Gå til hovedindhold

Professionsbachelor

Socialrådgiver

Bliv socialrådgiver: Hjælp udsatte på ret kurs

Er du optaget af samfundsforhold, og vil du bruge din viden i praksis? Så bliv socialrådgiver.
01

Bliv socialrådgiver

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Socialrådgiveruddannelsen er en bred uddannelse, som giver dig adgang til at arbejde med socialt arbejde inden for mange områder. Ofte er socialrådgiveren en nøgleperson, der koordinerer samarbejdet mellem flere faggrupper i forhold til de problemstillinger, som borgeren ønsker hjælp til.

Alkohol, arbejdsløshed, konflikter i familien. Som socialrådgiver møder du borgere, der kæmper med tunge problemer. Men heldigvis kan dit arbejde gøre en forskel og betyde, at de finder fodfæste i livet og på arbejdsmarkedet igen.

Som socialrådgiver bliver du uddannet til at forstå både de mekanismer, der fører til sociale problemer og de indsatser der kan sættes ind for at afhjælpe dem. På uddannelsen lærer du, hvordan man arbejder på gadeplan, i familier og i forvaltninger med at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

Fakta om socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiver

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg og Aabenraa
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : Ca. 270
 • Praktik : 5 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, SOSU-uddannelsen eller pædagogisk assistent-uddannelsen

Og som færdiguddannet bliver det måske dig, der arbejder med indsatte i fængslet eller udsatte unge i betonblokkene. Måske kommer du til at finde det helt rigtige job til en arbejdsløs borger, eller du spiller en vigtig rolle i at få en familie til at fungere igen.

Socialrådgivere arbejder i stigende grad i private virksomheder, men de er også kernemedarbejdere i offentlige institutioner og interesseorganisationer som fx Amnesty International eller Reden i København, der hjælper prostituerede.

På uddannelsen lærer du, hvordan du planlægger og koordinerer indsatser, der medvirker til positiv udvikling for de borgere, du kommer til at arbejde med.

Så hvis du interesserer dig for mennesker og det samfund vi lever i, skal du helt klart læse til socialrådgiver på UC SYD i Esbjerg eller Aabenraa.

Socialrådgiver på deltid

Du kan tage socialrådgiveruddannelsen på to måder: Som fuldtidsstuderende eller på deltid. Deltidsuddannelsen er særligt populær hos dem, som ønsker at kombinere uddannelsen med et fuldtidsarbejde, som bor langt fra uddannelsesstedet eller som har andre forpligtelser, der gør det svært at møde på campus hver dag. Læs mere om deltidsuddannelsen til socialrådgiver.

02

Adgangskrav & optagelse

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på socialrådgiveruddannelsen

For at søge optagelse på socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Kvote 2: Adgangskrav på socialrådgiveruddannelsen

For at søge optagelse på socialrådgiveruddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF, ) eller EUX.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C.

eller

Pædagogisk assistentuddannelse med dansk C, engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C.

eller

Fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B og samfundsfag B og psykologi C.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

 

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Socialrådgiveruddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.  

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Adgangskvotient for kvote 1 på socialrådgiveruddannelsen i 2017 var i Aabenraa: 4,6 og i Esbjerg: 4,4.  

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. Det kan for eksempel være seks måneders arbejde, fire måneders udlandsophold og to måneders højskoleophold.  

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • Erhvervserfaring minimum 6 måneder og minimum 30 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde. For eksempel inden for det sociale- og sundhedsfaglige område eller det kulturelle område.
 • Udenlandsophold og højskoleophold af mindst 16 ugers varighed.
 • Samfundsrelevante ulønnede aktiviteter. Individuel vurdering i forhold til varighed og indhold.
 • Udenlandsophold. Der lægges særligt vægt på kurser, uddannelse og frivilligt arbejde som du har deltaget i under dit udenlandsophold.
 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen.
 • Din motiverede ansøgning. 
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen skal prøven være bestået med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (gælder fra studieåret 2019/20).

Socialrådgiveruddannelsen har studiestart i uge 36 og uge 5 både i Esbjerg og Aabenraa.

