Gå til hovedindhold

Erhvervsakademiuddannelse

Laborant

Bliv laborant

Udforsk hverdagens kemi
01

Bliv laborant

Åbent hus i februar

Mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.

Hver dag er fuld af kemi. Når vi spiser A38 om morgenen, vasker hår, tager tøj på, kører på motorvejen eller maler stuen i en ny farve. Vi gør alle disse ting med ro i maven, fordi vi ved, at alt bliver testet og kvalitetssikret, inden det når ud til forbrugerne. Det gør laboranterne.

Som laborant laver du kemisk og mikrobiologisk analysearbejde og sikrer, at varedeklarationen på vores morgenmad er korrekt, at vores medicin overholder gældende kvalitetskrav, og at vores cremer er fri for farlig kemi.

 

Fakta om laborantuddannelsen

Laborant AK

 • Type : Erhvervsakademiuddannelse
 • Beliggenhed : Esbjerg
 • Varighed : 2,5 år
 • Antal pladser pr. årgang : 18
 • Praktik : 1 år (lønnet)
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, adgangseksamen til ingeniøruddannelserne eller erhvervsuddannelse

Vi bruger teorien i praksis

På laborantuddannelsen hos UC SYD bruger vi en stor del af tiden i laboratoriet, og du får en stærk praktisk uddannelse. Hele det sidste år af uddannelsen foregår i lønnet praktik, hvor du udvikler dine færdigheder som laborant.

Jeg synes, det er spændende og lærerigt at være i praktik, da jeg får et grundigt indblik i, hvordan laborantarbejde foregår ude i en virksomhed, og jeg bruger rigtig mange af de praktiske færdigheder og den teoretiske viden, som jeg har tilegnet mig på skolen."

Ruth Danielsen, studerende

Laboranter i laboratoriet

Laborantuddannelsen kan give merit eller kan være en rigtig god ballast at have med i kufferten, hvis du senere hen vil læse videre til professionsbachelor eller kemiingeniør eller måske læse et af de naturvidenskabelige fag på universitetet. Kontakt de enkelte uddannelsesinstitutioner for at høre mere om dine muligheder. 

02

Adgangskrav & optagelse

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind, skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav

For at søge optagelse på laborantuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

Og du skal have bestået matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

Kvote 2: Adgangskrav

For at søge optagelse på laborantuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

eller

Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A.

eller

Erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med matematik C og enten kemi C eller naturfag C.

eller

Udenlandsk eksamen med matematik C og enten kemi C eller bioteknologi på A.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Læs mere om supplering på ug.dk

Laborantuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.  

Kvote 1 – optagelse via karaktergennemsnit 

Ansøgningsfrist for kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1 den 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Adgangskvotient for kvote 1 på laborantuddannelsen i 2017 var: 8,7   

Kvote 2

Ansøgningsfrist for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist kvote 2 den 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier:

 • karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen
 • højniveaufag taget som supplering af adgangsgivende eksamen
 • erhvervserfaring mere end 30 timer ugentlig minimum seks måneder
 • udlandsophold, højskoleophold, militærtjeneste eller lignende
 • frivilligt arbejde
 • afsluttet uddannelse på kort niveau eller en erhvervsuddannelse

Onsdag i uge 21 indkalder vi alle kvote 2 ansøgere med karakteren 4 eller derunder i matematik eller kemi samt de ansøgere, der endnu ikke har en karakter i fagene. Til mødet fortæller vi om uddannelsen, der vil være en lille test med spørgsmål inden for kemi, matematik og biologi samt en skrivetest for at vurdere skriftsproget i dansk. Vi bruger mødet og testene i forbindelse med udvælgelsen om optagelse på uddannelsen.  

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Sådan søger du 

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du et link, hvori du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen indenfor fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Der er studiestart på laborantuddannelsen én gang om året i september.

03

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til laborant er en kort videregående uddannelse, som tager to et halvt år fordelt på fem semestre. Det første halvandet år er du på skolen, hvor du lærer om de tre kerneområder: kemiteknologi, bioteknologi samt laboratorieteknik og -forståelse. 

Laborantstuderende med petriskål

Undervisningen veksler mellem teori og laboratorieøvelser. Vi bruger halvdelen af skoletiden i laboratoriet på at øve os og omsætte den teoretiske undervisning til praksis. Som laborant er det nemlig vigtigt at have gode laboratoriefærdigheder. Du bliver undervist af laboranter, og vi har en farmaceut til at undervise i statistik og kemi. Vi får også besøg af eksterne undervisere f.eks. kemiingeniører. Under uddannelsen arbejder du både individuelt, i grupper, deltager i virksomhedsbesøg og indgår i projektarbejde. 

