Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD Forskning

Forskning i velfærdssamfundets vilkår og muligheder

Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme

Vi skaber viden om børn, sundhedsfremme, bevægelse og ulighed i sundhed.

01

Om forskningsprogrammet

Bevægelse som didaktisk værktøj. Forebyggelse af kroniske sygdomme. Pædagogisk praksis og sundhed. Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Mental sundhed blandt børn og unge. Trivsel. (U)lighed i sundhed. Og effektive sundhedsindsatser i skolerne. Sundheds- og uddannelsessektoren byder på mange væsentligste udfordringer.

UC SYD er med til at løfte udfordringerne ved at skabe viden, der udvikler både professionsuddannelserne og praksis i skoler, institutioner, kommuner og samfund.

Krydsfeltet mellem pædagogik, leg, sundhedsfremme og trivsel

Vi forsker ud fra et holistisk og sundhedspædagogisk syn på sundhed i, hvordan bevægelse og andre sundhedsfremmetiltag kan påvirke børn og unge. Vi har særligt fokus på den pædagogiske praksis omkring børn og unge.

De gennemgående temaer i Forskningsprogrammet for barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme er:

 • leg og pædagogik 
 • implementering af bevægelse i uddannelsessektoren
 • børn og unges trivsel
 • empowerment
 • handlekompetence

Tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber

Forskningsprogrammet arbejder i tværprofessionelle og tværsektorielle partnerskaber, hvor vi blandt andet beskæftiger os med implementering, validering og effektmåling af sundheds- og læringsindsatser.

Professionsuddannelser og samfundsmæssige udfordringer

Temaerne i Forskningsprogrammet er brede og bygger på og viderefører UC SYDs mangeårige erfaringer på området. I temaerne orienterer vi os overordnet mod spørgsmålet om sundhedsfremme og trivsel i et dynamisk samspil mellem professionsuddannelser og relevante samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer kan fx. være implementering af skolereformens ambitioner om mere bevægelse i skoletiden og faldende deltagelse i sport- og fritidsaktiviteter blandt teenagere.

Synergi mellem forskning, uddannelse og praksis

Som professionshøjskole bygger UC SYDs forskning på et vidensflow mellem forskning, uddannelse og praksis.  Vi har tæt kontakt og samarbejde med praksis, og vi ved, hvilke udfordringer, behov og muligheder praksis står med.

Undervisningen på UC SYDs uddannelser, for eksempel Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen, bygger, hvor det er relevant, på den nyeste forskningsbaserede viden, som vores forskere står bag.

 

02

Ph.d.-projekter

Evaluering af læreprocesser og gennemførsel af prøver, der tager afsæt i Playful Learning

Om projektet

Forskningsprojektet undersøger, hvordan man kan evaluere læreprocesser og gennemføre prøver, der tager afsæt i Playful Learning på pædagoguddannelsen.

Undersøgelser viser, at evalueringer kan gribe styrende ind i planlægningen og gennemførslen af undervisningen. Brug af traditionelle evalueringer kan føre til, at mere kreative og legende undervisningsformer udelades. Derfor er der et behov for at finde nye måder at evaluere på. 

Forskningen tager udgangspunkt i design-based research. Tilgangen er undersøgende og eksperimenterende, og igennem Design: Labs, interviews og observationer udvikles der i samarbejde med undervisere og studerende på pædagoguddannelsen ny viden og et nyt evalueringsdesign.

Projektmedarbejder

Mikkel Vinding

Playful Learning - Engagerede og kropsligt aktive måder at arbejde med leg ved curriculære temaer i pædagog- og læreruddannelsen

Om projektet

I projektet er et særligt fokus på at udforske, hvordan brugen en kropslig engagerende undervisningsformer kan være med til at styrke legende kvaliteter i undervisningen på en relevant måde.

Fordi læreruddannelsen selv bør være drivkraften bag udviklingen af egen undervisningskultur (Styrelsen for Forskning og Uddannelse 2018) tager projektet udgangspunkt Design-Based Research (DBR).

Her er det er muligt, gennem eksperimenter i det naturlige undervisningsmiljø, at studere det, som ikke er der i forvejen og dermed skabe en kobling mellem uddannelsesteori/forskning og uddannelsespraksis (Barab og Squire 2004).

Metoden passer godt sammen med professionshøjskolernes ambition om at gøre læreruddannelsen til et udviklingslaboratorium for god undervisning (Danske Professionshøjskoler 2018) 

Projektets eksperimenter udvikles i iterative processer mellem forsker, undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelsen med fokus på at designe, gennemføre, evaluere og videreudvikle eksperimenter. 

Projektmedarbejder

Lise Hostrup Sønnichsen

03

Projekter

Biomarkører og resiliens

Om projektet

Et praksisnært quasie eksperimentelt forsøg, der skaber viden om sameksistens af mentale- og fysiske effektmarkører.

Projektmedarbejdere

Lea Neuberg
Christian Quvang.

Børns perspektiver på ”Impuls og fordybelse”

Om projektet

Forskningsprojektet følger processer og resultater af udviklingsprojektet Impuls og fordybelse – Børns kulturelle indtryk og udtryk i dagtilbud – hvor UC SYD samarbejder med kunst- og kulturinstitutioner, forvaltninger og 17 dagtilbud i Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa kommuner (2019-21).
Forskningsprojektet interesserer sig særligt for børns perspektiver.

Projektmedarbejdere

Ane Bjerre Odgaard
Lotte Gilbert Langseth
Kaare W. Nielsen
Kim Jerg

Garderobens lydunivers

Om projektet

Et aktionsforskningsprojekt om lydens betydning for leg og læring i børnehavens garderobe. I børnehaven udgør et rum som garderoben et meningsfuldt læringsrum, hvor pædagogisk praksis udfoldes og læring finder sted. Studiets hypotese er, at lydmiljøet i en daginstitution konstitueres af meget andet end støj og at man aktivt kan arbejde med lydmiljøet for at ændre adfærd og social praksis.