03

Socialrådgiveruddannelsens opbygning

Det tager 3,5 år at blive socialrådgiver. Uddannelsen er opdelt i moduler (fire om året) og har seks primære temaer:
•    Teorier, metoder og etik inden for socialt arbejde
•    Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer
•    Sociale og beskæftigelsesmæssige problemer og livsbetingelser
•    Velfærdspolitik og den retlige regulering af sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser
•    Organisation og økonomiske rammer for socialt arbejde
•    Evaluering, udvikling og kvalitetssikring af socialt arbejde

Undervejs kan du specialisere dig inden for et område, du har særlig interesse for. Det kan fx være voksne udsatte, børn og unge eller beskæftigelse. 

Du kommer også til at arbejde sammen med studerende på andre uddannelser på UC SYD, fordi du som socialrådgiver tit får til opgave at koordinere med fx sygeplejersker eller pædagoger, når du er færdiguddannet.

På modul syv (på fjerde semester) kommer du i fem måneders praktik. Den tilbringer du ude på en institution et sted i Region Syddanmark eller i udlandet (hvis du ønsker det). Du får en praktikvejleder på stedet, som har ansvar for, at du får et godt udbytte af praktikken. Du kan også bruge din praktikvejleder til at sparre med om de spørgsmål, der melder sig undervejs.

04

Studieliv på socialrådgiveruddannelsen

Der er ca. 750 studerende i alt på Socialrådgiveruddannelsen ved UC SYD. Flest på Campus Esbjerg og færre på Campus Aabenraa. Engagementet og diskussionslysten i klasserne er stor, fordi mange studerende har en stærk interesse for samfundsforhold. Det giver et livligt fagligt fællesskab.

Ca. en tredjedel af vores studerende kommer fra Esbjerg, de øvrige pendler hertil fra de omkringliggende kommuner. Aldersspredningen er stor på uddannelsen. Der er således en del studerende, der har familie og børn. Det betyder, at der ikke er så mange fælles aktiviteter efter timerne. Til gengæld kender de studerende hinanden godt, fordi de arbejder meget sammen i grupper på uddannelsen.

Om fredagen er der på Campus Esbjerg mulighed for at gå i fredagsbaren Stuen (for alle studerende på campus). På Campus Aabenraa er der også fredagsbar for alle studerende.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Økonomi

Du skal regne med, at der er udgifter til bøger på studiet, enten nye, gamle eller lånte.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere som socialrådgiver

Som færdiguddannet socialrådgiver har du mange spændende jobmuligheder inden for en lang række områder og typer af virksomheder.

Du kan arbejde i alt fra fængsler over hospitaler til kommunale forvaltninger eller boligforeninger. Det kan også være, du kommer til at arbejde med flygtninge og indvandrere eller med misbrugere.

Kommunerne er den største arbejdsplads for Danmarks ca. 10.000 socialrådgivere, men I stigende grad efterspørger også private virksomheder de evner, du får som socialrådgiver. Nogle etablerer sig også som selvstændige konsulenter.

Du kan vælge at læse videre ved at tage en diplom-, kandidat- eller masteruddannelse.

07

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål om socialrådgiveruddannelsen

Kan jeg læse videre, når jeg har taget uddannelsen til socialrådgiver?

Ja. Her er et udpluk af de uddannelser, du kan tage med en professionbachelor i socialrådgivning:

 • sociale diplomuddannelser
 • pædagogiske diplomuddannelser
 • uddannelse til voksenunderviser
 • masteruddannelse (for eksempel i social integration)
 • kandidatuddannelse  i socialt arbejde
 • kandidatuddannelser
 • praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen

 

Hvilke typer går på socialrådgiveruddannelsen?

Socialrådgiveruddannelsen tiltrækker en meget mangfoldig skare af mennesker. Vi er godt blandede med hensyn til både køn, alder, etnicitet, politisk standpunkt med mere. Det giver et godt udgangspunkt for diskussionerne i klasserne.

Hvor får man job som socialrådgiver?

Mulighederne er mange: Du kan få job i offentlige forvaltninger eller på et jobcenter, hvis du interesserer dig mest for organisation, jura og administration. Men du kan også få arbejde som socialrådgiver på hospitaler, i fængsler, i boligsociale projekter eller i en NGO. Endelig efterspørger private virksomheder også socialrådgivere.