Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling

Du kan få et indblik i Sabines forskning i konferenceoplægget Owning cared for children, som blev holdt på Conversation Analysis and Social Work Conference i december 2020. 

Udgivelser

Tillid som samtalefænomen i socialt arbejde. Jørgensen, S. (2018). Uden for Nummer. 37, s. 16-29. 

Exploring emotional aspects of care and control in social work with children and families - a single case analysis of conversation. Jørgensen, S. (2019). Journal of Social Work Practice, 33:4, 385-402 . 

Det er jo rarest at vi er enige om at der er brug for at samarbejde – et eksplorativt studie af samtaler mellem forældre og socialarbejdere i børnesager med særligt fokus på grænsedragninger mellem frivillighed og tvang. Jørgensen, S. (2017). Aalborg Universitetsforlag. Ph.d.-serien for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.