Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Samfundsvidenskabelig analyse og metode

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Tilmeld

Få grundlæggende redskaber til at analysere og vurdere problemstillinger på området for offentlig forvaltning og administration

 • Få indsigt i videnskabsteori og metodologi, som danner basis for forskellige teoretiske tilgange til problemstillinger
 • Få nærmere kendskab til projektarbejdet, samt problemformulering og -afgrænsning
 • Få erfaring med kvalitative og kvantitative data, samt metoder til databearbejdning

Vil du styrke arbejdet med offentlig forvaltning og administration, og være med til at skabe ny viden om den eksisterende praksis? Med dette modul får du de grundlæggende kompetencer, som det kræver at udføre et samfundsvidenskabeligt projektarbejde. 

Med udgangspunkt i de videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser, der ligger til grund for arbejdet med forskellige teoretiske tilgange, udvikler du redskaberne til at håndtere projektarbejdets forskellige faser. Det er lige fra problemafgrænsning, problemformulering, indsamling, bearbejdning og analyse af empirisk materiale til præsentationen heraf.

For at give dig de bedste forudsætninger for at indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser, kommer du til at arbejde problemorienteret med konkrete projekter og cases. På den måde bliver din nye viden hurtigt praktisk anvendelig i dit nuværende arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvad der kendetegner samfundsvidenskab og vidensproduktion.
 • Hvordan du arbejder med samfundsvidenskabelig metodologi.
 • Nogle af de væsentligste videnskabsteoretiske skoler og deres anvendelse i dag.
 • En række dataindsamlingsteknikker, og hvordan du kan anvendelse dem i praksis.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du vil gerne analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlige administration. Med dette modul kan du ikke blot bedømme mulighederne for inddragelse af samfundsvidenskabelig teori, men også indsamle, bearbejde og præsentere dit empiriske materiale.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden
Den studerende 

 • har viden om hvad der kendetegner samfundsvidenskab og vidensproduktion 
 • har viden om samfundsvidenskabelig metodologi og de væsentligste videnskabsteoretiske skoler 
 • har viden om forskellige dataindsamlingsteknikker og deres anvendelsesmuligheder

Færdigheder 
Den studerende 

 • er i stand til at tilrettelægge og gennemføre et videnskabeligt, problemorienteret projektarbejde om professionsrelaterede emner 
 • kan vurdere og begrunde metodemæssige valg, herunder valg af teori og undersøgelsesdesign 
 • kan indsamle, bearbejde og analysere kvantitative og kvalitative data og vurdere datakvalitet 
 • er i stand til at dokumentere og videreformidle undersøgelsesresultater 

Kompetencer 
Den studerende

 • kan indgå i samarbejde om professionsrelevante undersøgelser og bidrage til kritisk refleksion over valg af videnskabelige metoder og undersøgelsesdesign 
 • kan tilrettelægge og gennemføre problemorienteret projektarbejde om samfundsvidenskabelige emner af relevans for professionen 
 • kan kritisk vurdere sit læringsbehov i forbindelse med projektarbejde og skrivning – bl.a. i forbindelse med afgangsprojektet