Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet: Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Vi skaber viden om sundhedsfremme, bevægelse, fysisk aktivitet, læring og ulighed i sundhed
01

Om forskningsprogrammet

Bevægelse som didaktisk værktøj. Forebyggelse af kroniske sygdomme. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Mental sundhed. Trivsel. (U)lighed i sundhed. Og effektive sundhedsindsatser i skolerne. Sundheds- og uddannelsessektoren byder på mange væsentligste udfordringer.

UC SYD er med til at løfte udfordringerne ved at skabe viden, der udvikler både professionsuddannelserne og praksis i skoler, institutioner, kommuner og samfund.

Fakta

Forskningsprogrammet sundhedsfremme og læring har fokus på to spor

  • Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv
  • Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Læs hele Forskningsprogrammet for sundhedsfremme og læring

Du kan også blive klogere på videnstemaerne

Krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring

Vi forsker i krydsfeltet mellem sundhedsfremme og læring ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed. I vores forskningsprogram for sundhedsfremme og læring, arbejder vi ud fra begreber som

  • empowerment
  • copingstrategier
  • self-efficacy
  • resiliens.

Tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber

Forskningsprogrammet sigter mod tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber. Vi arbejder blandt andet med implementering, validering og effektmåling af sundheds- og læringsindsatser.

Professionsuddannelser og samfundsmæssige udfordringer

Forskningsprogrammets temaer er brede og bygger på og viderefører UC SYDs mangeårige erfaringer på området. Temaerne orienterer sig overordnet mod spørgsmålet om sundhedsfremme og læring i et dynamisk samspil mellem professionsuddannelser og relevante samfundsmæssige udfordringer:

Bevægelse og læring i et sundhedsfremmende perspektiv

Programmet fokuserer på de gavnlige effekter af fysisk aktivitet i forhold til væsentlige områder som læring og kognitiv funktion, trivsel og sundhed, motoriske færdigheder og inklusion.

Vores projekter er målrettet alle aldre og målgrupper inden for såvel sundheds- som uddannelsessektoren. Programmet har også fokus på de organisatoriske rammers betydning for sundhedsfremme, læring og bevægelse.

Borger- og praksisinddragelse i sundhedsfremme og læring

Programmet stiller skarpt på de sundhedsprofessionelles ændrede rolle. Fra fokus på sygdomsorientering til stadigt stigende grad af fokus på begreber som patient-empowerment og styrket handlekompetence.

Vores fokus er på både sundhedsprofessionelles og lærere og pædagogers kommunikative og relationelle færdigheder, der understøtter handlekompetencer og mestringsstrategier i forhold til sundhedsfremme og læring.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYDs forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis.

Undervisningen på UC SYDs uddannelser, for eksempel læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.

02

Projekter

Biomarkører og resiliens

Om projektet

Et praksisnært quasie eksperimentelt forsøg, der skaber viden om sameksistens af mentale- og fysiske effektmarkører.

Projektmedarbejdere

Lea Neuberg
Christian Quvang.

Dagplejerevaluering i otte kommuner

Om projektet

Kvantitativ - survey

Projektmedarbejdere

Trine Winther
Lotte Slot
Jesper von Seelen.     

Faglokalet til idræt

Om projektet

Spørgeskema og dokumentanalyse.

Projektmedarbejder

Katrine Bertelsen

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud, da et manglende systematisk og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne anses som en flaskehals for at kunne minimere hygiejne udgifter i dagtilbud samt tilføre ny (hygiejne) viden.    

Projektmedarbejdere

Pia Due
Dorthe Iversen
Lisbeth Larsen

KAMIBE – Karakterstyrke, mindfulness og bevægelse

Om projektet

Projektet undersøger om arbejdet med karakterstyrker, mindfulness og bevægelsesaktiviteter kan skabe inkluderende læringsmiljøer i børnehave og skole.

Projektmedarbejdere

Kristian Rasmussen
Sanne Feldt-Rasmussen

KOL-1 – Klasse, Omsorg og Læring

Om projektet

Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau ift. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud
Kval – dokumentanalyse, individuelle interviews, fokusgruppe- interviews.

