Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Afgangsprojekt i sundhedspraksis

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i sundhedspraksis

ECTS: 10

Tilmeld

Lav dit afgangsprojektet og afslut din akademiuddannelse i sundhedspraksis

For at kunne gennemføre akademiuddannelsen i sundhedspraksis skal du lave et afgangsprojekt. Projektet skal vise, at du kan arbejde analytisk, metodisk og praksisorienteret. 

Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen og har ekstern bedømmelse. 

Afgangsprojektet er kendetegnet ved: 

 • At være uddannelsens afsluttende prøve, hvor den studerende gennem det skriftlige projekt og et mundtlig forsvar skal demonstrere opnåelse af at uddannelsens mål for læringsudbytte. 
 • At den studerende således skal dokumentere sin evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål. 
 • At emnet for afgangsprojektet formuleres inden for centrale dele af uddannelsens faglige område og på en måde, så et bredt spektrum af uddannelsens såvel obligatoriske som valgfrie fag inddrages. 

Modulet er et obligatorisk modul på akademiuddannelsen i sundhedspraksis.

Det står der i studieordningen

Det skriftlige afgangsprojekt skal indeholde følgende elementer: 

 • Indledning.
 • Præsentation af en fagligt væsentlig problemstilling.
 • En problemformulering i relation til problemstillingen.
 • Redegørelse for eventuelle relevante afgrænsninger.
 • Begrundede metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel.
 • Analyse, hvor teori og praksis anskues i et dynamisk samspil, som kan danne grundlag for ny indsigt
 • Konklusion og perspektivering, herunder konkrete refleksioner og overvejelser om det lærte og om de fremadrettede handlemuligheder, som analysen har afdækket.

Det skriftlige afgangsprojekt har for den enkelte studerende et omfang på maksimum 25 normalsider svarende til 25 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Forside, indholdsfortegnelse og bilag indgår ikke heri. En figur tæller som ét anslag. Det skriftlige afgangsprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links med videre. 

Det er muligt at udarbejde det skriftlige afgangsprojekt i grupper på op til maksimalt 4 studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges i den forbindelse med 10 normalsider pr. studerende. Dvs. at for

 • 2 studerende er omfanget maksimalt 35 normalsider, for 
 • 3 studerende maksimalt 45 normalsider og for 
 • 4 studerende maksimalt 55 normalsider. 

Eksaminationen er med individuel bedømmelse, og det skal være muligt at foretage en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Derfor skal det, ved gruppeprojekter, af det skriftlige projekt fremgå, hvilke specifikke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet selvstændigt.

I bedømmelsesgrundlaget indgår det skriftlige afgangsprojekt med 2/3 vægt og den mundtlige præstation med 1/3 vægt. I forbindelse med bedømmelsen af det skriftlige projekt lægges der ud over det faglige indhold også vægt på den studerendes formulerings- og staveevne. Prøveaflæggelse på afgangsprojektet forudsætter, at alle andre prøver på uddannelsen er bestået. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen. 

Den mundtlige eksamen er individuel og har form af et mundtligt forsvar med udgangspunkt i det skriftlige projekt. Den studerende skal have lejlighed til at præsentere sine hovedbudskaber, herunder projektets perspektivering og sin egen læring.

Den mundtlige eksamen har en varighed på i alt 40 minutter, der har følgende omtrentlige fordeling: 

 • 1/4 til et mundtligt oplæg 
 • 2/4 til eksaminationssamtale 
 • 1/4 til votering og tilbagemelding til den studerende. 

Ved udarbejdelsen af afgangsprojektet i gruppe anbefales det, at meddelelsen af karakteren til den enkelte eksaminand først sker, når hele gruppen er eksamineret, ligesom en mere fyldig tilbagemelding efter bedømmernes skøn kan foregå samlet efter eksamination af sidste medlem af gruppen.

Hvordan bliver jeg vurderet på modulet?

Mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt afgangsprojekt. Vurderingen er med ekstern censur efter 7-trins-skalaen.