Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Vi skaber viden om børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

01

Om forskningsprogrammet

Bliv endnu klogere på forskningen

Børn, unge og voksne i udsatte positioner. Mennesker med funktionsnedsættelse. Velfærdsinstitutioner, beskæftigelse, myndighed og forvaltning.

Det er nogle af de felter, som forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik beskæftiger sig med.

UC SYD løser udfordringer

UC SYD er med til at løse udfordringer inden for socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik ved at udvikle viden, der bidrager til, at borgere, professionelle og institutioner kan håndtere fremtidens udfordringer.

Forskningsprogrammet har til formål at producere, samle og kvalitetssikre ny viden. Viden, som skal sætte professionelle i stand til i samspil med hinanden og borgere at navigere i en foranderlig virkelighed.

Derudover sikrer programmet, at den ny viden bidrager til en fremadrettet og meningsgivende professionsudvikling. Det kan være problemstillinger inden for:

Dokumentation i en foranderlig virkelighed

Kravene til dokumentation er stigende for at sikre, at indsatserne virker. Samtidig befinder institutioner, professionelle og borgere sig i en foranderlig virkelighed, som de dokumenteret virkningsfulde metoder skal indpasses i.

Digitalisering, data og teknologiunderstøttede arbejdsgange

Digitalisering, data og teknologiunderstøttede arbejdsgange er med til at udvikle og ændre socialt arbejde og socialpædagogikken som fagområder.

Det muliggør nye sociale og pædagogiske metoder i indsatsen over for den enkelte borger og effektiviserer en række arbejdsgange. Men det betyder også, at samspillet mellem forvaltning, socialrådgivere, pædagoger og borgere transformeres.

Nytænkning af den professionelle rolle

Samspillet mellem borgere og professionelle ændrer sig. Mange initiativer og metoder efterstræber at understøtte borgerens egen problemhåndtering og handlekapacitet.

Det kræver nytænkning af den professionelle rolle og udvikling af fremgangsmåder uden at det fører til professionel ansvarsfraskrivelse og pligtforsømmelse. 

Komplekse problemer kræver samarbejde på tværs

Mange socialt udsatte har komplekse problemer, og ofte følger sundhedsmæssige problemer med sociale problemer. Det skaber metodiske udfordringer, som endnu ikke er løst.

Komplekse problemer skaber også behov for samarbejde på tværs af professioner, sektorer og mellem forvaltning og socialrådgivere, pædagoger og andre professionelle.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på især socialrådgiveruddannelsen og på pædagoguddannelsens specialisering i social- og specialpædagogik bygger på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.

02

Projekter

Aktiv og sund

Om projektet

Der ansøges om støtte til at formidle empirisk viden i artikelform om fysisk og mental sundhedsfremme på voksen udsatte-området med særligt fokus på hvordan den sundhedsfaglige profession kan spille sammen med den socialpædagogiske praksis på væresteder og  bosteder. Projektet er tværgående mellem mindst 3 uddannelser på UC SYD og leverer, udover empiri fra projekt under Sundhedsstyrelsen, også et forskningsreview over viden om fysisk og mental sundhedsfremme på voksne udsatte området.

Projektmedarbejdere

Tina Harlev Nielsen
Kristoffer Thorn Poulsen
Tine Hedegaard Bruun
Christina Prinds

Den uformelle kommunikations betydning for samarbejdet på tværs mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller

Om projektet

Projektet er en empirisk mixed-methods undersøgelse i perioden 2019- 20 af betydningen af og sammenhængen mellem den formelle og uformelle kommunikation i samarbejdet mellem sygeplejersker, jordemødre og andre professionelle på svangre-barselsafsnit eller patienthoteller med udgangspunkt i tværfaglig teori, modeller og undersøgelses metoder udviklet til og anvendt i analyse af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i folkeskolen.        

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Helle Bjerresgaard
Rikke Lise Steffensen
Dorte Larsen

Det pædagogiske handlerum – imellem borgerønsker, styringselementer og politiske intentioner

Om projektet

Forskningsprojektet har til hensigt at undersøge, hvordan pædagogisk faglighed udvikles og udfoldes i det pædagogiske handlerum, som rammesættes af borgernes ønsker, socialpolitiske målsætninger og kommunale styringselementer (Voksenudredningsmetoden, Bestiller- udfører-modellen og §141handleplaner). Konkret tilrettelægges projektet som et kvalitativt (kritisk) casestudie med anvendelse af feltstudiemetoden som primær data-indsamlingsmetode. Konkret tages udgangspunkt i et kommunalt Bo- & Aktivitetscenter for mennesker med funktionsnedsættelser, som har medvirket i projekt; Metoder i Botilbud.      

