Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Den 4-årige meritpædagoguddannelse

For dig, der har pædagogisk erhvervserfaring og brug for et fleksibelt studie.

Få nye faglige vinkler på din pædagogiske praksis

En meritpædagoguddannelse er for dig, der allerede arbejder ude i den pædagogiske praksis, og nu vil du have koblet teorier og nye faglige vinkler på dét, du allerede kan. Med uddannelsen kan du altså uddanne dig til pædagog samtidig med, at du holder fast i dit nuværende job.

De fleste kan arbejde på deltid ved siden af deres uddannelse, og det er oftest din arbejdsgiver, der betaler for din uddannelse.

Det kan også være, at du er leder og har brug for at opkvalificere dine medarbejdere samtidig med, at de stadig er en del af arbejdspladsen.

Læs fire år på deltid

Med den 4-årige meritpædagoguddannelse skal du afsætte ca. 23 timer om ugen til dit studie. Dog er der et kort praktikforløb på fuld tid på andet semester. Uddannelsen er derfor tilrettelagt, så du både kan arbejde og studere.

Hvis du har mulighed for at bruge flere timer om ugen på at studere, så kan du stedet blive pædagog med den 3-årige meritpædagoguddannelse. Her gennemfører du uddannelsen på tre år. Derfor skal du det første år studere på fuld tid og de efterfølgende to år ca. 27 timer om ugen.

Et fleksibelt studie med 15 seminardage om året

Du skal møde til 15 seminardage i løbet af et år, men studietiden mellem seminardagene tilrettelægger du selv og sammen med din studiegruppe.

Jeg er begyndt at undervise bl.a. forældre til børn og unge med autisme, pædagoger og andre faggrupper, og jeg synes, det er vigtigt at få noget mere teori koblet på. Samtidig lærer jeg mere om den gruppe, jeg arbejder med til daglig, jeg bliver mere skarp på det, jeg allerede laver, og jeg kan underbygge det fagligt. Mine kolleger kan se, at jeg bidrager med endnu mere faglighed, og det betyder meget.

Pia, 43 år

Meritstuderende og arbejder på et bosted for borgere med autisme.

Fakta om den 4-årige meritpædagoguddannelse

 • Type : Deltidsstudie under Åben Uddannelse
 • Beliggenhed : Campus Aabenraa
 • Varighed : 4 år på deltid
 • Antal pladser pr. årgang : 20
 • Adgangskrav : Mindst to års erhvervserfaring fra pædagogisk arbejde (eller mindst fem år, hvis du er under 25 år på optagelsestidspunktet) + adgangskravene til den ordinære pædagoguddannelse
 • Studiestart : September

 Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav til merituddannelsen

For at blive optaget på meritpædagoguddannelsen skal du:

1. Have erfaring fra ansættelse inden for det pædagogiske arbejdsområde svarende til to års ansættelse på min. 28 timer pr. uge, hvis du er over 25 år på optagelsestidspunktet, eller svarende til fem års ansættelse på min. 28 timer pr. uge, hvis du er under 25 år på optagelsestidspunktet.​​​​​​​

2. Opfylde betingelserne for optagelse til den ordinære pædagoguddannelse, som er en af følgende eksamener:

 • En gennemført gymnasial uddannelse, dvs. STX, HHX, HTX, HF eller særligt HF-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • EUX – studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse
 • En social- og sundhedsassistentuddan­nelse med fagene: Dansk og naturfag på C-niveau, samt engelsk på D-niveau
 • Den Pædagogiske Grunduddannelse (PGU) med dansk og samfundsfag på C-niveau og engelsk på E-niveau
 • Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) med dansk C, samfundsfag C og engelsk på E-niveau
 • Fire gymnasiale enkeltfag: Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, sam­fundsfag på C-niveau og et valgfrit fag på C-niveau
 • Godkendt udenlandsk eksamen
Opfylder du ikke de formelle adgangskrav?

Hvis du ikke opfylder de formelle adgang­skrav, men har dokumenteret erfaring og viden, kan du optages:

 • hvis dine kompetencer kan sidestilles med de formelle adgangskrav
 • hvis du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.

Dette sker ved en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering

Ansøgningsfrist

Vi optager studerende helt frem til studiestart 1. september, så længe vi har ledige pladser.

Ansøgningsfristen er den 10. juni hvert år.

