Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forberedende grunduddannelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Se her, hvad vi tilbyder inden for FGU-området.

01

Vi har været med FGU hele vejen

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en ny måde at drive undervisning på. UC SYD har været med FGU hele vejen. Også hen over den til tider udfordrende opstartsperiode.

Det betyder, at vi kender FGU rigtig godt. Vores 16 dedikerede medarbejdere samarbejder med FGU-institutionerne enten som ledelseskonsulenter, undervisere eller forskere.

I samarbejde med FGU-direktører, ledere og medarbejdere bidrager vi til og indgår i udvikling af FGU i praksis. Det handler om kompetenceudvikling, organisationsudvikling, forsknings- og udviklingsaktiviteter, hvor vi samarbejder med FGU om at udvikle ny viden til brug både for og i praksis.

Hver FGU-institution er sin egen, og derfor udvikler og tilpasser vi vores samarbejde efter institutionens og medarbejdernes aktuelle behov.

UC SYD samarbejder p.t. med følgende FGU-institutioner:

 • FGU Trekanten
 • FGU Sønderjylland
 • FGU Midtjylland
 • FGU Sydøstjylland
 • FGU Syd- og Midtfyn
 • FGU Kolding & Vejen
 • FGU Vest
 • FGU Danmark

Dét har andre brugt os til

Portræt af Thomas Rosenqvist

Organisationsudvikling

Fra kaos til klarhed: FGU Vest har fundet den rette DNA sammen med UC SYD-konsulenter

Det har været alt andet end nemt at starte en forberedende uddannelsesinstitution op fra bunden. Med nyt personale, ny struktur og en ny måde at drive undervisning på. Dét har FGU Vest erfaret. Heldigvis har der været god hjælp at hente hos konsulenter fra UC SYD.
Portræt af Jørgen Olsen

Individuel kompetenceudvikling

FGU-lærer efter kompetenceløft: -Dén uddannelse kunne jeg ikke have været foruden

Det kan være svært at rumme mange forskellige typer unge, som har hver deres udfordring at slås med. Dét synes Jørgen Olsen. Eller rettere sagt: det syntes han. For på et modul i almen voksenpædagogisk grunduddannelse (AVG) på UC SYD har han fået kompetencerne til bedre at kunne løfte opgaven.
02

Hvem er vi?

I UC SYD er vi 16 konsulenter i vidensnetværket om FGU. Alle konsulenter arbejder med praktisk kompetenceudvikling på FGU og en del også med forskning i FGU-praksis.

Jonna Nøttrup

Lektor

Jonna Nøttrup (JLNO)

Jonna Nøttrup har haft socialt arbejde, inklusion og unge i udsatte positioner som omdrejningspunkt for sit arbejde gennem de seneste 10 år.

Ole Steen Nielsen

Chefkonsulent

Ole Steen Nielsen (OSNI)

Oles opgaveportefølje omfatter udvikling af ledelse og organisation af skoler og institutioner for børn og unge f.eks FGU-institutioner og fritidstilbud. Herunder ledelse og organisering af pædagogiske teams, samt ledelse af inklusion.

Ole forestår desuden undersøgelser og professionsforskning bredt indenfor det pædagogiske område. 

Hanne-Lene Hvid Dreesen

Lektor

Hanne Lene Hvid Dreesen (HLHD)

Hanne-Lene har ansvar for vores akademiuddannelse i ungdoms - og voksenundervisning, diplomuddannelse i erhvervspædagogik og voksenunderviseruddannelsen.

Grethe Fogh Nielsen

Faglig leder

Grethe Fogh Nielsen (GFNI)

Grethe er faglig leder for videreuddannelse indenfor vejledning til f.eks. studievejledere og UU-vejledere, og indenfor beskæftigelse til f.eks. socialrådgivere, jobcentermedarbejdere og konsulenter.

Doris Larsen

Lektor

Doris Overgaard Larsen (DOLA)

Doris underviser på pædagoguddannelsen på UC SYD. Hun har gennem de sidste 10 år arbejdet med forandringsprocesser og kompetenceløft i pædagogisk praksis: Skoler, SFO og produktionsskoler.

Christian Quvang

Docent

Hans Christian Quvang Jørgensen (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Jens Juulsgaard Larsen

Programleder

Jens Juulsgaard Larsen (JJLA)

Jens er ansvarlig for den pædagogiske og strategiske udvikling af UC SYDs Efter- og videreuddannelse.

Timelærer

Helle Bjerresgaard (HBJE)

Adjunkt

Lisbet Baad Pedersen (LIBP)

Lisbet arbejder bredt med undervisning, forskning og kompetenceudvikling inden for det pædagogiske felt. Hun er særligt optaget af perspektiver på pædagogisk professionalitet, skole- og praksisudvikling, herunder særligt læreres teamsamarbejde og professionelle læringsfællesskaber.

