Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Videreuddannelse og kurser
 • Forskning
 • Om UC SYD

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Afgangsprojekt, Diplom i Beskæftigelse

Omsæt din teoretiske viden til et afgangsprojekt med rødder i praksis 

 • Vis, at du kan bruge din viden fra diplomuddannelsen i beskæftigelse på en problemstilling fra den virkelige verden.  
 • Få overblik over, hvordan du kan bruge uddannelsen i praksis ved at bringe din viden fra de forskellige moduler på uddannelsen i spil i et samlet projekt.   

Som myndighedsperson på beskæftigelsesområdet skal du kunne behandle komplekse problemstillinger. I afgangsprojektet for diplomuddannelsen i beskæftigelse får du mulighed for at omsætte den teori, som du har tilegnet dig på uddannelsen, og bruge den på en konkret problemstilling.  

Ved hjælp af afgangsprojektet bliver du øvet i at lave en systematisk behandling af den problemstilling, som du vælger at arbejde med. Du kommer til at arbejde med problemidentifikation, analyse og teoretisk perspektivering. Desuden skal du vise, hvilke konkrete handlinger og muligheder for udvikling, der eksisterer. Du kan vælge at inddrage egne undersøgelser, evalueringer eller lignende fra din arbejdsplads eller anden praksis.   

Arbejdet med opgaven ruster dig til at bruge din viden fra uddannelsen i dit daglige arbejde og sætte de teorier og metoder, du har lært, i spil. Det vil give din sagsbehandling mere teoretisk tyngde og lægge ekstra vægt bag dine argumenter.  

Det lærer du på modulet: 

 • At forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis. 
 • At reflektere over egen og kollegers praksis. 
 • At bruge relevante teorier og argumentere for løsnings- og handlemuligheder. 
 • At håndtere en sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel beskæftigelsesindsats. 
 • At rådgive og medvirke til udvikling, dokumentation og evaluering af aktiviteter på beskæftigelsesområdet. 

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i beskæftigelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med beskæftigelsesindsatsen på jobcentre, a-kasser, hos anden aktør eller lignende. 

Adgangskrav 

For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Det står der i studieordningen

Formål 

Målet med afgangsprojektet er, at den studerende fordyber sig inden for et afgrænset område gennem udarbejdelse af et projekt. Projektet skal være problemorienteret og forankret i praksis og skal omhandle et relevant emne inden for uddannelsens målsætning. 

Der lægges vægt på en systematisk behandling af den udvalgte problemstilling, omfattende såvel problemidentifikation, analyse, teoretisk perspektivering og konkrete handleanvisninger, herunder muligheder for udviklingsarbejde. I projektet kan den studerende udføre egen empiri i form af undersøgelser, evalueringer og lignende. 

Den studerende skal kunne 

 • lave en klar og præcis problemformulering. 
 • definere nøglebegreber i projektopgaven. 
 • afgrænse opgaven med klare begrundelser for den valgte afgrænsning. 
 • inddrage relevante teorier og forskningsresultater. 
 • inddrage relevant viden fra uddannelsens 3 obligatoriske og 2 valgfrie moduler. 
 • anvende relevante og hensigtsmæssige dataindsamlingsmetoder. 
 • dokumentere færdigheder i analyse og vurdering. 
 • konkludere på baggrund af problemformulering og analyse. 
 • angive kilde- og litteraturhenvisninger på en udtømmende og tilfredsstillende måde. Vi anvender APA-systemet. 
 • fremsætte handlingsforslag på baggrund af projektets konklusion. 

Læringsmål 

Den studerende skal: 

Viden 

 • have viden om arbejdsmarkedets organisering, beskæftigelsespolitik og -indsats samt virksomheders organisering. 
 • have viden om beskæftigelsesindsats og -metoder. 

Færdigheder 

 • kunne forbinde videnskabelig analyse og refleksion med konkrete problemstillinger i praksis. 
 • kunne identificere, analysere og vurdere tværfaglige problemstillinger med udgangspunkt i beskæftigelsesområdet, samt kunne reflektere over egen og kollegaers praksis. 

Kompetencer 

 • kunne håndtere teoretisk begrundede løsnings- og handlemuligheder og kunne argumentere for forskellige løsningsmuligheder. 
 • kunne håndtere en sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel beskæftigelsesindsats. 
 • kunne varetage rådgivende funktioner og medvirke til udvikling, dokumentation og evaluering af aktiviteter på beskæftigelsesområdet. 

Se hele studieordningen for diplomuddannelsen i beskæftigelse.

Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur.  

De vigtige detaljer

På nedenstående side finder du alt, hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter. 

Er du interesseret i at få op til 10.000 kr. årligt til videreuddannelse? Så læs mere her.

Tilmeld dig her

Afgangsprojekt, Diplom i Beskæftigelse

Nedenfor kan du se hvor og hvornår, vi udbyder modulet. Tryk på + for mere information