Projektmedarbejdere

Ulla Pedersen
Anette Schulz.

KOL-2 - Klasse, Omsorg og Læring

Om projektet

Ulighed i sundhed: undersøgelse af voksne med kronisk obstruktiv lungesygdom og lavt uddannelsesniveau i ft. kvalificering af kommunalt rehabiliteringstilbud.

Projektmedarbejdere

Ulla Pedersen
Anette Schulz

Mænds sundhed på produktionsskolerne

Om projektet

Projektet anvender aktionsforskning og svarer på hvilken viden, færdigheder og kompetencer en gruppe unge mænd efterspørger fra sundhedsprofessionelle? Hvordan opfatter en gruppe af unge mænd på produktionsskole og en gruppe af kommende sundhedsprofessionelle mødet med hinanden set i et sundhedsfremmende perspektiv?

Projektmedarbejdere

Charlotte Aagaard Nielsen
Lene Dahl Lund

Mænds sundhed – unge mænd på erhvervsskolerne

Om projektet

Gennem en intervention blandt unge mænd på en teknisk uddannelse med kompetencer, relationer, accept og mestring som omdrejningspunkt måles ændringer ift. kost, rygning, alkohol og motion ved en kvantitativ undersøgelse.

Projektmedarbejdere

Lars Tobias Pedersen
Charlotte Aagaard Nielsen

Måling af naturens påvirkning af mennesker

Om projektet

Review

Projektmedarbejder

Lea Neuberg

Perfektionisme

Om projektet

Spørgeskema og interviews.

Projektmedarbejdere

Sanne Østergaard Nissen
Lene Kjærgård-Jensen

Pædagogen i uderummet – pædagogens didaktiske kompetence til understøttelse af borgeres trivsel

Om projektet

Projektets formål er at generere ny viden og forståelse for særligt betydningsfulde didaktiske kompetencer hos pædagogen i forhold til at understøtte borgergruppers trivsel med uderummet som det pædagogiske læringsmiljø.

Projektmedarbejdere

Jette Lindgaard
Bent Vigsø

Pædagogers sundhedsfremme kompetencer

Om projektet

På baggrund af et casestudie i dagtilbud for børn i 3-6 års alderen, undersøges pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke didaktiske overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, i forhold til bevægelse, - og hvorvidt dette afspejles i praksis?

Projektmedarbejdere

Pia Due
Lasse Jørgensen

SPIF-18

Om projektet

Status på Idrætsfaget. En undersøgelse af idrætsfagets status anno 2018.Spørgeskema data + interviews med idrætslærere og skoleledere. Se mere på www.ucsyd.dk/spif

Projektmedarbejdere

Jesper von Seelen
Katrine Bertelsen
Martin E. Knudsen
Tine Hedegaard Bruun
Julie D Guldager

Sund implementering

Om projektet

Undersøgelse af implementeringsstrategier i dagtilbud. Via først interviews og dokument-analyse og derefter et spørgeskema undersøges hvilke implementeringsstrategier fungerer i praksis.

Projektmedarbejdere

Anette Schulz
Ulla Pedersen

Unge på sporet /Udsatte unge

Om projektet

Kvantitativ – survey
Kvalitativ – observationer og interviews.

Projektmedarbejdere

Tina Nielsen
Jesper von Seelen

03

Ph.d.-projekter

Food Maker bevægelsen

Om projektet

Afhandlingen har til formål at undersøge, hvad der sker i en sundhedsfremmende måltidspraksis rettet mod unge (16-28 år), når der arbejdes med tendenser fra Maker bevægelsen.

Projektmedarbejder

Sara Mønster Frost

Patient empowerment

Om projektet

Registerforskning.

Projektmedarbejder

Helle Brøgger

Ph.d.-projekt knyttet til Aktiv året rundt

Om projektet

Projektet undersøger hvordan kampagnen Aktiv Året rundt modtages ude hos de deltagende elever og identificerer muligheder og barrierer i en sådan indsats.

Projektmedarbejdere

Julie Guldager
Jesper von Seelen

04

Vil du vide mere?