Lektor

Anne Christine Oksen Lyhne (AOLY)

Adjunkt

Mette Stange Juul Petersen (MSJP)

Mette er tovholder for akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning og for Almen Voksenpædagogisk grunduddannelse (AVG), hvor hun også er underviser. Det samme er hun på Diplom i erhvervspædagogik. Mette har lang konsulenterfaring på alle typer af uddannelsesinstitutioner, bl.a. FGU og ungdomsuddannelserne, og hun er optaget af stærke læringsfællesskaber.

Lektor

Jens Jørgen Astrupgaard (JAST)

03

Sådan arbejder vi

Som konsulenter i UCSYD har vi tradition for at samarbejde med praksis, når vi udvikler praksis. Det gælder i alle faser af et forløb med kompetenceudvikling; forberedelse, planlægning, gennemførelse og løbende evaluering.

Vi har gode erfaringer med åbne og konstruktive dialoger med FGU-ledere og -medarbejdere om retning for kompetenceudviklingen, og om hvilke arbejdsformer der er mest hensigtsmæssige at benytte hos netop jer.

Vi anvender et bredt spektrum af arbejdsformer, når vi faciliterer udvikling af FGU-praksis - både i forhold til ledere, lærere og vejledere i FGU-institutioner. Og det er afgørende, at udvikling og valg af arbejdsformer sker i et tæt samarbejde med jer. 

Vores arbejdsformer

 • Udviklingsarbejde
 • Observation og sparring i praksis
 • Aktionslæring med sparring
 • Teamsparring
 • Webinarer
 • Workshops
 • Flipped learning
 • Blended learning
 • Formel kompetenceudvikling - individuel
 • Praksisnære og/eller teoretiske oplæg
 • Kombination af institutionel formel kompetenceudvikling

En undervisers refleksion om inkluderende fællesskaber

Jonna Nøttrup fra UC SYD arbejder med udvikling og kompetenceløft i FGU. I videoen på Danmarks læringsportal EMU kan du høre om Jonnas refleksioner med inkluderende fællesskaber og undervisningen af unge med psykisk sårbarhed. 

04

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Vi tager udgangspunkt i praksis, når vi igangsætter forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for FGU-sektoren. Vores aktiviteter dækker forskellige dele af FGU-praksis. Det gælder både i forskningsaktiviteter, hvor eleverne/de unge er i fokus og i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der retter sig mod underviserne og den gryende professionsidentitet. 

Den viden, vi skaber i samspil med FGU-praksis, kommer praksis til gavn. Denne viden indgår som vidensgrundlag for den kompetenceudvikling, som vi bidrager til i FGU-området. Desuden danner den erhvervede viden grundlaget til f.eks. kvalificering af FGU-institutioners ansøgninger til fonde med henblik på at udvikle FGU- sektoren. 

Igangværende aktiviteter

Kom godt af sted

En baselineundersøgelse i regi af fem FGU-institutioner. Formålet med baselineundersøgelsen er at afdække status på, hvordan samspillet mellem AGU og lokalsamfund (virksomheder, lokalsamfundets foreninger og institutioner) er indarbejdet i AGU-sporet, hvordan samspillet er tilrettelagt og opleves af aktørerne, og hvad der opleves som at være fremmende eller hæmmende i forhold til at leve op til lovens intentioner.

Forskningsprojektet forventes afsluttet i august 2021 og ledes af Hans Christian Quvang Jørgensen og Ole Steen Nielsen.

Teamsamarbejde – for en helhedsorienteret undervisning i FGU

Et casestudie, der har til formål at tilvejebringe forskningsbaseret viden om lærernes udvikling af en pædagogisk-didaktisk praksis, udvikling af en FGU-professionsidentitet og ledelsens betydning for dette arbejde. Projektet ønsker at analysere, hvilke pædagogisk-didaktiske, strukturelle og kulturelle udfordringer lærere og ledere oplever i samarbejdet om kerneopgaven, og hvordan de håndterer disse. To FGU-institutioner med i alt fire skoler (28 informanter) deltager.

Forskningsprojektet forventes afsluttet ultimo 2021 og ledes af Lisbet Baad Pedersen og Helle Bjerresgaard.

Et attraktivt ungdomsmiljø på FGU-skolen

Gennem deltagende observation og stedssensitive interviews undersøger dette forskningsprojekt, hvad de unge lægger vægt på i FGU-skolens sociale miljø, et miljø, der skal appellere til en bred sammensat elevgruppe.

Forskningsprojektet har til hensigt at udpege opmærksomhedspunkter, der kan hjælpe lærere og ledere til at skabe et godt socialt miljø, hvor de unge får mulighed for at trives, lære og udvikle sig, for derigennem at føle et identitetsmæssigt tilhør. 

Forskningsprojektet forventes afsluttet ultimo 2021 og ledes af Jonna Nøttrup og Doris Overgaard Larsen.

FGU-skolens narrativer og kulturfortællinger

Med afsæt i narrative interviews undersøger dette forskningsprojekt, hvordan de unge i FGU-skolen oplever mødet mellem deres egne narrativer og skolens kulturfortælling.

Gruppen af unge i FGU-regi er præget af mangfoldighed, og for en dels vedkommende er deres narrativ præget af negative oplevelser fra tidligere. Projektet fokuserer derfor på, hvordan FGU-skolens kulturfortælling, og dermed de værdier og normer der kendetegner skolen, giver mulighed for at en mangfoldig elevgruppes narrativer kan rummes, samtidig med at de unge får mulighed for at revidere og redigere deres narrativ for at få den til at passe med en fremtidig identitet?  

Forskningsprojektet forventes afsluttet ultimo 2022 og ledes af Doris Overgaard Larsen og Jonna Nøttrup.

Fælles Professionsidentitet i FGU

Udvikling af fælles FGU-Professionsidentitet med fælles sprog er et vigtigt sigtepunkt for udvikling af FGU-praksis, og for den kompetenceudvikling, der finder sted i FGU-institutionerne. 

FGU Danmark, FGU-institutionerne og professionshøjskolesektoren har etableret et samarbejde om at undersøge og udvikle det særlige ved en fælles FGU professionsidentitet.

Samarbejdet skal iværksætte og gennemføre et forløb, hvor ansatte og medarbejdere på tværs af FGU-institutionerne bliver inddraget for at indkredse og drøfte fokuspunkter, sprog, begreber m.m. i relation til en fælles FGU professionsidentitet. 

Målet med initiativet og samarbejdet er, i samarbejde med landets FGU-institutioner, dels at skabe viden om FGU Professionsidentitet, og dels at pege på fremtidige behov for kompetenceudvikling, samt behov for efteruddannelse, hvor professionshøjskolerne spiller en stor rolle.

I udviklingsgruppen deltager Efter- og videreuddannelseschef Jens Juulsgaard Larsen fra UC SYD, som repræsentant for EVU-cheferne i UC-sektoren og lektor Jonna Nøttrup som repræsentant for konsulenter og undervisere i professionshøjskolesektoren. 

Afsluttede aktiviteter

Legitim langsomhed

Forskningsprojektet blev gennemført på en produktionsskole kort før FGU-institutionerne blev en realitet. I projektet har vi observeret og analyseret dagligdagens praksis, og vi argumenterer for, at langsomhed kan være legitim og have en positiv indflydelse på dannelse og læring for unge, når praksis er udformet med en pædagogisk mening.

Langsomheden bliver legitim, når skolens praksis forstås som et pædagogisk arrangement med tilstrækkelige opfordringsstrukturer. Det vil sige en struktur, der understøttes af lærernes gentagende opfordringer, tilbyder de unge mulighed for deltagelse og mulighed for at øve det, at overkomme vanskeligheder og at indgå i forpligtende og lærende processer med andre. 

Læs mere om projektet i artiklen 'Legitim langsomhed i Produktionsskolens pædagogiske praksis' i Tidsskrift for Socialpædagogik 22, 2, s. 71-81.

05

Kompetenceudvikling

Få kompetenceløft af hele institutionen eller af enkelte medarbejdere

Når vi samarbejder om kompetenceudvikling, lægger vi vægt på, at de nye kompetencer også fører til udvikling af jeres FGU-praksis.

Det betyder, at vi tilrettelægger jeres kompetenceudvikling ud fra konkrete praksisnære problemstillinger, hvor I får mulighed for at omsætte teori og metode til konkret praksis.

Det gælder uanset, om opgaven er kompetenceudvikling af hele institutionen med deltagelse af alle ledere, lærere og vejledere. Eller det handler om individuel, formel kompetenceudvikling målrettet den enkelte leder, lærer eller vejleder.

Vi har desuden gode erfaringer med at skabe kombinerede forløb, hvor vi både arbejder med kompetenceudvikling på institutionelt niveau efterfulgt af formelle kompetenceløft på individuelt niveau.

Institutionel kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling på institutionelt plan er skræddersyede forløb på den enkelte institution/skole, med henblik på udvikling af lederskab, vejledning og undervisning. De skræddersyede forløb kan tage afsæt i temaerne fra: Vejledning om pulje til kompetenceudvikling af lærere og lerede i FGU 2019.

Forløbene kan tilrettelægges med deltagere, der har forskellig faglig baggrund og funktion, og kan rette sig mod ledere, lærere og/eller vejledere og kan tilrettelægges som tværfaglige forløb.

Institutionel kompetenceudvikling skaber udvikling og implementering i samme proces og kan tilrettelægges med afsæt i de lokale vilkår og rette sig mod praksisnære og faglige problemstillinger, som er relevante og aktuelle for jer. 

Har I interesse i Institutionel kompetenceudvikling, så kontakt FGU-koordinator, Ole Steen Nielsen på  tlf. 7266 2513 eller osni@ucsyd.dk.

Formel kompetenceudvikling på individuelt plan

UCSYD tilbyder formel kompetenceudvikling på akademi- og diplomniveau til ledere, lærere og vejledere.

Individuel kompetenceudvikling giver mulighed for at uddanne og udvikle kompetencer for enkelte eller mindre grupper af medarbejdere. Det kan være særlig relevant for nye medarbejdere, eller hvis I har behov for at én medarbejder eller en mindre gruppe medarbejdere besidder specifikke kompetencer. 

De individuelle kompetenceforløb kombinerer udvikling af faglige kompetencer i uddannelsesforløb med inddragelse af praksisnære erfaringer og problemstillinger. 

I folderen her kan I se vores tilbud af moduler inden for FGU-området.

Undervisere fra FGU Trekanten i Fredericia

Kompetenceudvikling

Udviklingsforløb skabte fælles begreber og blik for gruppedynamikker 

- Vi siger altid til vores elever, at de kan meget mere end de selv tror. Det kan vi så også selv, griner Lisbeth Alexandersen. Hun er underviser på køkkenværkstedet på FGU Trekanten i Fredericia og har sammen med 13 kollegaer været gennem et kompetenceudviklingsforløb hos UC SYD. Oprindelig er hun...
FGU-undervisere fik nye undervisningsgreb og et spirende praksisfælleskab

Kompetenceudvikling

FGU-undervisere fik nye undervisningsgreb og et spirende praksisfælleskab

- Helt ærlig, så var det en stor mundfuld, at vi skulle i gang med et kompetenceudviklingsforløb nærmest samtidig med, at vi startede en ny skole op, fortæller Lene Qualmann, - men jeg fandt lynhurtig ud af, at vi fik redskaber og metoder, der skabte en rød tråd i den udvikling vi alligevel skulle...
06

Organisationsudvikling

Få skræddersyet organisationsudvikling

Organisationsudvikling er mere end ledelsesudvikling og strukturændringer. Selvom organisationsudvikling starter fra toppen, kræver processen en indsats af hele FGU-institutionen i en lang periode.

I UC SYD har vi ikke færdige koncepter, som vi ønsker, at I udvikler jeres organisation til. Tværtimod. Vi skræddersyer organisationsudviklingen i et samarbejde med jer – til netop dét, der er brug for i jeres FGU. 

Derfor er det afgørende, at målet med jeres organisationsudvikling er klart og tydeligt. Det betyder, at der bør ligge strategiske overvejelser og diskussioner til grund for jeres beslutning. Uden at der nødvendigvis allerede ligger en færdig strategi.

UC SYDs FGU-konsulenter tilbyder dig og ledergruppen et kvalificeret modspil på jeres strategiske overvejelser og forslag til interventioner på vej mod visionen og målene.

I interventionerne i organisationsudvikling vil vi ofte have fokus på medarbejdere, samarbejde, kommunikation og ledelse men også på struktur og planlægning.

Dét kan vores konsulenter hjælpe jer med:

Vores konsulenter har erfaring med organisationsudvikling inden for FGU-sektoren. De har eksempelvis erfaring med:

 • Opbygning og drift af teambaserede organisationer – ledelse og medledelse i teamet.
 • Fastlæggelse af FGU-institutionens værdier – gennem dialog.
 • Bestyrelse og ledelsessamarbejde på vej mod visionen for et inkluderende ungemiljø.
 • FGU-samarbejde med lokale virksomheder og frivillighedsområdet – som en del af institutionskulturen.

Læs også: Fra kaos til klarhed: FGU Vest har fundet den rette DNA sammen med UC SYD-konsulenter.

07

Kontakt os

Har I spørgsmål til vores arbejde inden for FGU, eller vil I have en uforpligtende snak om, hvad vi kan hjælpe jer med, er I meget velkomne til at kontakte:

Ole Steen Nielsen, FGU-koordinator
Tlf.: 7266 2513
E-mail: osni@ucsyd.dk