Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Forskningsprogrammet dagtilbud og skole

Vi skaber ny viden og kommer med innovative løsninger på problemstillinger i dagtilbud og skoler

Hvordan sikrer lærere, at eleverne lærer mest muligt? Hvad betyder digitalisering i dagtilbud og skole? Hvad skal der til for, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet?

Med forskningsprogrammet dagtilbud og skole skaber UC SYD ny viden og kommer med innovative løsninger på problemstillinger i dagtilbud og skoler. Det kan være problemstillinger inden for:

  • Trivsel
  • Udvikling
  • Læring
  • Dannelse

De gennemgående temaer vi møder, er inklusion og eksklusion, børns og unges personlige, faglige og sociale læring og dannelse samt den pædagogiske professionsudvikling.

Vores forskning skal forandre

Fakta

 

Forskningsprogrammet for dagtilbud og skole har et særligt fokus på tre forskningsspor:

  • inklusion og eksklusion
  • almendidaktik og fagdidaktik
  • pædagogisk professionsudvikling

Læs hele Forskningsprogrammet dagtilbud og skole

Du kan også blive klogere på videnstemaerne

Målet med forskningsprogrammet dagtilbud og skole er at forandre og udvikle betingelser for et godt liv. Det gælder ude i skolerne og institutionerne. Det gælder for lærerne og pædagogerne, for forældrene og børnene og for de ansatte og de studerende, som er i gang med at uddanne sig til fremtidens pædagogiske professioner.

Vi bidrager til at kvalificere den pædagogiske forskning af både teoretisk og empirisk karakter. En forskning, som samtidig er professionsrettet og praksisnær.  

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYD’s forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis. Vi har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår i praksis og på forskningsfronten.

Forskningen bygger på et tæt og formaliseret eksternt samarbejde med praksisfeltet. Vi har både samarbejder med regioner og kommuner og med andre professionshøjskoler, universiteter, interesseorganisationer, universitetsskoler og profilinstitutioner.

Undervisningen på især lærer- og pædagoguddannelsen bygger på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag. Perspektivet for forskningen i dagtilbud og skole er både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Fokus på tre spor

I forskningsprogrammet for dagtilbud og skole har vi et særligt fokus på tre forsknings- og udviklingsspor:

Inklusion og eksklusion

Vi forsker i pædagogiske problemstillinger som socialisering i familie, institutioner og lokalområde. Vi undersøger bl.a. overordnede spørgsmål om medborgerskab, demokratisk dannelse, social retfærdighed, deltagelse og forskellighed.

Andre hovedtemaer er overgangsproblematikker mellem institutioner og børns livsområder, mobning, trivsel, betydning af køn, etnicitet og minoriteter på dagtilbud- og skoleområdet. Herunder mindretalspædagogik og interkulturelle perspektiver på børn og voksnes uddannelse.

Har du spørgsmål eller brug for viden, så læs mere om vores videnstema inklusion og eksklusion eller  kontakt
Docent Christian Quvang 
7266 2516 | cquv@ucsyd.dk 

Almendidaktik og fagdidaktik

Vi sætter fokus på de didaktiske problemstillinger i dagtilbud og skole. Vi arbejder både med almene overfaglige temaer som f.eks. alsidig, personlig og social udvikling fagspecifikke temaer inden for den brede palette af f.eks. dansk, matematik, natur- og kulturfag.

Forskningssporets hovedtemaer inkluderer blandt andet brugen af læremidler, medier og digitalisering i undervisningen, målsætning og evaluering, undervisningsdifferentiering, betydningen af motivation og emotion for læreprocesser, børns leg og faglig vejledning. 

Pædagogisk professionsudvikling

Vi forsker i professionsudvikling på det pædagogiske område på forskellige niveauer i uddannelsessystemet. Centrale emner er professionsdidaktik, professionsdannelse, forholdet mellem teori og praksis i professionsuddannelserne og professionsidentitet.

Vi beskæftiger os med pædagogisk organisationsforskning i form af ledelse, teamsamarbejde, kollegial vejledning og professionelle læringsfællesskaber på dagtilbuds- og skoleområdet.