Sådan søger du

Download og udfyld dette ansøgningsskema

Send din ansøgning til:
UC SYD
Merituddannelsen 
Campusalle 20
6200 Aabenraa

Du kan også sende den til UC SYD via sikker post i din eBoks. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sender sikker post til UC SYD, har vi lavet en vejledning til dig lige her.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Malene Bonde
Studieadministrativ medarbejder

Gruppearbejde på meritpædagoguddannelsen, hvor studerende skriver på papir sammen

Uddannelsens opbygning

15 seminardage om året

Uddannelsen er tilrettelagt, så du møder til ca. 15 seminardage i løbet af et år på vores campus i Aabenraa (60 dage gennem hele uddannelsen). Dagene ligger sammen to og to mellem tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 8-17. Vi tilstræber også, at eksaminer ligger midt i ugen.

Under praktikforløbet på andet semester vil du også skulle møde nogle dage på campus. Her vil der være oplæg i forbindelse med praktikken.

Fleksibilitet og selvdisciplin

I studietiden mellem seminardagene er du i høj grad selv med til at tilrettelægge, hvor og hvornår du læser, skriver opgaver og holder fysiske eller online møder med dine medstuderende. Som udgangspunkt stiller vi ikke krav til, at du skal være online på bestemte tidspunkter. Det er med til at give dig en fleksibel hverdag, men det kræver også stor selvdisciplin at være din egen tilrettelægger. 

Studiegruppe

Du kommer på hold med ca. 20 andre studerende, og du bliver en del af en studiegruppe med typisk tre-fire medstuderende. Det kan f.eks. være fra din egen arbejdsplads, hvis I er flere, der uddanner jer samtidig. I studiegruppen har I mulighed for både at diskutere det faglige indhold, udveksle erfaringer fra praksis og i det hele taget støtte hinanden gennem uddannelsen. Vi forsøger at danne studiegrupperne, så de, der f.eks. kun kan mødes om aftenen og i weekenden, kommer i gruppe sammen.

Du skal regne med at du hver uge skal aflevere mindst en opgave, som du typisk laver i samarbejde med din studiegruppe. Studiet kræver derfor, at du kan lide at samarbejde med andre og har en høj arbejdsmoral. Derfor er det vigtigt, at du er indstillet på at kommunikere, samarbejde og tage initiativ undervejs.

Uddannelsens forløb

Grundforløb

De første knap to år bliver du undervist i grundlæggende pædagogisk arbejde og i alle fagets specialiseringer, som er dagtilbudspædagogik (0-5 år), skole- og fritidspædagogik (6-18 år) og social- og special-pædagogik. Det bidrager til, at du får en bred viden og pædagogisk indsigt - også i andre områder end dem, du selv har beskæftiget dig med.

Specialiseringer

De sidste cirka to år specialiser du dig inden for det fagområde, som du har din erfaring fra - altså enten dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik eller social- og specialpædagogik.

Hvis du f.eks. tidligere har arbejdet som pædagogmedhjælper inden for social- og specialområdet, vil du også under uddannelsen være på dén specialisering. Pædagoguddannelsen er dog en generalistuddannelse, så selvom du er på specialiseringen i social- og specialpædagogik, bliver du også på denne del af uddannelsen undervist inden for alle tre specialiseringer. 

I specialiseringsforløbet indgår også et valgfrit område, eksempelvis Medier og digital kultur, Natur og udeliv, Kulturelle udtryksformer og Sundhedsfremme og bevægelse. Derudover indgår også et tværprofessionelt område, hvor du får indblik i og arbejder med nogle af de andre professioner, som du typisk vil samarbejde med inden for det pædagogiske arbejdsfelt. Det kan f.eks. være sundhedsplejersker, psykologer, talepædagoger, lærere eller socialrådgivere. Det er med til at styrke dine tværprofessionelle samarbejdsevner, så du er godt klædt på til dit fremtidige arbejde som pædagog.

Læs mere om grundforløbet og de forskellige specialiseringer på pædagoguddannelsen.

Praktik

På dit første studieår kommer du i syv ugers ulønnet praktik på fuld tid, hvor du kan søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Vi finder en praktikplads til dig og forsøger også gerne at imødekomme specifikke ønsker. Dog er det ikke muligt at komme i praktik på din arbejdsplads. Til gengæld kan du komme i praktik i alle landsdele, da vi udveksler pladser med alle landets kommuner. Vi kan ikke garantere, at du får dit ønske opfyldt - men vi gør alt, hvad vi kan.

Prøver og eksamener

Prøverne er en blanding af mundtlige og skriftlige, som du går op til både i grupper og individuelt. Du afslutter uddannelsen med at skrive bachelorprojekt.

