Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Videreuddannelse og kurser
  • Forskning
  • Om UC SYD

Ane Bjerre Odgaard (ABOD)

Ane Bjerre Odgaard

Ane Bjerre Odgaard

Docent - Forskning

Ane forsker i børns muligheder for at være kulturproducerende i deres institutionelt rammesatte hverdagsliv.

Hun er ph.d. og underviser også på pædagoguddannelsen på UC SYD og på UC SYD's diplom- og efteruddannelser indenfor digitale teknologier samt kulturformidling i pædagogisk praksis.

Telefon: 7266 4309
E-mail: abod@ucsyd.dk
By: Kolding
UC Viden: Se profil

Ane Bjerre Odgaard erhvervede i 2019 ph.d.-graden ved Syddansk Universitet på baggrund af et forskningsprojekt om anvendelsen af digitale teknologier som pædagogisk redskab i overgangen fra dagtilbud til skole.

Hun er desuden tilknyttet Syddansk Universitet som postdoc, hvor hun forsker i børn og pædagogers aktiviteter med robotter og andre computationelle ting i dagtilbud.

Kulturelle redskaber i overgangen fra dagtilbud til skole

Ane Bjerre Odgaard interesserer sig for pædagogik i dagtilbud, SFO og 0. klasse, herunder særligt for børns deltagelsesmuligheder i overgangen fra dagtilbud til SFO og skole, samt for hvordan forskellige kulturelle redskaber (alt fra sakse til bøger, brætspil, tablets, legetøj, robotter og opgaveark) helt konkret anvendes af børn og professionelle indenfor og på tværs af disse kontekster.

Et centralt fokus er, hvordan børns agens, altså deres handlemuligheder, medieres af forskellige kulturelle redskaber, og hvordan det får betydning for børnenes deltagelse og meningsskabelse indenfor, og på tværs af, forskellige institutionelle rammer.

Kulturelle redskaber har en helt central betydning for børns deltagelses- og læringsmuligheder. Indenfor det sociokulturelle teoriperspektiv, som Ane Bjerre Odgaard bygger på i sin forskning, formuleres det således, at mennesker ikke blot tænker med deres hjerner, men også med de kulturelle redskaber, som de har til rådighed. Og ikke mindst forstås sprog som ’redskabernes redskab’ i denne sammenhæng. Derfor bliver det centralt at undersøge:

  1. hvilke redskaber, der er adgang til i forskellige kontekster
  2. hvordan redskaberne konkret anvendes
  3. hvilke redskaber der tilskrives central og perifer værdi (og af hvem) i forskellige kontekster
  4. hvilke anvendelser redskaberne muliggør og begrænser
  5. hvorvidt redskaberne og deres anvendelse går på tværs af kontekster eller ej - f.eks. i overgangen fra dagtilbud til skole og i bevægelsen mellem hjem og institution

Forskning i pædagogiske overgangsaktiviteter

I sin ph.d. forskede Ane Bjerre Odgaard i anvendelsen af digitale teknologier som pædagogisk redskab til dialogiske aktiviteter i overgangen fra dagtilbud til skole.

Her undersøgte hun en række pædagogiske overgangsaktiviteter i dagtilbud, SFO forud for undervisningsstart samt 0. klasse, hvor børn var medproducenter af digitalt og multimodalt indhold (fotos, fotosamlinger, multimodale bøger m.m.)

Produktionerne satte løbende fokus på ting, steder og aktiviteter, som børnene udpegede som vigtige i de skiftende institutionelle kontekster, der udgør overgangen. De multimodale produktioner var løbende genstand for genbesøg og dialog blandt børn og professionelle i løbet af overgangen.

Både produktions- og dialogaktiviteter skabte rum for en ”en mikro-overgangspædagogik” (Odgaard 2019, s. 197) - det vil sige en dialogisk overgangspædagogik, der orienterer sig i forhold til børns perspektiver.

Netværk

Ane Odgaard deltager i det fællesnordiske forskningsnetværk Nordic Research Network on Digitalising Childhoods (DigiChild), som gennem forskningsseminarer og -publikationer bredt beskæftiger sig med børns vilkår i den digitale tidsalder.

Ane Bjerre Odgaard er ansat som postdoc ved Institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet, hvor deltager i projektet Designing for Computational Thinking with Computational Things. Her samarbejdes der bl.a. med amerikanske, australske, tyske og hollandske forskere

Vil du vide mere?

Se mere i Ane Odgaards forskerprofil eller læs mere i videnstemaet om overgang fra dagtilbud til skole.

Udgivelser

Designing for transition from day-care to school. Odgaard, A. B. (2018) I N. B. Dohn (red.), Designing for Learning in a Networked World (1. udg., s. 197-213). London: Routledge. Routledge Research in Education

Networked learning in children's transition from day-care to school: Connections between contexts. Odgaard, A. B. (2018) I M. Bajic, N. B. Dohn, M. de Laat, P. Jandric, & T. Ryberg (red.), Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning.

Teknologimedierede aktiviteter I børns overgang fra dagtilbud til skole: Et sociokulturelt informeret og design-baseret studie. (Ph.d.-afhandling). Odgaard, A. B. (2019). , Syddansk Universitet

De valgfrie kompetenceområder. Odgaard, A. B. (2015) I T. Ankerstjerne, & S. Broström (red.), Håndbog til pædagoguddannelsen: Ti perspektiver på pædagogik (2.  udg., 583-594). København: Hans Reitzels Forlag.