I det sidste år af uddannelsen skal du i praktik i en virksomhed. Du indgår i det daglige laboratoriearbejde, hvor du udvikler dine færdigheder som laborant. Det er lønnet praktik, hvor du selv skal søge praktikplads og gå til samtale. Vi hjælper selvfølgelig undervejs. Ofte sender virksomhederne stillingsopslag ind til vores uddannelse, som du så kan søge ved at skrive en ansøgning. Hvis du ønsker at tage din praktik i udlandet, er det også en mulighed. Dine undervisere hjælper gerne med at arrangere det.

Prøverne undervejs i uddannelsen veksler mellem skriftlige prøver, mundtlige prøver og praktiske prøver. Under dit praktikophold, skriver du en praktikrapport, og du afslutter din uddannelse med et syv-ugers projekt i virksomheden. Her arbejder du selvstændigt med en problemstilling, og du skriver en projektrapport, som du bagefter forsvarer mundtligt. Du kan finde studieordningen her.

04

Studieliv

Vi er en lille uddannelse med et godt sammenhold. Flere på laborantuddannelsen har arbejdet eller læst før, og gennemsnitsalderen er lidt højere end på andre studier. Vi ses også med bioanalytikeruddannelsen, når vi holder julefrokost sammen. Vi er en del af Campus Esbjerg, hvor der er cirka 3000 studerende fordelt på 11 uddannelser. Vi er en del af studiebyen Esbjerg, der rummer 60 uddannelser. Vi har gode boligmuligheder og en masse sociale arrangementer.

Når du starter på studiet, bliver du tilknyttet en tutor. Vi holder introdag med f.eks. orienteringsløb, fællesspisning og social hygge. I løbet af studiet tager vi på en studietur, hvor vi besøger forskningslaboratorier og private virksomheder, der har laboratorier. Vi har bl.a. været i Budapest. Studieturen er med egenbetaling.

Foto af studerende

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.
05

Økonomi

Når du starter på laborantuddannelsen kan du forvente at have udgifter til:

 • leje af kitler de første tre semestre. 500 kroner per semester.
 • eventuel studietur (valgfrit).
 • køb af bøger som beløber sig til cirka 3.000 kroner i løbet af hele uddannelsen.

Du kan spare penge ved at købe dine bøger brugt.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om SPS her.

 

06

Job & karriere

Som uddannet laborant spiller du en nøglerolle inden for kontrol af forbrugsvarer, lige fra hvad vi putter i munden og smører på huden, til udviklingen af fremtidens bæredygtige produkter. Der er gode jobmuligheder som laborant. Vi er efterspurgte, og der er lav arbejdsløshed.

Laborantstuderende i laboratoriet på UC SYD

Du arbejder typisk i laboratorier, hvor du analyserer og tester produkter med henblik på kvalitetssikring eller udvikling. Du kan arbejde som laborant inden for mange brancher f.eks. miljø-, fødevare-, tekstil-, kosmetik- eller medicinalindustrien for at nævne nogle få. Du kan også arbejde på kraftvarmeværker eller i forskningslaboratorier.

07

Spørgsmål & svar

Hvad er forskellen på en bioanalytiker og en laborant?

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse. Når du er færdig efter tre et halvt år, er du professionsbachelor. Laborant er en erhvervsuddannelse, som tager to et halvt år. 

Bioanalytikerne på hospitalslaboratorier arbejder udelukkende med biologisk materiale såsom væv, blod, urin o. lign. Mange bioanalytikere tager også blodprøver. Det vil du lære i løbet af uddannelsen.

Laborantuddannelsen er mere målrettet industrien, hvor du undersøger f.eks. fødevarer, drikkevand, maling, asfalt og kosmetik. Du kan dog også arbejde med biologisk materiale og f.eks. være med til at teste og udvikle ny medicin.

På begge uddannelser er du i praktik i et år. Laborantstuderende er i lønnet praktik det sidste år af uddannelsen. Bioanalytikerstuderende er i praktik seks gange (i alt 52 uger) og allerede efter de første ti uger på skolebænken.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 ½ og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.
Et par gange om året holder vi Åbent Hus med fuld musik, og her er du også velkommen. Se her, hvornår og hvor.