80% af det, vi laver, er gruppearbejde, det skal man være indstillet på. I min studiegruppe har vi lavet en kontrakt, hvor vi har nedskrevet forventninger til hinanden og hvordan, vi vil arbejde. Det er rigtig vigtigt, for der er mange fælles opgaver, og det kræver en del koordinering.
Vi mødes tit hos hinanden, det er mest effektivt. Og på seminardagene overnatter vi altid, det giver rigtig meget socialt.

Pia, 43 år

Meritstuderende og arbejder på et bosted for borgere med autisme.

Deltagerbetaling

Merituddannelsen hører under Lov om Åben Uddannelse. Det betyder, at uddannelsen ikke er SU-berettiget, så det er dig eller din arbejdsgiver, der betaler for uddannelsen. Deltagerbetalingen opkræves af UC SYD to gange årligt. Prisen pr. semester er kr. 6.000. Der er i alt otte semestre (48.000 kr. i alt).

En gruppe studerende på meritpædagoguddannelsen arbejder i gruppe og griner sammen

Studielivet på meritpædagoguddannelsen

Du vil opleve et studiemiljø på meritpædagoguddannelsen, hvor der er et højt fagligt niveau og mange anledninger til inspirerende diskussioner, faglig sparring og netværk med andre, der ligesom dig kommer med en god portion praksiserfaring. Samarbejdet med dine medstuderende er i det hele taget en vigtig del af uddannelsen til pædagog, og du vil opleve, at både medstuderende og undervisere støtter dig hele vejen igennem studiet, og at du kan have tæt kontakt til undervisere og studievejleder.

Job og karriere efter uddannelsen

Meritpædagoguddannelsen giver dig nye faglige kvalifikationer og vinkler, der styrker din faglige profil. Med baggrund i din praksiserfaring vil du få et teoretisk perspektiv, der dels gør dig i stand til at reflektere over og begrunde dine handlinger i den pædagogiske praksis og dels bidrager til at højne dine handlekompetencer.

Med et eksamensbevis som professionsbachelor i pædagogik er du godt stillet inden for det pædagogiske arbejdsområde, ligesom det åbner for flere spændende jobmuligheder og giver dig mulighed for på sigt at videreuddanne dig.

Læs mere om job og karriere som pædagog.

Spørgsmål og svar om merituddannelsen

Kan jeg komme i praktik på min arbejdsplads?

Nej, det er ikke muligt at komme i praktik på din arbejdsplads. 
 

Kan jeg selv vælge specialisering?

Nej, du bliver som udgangspunkt koblet på den specialisering, som du har minimum et års erfaring fra. Har du erfaring fra flere af specialiseringerne, kan du i samråd med studievejlederen vælge den specialisering, du helst vil arbejde videre med.  

Hvad er forskellen på den ordinære pædagoguddannelse og meritpædagog?

På meritpædagoguddannelsen kommer du igennem det samme faglige indhold som på den ordinære pædagoguddannelse, og kravene til prøverne er de samme. Der, hvor merituddannelsen adskiller sig er i praktikken, som kun omfatter en ulønnet praktikperiode på syv uger, fordi de to lønnede praktikperioder på den ordinære pædagoguddannelse, er dem, du netop får merit for.

Derudover foregår en del af undervisningen på merituddannelsen som fjernstudie. Dvs. du tilrettelægger selv dit studie i hverdagen og møder kun op til undervisning på de skemalagte seminardage i løbet af studieåret. I mellem seminardagene arbejder du sammen med din studiegruppe. På den måde er studiet mere fleksibelt end på den ordinære pædagoguddannelse, hvor der er skemalagt undervisning hver uge. 

Skal jeg møde op på seminardagene? 

Ja, på seminardagene er der mødepligt, ligesom der er afleveringspligt på alle opgaver. Hvis du har for meget fravær eller mangler at aflevere opgaver, kan du ikke få lov til at gå til dine prøver.

Er der mulighed for overnatning i forbindelse med seminardagene? 

Ja, bor du fx langt væk, er det muligt at overnatte på vores campus i forbindelse med undervisningen. Det er en oplagt mulighed for at lave noget sammen med dine medstuderende, måske tager I ud og spiser sammen om aftenen og hygger jer, inden undervisningen går løs igen næste morgen.

Vær blot opmærksom på, at du skal give besked 21 dage før, og at det ikke er muligt at overnatte før første undervisningsdag eller efter den sidste.

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Malene Bonde
Studieadministrativ medarbejder

Læs også om den 3-årige meritpædagoguddannelse

Du kan også vælge den 3-årige meritpædagoguddannelse. Her læser du på fuld tid det første og på deltid de to sidste år.