Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD forsker på dagtilbudsområdet

Studerende på UC SYD's Læreruddannelse og Pædagoguddannelse skal opleve en levende undervisning, der er tæt knyttet til både forskning og praksis. Derfor prioriterer UC SYD forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet.

Vidensflow mellem undervisning, forskning og praksis

Studerende på UC SYD's bacheloruddannelser som eksempelvis Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen skal opleve en levende undervisning, der er tæt knyttet til både forskning og praksis. Derfor prioriterer UC SYD forsknings- og udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet.

UC SYD's forskningsprojekter har den tyngde og den dybde, der kræves for at kunne levere et fungerende vidensflow mellem projekter, undervisere og studerende.

Vores projektportefølje afspejler ønsket om at skabe vidensflow mellem forskning og uddannelse. Vi er stolte over, hvor langt vi er nået, og vi vil fortsat arbejde på at udvikle både omfanget af projekter og dybden i de enkelte projekter. I den nære fremtid forventer vi bl.a. at gå i gang med et forskningsprojekt om playful learning, som en naturlig udvidelse af vores viden om leg.

Jesper Wiese

Institutchef for pædagoguddannelsen

Projekter forankret i forskningsprogrammer

Projekterne er primært organiseret i to af UC SYD's fire forskningsprogrammer

Projektporteføljen indeholder både kvalitative og kvantitative baserede projekter. I projekter har vi en god blanding af medarbejdere, der primært underviser og andre medarbejdere der primært deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det er ikke den eneste måde at skabe et godt vidensflow mellem grunduddannelse og forskning på, men det skaber et rigtig godt bidrag.  

Vi oplever ofte, at kvantitativ eller kvalitativ pædagogisk forskning, der står alene, efterlader beslutningstagere, ledere og pædagoger med svage argumenter. Vi prioriterer derfor at have en sund balance i projekterne, så vi kan udnytte de muligheder begge strategier tilbyder og undgå nogle af de begrænsninger, der ligger i kun at anvende enten kvalitativ eller kvantitativ forskning.

Overblik over forskningsprojekter på dagtilbudsområdet

Herunder kan du få et overblik over de projekter UC SYD udvikler på dagtilbudsområdet.

Leg i dagplejen

Forskningsprojektet undersøger leg i dagplejen i barnets tidlige leveår.

Leg er den dominerende praksis og fænomen i dagligdagen i dagplejen, og der foregår allerede god praksis på området. Det er dog stadig begrænset, hvor meget der er blevet forsket heri, og hvordan viden om denne praksis formidles og deles blandt dagplejere og pædagogiske assistenter med henblik på at kvalificere den yderligere.

Ambitionen med forskningsprojektet er derfor at eksemplificere, synliggøre og systematisere de kvaliteter, der er i god praksis i forhold til leg i dagplejen. Viden herom vil være relevant for dagplejere og pædagogiske assistenter som inspiration for praksis.

Projektet gennemføres med midler fra FOA og i tæt samarbejde med kommuner og adjunkter fra PAU og AMU, der uddanner dagplejere og pædagogiske assistenter.

Kontakt Christian Quvang for mere information om projektet.

Sund Implementering

Undersøgelse af implementeringsstrategier i dagtilbud. Med afsæt i gennemført kompetenceudvikling undersøger vi effektfuld implementering i dagtilbud. Projektet anvender både kvalitative og kvantitative metoder.

Kontakt Anette Schulz eller Ulla Pedersen.

Læringsmiljø i dagtilbud

Indførelsen af Den styrkede læreplan for danske dagtilbuds tilrettelæggelse af børns læring betyder, at der nu skal tages afsæt i læringsmiljøet ud fra et bredt læringsbegreb og børns perspektiv frem for i pædagogiske aktiviteter.

Begrebet læringsmiljø er ikke veldefineret i det forsknings-baserede vidensgrundlag, som daginstitutionerne kan basere deres praksis på. Dette projekt undersøger begrebet ud fra tre perspektiver: som policy begreb, teoretisk begreb og empirisk: pædagogernes forståelse af læringsmiljø i to daginstitutioner. Projektet anvender kvalitative metoder

Kontakt Lene Hørdum Sørensen, Pernille Hertzberg eller Thomas Albrechtsen.

Digital praksis i dagtilbud

 Projektet undersøger sammenhænge og meningsindhold i udviklingen af digital praksis i dagtilbud i samarbejde med Tønder Kommune og med det formål at styrke pædagogernes agency, herunder innovative og improviserende digitale praksis. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Hildegunn Johannesen.

Mestringer af faglig identitetskrise

Projektet undersøger gennem fokusgruppeinterviews pædagogstuderendes mestringsstrategier ud fra en hypotese om et mismatch mellem de initiale forventninger til mulig faglig identitet ved start på pædagoguddannelse, og den faglige identitet som ultimativt kan opnås som pædagog. Projektet anvender kvalitative metoder

Kontakt Martin Petersen.

