Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Faglig ledelse og facilitering af myndighedsfunktionen

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Social diplom

Tilmeld

Formålet med dette modul er, at du som studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer, der gør dig i stand til at varetage faglig ledelse, sparring, udvikling og facilitering i relation til fagprofessionelle, der arbejder i en myndighedsfunktion. Dette i et horisontalt og vertikalt samarbejde med fokus på borgeren.

Der er opstart på modulet i september 2019, og eksamen vil finde sted i januar 2020.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Målgruppen for modulet er dig, agerer med eller i et myndighedsfelt. Måske arbejder du som faglig leder, socialfaglig koordinator, faglig konsulent, tovholder, ambassadør, myndighedsleder med flere.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

At den studerende opnår viden, færdigheder og kom-petencer, der gør den studerende i stand til at varetage faglig ledelse, sparring, udvikling og facilitering i relation til fagprofessionelle, der arbejder i en myndighedsfunktion. Dette i et horisontalt og vertikalt samarbejde med fokus på borgeren.

Indhold

 • Den offentlige sektors struktur.
 • Juridisk og økonomistyringens betydning for myndighedsfunktionen.
 • Indføring i procesfacilitering, faglig ledelse og koordinering.
 • Analyse af udviklings- og implementeringsprocesser.
 • Facilitering af tværprofessionelt og tværsek-torielt helhedsorienteret arbejde med borgere.
 • Etisk overvejelser i myndighedsarbejdet.

Viden

Den studerende:

 • Skal have forskningsmæssig viden om den offentlige sektors beskaffenhed og styring; politiske processer, lovarbejde, økonomistyring, forvaltningsstrukturer og samspillet dem imellem.
 • Skal reflektere over retskildernes samt forandrings- og implementeringsprocessers betydning for myndighedsfunktionen.

Færdigheder

Den studerende:

 • Kan formidle, analysere og facilitere implementeringsprocesser i myndighedsarbejdet, herunder løbende kvalitetssikring og opfølgning.
 • Kan analysere, facilitere og lede drift og ud-vikling af myndighedsarbejdet.
 • Kan rammesætte, støtte koordinering af og facilitere helhedsorienteret socialt arbejde med borgere. 

Kompetencer

Den studerende:

 • Kan håndtere faglig ledelse og koordination af tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdsprocesser med fokus på borgerens perspektiv og en etisk tilgang.
 • Kan understøtte fagprofessionelle i udviklingen af egen praksis.