Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Videncenter for Sundhedsfremme

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lise Hostrup Sønnichsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i legende kvaliteter og kropslighed i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

Telefon: 7266 5258
E-mail: lhos@ucsyd.dk
By: Kolding
UC Viden: Se profil

Inden Lise blev ph.d. studerende arbejdede hun primært med udviklings- og forskningsprojekter i relation til dagtilbud. Hun står blandt andet bag det landsdækkende sundhedsfremmende projekt Hoppeline, som har til formål at fremme bevægelsesglæde og sundhed hos børn i daginstitutioner.

Ud over forsknings- og udviklingsarbejde har Lise undervist både på grunduddannelser og i videreuddannelser.

Det arbejder Lise med:

Kropslighed, leg og bevægelse i dagtilbud

Små børn tænker med kroppen, og derfor er et fokus på kropslighed og bevægelse et naturligt udgangspunkt for det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne i dagtilbud. Lise har forskningsmæssigt beskæftiget sig med, hvordan bevægelseskulturen i dagtilbud præger børns muligheder for bevægelseslæring og hvordan den præger pædagogstuderende læringsmuligheder i deres praktik. Lige nu er hun gennem udviklingsprojektet Hoppeline optaget af at koble et fokus på kropslighed og bevægelse til dagstilbuddets opgave med at drage omsorg for alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling.

Lise er i sine forsknings- og udviklingsprojekter og i sin undervisning generelt optaget af at udvikle dagtilbud i en sundhedspædagogisk retning i samarbejde med praksis og studerende. Et særligt fokus handler om, hvordan pædagogikken kan fremme børns lyst til at udforske og afprøve egne bevægelser, og hvordan børns leg, medbestemmelse og bevægelsesglæde får plads i såvel børnekulturelle som voksenstyrede pædagogiske aktiviteter. Hun er optaget af at koble god bevægelsespædagogik og et fokus på kropslighed til dagtilbuddets fælles pædagogiske værdigrundlag.

Børn med særlige behov og social inklusion

Samfundet har en stor opgave med at inkludere børn med særlige behov i de almene institutioner. Med sin baggrund som børneergoterapeut ved PPR har Lise en særlig interesse for spørgsmålet om, hvordan børn i udsat position inkluderes i legefællesskaber med andre børn og i pædagogiske læringsmiljøer. I relation til forældresamarbejde omkring børn med særlige behov er hun optaget af, hvordan forældres og børns perspektiver kan få mere fylde i samarbejdet med professionelle. Hun har forsket i, hvordan motiverende mobilteknologi kan bidrage til kvalitet i samarbejde mellem skole og hjem i relation til børn med udviklingsforstyrrelse. Senest har hun beskæftiget sig med, hvordan pædagogisk opmærksomhed og indsigt i de roller, som børn skal udfylde for at få succes i skolen, kan bidrage til inklusion.

Tidlig indsats og opbygning af resiliens

I dag er det almen børnesagkyndig viden, at de første 1000 dage af et barns liv har stor betydning for udviklingen af livsduelighed og modstandskraft, og at kvaliteten af tilknytningen mellem barn og omsorgsgiver er en nøgle til denne udvikling. Det er også veldokumenteret, at sygdomme og risikofaktorer er socialt skævt fordelt i Danmark, og at børn i udsatte familier har dårligere chancer for en god udvikling. Lise er optaget af ulighed i sundhed og har i beskæftiget sig med tidlig indsats i relation til udvikling af bevægelseskultur i kultur i vuggestueregi. Senest har hun beskæftiget sig med den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om babysvømning til sårbare småbørnsfamilier.

 Hør mere om hvad Lise er optaget af som forsker i videoen herunder.

Læs mere

Lise har deltaget i en række projekter og aktiviteter, ligesom hun har udgivet bøger, artikler og rapporter. Se hendes forskerprofil og besøg også hendes LinkedIn profil.

Du kan også læse om videntemaerne leg og legekultur i dagtilbud og sundhedsfremme i dagtilbud, hvor Lise er en af UC SYD's eksperter.

Blandt Lises udgivelser kan nævnes følgende:

  1. Legens magi: om det professionelle arbejde med at forstå, inspirere, understøtte og rammesætte 1-6-årige børns leg. Sønnichsen, L. H. (red.) & Jørgensen, H. H. (red.) (2019) Kbh.: Akademisk Forlag. 
  2. Den sundhedsfremmende betydning af et tilbud om ”vandgymnastik” for sårbare gravide og babysvømning for sårbare mødre. Sønnichsen, L. H., 2019, I : Paedagogisk Psykologisk Tidsskrift. 56, 1, s. 18-29 12 
  3. Børns forskellige roller i skolen og det at være og kunne. Sønnichsen, L.H. (2017). I: Schulz, A. og von Seelen, J. (red.): En skole i bevægelse. Læring, trivsel og sundhed. Akademisk Forlag, s. 81-96
  4. Det pædagogiske arbejde med børns bevægelse i daginstitutionens uderum. Sønnichsen, L.H. (2017). I: Barn - forskning om barn og barndom i Norden, nr. 1/2017: 41-54
  5. Børn og unges kropslige læring, udvikling og deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Sønnichsen, L.H. (2015). I: Sørensen, M. (red.): Skole- og fritidspædagogik. Akademisk Forlag