Projektmedarbejdere

Birgitte Folmann
Michael Sonne Kristensen
Jonas Kirkegaard
Morten Huusfeldt

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Om projektet

Forskningsprojektet har fokus på samarbejdet mellem Sundhedsplejen og dagtilbud, da et manglende systematisk og ligeværdigt samarbejde mellem faggrupperne anses som en flaskehals for at kunne minimere hygiejne udgifter i dagtilbud samt tilføre ny (hygiejne) viden.    

Projektmedarbejdere

Pia Due
Dorthe Iversen
Lisbeth Larsen

Læringsmiljø i dagtilbud

Om projektet

Indførelsen af ”Den styrkede læreplan” for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter. Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forskningsbaserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Vi vil derfor undersøge begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner.

Projektmedarbejdere

Lene Hørdum Sørensen
Pernille Hertzberg

Mænds sundhed – unge mænd på erhvervsskolerne

Om projektet

Gennem en intervention blandt unge mænd på en teknisk uddannelse med kompetencer, relationer, accept og mestring som omdrejningspunkt måles ændringer ift. kost, rygning, alkohol og motion ved en kvantitativ undersøgelse.

Projektmedarbejdere

Lars Tobias Pedersen
Charlotte Aagaard Nielsen

Playful Learning Research Extension

Om projektet

Projektet har til formål at undersøge hvordan en legende tilgang til læring kan bidrage til pædagog- og læreruddannelsen. I en iterativ proces hvor en række mindre forsøg bidrager projektet med viden om hvordan pædagog- og læreruddannelsen kan arbejde med legende elementer i undervisningen.

Projektmedarbejder

Jesper von Seelen

Pædagogen i uderummet – pædagogens didaktiske kompetence til understøttelse af borgeres trivsel

Om projektet

Projektets formål er at generere ny viden og forståelse for særligt betydningsfulde didaktiske kompetencer hos pædagogen i forhold til at understøtte borgergruppers trivsel med uderummet som det pædagogiske læringsmiljø.

Projektmedarbejdere

Jette Lindgaard
Bent Vigsø

Samarbejdsrelationer - styrkelse af dagtilbuds faglige identitet og trivsel

Om projektet

Undersøgelse af hvorvidt en styrkelse af dagtilbuds faglige identitet og relationskompetence påvirker medarbejdernes trivsel. Den pædagogiske profession har udfordringer med at anerkende sit fag, udfordret på stress og højt sygefravær, hvilket kalder på ny viden ift. udvikling af et professionelt læringsmiljø. Projektet gennemføres med seks daginstitutioner fra Vejen Kommune.

Projektmedarbejdere

Lisbeth Larsen
Dorthe Zinck Iversen

Sproglig bevidsthed i det tyske mindretals børnehaver

Om projektet

Projektet ønsker gennem et aktionsforskningsforløb at kaste lys over, hvordan pædagoger i det tyske mindretal kan arbejde med deres sproglige bevidsthed og hvordan de gennem forskellige sprogaktiviteter (aktioner) kan stilladser børnenes sproglige bevidsthed. En øget sproglig bevidsthed hos både pædagoger og børn er central i enhver vellykket sprogpædagogisk praksis.

Projektmedarbejdere

Camilla F. Hansen
Karen Margrethe Aarøe
Merete Smith-Sivertsen
Ole Christian Hansen
Sebastian Becher

Status på idrætsfaget (SPIF)

Om projektet

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer.

Projektmedarbejdere

Jesper von Seelen
Katrine Bertelsen
Martin E. Knudsen
Tine Hedegaard Bruun 
Julie D Guldager

Unge danske faglærte mænds sundhed

Om projektet

Sammenlignet med europæiske unge faglærte mænds sundhed. Den formidlede videnskabelige viden om unge mænds sundhedsadfærd i både Danmark og resten af Europa er sparsom. Vi vil derfor skrive en artikel til Nordisk Tidsskrift for Ungdomsforskning, hvor vi vil sammenligne baseline-måling fra nuværende projekt om unge faglærte mænds sundhed via European Health Interview Survey (EHIS) med lignende europæiske data.

Projektmedarbejdere

Lars Tobiesen Pedersen
Charlotte Aagaard Nielsen

Virker spillet VR FestLab?

Om projektet

Projektets målsætning er at teste hvorvidt et nyligt udviklet simulationsspil med Virtual Reality (VR) teknik (VR FestLab) kan hjælpe unge med at opbygge og styrke deres evner til at navigere og sige fra i situationer, hvor de kan føle sig udsat for gruppepres i forhold til at drikke alkohol og brug af andre rusmidler. Der testes ift. effekten på danske unge i alderen 15-18 år. I spillet har deltageren mulighed at ”styre” sin egen fest gennem intuitive og virkelighedstro valg, der udføres ved at bruge specielt elektronisk udstyr. Værktøjet testes i et klyngebaseret case-control forsøg.

Projektmedarbejder

Julie Dalgaard Guldager

05

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål? Kontakt

Jesper Von Seelen

Forskningschef

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Line Togsverd

Docent

Line Togsverd (LTOG)

Ekspert i barndomspædagogik, daginstitutioner og pædagogers faglighed og uddannelse.

Line Togsverd er optaget af børn, barndom og den pædagogik, faglighed, uddannelse og politik, der skal til for at understøtte det gode børneliv og de værdier og fællesskaber, vi værdsætter i vores demokratiske samfund.

Line er docent for Forskningsprogrammet barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.