Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Få indsigt i rehabilitering for en gruppe, som er relevant for dig 

 • Få indgående viden om rehabilitering for en målgruppe, som du selv vælger.  
 • Forstå samfundets, institutionelle og lokale rammers betydning for rehabiliteringsindsatser. 

Hvis du arbejder med rehabilitering i din hverdag, har du sikkert fundet ud af, at hvad der fungerer for én gruppe af mennesker, som du arbejder med, ikke virker for en anden gruppe. Rehabilitering kan være mange ting, og derfor er det vigtigt at målrette metoder og strategier ud fra den gruppe, som er relevant i dit arbejde.  

På modulet Rehabilitering til en udvalgt gruppe får du chancen for at sætte dig ind i teori og få indsigt i metoder, modeller og strategier, som er relevante for netop den gruppe, som du arbejder med til daglig.   

Med den viden kan du sætte dig ind i borgerens perspektiv og hverdagssituation. Du får bedre grundlag for at identificere, analysere og begrunde problemstillinger og argumentere for handlemuligheder. Det vil ikke alene gøre dig i stand til at skabe en bedre rehabiliteringsindsats i samarbejde med den valgte gruppe. Det vil også styrke dig i at træffe beslutninger og begrunde dem både over for borgeren, for kolleger og for dig selv.   

Det lærer du på modulet: 

 • At afgrænse den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 
 • Om borgerperspektivet og -involvering i den gruppe, du arbejder med. 
 • Om samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for at iværksætte en rehabiliteringsindsats for din valgte gruppe. 
 • At se rehabilitering og hverdagsliv fra borgernes perspektiv. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • tilegner sig viden om og forståelse for den udvalgte gruppes problemstillinger og relevante perspektiver på rehabilitering i forhold til disse.  
 • tilegner sig viden om og forståelse for borgerperspektiv og -involvering i relation til den udvalgte gruppe. 
 • tilegner sig viden om og forståelse af relevante teorier, metoder, modeller og strategier i relation til den valgte gruppe.  

Færdigheder  

 • kan anvende viden om, analysere og reflektere over borgerens perspektiv og hverdagssituation.   
 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger i forhold til rehabiliteringsindsatser over for den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder.  
 • kan analysere og begrunde rehabiliteringsprocesser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv.  
 • kan indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring rehabiliteringsindsatser.  
 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger i forbindelse med rehabiliteringsindsatser i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.  

Indhold  

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver.   
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe. 
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe.  
 • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv. 
 • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.