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Jonna Nøttrup
Kristoffer Thorn Poulsen
Jens Astrupgaard

Én plan som grænseobjekt

Om projektet

Forskningsprojektet ´én plan som grænseobjekt´ har til formål at afdække hvordan praksis er i kommunerne ift. at skabe sammenhænge på tværs af forvaltninger med den nye lov ´en plan´. Forskningsprojektet ligger derfor i forlængelse af projekt ´handleplaner som grænseobjekter´. Forskningen gennemføres i 2019-2010, ud fra et mixed-method design hvor forskellige niveauer af aktører inddrages for at udlede implementeringsmuligheder og -barrierer i arbejdet med én handleplan.

Projektmedarbejdere

Anne- Marie Tyroll Beck
Tina Harlev Nielsen
To studerende fra socialrådgiveruddannelsen
Bo Morthorst Rasmussen som sparringspartner   

Et Community psykologisk perspektiv på Klubtilbud

Om projektet

Forskningsprojektet er en kvalitativ undersøgelse af, hvad et community psykologisk perspektiv er i klubtilbud og hvilke kendetegn på community psykologi, der kan identificeres. Projektet bygger på triangulering af data fra interviews, observationer og fokusgruppeinterview af klubpædagoger i tre klubtilbud. Forskningsprojektet bidrager med viden om, hvilken betydning pædagogens kompetencer spiller, og hvilke potentialer der ligger i en community psykologisk tilgang.

Projektmedarbejdere

Brian Mørk
Lena Knudsmark
Annette Knudsen

Familierådslagning i Esbjerg Kommune

Om projektet

Esbjerg Kommune er en af de kommuner i Danmark, der laver flest familierådslagninger og her er tale om et af de største      forskningsprojekter på dette område, der involverer en række delundersøgelse fx en løbende kvantitativ undersøgelse med spørgeskemaer for hver familierådslagning og opfølgning, der kombineres med data fra DUBU og kontoplanerne. Der er ligeledes en kvalitativ undersøgelse af børneperspektivet i familierådslagning, mfl. Al databehandling foregår internt i kommunen med hjælp fra deres specialister.        

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Anne-Mette Sandgaard, Medforsker fra Esbjerg Kommune 

Fra forråelse til god takt og tone i socialt arbejde

Om projektet

Antallet af klager til landets borgerrådgivere om forrået og uretfærdig sagsbehandling er steget markant. Men hvad skyldes denne forråelse? Hvad er konsekvenserne og hvorledes forebygges og bekæmpes det bedst muligt? Disse spørgsmål søges belyst gennem et litteraturstudie og empiriske undersøgelser.

Projektmedarbejdere

Heidi Fisher Eskildsen
Kristoffer Thorn Poulsen
Lulu Johanne Hjarnø Pedersen

Gældens sociale dynamik – At leve på lånt tid

Om projektet

Gældens sociale dynamik er et underbelyst forskningsfelt i Danmark, også selvom et stigende antal borgere er overgældssat. Forskningsprojektet har til formål at undersøge nedadgående social mobilitet og klassespecifikke copingstrategier som følge af gæld. Forskningsprojektet har et primært fokus på borgeren, og sekundært på gældsrådgiveres evne til at forandre den gældsattes livssituation. Det metodiske design bygger på life-course traditionen, og tilgangen er baseret på analyser af borgercases og interviews. Resultaterne vil kunne bruges aktivt til at eksemplificere nye fattigdomsproblematikker, udfordringer ved det tværsektorielle samarbejde og helhedsorienterede socialt arbejde på tværs af sektorer. Gældsrådgivning er massivt underbelyst på socialrådgiveruddannelsen. Det er til trods for, at en stigende andel af udsatte kæmper med gældsproblemer.

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Anne-Marie Tyroll Beck
Samuel P. Jones
Theepa Sivasubramaniam

Har vi glemt far, bonusfar og deres familier og netværk i det sociale arbejde

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på børn- og familiemyndighedens metodiske og tværprofessionelle tilgang i afdækningen og inddragelsen af barnets/den unges familie og netværk i løsningsmodeller med særligt fokus på far, bonusfar og deres familie og netværks inddragelse. Der er tale om et empirisk mixed methods studie, der indeholder en komparativ kvalitativ og kvantitativ analyse af tre kommuners praksis.

Projektmedarbejdere

Bo Morthorst Rasmussen
Jeanne Vogt
Sabina Jæger

Socialt arbejde og sundhed

Om projektet

Dette projekts udgangspunkt er behovet for og ambitionen om at ændre socialfaglig praksis i forhold til at anvende et bredere og ressourceorienteret sundhedsperspektiv. Den gennemgående ide bag projektet er, at socialrådgivernes tilgang til egen praksis skal ændres ved, at praksis bliver identificeret, diskuteret og reflekteret både ved at beskrive denne, men også ved at andre aktører forholder sig til deres oplevelse af og syn på denne raksis. Problemformulering: Hvordan kan sundhedsperspektiver i et ressourceperspektiv kvalificere det sociale arbejde med børn og unge?

Projektmedarbejdere

Carsten Kronborg Bak
Jørn Henrik Enevoldsen
Anette Nielsen

03

Forskere

Se alle vores forskere i forskningsprogrammet. Du finder både kontaktoplysninger og CV under hvert navn.

04

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål? Kontakt

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik