Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Med fokus på det gode børneliv

Børns liv, trivsel, udvikling, dannelse og læring i dagtilbud i de første 6 år er i fokus som aldrig før. Heldigvis. For barndommen er en vigtig tid.

På UC SYD er vi optagede af, hvordan dagtilbuddet skaber rammer om det gode børneliv.

Langt de fleste børn i Danmark tilbringer mange af deres vågne timer i dagtilbud, hvor de fagprofessionelle har ansvar for at skabe gode, omsorgsfulde og udviklende pædagogiske miljøer.

Det er et ansvar, som kræver, at vi løbende arbejder med at udvikle og kvalificere vores viden om børns liv, leg og fællesskaber og pædagogik i dagtilbud. 

Bæredygtigt og meningsfuldt forsknings- og udviklingsarbejde

Vi prioriterer derfor forsknings- og udviklingsarbejde på dagtilbudsområdet højt. Vi laver forsknings- og udviklingsarbejde i samarbejde og dialog med pædagoger, dagplejere og kommuner.

Det gør vi, fordi vi ved, at viden og nye pædagogiske tilgange bliver bæredygtige og meningsfulde, når de fagprofessionelle, ledelse, forældre, kommuner og børn har været med til at udvikle den. Når praksis er i centrum.

Vi går i dybden med vigtige temaer

Vores satsning på 0-6 årsområdet betyder, at vi laver forsknings- og udviklingsarbejde, som går i dybden med vigtige temaer som:

 • hvordan den styrkede pædagogiske læreplan bliver omsat til praksis
 • børneperspektiver, børnefællesskaber og leg
 • pædagogik i uderummet
 • musik og bevægelse i dagtilbuddet
 • dagtilbuddets pædagogik og evalueringskultur

Vi skal skabe viden, som støtter professionelle voksne i at bringe deres faglighed i spil, så dagtilbuddene skaber rammerne om det gode børneliv. Derfor er det vigtigt for os, at vores forskning på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i de udfordringer og værdier, som professionelle voksne omkring børns liv oplever at skulle balancere i dagtilbuddets pædagogiske praksis

Line Togsverd

Docent i barndomspædagogik

Projekter forankret i forskningsprogrammer

Projekterne er primært organiseret i Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Her er vi optaget af at kvalificere forskningsarbejdet og UC SYD's vidensmijø i barndomspædagogik og på dagtilbudsområdet.

Overblik over forskningsprojekter på dagtilbudsområdet

Herunder kan du få et overblik over de projekter UC SYD udvikler på dagtilbudsområdet.

Leg i dagplejen

Forskningsprojektet undersøger leg i dagplejen i barnets tidlige leveår.

Leg er den dominerende praksis og fænomen i dagligdagen i dagplejen, og der foregår allerede god praksis på området. Det er dog stadig begrænset, hvor meget der er blevet forsket heri, og hvordan viden om denne praksis formidles og deles blandt dagplejere og pædagogiske assistenter med henblik på at kvalificere den yderligere.

Ambitionen med forskningsprojektet er derfor at eksemplificere, synliggøre og systematisere de kvaliteter, der er i god praksis i forhold til leg i dagplejen. Viden herom vil være relevant for dagplejere og pædagogiske assistenter som inspiration for praksis.

Projektet gennemføres med midler fra FOA og i tæt samarbejde med kommuner og adjunkter fra PAU og AMU, der uddanner dagplejere og pædagogiske assistenter.

Kontakt Christian Quvang for mere information om projektet.

Læringsmiljø i dagtilbud

Indførelsen af Den styrkede læreplan for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter.

Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forsknings-baserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Dette projekt undersøger begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner. Projektet anvender kvalitative metoder

Kontakt Lene Hørdum Sørensen, Pernille Hertzberg eller Thomas Albrechtsen.

Mestringer af faglig identitetskrise

Projektet undersøger gennem fokusgruppeinterviews pædagogstuderendes mestringsstrategier ud fra en hypotese om et mismatch mellem de initiale forventninger til mulig faglig identitet ved start på pædagoguddannelse, og den faglige identitet som ultimativt kan opnås som pædagog. Projektet anvender kvalitative metoder

Kontakt Martin Petersen.

Styrkede pædagogiske muligheder?

Projektet "Styrkede pædagogiske muligheder? En undersøgelse af implementering af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ på forvaltnings-, ledelses- og samspilsniveau i tre syddanske kommuner" undersøger lokale implementeringer af den styrkede pædagogiske læreplan efter ændringen af dagtilbudsloven og bekendtgørelsen om pædagogiske mål og læreplanstemaer. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Thyge Tegtmejer, Kaare W. Nielsen, Lasse Jørgensen, Kim Jerg eller Morten Huusfeldt.

 

Pædagogers sundhedsfremmekompetencer

På baggrund af et casestudie i dagtilbud for børn i 3-6 års alderen, undersøger vi pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke didaktiske overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, i forhold til bevægelse, - og hvorvidt dette afspejles i praksis? Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Pia Due eller Lasse Jørgensen

Børns perspektiver på ”Impuls og fordybelse”

Forskningsprojektet følger processer og resultater af udviklingsprojektet Impuls og fordybelse – Børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud.

Her samarbejder UC SYD med kunst- og kulturinstitutioner, forvaltninger og 17 dagtilbud i Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner (2019-21).  

Forskningsprojektet interesserer sig særligt for børns perspektiver.  

Projektdeltagere: Ane Bjerre Odgaard, Lotte Gilbert Langseth
Kim Jerg og Christoffer Fuglsig Nissen  
 

Play Lab: Små børns lege – og pædagogens deltagelse

Et forskningsprojekt, der gennem feltobservationer og aktionslæring undersøger lege blandt små børn (1-4 år) med det formål at etablere et aktuelt teoretisk og praktisk grundlag for pædagogisk arbejde med små børns lege. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Kim Jerg, Kaare W. Nielsen  eller Lasse Jørgensen.

 

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Projektet undersøger i samarbejde med Esbjerg kommune, hvilken sundhedsfaglig viden pædagogerne benytter sig af i den daglige hverdagspraksis inden for området hygiejne. Desuden undersøger vi mulighederne og begrænsningerne i samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejen. Projektet anvender både kvalitative og kvantitative metoder.  

Kontakt Dorthe Iversen, Pia Due, Lisbeth Larsen  eller Jesper von Seelen.

 

Bevægelsens betydning for graden af playfulness hos børn

Med afsæt i Hoppeline projektet undersøger vi, hvordan æstetisk bevægelsesfortælling kan generere playfulness hos børn og være inspiration for deres egne lege. Projektet anvender både kvantitative og kvalitative metoder.

Kontakt Jesper von Seelen eller Lise Hostrup Sønnichsen.

Sprog i børns legs betydning for deltagelse i børnefællesskaber

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan børns deltagelse i leg i børnefællesskaber påvirkes af børnenes sproglige og kommunikative kompetencer. Tidligere forskning omkring børn og sprog har en tendens til at fokusere på barn-voksen interaktionens betydning, mens det med denne ph.d. er hensigten at fokusere på barnets perspektiv og synliggøre barn-barn interaktionen i den selvorganiserede leg. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Benedicte S. Bernstorff.

De ‘visiterede’ pædagoger - fra støttepædagog til læringsmiljøpædagog

Kommunerne har med udgangspunkt i inklusionsdagsordenen ændret sin måde, at organisere sig på i forhold til at varetage støtten til udsatte børn i almene dagtilbud. Dette projekt er designet som aktionsforskning, der konkret tager afsæt i et aktionslæringsforløb med Odense kommunes Læringsmiljøpædagoger.

Projektet genererer viden om muligheder og barrierer i at kvalificere og forankre inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Jonna Nøtrup, Ole Steen Nielsen, Hans Henrik Hjermitslev eller Christian Quvang.

Relevante mål for ude- og bevægelsesaktiviteter i pædagogstuderendes praktik

Projektet undersøger på fem danske pædagoguddannelser, hvordan de studerende oplever at arbejde med ude- og bevægelsesaktiviteter i praktikken. Projektet kigger på hvilken betydning målsætning af praktikperioden har for de studerendes læringsmuligheder i praktikken. Projektet anvender kvantitative metoder.

Kontakt Lise Sønnichsen eller Jesper von Seelen.

Vil du vide mere?

Er du interesseet i mere information, viden eller samarbejde om projekter på dagtilbudsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Du er også velkommen til at læse mere om UC SYD's videnstemaer

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.