Styrkede pædagogiske muligheder?

Projektet "Styrkede pædagogiske muligheder? En undersøgelse af implementering af ’Den styrkede pædagogiske læreplan’ på forvaltnings-, ledelses- og samspilsniveau i tre syddanske kommuner" undersøger lokale implementeringer af den styrkede pædagogiske læreplan efter ændringen af dagtilbudsloven og bekendtgørelsen om pædagogiske mål og læreplanstemaer. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Thyge Tegtmejer, Kaare W. Nielsen, Lasse Jørgensen, Kim Jerg eller Morten Huusfeldt.

 

Pædagogers sundhedsfremmekompetencer

På baggrund af et casestudie i dagtilbud for børn i 3-6 års alderen, undersøger vi pædagogens professionelle handlekompetencer og hvilke didaktiske overvejelser pædagogerne gør sig som sundhedsfremmer, i forhold til bevægelse, - og hvorvidt dette afspejles i praksis? Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Pia Due eller Lasse Jørgensen

Play Lab: Små børns lege – og pædagogens deltagelse

Et forskningsprojekt, der gennem feltobservationer og aktionslæring undersøger lege blandt små børn (1-4 år) med det formål at etablere et aktuelt teoretisk og praktisk grundlag for pædagogisk arbejde med små børns lege. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Kim Jerg, Kaare W. Nielsen  eller Lasse Jørgensen.

 

Hygiejne i daginstitutioner - en (tvær)faglig udfordring

Projektet undersøger i samarbejde med Esbjerg kommune, hvilken sundhedsfaglig viden pædagogerne benytter sig af i den daglige hverdagspraksis inden for området hygiejne. Desuden undersøger vi mulighederne og begrænsningerne i samarbejdet mellem pædagoger og sundhedsplejen. Projektet anvender både kvalitative og kvantitative metoder.  

Kontakt Dorthe Iversen, Pia Due, Lisbeth Larsen  eller Jesper von Seelen.

 

Bevægelsens betydning for graden af playfulness hos børn

Med afsæt i Hoppeline projektet undersøger vi, hvordan æstetisk bevægelsesfortælling kan generere playfulness hos børn og være inspiration for deres egne lege. Projektet anvender både kvantitative og kvalitative metoder.

Kontakt Jesper von Seelen eller Lise Hostrup Sønnichsen.

Sprog i børns legs betydning for deltagelse i børnefællesskaber

Ph.d.-projektet undersøger, hvordan børns deltagelse i leg i børnefællesskaber påvirkes af børnenes sproglige og kommunikative kompetencer. Tidligere forskning omkring børn og sprog har en tendens til at fokusere på barn-voksen interaktionens betydning, mens det med denne ph.d. er hensigten at fokusere på barnets perspektiv og synliggøre barn-barn interaktionen i den selvorganiserede leg. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Benedicte S. Bernstorff.

De ‘visiterede’ pædagoger - fra støttepædagog til læringsmiljøpædagog

Kommunerne har med udgangspunkt i inklusionsdagsordenen ændret sin måde, at organisere sig på i forhold til at varetage støtten til udsatte børn i almene dagtilbud. Dette projekt er designet som aktionsforskning, der konkret tager afsæt i et aktionslæringsforløb med Odense kommunes Læringsmiljøpædagoger.

Projektet genererer viden om muligheder og barrierer i at kvalificere og forankre inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud. Projektet anvender kvalitative metoder.

Kontakt Jonna Nøtrup, Ole Steen Nielsen, Hans Henrik Hjermitslev eller Christian Quvang.

Relevante mål for ude- og bevægelsesaktiviteter i pædagogstuderendes praktik

Projektet undersøger på fem danske pædagoguddannelser, hvordan de studerende oplever at arbejde med ude- og bevægelsesaktiviteter i praktikken. Projektet kigger på hvilken betydning målsætning af praktikperioden har for de studerendes læringsmuligheder i praktikken. Projektet anvender kvantitative metoder.

Kontakt Lise Sønnichsen eller Jesper von Seelen.

Vil du vide mere?

Er du interesseet i mere information, viden eller samarbejde om projekter på dagtilbudsområdet, er du velkommen til at kontakte os.

Du er også velkommen til at læse mere om UC SYD's videnstemaer

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Jesper Wiese

Institutchef

Jesper Wiese (JWIE)

Som Institutchef er Jesper Wiese ansvarlig for Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistenuddannelserne i UC SYD.

I samarbejde med studielederne er Jesper ansvarlig for den strategiske udvikling uddannelserne, samt for implementering af de udviklingstiltag de er relevante for driften af uddannelserne.